Удосконалення системи ризик-менеджменту в системі управління банкомСторінка1/10
Дата конвертації11.04.2016
Розмір1.62 Mb.
#942
ТипРеферат
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи Національного банку України»

Факультет банківських технологій

Кафедра банківської справи

Пояснювальна записка

до дипломної роботи


освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»

на тему: УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ БАНКОМ

Виконав: студент 5 курсу, групи МБС-21

спеціальності 8.03050802 – «Банківська справа»

Стогов О. В.

Керівник: Циганюк Д. Л.

Рецензент: Гулий О. В.

Суми – 2013 року

РЕФЕРАТ

Дипломна робота містить 140 сторінок, 18 таблиць, 26 рисунків, 7 формул, список використаних джерел з 71 найменування, 15 додатків.


Актуальність теми дослідження обумовлена необхідністю створення ефективної системи ризик-менеджменту банку, що набуває особливо важливого характеру у посткризовий період. Якісне управління банківськими ризиками на ряді з добре структурованою системою ризик-менеджменту дозволить банкам ефективно функціонувати та отримувати максимальні обсяги прибутку за мінімальних витрат у ході своєї повсякденної діяльності.

Предметом дослідження виступає механізм управління ризиками як складова системи управління банком. Об’єктом дослідження є система ризик-менеджменту банку.

Метою дипломної роботи є удосконалення системи ризик-менеджменту банку.

Основними завданнями дипломної роботи є: • дослідження сутності ризику та ризик-менеджменту банку;

 • характеристика системи ризик-менеджменту банку;

 • визначення процесу прийняття рішень у системі ризик-менеджменту;

 • аналіз загальної характеристики діяльності ПАТ «Платинум банк»;

 • ознайомлення з системою управління ризиками ПАТ «Платинум Банк»;

 • надання рекомендацій щодо удосконалення моделі оцінки ймовірності банкрутства ПАТ «Платинум Банк»;

 • оцінка системи охорони праці та безпеки в ПАТ «Платинум Банк».

За результатами дослідження сформульовано визначення поняття ризику та ризик-менеджменту; досліджено сутність системи ризик-менеджменту та проаналізовано її функціональну підсистему; досліджено економічний стан ПАТ «Платинум Банк», проведено оцінку його ризиків за 2010-2012 роки та розглянуто організацію системи управління ризиками загалом; проведено кореляційний та регресійний аналіз факторів впливу на фінансову стійкість Банку; досліджено механізми оцінки ризику банкрутства банку, запропоновано власну модель та проведено за ними розрахунки по ПАТ «Платинум Банк»; проведено аналіз системи організації умов праці та безпеки в ПАТ «Платинум Банк».

Практичне значення одержаних результатів складається з виявлення значущих факторів впливу на фінансову стійкість та рекомендацій щодо вдосконалення моделі оцінки банкрутства банку.

Опубліковано в статті: Стогов О.В. Оцінка ризиків банківських установ / О.В. Стогов // молодіжний науковий вісник УАБС НБУ. – 2013. – № 4. – С.159-168.
Ключові слова: банк, ризик, ризик-менеджмент, система ризик-менеджменту, управління ризиками.

Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи Національного банку України»

Факультет банківських технологій

Кафедра банківської справи

Дипломна робота

на тему: УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ БАНКОМ

освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»


Виконав: студент 5 курсу, групи МБС-21

спеціальності 8.03050802 – «Банківська справа»

Стогов О. В.


Керівник: к.е.н., Циганюк Д. Л.

Консультант к.т.н., доцент Бондаренко А. Ф.

Суми – 2013 року

Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи Національного банку України»
Факультет банківських технологій

Кафедра банківської справи

Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»

Спеціальність 8.03050802 – «Банківська справа»


ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

банківської справи

д.е.н., професор

______________(Т.А. Васильєва)

«___»_____________ 20___ р.

З А В Д А Н Н Я

НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ

____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові студента)

1. Тема роботи ______________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

керівник роботи _____________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом вищого навчального закладу від «__»_______20__ р. №___

2. Строк подання студентом роботи «___ » _________ 20__ р.

3. Вихідні дані до роботи

Мета _________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Об’єкт ________________________________________________________

________________________________________________________________

Предмет _______________________________________________________

________________________________________________________________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити):

Розділ 1:_________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Розділ 2:_________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Розділ 3:_________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Розділ 4:_________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Перелік графічного матеріалу

Розрахунковий матеріал має бути представлений в таблицях, схемах, графіках

6. Консультанти розділів роботи

Розділ

Прізвище, ініціали та посада

консультантаПідпис, дата

завдання видав

завдання

прийняв

7. Дата видачі завдання «___ » _________ 20___ р.


КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

з/п


Назва етапів дипломної роботи

Строк виконання етапів роботи

Примітка

1

Завершення І розділу дипломної роботи

до 11.02.2013 р.
2

Отримання індивідуального завдання по проходженню переддипломної практики

до 22.04.2013 р.
3

Проходження переддипломної практики

22.04–19.05.2013 р.
4

Подання звіту про проходження переддипломної практики на перевірку

20.05.2013 р.
5

Погодження розділу звіту про проходження переддипломної практики «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» з консультантом

21.05.2013 р.
6

Завершення ІІІ розділу дипломної роботи

до 20.05.2013 р.
7

Подання попереднього варіанту роботи керівнику

27.05.2013 р.
8

Погодження розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» з консультантом

до 03.06.2013 р.
9

Попередній захист дипломної роботи

04.06.2013 р.
10

Проходження нормо-контролю

06.06.2013 р.
11

Подання виконаної дипломної роботи на кафедру

до 10.06.2013 р.
12

Захист дипломної роботи на засіданні ДЕК

17.06–23.06.2013 р.

Студент ___________ ______________________

( підпис ) (прізвище та ініціали)

Керівник роботи ___________ _____________________

( підпис ) (прізвище та ініціали)

ЗМІСТ
ВСТУП…….……………………………………………………………..

9

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СИСТЕМИ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ У БАНКУ…………………………...

11

1.1

Поняття ризику в банківській сфері…………………....

11

1.2

Характеристика системи ризик-менеджменту в банку.

20

1.3

Характеристика функціональної підсистеми ризик-менеджменту……………………………………………..

27
Висновки до розділу 1………….….……………………

38

РОЗДІЛ 2

АНАЛІЗ СИСТЕМИ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ В ПАТ «ПЛАТИНУМ БАНК»……….................................

39

2.1

Економічна характеристика діяльності ПАТ «Платинум Банк»………… ….…………………...

39

2.2

Аналіз ризиків ПАТ «Платинум Банк»………………...

51

2.3

Організація ризик-менеджменту в ПАТ «Платинум Банк»………………………… ……………......................

58
Висновки до розділу 2…….…….………........................

68

РОЗДІЛ 3

РОЗВИТОК МЕТОДИЧНИХ ЗАСАД УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ В СИСТЕМІ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ ПАТ «ПЛАТИНУМ БАНК»…........

70

3.1

Аналіз факторів впливу на фінансову стійкість ПАТ «Платинум Банк»…………………………......….

70

3.2

Удосконалення механізму оцінки ризику банкрутства банку.…….……………….………...…………….............

80
Висновки до розділу 3…………………………………..

91

РОЗДІЛ 4

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ У ПАТ «ПЛАТИНУМ БАНК»………………………….....

94


4.1

Система управління охороною праці в ПАТ «Платинум Банк»…………….……………………

94

4.2

Аналіз небезпечних і шкідливих факторів умов праці в ПАТ «Платинум Банк»…………..................................

96

4.3

Безпека в надзвичайних ситуаціях у ПАТ «Платинум Банк»………………….…………………………………..

100
Висновки до розділу 4…………………….…………….

102

ВИСНОВКИ……………………………………………………………..

104

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………

108

ДОДАТКИ……………………………………………………………….

116

ВСТУП


Актуальність теми дослідження обумовлена необхідністю створення ефективної системи ризик-менеджменту банку, що набуває особливо важливого характеру у посткризовий період. Якісне управління банківськими ризиками на ряді з добре структурованою системою ризик-менеджменту дозволить банкам ефективно функціонувати та отримувати максимальні обсяги прибутку за мінімальних витрат у ході своєї повсякденної діяльності.

Метою дипломної роботи є удосконалення системи ризик-менеджменту банку.

Основними завданнями дипломної роботи є:


 • дослідження сутності ризику та ризик-менеджменту банку;

 • характеристика системи ризик-менеджменту банку;

 • визначення процесу прийняття рішень у системі ризик-менеджменту;

 • аналіз загальної характеристики діяльності ПАТ «Платинум банк»;

 • ознайомлення з системою управління ризиками ПАТ «Платинум Банк»;

 • удосконалення моделі оцінки ймовірності банкрутства ПАТ «Платинум Банк»;

 • оцінити систему охорони праці та безпеки в ПАТ «Платинум Банк».

Об’єктом дослідження є система ризик-менеджменту банку. Предметом дослідження виступає механізм управління ризиками як складова системи управління банком.

В роботі використовувались наступні методи дослідження: структурно-логічний аналіз – при побудові логіки та структури роботи; історичний та метод порівняння – при вивченні поглядів різних вчених на сутність поняття ризик-менеджменту банку; метод аналізу і синтезу при групуванні факторів впливу на систему ризик-менеджменту банку; абстрагування від несуттєвого при виявленні основних факторів, які впливають на систему управління ризиками

банку; різноманітні прийоми статистичних методів, зокрема порівняння – при зіставленні фактичних даних за відповідні періоди при аналізі діяльності банку; методи аналізу та синтезу, індукції та дедукції.

Проблемам сутності та процесу управління ризиками банку приділяється увага у працях багатьох українських і зарубіжних науковців та практиків. Серед них: А.Г. Загородній, Т.Є. Андрєєва, Л.О. Примостка, А.О. Єпіфанов, Т.В. Васильєва, А.Л. Мінін, Ф. Найт, І.А. Бланк, Т. Петровська, П. Сорока, С.В. Мочерний та ін.

Теоретико–інформаційну базу дослідження становлять нормативні та законодавчі акти, які регулюють діяльність банків, зокрема, банківське законодавство, інструкції та положення НБУ, статті вітчизняних і зарубіжних вчених у фахових економічних виданнях, матеріали науково-практичних конференцій з питань управління ризиками банку та вдосконалення системи ризик-менеджменту, науково-дослідні матеріали, електронні ресурси. Основні положення роботи, висновки та пропозиції базуються на використанні та узагальненні даних Державного комітету статистики України, матеріалів Національного банку України та Інтернету.

РОЗДІЛ 1


ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СИСТЕМИ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ У БАНКУ

1.1 Поняття ризику в банківській сфері

Загалом ризик розуміють як можливість настання певної несприятливої події, котра призводить до різного виду втрат (наприклад, одержання доходів нижче очікуваного рівня, втрата майна, одержання фізичної травми та ін.).

Сам ризик пов’язаний з тим, що неможливо абсолютно точно спрогнозувати ситуації у майбутньому. Звідси й виділяють головну властивість ризику: ризик повинен відноситися лише до майбутнього, адже він нерозривно пов’язаний із прогнозуванням і плануванням, а отже і з прийняттям рішень.

Розглядаючи наукові праці, в яких проводяться дослідження та уточнюється сутність та значення поняття «ризик», ми можемо виділити декілька базових підходів.

Один з підходів визначає ризик лише як деяку можливість втрат.

Так, наприклад, А. Загородній, Г. Вознюк і Т. Смовженко зазначають, що ризик – це «усвідомлена можливість небезпеки виникнення непередбачених втрат очікуваного прибутку, майна, грошей у зв’язку з випадковими змінами умов економічної діяльності, несприятливими обставинами» [1]. У [2] наведено схоже визначення: «риск – характеристика ситуации, имеющей неопределенность исхода, при обязательном наличии неблагоприятных последствий. Риск предполагает неуверенность либо невозможность получения достоверного знания о благоприятном исходе в заданных внешних обстоятельствах». С. Мочерний вважає, що ризик тотожний з непередбаченістю, невизначеністю та випадковістю поведінки суб’єктів ринкових відносин, а тому він схильний до принесення втрат для банку [3]. Г. Панова у своїх працях описує ризик як «опасность или возможность потерь банка при наступлении определенных нежелательных событий» [4]. Подібне визначення надано і В. Гамзою: «риск – это возможная (потенциальная или реальная) опасность (угроза) для тех или иных интересов банка» [5].

Такий підхід до визначення суті поняття «ризик» застосовують у більшості законодавчих актів, які пов’язані з різними видами ризиків. Звертаючись до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», ризик – «кількісна міра небезпеки, що враховує ймовірність виникнення негативних наслідків від здійснення господарської діяльності та можливий розмір втрат від них» [6]. У Законі України «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» зазначено, що ризик – це «можливість виникнення та вірогідні масштаби наслідків негативного впливу протягом певного періоду часу» [7].

Ми вважаємо, що такий підхід робить більш простим розуміння поняття «ризик», так як розглядається можливість тільки негативних результатів, що говорить про неможливість його застосування для обґрунтування авторського підходу, який стосується сутності поняття «процентний ризик».

Інше коло дослідників, беручись за визначення терміну «ризик» оперують поняттям «ймовірність». Так, з точки зору Ф. Найта, «риск – это вероятность возникновения потерь, убытков, недопоступлений планируемых доходов, прибыли [8]. Я. Мелкумов зазначає, що «риск – вероятность неблагоприятного исхода финансовой операции» [9]. М. Бахчеєва у своїх працях пише, що ризик – «…это порождаемая неопределенностью проявлений агрессивных факторов внешних и внутренних сред возможность отклонения реального протекания управляемого (наблюдаемого) процесса от предполагаемого сценария и в итоге от ожидаемого результата (цели)» [10]. На думку Н. Хаймурзіної, ризик – це «экономическая категория, выражающаяся в вероятностном наступлении при определенных условиях какого-либо события, являющегося фактором изменения качественных характеристик системы» [11].


Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> О. А. Поцулко психологія управління навчально-методичний комплекс для студентів заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент організації»
123456789 -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад донецький національний технічний університет
123456789 -> Євген Бойко, Володимир Шпортій
123456789 -> Навчальний посібник Укладачі: Н. Г. Матейчук, О. П. Степаненко чну 2014 ббк 88. 8


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка