Удосконалення механізму забезпечення стійкості банкуСторінка7/16
Дата конвертації16.04.2016
Розмір2.08 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16

Здійснений аналіз організаційної стійкості АТ «Умовний банк» за досліджуваний період дає можливість зробити висновок про те, що рівень даної компонентної складової стійкості є незадовільним (43% за шкалою оцінювання). Виходячи з цього, варто зазначити про низьку якість корпоративного управління банку, яка зумовлена наступними чинниками: • низький рівень прозорості та розкриття інформації щодо основних аспектів діяльності банку;

 • відсутність кодексу корпоративного управління банку;

 • відсутність органу, який безпосередньо здійснював би аудит функціонування наглядової ради АТ «Умовний банк» тощо.

Таким чином правлінню АТ «Умовний банк» варто звернути увагу на підвищення рівня організаційної стійкості.

Отримані значення внаслідок проведеної бінарної оцінки компонентних складових стійкості АТ «Умовний банк» дають можливість оцінити кожен елемент, але не стійкість в цілому.

Виходячи з цього, необхідно сформувати механізм зведення оцінок компонентів стійкості АТ «Умовний банк» в єдине комплексне значення.

На нашу думку, першим етапом формування комплексної оцінки стійкості банку є визначення ступеня впливу компонентних складових на загальне значення. Для цього необхідно дослідити значення кожного елемента для банку.

Ми вважаємо, що фінансова складова стійкості має найбільший вплив на її загальне значення стійкості. Адже аналіз показників фінансової стійкості дає можливістьоперативно оцінити фінансовий стан банку, визначити проблеми та вчасно вжити заходів щодо їх вирішення.

Капітальна стійкість також, на нашу думку є дуже важливою для формування стійкості банку. Адже вона ґрунтується на обсязі власного капіталу банку, що визначає масштаби здійснюваних банком операцій, достатність об’єму грошових ресурсів для повернення вкладів клієнтів, формування резервів з метою погашення непередбачуваних збитків чи заборгованості. Капітальна стійкість також розглядається як достатній обсяг ресурсів, необхідних з метою адекватного покриття ризиків банку.

Виходячи з цього, варто зазначити, що вищеназвані складові мають найбільший вплив на загальний рівень стійкості банку. Що ж стосується інших елементів, стійкості, то ми вважаємо, їх питома вага в у значенні стійкості банку знаходиться на однаковому рівні.

Таким чином, сформуємо кількісну структуру стійкості АТ «Умовний банк к» (рис. 3.1).

СТІЙКІСТЬ БАНКУ (100%)

Капітальна стійкість (20%)

Фінансова стійкість (50%)

Організаційна стійкість (10%)

Функціональнастійкість (10%)

Комерційна стійкість (10%)


Рисунок 3.1 – Кількісна структура стійкості банку


Сформувавши кількісну структуру стійкості банку проведемо комплексну оцінку стійкості АТ «Умовний банк» за період з 01.01.2011 року по 01.01.2013 року. Для цього просумуємо отримані результати бінарної оцінки компонентних складових стійкості, скориговані на їх питому вагу в загальному рівні стійкості банку. Динаміка загального рівня стійкості АТ «Умовний банк» представлена на рисунку 3.2.

Рисунок 3.2 – Динаміка рівня стійкості АТ «Умовний банк» за період з 01.01.2011 по 01.01.2013 рр.


Розглянувши сформовану оцінку загального рівня стійкості АТ «Умовний банк», варто зазначити, що за аналізований період даний показник знаходиться в діапазоні 9,8-10,3 балів, що, в свою чергу свідчить про добрий стан стійкості банку. Незважаючи на це, слід звернути увагу на негативну динаміку цього показника, яка простежується за досліджуваний період. Зниження рівня стійкості АТ «Умовний банк» зумовлене низькою якістю корпоративного управління банку, зниженням рівня капітальної стійкості.

На нашу думку, запропонована методика комплексної оцінки стійкості є необхідною для підвищення конкурентоспроможності та ефективності діяльності АТ «Умовний банк», а саме виявлення проблем чи недоліків за основними аспектами його функціонування.

3.2 Посилення транспарентності АТ " Умовний банк " на засадах корпоративної соціальної відповідальності  в контексті підвищення його організаційної стійкості 

Спираючись на проведений аналіз компонентних складових стійкості АТ «Умовний банк» за період з 01.01.2011 року по 01.01.2013 року, можна зробити висновок про незадовільний стан організаційної стійкості банку. Це пояснюється низьким рівнем транспарентності, інформаційної прозорості, банку.

Прозорість інформації щодо діяльності банку є дуже важливим фактором його ефективного функціонування. Адже дотримання банком стандартів прозорості й відкритості зумовлює забезпечення стабільності його діяльності та довіри клієнтів. До того ж сьогодні існує підвищена зацікавленість міжнародних та вітчизняних інвесторів до банків, котрі потребують об’єктивного аналізу інформації. Виходячи з цього, можна зробити висновок про те, що АТ «Умовний банк» потребує негайного вирішення проблеми стосовно недостатнього рівня прозорості своєї діяльності.

Для вирішення даного питання й покращення взаємовідносин банку з суспільством, що, безумовно, є позитивним аспектом його діяльності, на нашу думку, доцільно створити «Кодекс корпоративної соціальної відповідальності АТ «Умовний банк», який включав би основні принципи щодо регулювання КСВ.

Перш за все, на нашу думку, доцільно розкрити сутність корпоративної соціальної відповідальності банку.

Корпоративна соціальна відповідальність Банку - це відповідальне ставлення Банку до свого продукту (послуги), працівників, споживачів, партнерів, акціонерів, активна соціальна позиція, яка полягає в гармонійному співіснуванні, взаємодії та постійному діалозі з представникамикомерційного сектору і суспільства, державної влади, зацікавленими сторонами для надання ефективного сприяння рішенню гострих економічних, соціальних, гуманітарних та екологічних проблем [51].

Корпоративна соціальна відповідальність враховує не лише економічні та правові норми, але й людські та соціальні аспекти професійної діяльності. Банк, як фінансова установа, є учасником суспільства, а тому є відповідальним у таких сферах як:соціальне забезпечення, захист прав людини і громадянина, захист навколишнього середовища. Соціальна відповідальність також розуміється як добровільний відгук на соціальні проблеми своїх працівників та суспільства в цілому. Корпоративна соціальна відповідальність безпосередньо пов’язана зі стратегічним завданням АТ «Умовний банк»: забезпечення довгострокової стійкості бізнесу, якості й прозорості управління ризиками і є логічним продовженням позиції Банку у вирішенні завдань розвитку українського фінансового сектора в цілому і самого банку зокрема [48].

Основою корпоративної соціальної відповідальності банку має бути спроможність оцінити наслідки своєї діяльності для усталеного суспільного розвитку, бути відповідальним по відношенню до соціальних, гуманістичних, екологічних та економічних реалій [50].

Банк повинен прагнути втілювати соціальну відповідальність свідомо та найбільш ефективними шляхами, досягнути більш розвиненої та сильної структури корпоративного управління з метою сталого розвитку, стати частиною нової культури в контексті міжнародного бізнесу, набути статус надійного партнера та відповідального члена суспільства.

Діяльність АТ «Умовний банк» має бути спрямована таким щоб принципи корпоративної соціальної відповідальності стали частиною його стратегії, культури та основної діяльності, відкритості, готовності звітувати за свої дії перед громадою та суспільством. Взаємодія банку з суспільством має ґрунтуватися на чіткому розумінні соціальної місії та ролі, яку він виконує у місцевому та державному масштабі.

Ми вважаємо, що принципи корпоративної соціальної відповідальності АТ «Умовний банк» повинні являти собою сукупність принципів взаємодії банку із суспільством, зацікавленими сторонами, такими як: співробітники, партнери, акціонери, інвестори, місцеві громади, органи влади, та визначення його головних суспільних цінностей.

Принципи корпоративної соціальної відповідальності мають встановлювати основні засади, якими керується банк при реалізації соціально значущої діяльності [49].

Перш ніж визначити найголовніші принципи корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) АТ «Умовний банк», на нашу думку, варто сформуватиосновні види корпоративної соціальної відповідальності, що розкриті в таблиці 3.7 [47].
Таблиця 3.7 – Види корпоративної соціальної відповідальності

Види КСВО

Характеристика

1.Внутрішня корпоративна соціальна відповідальність:

 • управління та розвиток людських ресурсів через освітні програми і програми підвищення кваліфікації кадрів;

 • охорона здоров`я працівників та безпека праці;

 • додаткове медичне та соціальне страхування співробітників;

 • недержавне пенсійне забезпечення працівників;

 • стабільність заробітної плати;

 • надання допомоги працівникам в критичних ситуаціях.

2.Зовнішня корпоративна соціальна відповідальність

 • співпраця з місцевими громадами та місцевою владою;

 • взаємини з бізнес партнерами, постачальниками і споживачами;

 • відповідальність перед клієнтами за якість наданих послуг;

 • дотримання прав людини;

 • спонсорство і благодійність;

 • сприяння в охороні навколишнього середовища.

Ми вважаємо, що «Кодекс корпоративної соціальної відповідальності АТ«Ощадбанк» має включати принципи, розкриті на рисунку 3.3.

Принципи корпоративної соціальної відповідальності АТ «Ощадбанк»


Відкритість та прозорість діяльності.

Побудова доброзичливих і взаємовигідних відносин з усіма зацікавленими сторонами.

Неухильне виконання вимог законодавства та протидія усім видам корупції.
Формування громадянського суспільства через благодійні та спонсорські програми.

Рисунок 3.3 – Принципи корпоративної соціальної відповідальності АТ «Умовний банк»


Відкритість та прозорість діяльності АТ «Умовний банк» має підтримуватися професіоналізмом його топ-менеджменту і фахівців, які оперативно та на належному рівні виступатимуть у засобах масової інформації, зроблять банк цікавим в інформаційному просторі, і не тільки представниками мас-медіа, а й клієнтською аудиторією, інвестиційним співтовариством. Банком повинні підтримуватися конструктивні контакти з центральною та регіональною пресою, проводитися зустрічі у форматах «круглих столів», прес-конференцій, неформальних спілкувань з журналістами провідних ділових і суспільно-політичних видань, радіо і телебачення.

Банк має прозоро та об`єктивно здійснювати підготовку обов`язкової фінансової звітності по національним та міжнародним стандартам, проходити аудиторські перевірки зазначеної звітності, готувати обов`язкову регулярну та особливу інформацію емітента на ринку цінних паперів, що вимагається регулюючими органами, регулярно проходити рейтингові оцінювання за національною та міжнародною шкалою.Фінансову звітність, обов`язкову інформацію фінансового і фондового ринку, річний звіт, незалежний аудит і рейтинги, банк повинен поширювати з використанням інформаційних каналів, що обслуговують біржові майданчики, новинних стрічок провідних світових і вітчизняних інформаційних агенцій. На більш широкі верстви населення АТ «Умовний банк» повинен оприлюднювати зазначену інформацію через друковані та електронні засоби масової інформації, включаючи мережу Інтернет.

Одним із важливих аспектів відкритості та прозорості Банку є відповідальність у рекламно-маркетинговому просуванні банківських продуктів, тобто у відкритій і повній подачі інформації стосовно кожного з них, без приховування реальних розмірів комісій та ефективних ставок.

Виходячи з вищесказаного, слід зазначити,що, на нашу думку, розкриттю повинні підлягати ряд аспектів діяльності АТ «Умовний банк», що представлені на рисунку 3.4.

Результати фінансової та операційної діяльності

Власність на великі пакети акцій та розподіл прав голосу

Список членів правління та головних відповідальних осіб

Фактори ризику, що прогнозуються

Питання, пов’язані з працівниками та зацікавленими особами

Структура та політика управління та організаційна структура банку

Розкриття системи ціноутворення на банківські послуги та продукти

Аспекти діяльності АТ «Ощадбанк», що підлягають розкриттю

Рисунок 3.4 – Аспекти діяльності АТ «Умовний банк», що мають підлягати розкриттю
Інформаційна прозорість може бути досягнута лише за умови ефективного застосування принципу повного та своєчасного розкриття всієї суттєвої інформації необхідної для користувачів для прийняття ефективних управлінських рішень.

Відкритість та прозорість АТ «Умовний банк» повинні виявлятися не тільки у прозорості та об`єктивності фінансової інформації, а насамперед у готовності до діалогу із суспільством. Для чьогобан має залучати всі можливі комунікаційні канали – від прямих контактів з представниками засобів масової інформації до науково-практичних і галузевих конференцій, семінарів, симпозіумів тощо.

Політика АТ «Умовний банк» стосовно всіх зацікавлених сторін має ґрунтуватися на безперечному додержані принципів корпоративного управління і ділової етики, прийнятих у світовій фінансовій практиці.Співробітники і керівники банку мають брати участь в процесі виявлення і оцінки інтересів, очікувань і побоювань зацікавлених сторін, з якими вони взаємодіють, використовуючи двосторонні форми комунікацій, що дозволяють зробити цей процес найбільш ефективним.Взаємини з акціонерами та інвесторами повинні будуватися банком на принципах прямого конструктивного діалогу відповідно до міжнародних стандартів, які визначають норми ведення бізнесу. Банком має бути забезпечений рівний доступ акціонерів та інвесторів до усієї значимої інформації та наданняїї в такій формі, що сприятиме акціонерам та інвесторам в ухваленні обґрунтованих інвестиційних рішень.

Важливою умовою у співпраці з клієнтами є орієнтація на оперативність, гнучкість, надійність і професіоналізм. Банком повинна приділятися особлива увага впровадженню та просуванню нових конкурентноспроможних банківських послуг, виваженій тарифній політиці, впровадженню нових технологій і програм комплексного обслуговування клієнтів. Клієнту має надаватися можливість звернутися до будь-якої установи АТ «Умовний банк» та одержати потрібну йому послугу відповідно до корпоративних стандартів і процедур, що є досить важливим за умов загострення конкурентної боротьби на фінансовому ринку. Поєднання комплексного підходу до продажу високоякісних банківських продуктів і послуг і індивідуальної роботи з кожним клієнтом на основі конкурентноспроможних тарифів дозволятиме банку встановлювати взаємовигідні відносини з існуючими і залучати дедалі більше нових клієнтів всюди, де працюють його структурні підрозділи.

Банк має чітко дотримуватися законодавства України: банківського, адміністративного, податкового та ін. Особливу увагу банку варто звернути комплексній участі в розвитку банківського законодавства через роботу із законодавчими ініціативами в професійних об’єднаннях та асоціаціях, створених за галузевими, територіальними та іншими принципами; брати активну участь в комунікативному середовищі щодо обговорення актуальних питань розвитку банківського законодавства України.

Ми переконані, що фінансова і соціальна складові діяльності АТ «Умовний банк» повинні бути нерозривно пов`язані між собою. Разом з капіталізацією банку має зростати його соціальна активність через благодійні та спонсорські програми, проводитись робота з поглиблення співпраці з обласними державними адміністраціями щодо участі банку у розробці та реалізації спільних програм економічного розвитку регіонів.

Підводячи підсумки, варто зазначити, що в результаті створення «Кодексу корпоративної соціальної відповідальності, на нашу думку, АТ «Умовний банк»» матиме такі позитивні наслідки:


 • покращення якості корпоративного управління завдяки запобіганню ризикам різних рівнів;

 • покращення репутаційного менеджменту та збільшення обсягів реалізації банківських продуктів та послугічастки ринку;

 • розширення можливостей для залучення, утримання, мотивування клієнтів АТ «Умовний банк»;

 • оптимізація операційних процесів та зменшення виробничих витрат;

 • підвищення доступу до капіталів та лояльністьінвесторів;

 • налагодження та побудова дієвих відносин з іншими компаніями, урядовими структурами та неурядовими організаціями.

Висновки до розділу 3

Проаналізувавши науково-методичні засади удосконалення механізму забезпечення стійкостіАТ «Умовний банк» можна зробити наступні висновки.

Аналіз компонентних складових стійкості банку дав можливість розглянути кожну складову (фінансову, капітальну, організаційну, функціональну, комерційну стійкість) окремо. Виходячи з цього, виникає потреба формування комплексної оцінки стійкості АТ «Умовний банк» за досліджуваний період. Головною проблемою, що виникає при здійсненні аналізу загального рівня стійкості є кількісна оцінка якісних показників окремих компонентних елементів (організаційна, комерційна, функціональна стійкість) та зведення отриманих результатів до єдиного вимірника.

Для вирішенняданого питання ми пропонуємо використовувати бінарну оцінку стійкості АТ «Умовний банк».

В результаті проведеної бінарної оцінки АТ «Умовний банк» можна зробити висновок про добрий стан фінансової стійкості банку за аналізований період (80% згідно зі шкалою оцінювання). На нашу думку, необхідно спрямувати політику банку на підвищення рівня його миттєвої ліквідності та ділової активності.

Здійснивши бінарну оцінку капітальної стійкості, варто зазначити, що протягом досліджуваного періоду її рівень в АТ «Умовний банк» знаходився на досить високому рівні, ми вважаємо, що його можна оцінити як добрий, адже більшість розрахованих показників відповідають оптимальним значенням. Слід зауважити, що банку потрібно звернути увагу на наступні аспекти своєї діяльності: підвищення рівня мультиплікатора статутного капіталу, підвищення рівня коефіцієнта фінансового важеля, підвищення показника захищеності власного капіталу.

Розглянувши результати проведеної оцінки функціональної стійкості АТ «Умовний банк» варто зазначити, що протягом досліджуваного періоду, на нашу думку стан функціональної стійкості оцінюється як добрий (95-100% гідно зі шкалою оцінювання). Варто зазначити, що спостерігається позитивна динаміка даного показника за аналізований період, яка зумовлена зростанням обсягу банківських послуг, розширенні клієнтської бази АТ «Умовний банк».

Підводячи підсумки щодо проведеної бінарної оцінки комерційної стійкості банку, можна зробити висновок про її високий рівень протягом досліджуваного періоду. Але, незважаючи на це, АТ «Умовний банк» варто звернути увагу на підвищення оперативності обслуговування своїх клієнтів та введенні інноваційних банківських продуктів на ринок.

Здійснений аналіз організаційної стійкості АТ «Умовний банк» за досліджуваний період дає можливість зробити висновок про те, що рівень даної компонентної складової стійкості є незадовільним (43% за шкалою оцінювання). Таким чином правлінню АТ «Умовний банк» варто звернути увагу на підвищення рівня організаційної стійкості.

Отримані значення внаслідок проведеної бінарної оцінки компонентних складових стійкості АТ «Умовний банк» дають можливість оцінити кожен елемент, але не стійкість в цілому.

Виходячи з цього, був сформуваний механізм зведення оцінок компонентів стійкості АТ «Умовний банк» в єдине комплексне значення.

На нашу думку, для формування комплексної оцінки стійкості банку необхідно визначити ступінь впливу компонентних складових на загальне значення: фінансова стійкість – 50%, капітальна стійкість – 20%, організаційна стійкість – 10%, комерційна стійкість – 10%, функціональна стійкість – 10%.

Сформувавши кількісну структуру стійкості банку була проведена комплексна оцінка стійкості АТ «Умовний банк» за період з 01.01.2011 року по 01.01.2013 року. Розглянувши сформовану оцінку загального рівня стійкості АТ «Умовний банк», варто зазначити, що за аналізований період даний показник знаходиться в діапазоні 9,8-10,3 балів, що, в свою чергу свідчить про добрий стан стійкості банку. Незважаючи на це, слід звернути увагу на негативну динаміку цього показника, яка простежується за досліджуваний період. Зниження рівня стійкості АТ «Умовний банк» зумовлене низькою якістю корпоративного управління банку, зниженням рівня капітальної стійкості.

Спираючись на проведений аналіз компонентних складових стійкості АТ «Умовний банк» за період з 01.01.2011 року по 01.01.2013 року, можна зробити висновок про незадовільний стан організаційної стійкості банку. Це пояснюється низьким рівнем транспарентності, інформаційної прозорості, банку.

Для вирішення даного питання й покращення взаємовідносин банку з суспільством, що, безумовно, є позитивним аспектом його діяльності, на нашу думку, доцільно створити «Кодекс корпоративної соціальної відповідальності АТ «Умовний банк», який включав би основні принципи щодо регулювання КСВ.

Корпоративна соціальна відповідальність Банку - це відповідальне ставлення Банку до свого продукту (послуги), працівників, споживачів, партнерів, акціонерів, активна соціальна позиція, яка полягає в гармонійному співіснуванні, взаємодії та постійному діалозі з представникамикомерційного сектору і суспільства, державної влади, зацікавленими сторонами для надання ефективного сприяння рішенню гострих економічних, соціальних, гуманітарних та екологічних проблем.

Ми вважаємо, що «Кодекс корпоративної соціальної відповідальності АТ«Умовний банк» має включати наступні принципи: відкритість та прозорість інформації, побудова доброзичливих і взаємовигідних відносин з усіма зацікавленими сторонами, неухильне виконання вимог законодавства та протидія усім видам корупції, формування громадянського суспільства через благодійні та спонсорські програми

В результаті створення «Кодексу корпоративної соціальної відповідальності, на нашу думку, АТ «Умовний банк»» матиме такі позитивні наслідки:покращення якості корпоративного управління управління завдяки запобіганню ризикам різних рівнів, покращення репутаційного менеджменту, збільшення обсягів реалізації банківських продуктів та послуг і частки ринку, розширення можливостей для залучення, утримання, мотивування клієнтів АТ «Умовний банк»,оптимізація операційних процесів та зменшення виробничих витрат, підвищення доступу до капіталів та лояльність інвесторів, налагодження та побудова дієвих відносин з іншими компаніями, урядовими структурами та неурядовими організаціями, поліпшення фінансових та економічних показників діяльності.


РОЗДІЛ 4

ОХОРОНА ПРАЦІ

4.1 Правові та організаційні основи охорони праці в Філії – Сумське обласне управління АТ «Умовний банк»

Охорона праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на збереження здоров’я та працездатності працівників у процесі праці.

Метою охорони праці в банку є забезпечення гарантії збереження здоров’я і працездатності працівників АТ «Умовний банк» через ефективне управління охороною праці.

Завданнями, які постають в даному розділі є: • аналіз системи організації та управління охороною праці в банку;

 • аналіз небезпечних і шкідливих факторів умови праці в банку;

 • оцінка можливості виникнення надзвичайних ситуацій, їх профілактиката усунення.

Соціальне значення охорони праці проявляється у зростанні якості та продуктивності праці, збереження трудових ресурсів і підвищенні соціально-економічних показників об'єкта. Підвищення соціально-економічних показників об'єкта відбувається за рахунок покращення якості та продуктивності праці, збереження трудових ресурсів та їх складових компонентів. Економічне значення охорони праці визначається ефективністю заходів, що поліпшують умови праці та підвищують її безпеку, і оцінюється за результатами, які отримують при зміні соціальних показників.

Згідно з Законом України «Про охорону праці» організація та управління охороною праці здійснюється суб’єктом господарювання та має передбачати підготовку, прийняття й реалізацію завдань стосовно здійснення організаційних, санітарно-гігієнічних, технічних, лікувально-профілактичних заходів, які спрямовані на збереження життя, здоров’я і працездатності найманих працівників у процесі їх трудової діяльності [37].

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка