Удосконалення механізму забезпечення стійкості банкуСторінка9/16
Дата конвертації16.04.2016
Розмір2.08 Mb.
#10844
ТипРеферат
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16

Підводячи підсумки щодо проведеної бінарної оцінки комерційної стійкості банку, можна зробити висновок про її високий рівень протягом досліджуваного періоду. Але, незважаючи на це, АТ «Умовний банк» варто звернути увагу на підвищення оперативності обслуговування своїх клієнтів та введенні інноваційних банківських продуктів на ринок.

Здійснений аналіз організаційної стійкості АТ «Умовний банк» за досліджуваний період дає можливість зробити висновок про те, що рівень даної компонентної складової стійкості є незадовільним (43% за шкалою оцінювання). Таким чином правлінню АТ «Умовний банк» варто звернути увагу на підвищення рівня організаційної стійкості.

Виходячи з цього, був сформуваний механізм зведення оцінок компонентів стійкості АТ «Умовний банк» в єдине комплексне значення.

На нашу думку, для формування комплексної оцінки стійкості банку необхідно визначити ступінь впливу компонентних складових на загальне значення: фінансова стійкість – 50%, капітальна стійкість – 20%, організаційна стійкість – 10%, комерційна стійкість – 10%, функціональна стійкість – 10%.

Сформувавши кількісну структуру стійкості банку була проведена комплексна оцінка стійкості АТ «Умовний банк» за період з 01.01.2011 року по 01.01.2013 року. Розглянувши сформовану оцінку загального рівня стійкості АТ «Умовний банк», варто зазначити, що за аналізований період даний показник знаходиться в діапазоні 9,8-10,3 балів, що, в свою чергу свідчить про добрий стан стійкості банку. Незважаючи на це, слід звернути увагу на негативну динаміку цього показника, яка простежується за досліджуваний період. Зниження рівня стійкості АТ «Умовний банк» зумовлене низькою якістю корпоративного управління банку, зниженням рівня капітальної стійкості.

Спираючись на проведений аналіз компонентних складових стійкості АТ «Умовний банк» за період з 01.01.2011 року по 01.01.2013 року, можна зробити висновок про незадовільний стан організаційної стійкості банку. Це пояснюється низьким рівнем транспарентності, інформаційної прозорості, банку.

Для вирішення даного питання й покращення взаємовідносин банку з суспільством, що, безумовно, є позитивним аспектом його діяльності, на нашу думку, доцільно створити «Кодекс корпоративної соціальної відповідальності АТ «Умовний банк», який включав би основні принципи щодо регулювання КСВ.

В результаті створення «Кодексу корпоративної соціальної відповідальності, на нашу думку, АТ «Умовний банк»» матиме такі позитивні наслідки:покращення якості корпоративного управління управління завдяки запобіганню ризикам різних рівнів, покращення репутаційного менеджменту, збільшення обсягів реалізації банківських продуктів та послуг і частки ринку, розширення можливостей для залучення, утримання, мотивування клієнтів АТ «Умовний банк»,оптимізація операційних процесів та зменшення виробничих витрат, підвищення доступу до капіталів та лояльність інвесторів, налагодження та побудова дієвих відносин з іншими компаніями, урядовими структурами та неурядовими організаціями, поліпшення фінансових та економічних показників діяльності.

На основі проведеного аналізу стану охорони праці

У філії – Сумське обласне управління АТ «Умовний банк» створено службу охорони праці (СОП), так як чисельність працівників банку більше 50 чоловік. СОП в АТ «Ощадбанк» на доброму рівні виконує свої обов’язки у відповідності до чинного законодавства України; всі працівники Банку ознайомлені із зазначеними нормативно-законодавчими актами і положеннями.

Стан охорони праці АТ «Умовний банк» має в середньому оцінку 8,69, тобто рівень наближається до найкращого результату, а ефективність СОП в АТ «Умовний банк» знаходиться на високому рівні.

Відповідно до ДСанПіН 3.3.2.007-98 приміщення кредитного відділу Банку за видом трудової діяльності та робочого місця відноситься до програмістів ЕОМ, тому рівень звуку у приміщенні не повинен перевищувати 50 дБА. Відповідно до ГОСТ 12.1.012-90 за видом вібрації робота у кредитному відділі банку відноситься загальної вібрації 3, типу «в», що означає критерій – «комфорт». Робоче місце у кредитному відділі за гігієнічною класифікацією відноситься до класу «Оптимальні умови праці».

Керівництво Банку забезпечує своїх працівників необхідними та безпечними умовами праці, підтвердженням чого є відсутність травматизму в АТ «Умовний банк».

Відповідно до класифікації категорій приміщення і будівель за вибухопожежною та пожежною небезпекою, приміщення АТ «Умовний банк» відноситься до класу В – пожежо-небезпечні, а за класифікацією робочих зон приміщень з вибухової та пожежної безпеки – до класу В-ІІ.

На нашу думку, найбільш пріоритетними заходами щодо профілактики травматизму та професійних захворювань в банку є наступні: • організаційно-технічні заходи;

 • санітарно-гігієнічні заходи;

 • дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці;

 • доведення до норми рівня шуму, освітленості, параметрів мікроклімату на робочих місцях тощо;

 • перевірка знань та організація навчання працівників у галузі умов та охорони праці.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Аналіз банківської діяльності [Текст]: навчально-методичний посібник / І. М. Парасій-Вергуненко, М. Д. Алексеєнко, А. М. Герасимович [таін.] – К.: КНЕУ, 2003. –347 c. – ISBN 966–574–569–0.

 2. Антонов, Н. Г.Денежное обращение, кредит и банки [Текст]/ Н. Г. Антонов, М. А. Пессель. – М. : Финстатинформ, 1995. – 272 с.–ISBN966–8062–37–3.

 3. Балдин, К.В. Антикризисное управление: макро- и микроуровень [текст]: учебное пособие /К. В. Балдин, В. С. Зверев, А. В. Рокосуев. – 2-е изд., испр. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2007. – 280 с.- ISBN966–7952–37–1.

 4. Банківська енциклопедія [Текст]/ під. ред. А.М. Мороз. – К.: ЕЛЬТОН, 1993. – 328 с.–ISBN 5–93517–137–0.

 5. Банківський менеджмент: питання теорії та практики [Текст] : монографія / О. А. Криклій, Н. Г. Маслак, О. М. Пожар [та ін.]. –Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2011. – 152 c.–ISBN 966–96545–0–6.

 6. Белых, Л. П. Устойчивость коммерческих банков. Как банкам избежать банкротства [Текст] / Л. П. Белых. – М. : Банки и биржи, 1996. – 192 с. – ISBN547-2486-51-7.

 7. Бутинець, Ф.Ф. Аналіз діяльності комерційного банку [Текст] / Ф.Ф. Бутинець, A.M. Герасимович.– Житомир: ПП Рута, 2001. – 864 с. – ISBN 966-93547-1-3.

 8. Васькович, І. М. Деякі аспекти фінансової стійкості комерційного банку [Текст] / І. М. Васькович // Формування ринкових відносин в Україні. –2004. – № 2 (33). – С. 40 – 43.

 9. Вітлінський, В. Фінансова стійкість як системна характеристика комерційного банку [Текст] / В. Вітлінський, О. Пернарівський // Банківська справа. – 2000. – № 6. – С. 48–51.

 10. Волошин, І. Аналіз ліквидности банка [Текст]: / І. Волошин //Фінансовий директор. – 2002 – № 6(10). – С. 48–53.

 11. Галицька, Е. Удосконалення системи показників ліквідності комерційних банків [Текст] / Е. Галицька, Л. Висоцька // Банківська справа. – 2002. – №2. – С.19–25.

 12. Герасимова, Е. Б. Феноменология анализа финансовой устойчивости кредитной организации [Текст] / Е. Б. Герасимова. – М.: Финансы и статистика,2006. – 392с. – ISBN 966-4579-24-8.

 13. Герасимович, A.M. Аналіз банківської діяльності [Текст]:підручник / А.М. Герасимович. – К.: КНЕУ, 2006. – 600 с. –ISBN 966-574-567 -0.

 14. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования [Електронний ресурс]: Система стандартов безопасности труда – Режимдоступу: http://best-stroy.ru/gost/download.php?file=2026 – Назва з домашньоїсторінки Інтернету.

 15. ГОСТ 12.1.045-84 ССБТ. Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля [Электронный ресурс]: Система стандартов безопасности труда. – Режим доступа:http://vsegost.com/Catalog/27/2729.shtml.

 16. Груздевич, У.Я. Аналіз банківської діяльності [Текст]: нав. посіб. / У. Я. Груздевич. –К.: УАБС НБУ, 2007. – 222 с. –ISBN 978-966-368-041-5.

 17. Д’яконова, І. І. Дослідження факторів стабілізації та підвищення надійності банківської системи України [Текст] / І. І. Д’яконова, Ф. І. Шпиг // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. наук. праць / Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України". – Суми, 2007. – №. 22. – С. 62 – 78.

 18. Данилюк, М. О. Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посібник /М. О. Данилюк, В. І. Савич. – К. : ЦНЛ, 2004. – 204 с.–ISBN 978-966-435-05-7.

 19. Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин ДСанПіН 3.3.2.007-98 [Електронний ресурс]: Режим доступу: klimenko.kiev.ua/ekolad/docs/dsanpin.doc.

 20. Дзюблюк, О. В. Фінансова стійкість банків як основа ефективного функціонування кредитної системи [Електронний ресурс]: [монографія]/ О.В.Дзюблюк, Р.В.Михайлюк. –2009. –316с. –Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/364503.

 21. Про порядок регулювання діяльності банків в Україні [Електронний ресурс] : інструкція,затверджена постановою Правління Національного банку України 28.08.2001 № 368. – Режим доступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01.

 22. Коваленко, В. В. Стратегічне управління фінансовою стійкістю банківської системи: методологія і практика [Текст] : монографія / В. В. Коваленко. - Суми : ДВНЗ ―УАБС НБУ, 2010. – 228 с. – ISBN 978-966-8958-65-6.

 23. Коваль, В. М. Надійність і стійкість комерційного банку: оцінка та регулювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец.08.04.01 / Коваль В. М. – Київ, 2001. – 17 с.

 24. Колективний договір АТ «Ощадбанк» від 14.07.2009 року[Електронний ресурс] :Режим доступу:http://www.oschadnybank.com/ua/

 25. Кочетков, В. М. Організація управління фінансовою стійкістю банку в ринкових умовах [Текст] : монографія / В. М. Кочетков – К. : Вид-во Європейок. Університету,2003. – 300 с. – ISBN 658-4579-24-6.

 26. Крухмаль, О. В. Оцінка фінансової стійкості як динамічної характеристики банку [Текст] / О. В. Крухмаль // Вісник УАБС. – 2007. –№ 1(22).–С. 75–78.

 27. Лекарев, С.В. Бизнес и безопасность. А-Я: толковый терминологический словарь [Текст]/ С.В. Леакрев, В.А.Порк. – М.: ЦКСИиМ, 1995. – 336 с.

 28. Масленченков, Ю. С. Управление устойчивостью коммерческого банка [Електронний ресурс]: Режим доступу : http://www.nns.ru. - Загл. Зекрану.

 29. Масленченков, Ю.С. Финансовый менеджмент в коммерческом банке: технология финансового менеджмента клиента[Текст] / Ю.С. Масленченков. –М.: Перспектива, 1997.–214 с.–ISBN 966-4579-24-6.

 30. Назарова, І.С. Словник української мови / [ред.:І.С. Назарова, О. П. Петровська, Л.Г.Скрипник, Л.А. Юрчук].–К.: Наукова думка,1978. – Т. ІХ. – 853с.

 31. Никитина, Т. В. Банковский менеджмент[Текст] : учебное пособие / Т. В. Никитина. – СПб: Питер, 2001.–160 с.–ISBN 966-532-498-8.

 32. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97) : Державні гігієнічні нормативи [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.icchernobyl.kiev.ua/nd/nrbu_97.htm.

 33. Осташ, С. Деякі аспекти прибутковості та фінансової стійкості комерційного банку [Текст] / С. Осташ // Вісник НБУ.–2001.–№2.–С.41-49.

 34. Островська, О. А. Методологія оцінки фінансового стану на основі аналізу фінансових звітів в умовах стандартизації бухгалтерського обліку[Текст] / О. А. Островська // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. Наук. Пр. – № 67. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2001. – с. 56-61.

 35. Пантелеєв, В. П. Фінансова стійкість комерційного банку: проблеми регулювання [Текст]/ В. П. Пантелеєв, С. П. Халява // Банківська справа. – 1996. – № 1. – С. 32–39.

 36. Петриненк, Л .Ю. Аналіз методів оцінювання фінансової стійкості комерційних банків [Текст] / Л. Ю. Петриненк // Финансовая консультація.-2002.– №1.– С. 75–80.

 37. Про службу охорону праці [Електронний ресурс] : типове положення. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1526-04.

 38. Склеповий, Є. В. Складові стійкості комерційного банку[Текст] / Є. В. Склеповий // Банківська справа. – 2002. – № 5. – С. 138–142.

 39. Тарханов, Е. А. Устойчивость коммерческих банков [Текст]:монография / Е. А. Тарханова. – Тюмень : Вектор Бук, 2003. – 186 с. – ISBN966-8549-24-8.

 40. Тиpкaлo, P.І. Фінaнсoвий aнaліз кoмеpційнoгo бaнку: oснoви теopії, експpес-діaгнoстикa, pейтинг [Текст] : нaвч. пoсіб. для студ. ВНЗ / P.І. Тиpкaлo, З. І. Щибивoлoк. – К. : Слoбoжaнщинa, 1999. – 236 с. –ISBN 966-535-102-8.

 41. Фетисов, Г. Г. Устойчивость, стабильность, равновесие и надежность банковской системы: понятия и критерии оценки [Текст] / Г. Г. Фетисов. – Законодательство и экономика. – 2002. – № 8. – С. 43-48.

 42. Стонова, Е. С Финансовый менеджмент: теория и практика[Текст]: учебник / Е. С. Стоянова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Перспектива, 1998. – 656 с.–ISBN 966-596-765-1.

 43. Фінансовий механізм управління ліквідністю банку [Текст] : монографія / [І. М. Бурденко, Є. Є. Дмитрієв, Ю. С. Ребрик] ; за заг. ред. Ю. С. Серпенінової. – Суми : Університетська книга, 2011. – 136 с.

 44. Шамота, Г.М. Фінансова стійкість банків на сучасному етапірозвитку банків України [Текст] // Міжнародна банківська конкуренція: теорія іпрактика: збірник тез доповідей VІ Міжнародної науково-практичної конференції (27-28 травня 2011 р.) : у 2 т. / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України».– Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – Т. 2. – С. 34 – 37.

 45. Шелудько, Н. Д. Визначення фінансової стійкості комерційного банку [Текст] / Н. Д. Шелудько // Вісник НБУ. – 2000. –№ 3. – С. 40–43.

 46. Шіллер, Р. І. Фінансова стійкість комерційного банку та шляхи її зміцнення [Текст] / Р. І. Шіллер.– К.: Наукова думка, 1998. –159 с. –ISBN 966-625-327-2.

 47. Базова інформації із корпоративної соціальної відповідальністі [Текст]: посібник / О. Лазоренко, Р. Колишко [таін.]. –К.: Видавництво «Енергія», 2008 – 96 с.–ISBN 978–966–8163–14–2.

 48. Лазоренко, О.Корпоративна соціальна відповідальність в Україні: експертна думка[Текст] О. Лазоренко.–К.: Стилос, 2007. - с.10–28.

 49. Гирик, О. С. Вплив корпоративної соціальної відповідальності на активізацію банківської діяльності [Текст] / О. С. Гирик // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. − №20 (4). – С. 188 – 196.

 50. Воробей, В. Корпоративна соціальна відповідальність чи вигода? [Електроннийресурс] / В. Воробей // Києво-Могилянська бізнес-студія, 2005. – № 10. – Режимдоступу : http://www.management.com.ua/cm/cm 037.html

 51. Благов, Ю. Е Концепция корпоративной социальной ответственности и стратегическое управление [Текст] / Ю. Е. Благов // Российский журнал менеджмента. –2004. – №3. – С. 17-34

ДОДАТКИ

Додаток А
Визначення сутності поняття«стійкість»
Таблиця А.1 – Дослідження сутності поняття «стійкість»

№ п/п

Дослідники

Визначення

1.

«Словник української мови»

Стійкість – здатність витримувати зовнішній вплив, протидіяти чомусь; довго зберігати і виявляти свої властивості, не піддаватися руйнуванню, псуванню[30] .

2.

С. А. Кузнецов

Стійкість – здатність виконання своїх функцій якоюсь системою під впливом зовнішніх і внутрішніх факторів[40].

3.

Большая Советская Энциклопедия

Стійкість здатність діючого механізму чи комплексної системи автоматично поновлювати свій усталений стан і функціональні особливості після раптового порушення останнього будь-яким зовнішнім чи внутрішнім фактором[26].

4.

«Великий економічний словник»

Стійкість – сталість, постійність, непідвладність ризику втрат і збитків[26]

5.

Ю.С. Масленченков

Стійкість кредитної організації визначається стабільністю економічного середовища, в якому вона діє.[29]

6.

Ю.С. Масленченков

Стійкість відображає стан кредитного закладу в ринковому середовищі, забезпечує цілеспрямованість його руху в поточній і прогнозованій перспективі [29],

7.

«Большой єнциклопедический словарь»

Стійкість – спроможність системи відновлювати попередній (або близький до нього) стан після деякого збурення, яке проявляється відхиленням параметрів системи від номінального значення [40].

8.

В.Даль

Стійкість – вистояти супротив чогось, встояти, успішно протистояти силі, витримати, не поступитися [27].

9.

Ю.С. Масленченков

Т.В. НікітінаСтійкість – є ринковою категорією, що відображає стан банку у відповідному ринковому середовищі, що забезпечує цілеспрямованість його руху в теперішній час та в прогнозній перспективі [28].

10.

Г.Г.Фетісов

Устойчивость банка – это его способность, в том числе, выполнять свои обязательства перед клиентами, кредиторами и вкладчиками и обеспечивать потребности вкраткосрочном и долгосрочном кредитовании в условиях воздействия изменяющихся внешних и внутренних факторов [42].

Продовження таблиці А.1

№ п/п

Дослідники

Визначення

11.

А.М.Тавасієв

Устойчивость – достижение коммерческим банком равновесного состояния на каждыйданный момент времени за счет саморегулирования собственнойдеятельности, адаптации к внутренним и внешним условиям функционирования [42].

12.

Л.Д. Касаєв

Устойчивость – качество кредитной организации, как меру соответствиярезультатов текущей деятельности банка его стратегическим целям [40].

13.

І.Я.Лукасевич, Р.Є.Баранніков

Устойчивость – способность банка в динамичных условиях рыночной среды противостоять внешним и внутренним негативным факторам, обеспечивать надежность вкладов юридических и физических лиц, защищать интересы акционеров и своевременно выполнять свои обязательства по обслуживанию клиентов [12].

14.

Є. Герасимова

Устойчивость – состояние устойчивого развития, не просто погашение всех внешних и внутренних воздействий, а гибкое реагирование на них, с тем чтобы не столько предотвращать, сколько умело использовать новые обстоятельства, свойства и отношения для саморазвития системы «Банк»[12].

15.

Котенков В. , Сазикін Б.

Устойчивость коммерческого банка – это такое его качественное состояние равновесия в движении, при котором реализуется достижение и укрепление надежности, постоянства и доверия в плане неподверженности разрушению[6].

16.

Н.Г. Антонов, М.А. Пессель, В.Г. Андреєв, Н.Н. Захаров

Стійкість – це динамічна, інтегральна характеристика спроможності банку як системи трансформування ресурсів і ризиків, повноцінно (з максимальною ефективністю та мінімальним ризиком) виконувати свої функції, витримуючи вплив факторів зовнішнього та внутрішнього середовища[2].

Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> О. А. Поцулко психологія управління навчально-методичний комплекс для студентів заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент організації»
123456789 -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад донецький національний технічний університет
123456789 -> Євген Бойко, Володимир Шпортій
123456789 -> Навчальний посібник Укладачі: Н. Г. Матейчук, О. П. Степаненко чну 2014 ббк 88. 8


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка