Удосконалення механізму забезпечення стійкості банкуСторінка5/16
Дата конвертації16.04.2016
Розмір2.08 Mb.
#10844
ТипРеферат
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Протягом досліджуваного періоду спостерігається позитивна динаміка показника рентабельності статутного капіталу. За період з 01.01.2011 року по 01.01.2013 року його абсолютний приріст становить 0,45%. Незважаючи на підвищення рівня рентабельності статутного капіталу, його значення залишається досить низьким.

Показник чистої процентної маржі протягом досліджуваного періоду знизився з 7% до 6,16%. Виходячи з цього, можна зробити висновок про зниження здатності банку отримувати прибуток від різниці процентних витрат та процентних доходів.

Що стосується динаміки показника чистого спреду, слід зазначити, що його рівень підвищився на 2,75 за аналізований період.

Наступним етапом дослідження стійкості АТ «Умовний банк» є аналіз його ділової активності (табл. Д.2). Коефіцієнт активності залучення позичених і залучених коштів, щодо АТ «Умовний банк», то як свідчать дані (табл. Д.2), даний коефіцієнт дещо збільшився з 01.01.2011 р. на 7% і на 01.01.2013р. становить 79,93%. Це є оптимальним значенням коефіцієнту. Коефіцієнт активності залучення міжбанківських кредитів за останні три роки зменшився на 4,52% і становить 22,36%. Одночасно збільшилась активність по залученню строкових депозитів з 41,38% до 45,82%. Коефіцієнти розміщення та використання залучених і запозичених коштів у доходні активи за аналізований період зменшився на 20,65% і на початок 2013 р. становить 99,20%, що є досить негативним фактором, оскільки не всі залучені кошти приносять доход банку. Водночас спостерігалося зменшення коефіцієнту вкладання залучених коштів у кредитний портфель, з 92,48% на 01.01.2011 р. до 75,41% на початок 2013 р.. Отже, коефіцієнти ділової активності АТ «Умовний банк» вказують на зменшення залучення міжбанківських кредитів і динаміку залучення строкових депозитів, та зменшення розміщення цих депозитів у кредитний портфель.

Аналіз ділової активності активів АТ «Умовний банк» за 2010-2012 рр. свідчить про те, що банк втратив свою частку на фінансовому ринку України. Про це свідчить, перш за все, зменшення рівня доходних активів у загальних активах банку, які знаходяться на рівні 78,3%, станом на початок 2013 р.. Одночасно активність вкладень банку у цінні папери і здійснення інвестиційної діяльності була відсутня упродовж усього аналізованого періоду. Ще одним позитивним моментом є те, що частка проблемних кредитів зменшилася з 2,90% до 1,15%, хоча все одно знаходилася на досить високому рівні.

Дослідження ліквідності банку є невід’ємним елементом аналізу його стійкості. Динаміка основних показників ліквідності АТ «Умовний банк» представлена на рисунку 2.6(табл. Д.3).

Рисунок 2.6 – Динаміка показників ліквідності АТ «Умовний банк» за період з 01.01.2011 по 01.01.2013 рр.


Проаналізувавши динаміку показників ліквідності банку, можна зробити наступні висновки. За період дослідження АТ «Умовний банк» дотримувався нормативів ліквідності майже за всіма показниками. Зокрема, коефіцієнт поточної ліквідності, нормативне значення якого становить більше 40%, за аналізований період відповідає вимогам НБУ; показник короткострокової ліквідності має позитивну динаміку – його значення збільшилось до 92% порівняно з нормативним – 80%. Лише коефіцієнт миттєвої ліквідності знаходиться на рівні, нижчому за нормативний – 17% (нормативне значення – 20%).

Наступною компонентною складовою стійкості банку є капітальна стійкість. Основними показниками, що характеризують стан капітальної стійкості АТ «Умовний банк» є коефіцієнт надійності, коефіцієнт фінансового важеля, коефіцієнт участі власного капіталу у формуванні активів. Результати проведеного аналізу розкриті в таблиці Д.4.

Коефіцієнт надійності, який розкриває рівень стійкості банку щодо кон’юнктурних змін на ринку, за досліджуваний період знизився з 0,392 до 0,267, що є негативною тенденцією для АТ «Умовний банк». Коефіцієнт фінансового важеля за період з 01.01.2011 року по 01.01.2013 року підвищився з 2,55 до 3,75, що свідчить про підвищення здатності банку до залучення ресурсів на фінансовому ринку.

Аналізуючи коефіцієнт участі власного капіталу у формуванні активів, слід зауважити, що за період дослідження відбулося незначне зниження даного показника. Станом на 01.01.2011 року на 0,282 грн припадає на 1 грн активів, на 01.01.2012 року – 0,239 грн, на 01.01.2013 року – 0,210. Незважаючи на цю негативну динаміку, АТ «Умовний банк» дотримується оптимального значення цього показника – 10%.

Аналіз мультиплікатора статутного капіталу, що визначає ступінь покриття активів статутним капіталом, показав, що даний показник зріс з рівня 4,25 до 5,53, але все ж таки не досягнув оптимального значення 12-15.

У ході дослідження капітальної стійкості АТ «Умовний банк», на нашу думку, доцільно розглянути нормативи щодо капіталу банку, встановлені Національним банком України.Зокрема, нормативами, що встановлені до капіталу банку є наступні: • Н1 – мінімальний розмір регулятивного капіталу банку (нормативне значення – 120 млн. грн.);

 • Н2 – Норматив адекватності регулятивного капіталу банку (нормативне значення більше 10%);

 • Н3 – співвідношення обсягу регулятивного капіталу до сукупних активів (нормативне значення – не менше 9%).

Першим показником є норматив мінімального розміру регулятивного капіталу банку. Протягом всього періоду аналізу банк дотримувався встановленого нормативу і значно перевищував його показники.

Щодо показника адекватності регулятивного капіталу, то АТ «Умовний банк» станом на кожну дату аналізу виконував даний норматив.

Співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів АТ «Умовний банк» змінювалось протягом аналізованого періоду, але даний норматив виконувався протягом всього аналізованого періоду.

Отже, можна зробити висновок, що АТ «Умовний банк» за аналізований період дотримувався всіх нормативів НБУ щодо капіталу банку.

Що стосується аналізу функціональної стійкості АТ «Ощадбанк», то, на нашу думку, доцільно розглянути три найважливіші питання:


 • Універсальний чи спеціалізовай банк?

 • На яке коло клієнтів орієнтована його політика?

 • Які види банківських послуг банк надає клієнтам?

Перш за все, варто зазначити, що АТ «Умовний банк» є універсальним банком, тобто він здійснює він здійснює всі види банківських операцій та надає банківські послуги всім клієнтам, незалежно від їх належності до певної галузі.

Розглянемо розподіл активів банку за сегментами, який представлений в таблиці 2.1.


Таблиця 2.1 Розподіл активів АТ «Умовний банк» за сегментами за період з 01.01.2012 року по 01.01.2013 року

Сегмент

Обсяг активів, тис. грн.

Питома вага, %

01.01.2012

01.01.2013

01.01.2012

01.01.2013

1.Корпоративний бізнес

6618255

49286395

68,24

59,08

2.Роздрібний бізнес

1386200

3786274

14,29

4,54

3.Казначейство

1232724

27142506

12,71

32,54

Продовження таблиці 2.1

Сегмент

Обсяг активів, тис. грн.

Питома вага, %

01.01.2012

01.01.2013

01.01.2012

01.01.2013

4.Загальне управління

461527

3206128

4,76

3,84

Всього:

9698706

83421303

100,00

100,00

Проаналізувавши розподіл активів за звітними сегментами, можна зробити висновок про те, найбільшу частку активів АТ «Умовний банк» зосереджує на обслуговуванні корпоративних клієнтів. Станом на 01.01.2013 року банк збільшив питому вагу активів на надання послуг іншим банкам – 32,54%, та зменшив частку активів на сегмент розрібного бізнесу.

Що стосується клієнтоорієнтованості банку, варто зауважити, що політика АТ «Умовний банк» спрямована на співпрацю як з фізичними особами, так і з корпоративними клієнтами. Перелік послуг для фізичних та юридичних осіб представлений в таблиці 2.2.
Таблиця 2.2 – Послуги фізичним та юридичним особам, що пропонуються в АТ «Умовний банк»

Клієнт

Послуги

1.Фізичним особам:


1.кредитні послуги;

2.відкриття та обслуговування поточних рахунків;

3.грошові перекази;

4.операції з металами та монетами;

5.індивідуальні сейфи;

6.пенсійні програми;

7.робота із вкладниками Сбербанку СРСР та банку «Родовід»;

8.державні програми;

2.Юридичним особам:

1.депозити, відсотки за якими сплачуються щомісячно, щоквартально, разом із поверненням депозиту;

2.кредити: овердрафт, на поповнення обігових коштів, на придбання транспортних засобів, реалізацію інвестиційних проектів тощо;

3.зарплатні проекти та Клієнт-Банкінг.

4.розрахунково-касове обслуговування

Підводячи підсумки стосовно дослідження функціональної стійкості АТ «Умовний банк», можна зробити висновок, що банк активно співпрацює як з фізичними, так і з юридичними особами, надаючи своїм клієнтам широке коло банківських послуг для задоволення максимальної кількості їх потреб. Слід зауважити, що з кожним роком, банк розширює масштаби своєї діяльності, збільшує кількість своїх клієнтів, що, в свою чергу, підвищує рівень його конкурентоспроможності на ринку банківських послуг.

Наступним етапом аналізу стійкості АТ «Умовний банк» є оцінка його комерційної стійкості як компонентної складової, що передбачає дослідження маркетингової політики банку.

Маркетингова діяльність є однією з найважливіших умов ефективного функціонування банку, тому АТ «Умовний банк» надає великого великого значення даному напрямку своєї діяльності. Банк має власний маркетинговий відділ, за допомогою якого забезпечується тісний зв'язок із клієнтами. Активно здійснюється пошук новітніх маркетингових рішень щодо просування банківських продуктів. Так як банк проводить свою діяльність у різних ринкових сегментах, служба маркетингу поділена на департаменти, кожен з яких працює в межах своєї цільової аудиторії.

Найбільшу увагу у своїй маркетинговій політиці АТ «Умовний банк» приділяє дослідженню ринку банківських послуг України. Основними засобами, за допомогою яких банк здійснює рекламу своїх послуг є листівки, телебачення, місцева преса. Для отримання інформації про потреби споживачів банківських послуг АТ «Умовний банк» проводить опитування населення, що дає можливість отримати уявлення про рівень попиту на той чи інший вид банківського обслуговування.

Для ефективного здійснення маркетингової політики необхідне її достатнє фінансування. Зокрема, розглянемо витрати АТ «Умовний банк» на рекламу, які розкриті на рисунку 2.7.

Рисунок 2.7 – Динаміка загального обсягу витрат АТ «Умовний банк» на рекламу за період з 01.01.2011 по 01.01.2013 рр.


Проаналізувавши динаміку витрат банку на рекламу, варто зазначити що за досліджуваний період спостерігається позитивна тенденція даного показника, станом на 01.01.2013 року його рівень зріс більш ніж у 6 разів порівняно із значенням станом на 01.01.2011 року. Це свідчить про те, що АТ «Умовний банк» почав зосереджувати більше уваги на рекламні кампанії, спрямовані на просування банківських продуктів.

У роботі по залученню клієнтів маркетингова служба банку здійснює аналіз мотивації клієнтів щодо купівлі банківських продуктів та створює максимально вигідні для споживача умови обслуговування.

Виходячи з того, що досліджуваний банк входить до п’ятірки найбільших в Україні, варто зазначити, що клієнти переконані в надійності та гарантованості надання різноманітних банківських послуг. Політика АТ «Умовний банк» спрямована на максимальне задоволення потреб клієнтів при одночасній мінімізації їхніх витрат.

Що стосується оцінки якості обслуговування клієнтів банку, то нами було проведене опитування групи клієнтів АТ «Умовний банк» стосовно доступності банківських послуг для громадян, оперативності їх обслуговування та зручності користування банківськими послугами. В результаті проведеного дослідження було виявлено, що переважна більшість опитуваних задоволена широкою мережею відділень та філій банку, що робить доступним користування банківськими послугами майже у всіх населених пунктах. Також майже всі опитувані клієнти вважають, що рівень зручності обслуговування клієнтів як у відділеннях, так і через мережу банкоматів знаходиться на досить високому рівні. Головним недоліком обслуговування клієнтів було виявлено недостатню кількість робочих кас, що зумовлює зниження оперативності обслуговування громадян, появу черг.

АТ «Умовний банк» використовує різноманітні методи реалізації банківських продуктів: офісний метод;через відокремлені підрозділи – банк має потужну систему філій та відділень, через які здійснює просування банківських продуктів;через банківських посередників – АТ «Умовний банк» співпрацює зі страховими компаніями та іншими суб’єктами господарської діяльності, які опосередковано стимулюють реалізацію банківських послуг.

Говорячи про інноваційну політику банку, варто зазначити, що банком створені дві системи обслуговування клієнтів: Клієнт-Банкінг для фізичних осіб та корпоративний Клієнт-Банкінг для юридичних осіб. Ці системи обслуговування дають можливість клієнтам дистанційно контролювати свої грошові потоки та здійснювати розрахунки.

Аналіз комерційної стійкості АТ «Умовний банк» показав, що служба маркетингу банку є досить розвиненою. Маркетингова політика спрямована на розширення клієнтської бази, збільшення обсягів реалізації банківських продуктів, і, як наслідок – максимізацію прибутку.

Заключним етапом аналізу стійкості є оцінка якості корпоративного управління АТ «Умовний банк» або організаційної стійкості, що передбачає дослідження наступних питань: • розкриття та прозорість інформації в АТ «Умовний банк»;

 • система контролю та управління ризиками в банку;

 • принципи діяльності наглядової ради;

 • політика корпоративного управління.

Ефективно діюча система корпоративного управління банку повинна забезпечувати точне та своєчасне розкриття інформації, що стосується основних аспектів його діяльності. Розкриття та прозорість інформації щодо функціонування банку є надзвичайно необхідним для таких користувачів як акціонери, клієнти банку, органи банківського нагляду, міжнародні рейтингові та аудиторські компанії. Таким чином, можна зробити висновок, що рівень розкриття інформації щодо діяльності банку має значний вплив на конкурентноспроможність, прибутковість банку.

Проведений аналіз розкриття та прозорості інформації дав можливість зробити висновок про низький його рівень. Зокрема, на сайті банку відсутня періодична інформація для акціонерів. В АТ «Умовний банк» не сформоване положення щодо його інформаційної політики, що свідчить про її недосконалість та нерозвиненість.

Система контролю та управління ризиками АТ «Умовний банк» передбачає взаємодію Наглядової Ради, Управління внутрішнього аудиту, Департаменту ризик-менеджменту. Також слід зауважити, що банк співпрацює з аудиторською компанію ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК» та міжнародними рейтинговими агентствами FitchRatings, Moody’sInvestorsService, що є позитивним моментом, адже оцінка ефективності діяльності та аналіз ризиків здійснюється не лише структурними підрозділами, але й незалежними організаціями.

Що стосується проведеного дослідження діяльності наглядової ради, варто зазначити про відсутність незалежних директорів у наглядовій раді. Низький рівень розкриття інформації не дає можливість якісно оцінити склад наглядової ради, розподіл повноважень та сфер впливу її учасників.

АТ «Умовний банк» у своїй організаційній структурі не має комітету аудиту наглядової ради, який би безпосередньо здійснював оцінку ефективності діяльності наглядової ради. Основне джерело розкриття інформації про АТ «Умовний банк» - сайт банку, не передбачає розкриття інформації щодо політики наглядової ради .

Аналізуючи основні положення політики корпоративного управління, можна зробити висновок про її недостатній розвиток. Це можна аргументувати наступним чином: • відсутність кодексу корпоративного управління банку;

 • відсутність розкриття інформації про корпоративну структуру та структуру акціонерів банку;

 • відсутність відділу по роботі з акціонерами.

Підводячи підсумки щодо проведеного аналізу організаційної стійкості АТ «Умовний банк», можна зробити висновок про низький рівень якості корпоративного управління банком, про що свідчить низький рівень прозорості та розкриття інформації стосовно діяльності банку, неефективність корпоративної політики банку. На нашу думку, для підвищення ефективності діяльності АТ «Умовний банк», необхідно максимально сконцентрувати увагу на зростання якості корпоративного управління.

Висновки до розділу 2

Здійснивши аналіз стійкості АТ «Умовний банк» за період з 01.01.2011 року по 01.01.2013 року, можна зробити наступні висновки.

Діяльність АТ «Умовний банк» спрямована насамперед на обслуговування населення за допомогою розвиненої мережі без балансових відділень та філій. При цьому банк активно займається обслуговуванням корпоративних клієнтів, інвестиційною діяльністю та на міжбанківському ринку.

АТ «Умовний банк» зосереджує свої зусилля на розширенні спектру банківських послуг, створенні вигідних та сприятливих умов обслуговування клієнтів. За класифікацією Національного банку України, банк відноситься до першої групи банків.

За досліджуваний період спостерігається збільшення загального обсягу пасивів на 45,71%, зумовлене як зростанням власного капіталу, так і зобов’язань.

Аналізуючи динаміку та структуру власного капіталу, слід зауважити, що за досліджуваний період загальний обсяг даного показника збільшився на 1 491 818 тис. грн. чи на 8,97%, що спричинено зростанням статутного капіталу за рахунок додаткової емісії акцій АТ «Умовний банк».

Аналіз зобов’язань АТ «Умовний банк свідчить, що за період аналізу загальний обсяг зобов’язань банку збільшився на 25 484 585 тис. грн. Темп приросту склав 60,12%.

Дані зміни відповідали змінам активів банку, які також зросли за аналогічний період з темпом росту 45,71%.

Протягом досліджуваного періоду спостерігається позитивна динаміка як доходів так і витрат банку. Зокрема, доходи зросли на 1 238 506 тис. грн., а витрати – на 1 133 282 тис. грн. Водночас простежується перевищення доходів над витратами, що свідчить про прибуткову діяльність АТ «Умовний банк».

За аналізований період обсяг чистого прибутку АТ «Умовний банк» збільшився на 22,84% чи на 105 224 тис. грн.

В результаті проведеного аналізу фінансової стійкості АТ «Умовний банк» можна зробити висновок про її добрий стан за аналізований період. На нашу думку, необхідно спрямувати політику банку на підвищення рівня його миттєвої ліквідності та ділової активності.

Говорячи про здійснену оцінку капітальної стійкості, варто зазначити, що протягом досліджуваного періоду її рівень в АТ «Умовний банк» знаходиться на досить високому рівні, ми вважаємо, що його можна оцінити як добрий, адже більшість розрахованих показників відповідають оптимальним значенням. Слід зауважити, що банку потрібно звернути увагу на підвищення рівня мультиплікатора статутного капіталу, коефіцієнта фінансового важеля; на підвищення показника захищеності власного капіталу.

Розглянувши результати проведеної оцінки функціональної стійкості АТ «Умовний банк» слід зауважити, за період з 01.01.2011 року по 01.01.2013 року, на нашу думку, її стан оцінюється як добрий. АТ «Умовний банк» активно співпрацює як з фізичними, так і з юридичними особами, надаючи своїм клієнтам широке коло банківських послуг для задоволення максимальної кількості їх потреб. Слід зауважити, що з кожним роком, банк розширює масштаби своєї діяльності, збільшує кількість своїх клієнтів, що, в свою чергу, підвищує рівень його конкурентоспроможності на ринку банківських послуг.

Результати проведеного аналізу комерційної стійкості свідчать про її високий рівень протягом досліджуваного періоду. Але, незважаючи на це, АТ «Умовний банк» варто звернути увагу на підвищення оперативності обслуговування своїх клієнтів та введенні інноваційних банківських продуктів на ринок.

Підводячи підсумки щодо проведеного аналізу організаційної стійкості АТ «Ощадбанк», можна зробити висновок про низький рівень якості корпоративного управління банком, про що свідчить низький рівень прозорості та розкриття інформації стосовно діяльності банку, неефективність корпоративної політики банку. На нашу думку, для підвищення ефективності діяльності АТ «Умовний банк», необхідно максимально сконцентрувати увагу на зростання якості корпоративного управління.


РОЗДІЛ 3


НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ БАНКУ

3.1  Розвиток методичних засад комплексного оцінювання стійкості АТ " Умовний банк "

У результаті проведеного дослідження стосовно аналізу компонентних складових стійкості АТ «Умовний банк» за період з 01.01.2011 року по 01.01.2013 року було отримане загальне уявлення про кожен з елементів окремо, а не про стан стійкості банку в цілому. Виходячи з цього, виникає потреба формування комплексної оцінки стійкості АТ «Умовний банк» за досліджуваний період. Головною проблемою, що виникає при здійсненні аналізу загального рівня стійкості є кількісна оцінка якісних показників окремих компонентних складових (організаційна, комерційна, функціональна стійкість) та зведення отриманих результатів до єдиного вимірника.


Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> О. А. Поцулко психологія управління навчально-методичний комплекс для студентів заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент організації»
123456789 -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад донецький національний технічний університет
123456789 -> Євген Бойко, Володимир Шпортій
123456789 -> Навчальний посібник Укладачі: Н. Г. Матейчук, О. П. Степаненко чну 2014 ббк 88. 8


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка