Удосконалення механізму забезпечення стійкості банкуСторінка2/16
Дата конвертації16.04.2016
Розмір2.08 Mb.
#10844
ТипРеферат
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Випускна робота


на тему: УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ БАНКУ

освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»


Виконав: студент 4 курсу, групи БС-91

напряму підготовки 6.030508 – «Фінанси і кредит» («Банківські технології і процеси»)

Заєць Є.Ю.


Керівник: к.е.н., асистент Буряк А.В.

Консультант: к.е.н., доцент Гончарова М.Л.

Суми – 2013 року

Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи Національного банку України»

Факультет банківських технологій

Кафедра банківської справи


Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

Напрям підготовки: 6.030508 – «Фінанси і кредит» («Банківські технології і процеси»)


ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

банківської справи

д.е.н., професор

______________Т. А. Васильєва

«___»_____________ 20___ р.

З А В Д А Н Н Я

НА ВИПУСКНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ
Зайцю Євгену Юрійовичу
1. Тема роботи: «Удосконалення механізму забезпечення стійкості банку»

керівник роботи: Буряк А.В., асистент кафедри банківської справи

затверджені наказом вищого навчального закладу від «27» травня 2013 р. №190-с

2. Строк подання студентом роботи «__ » червня 2013 р.

3. Вихідні дані до роботи:

Мета: теоретичне обґрунтування та розробка рекомендацій щодо вдосконалення механізму забезпечення стійкості банку.

Об’єкт: економічні відносини, які виникають в процесі забезпечення стійкості банку.

Предмет: механізм забезпечення стійкості банку.

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити):

Розділ 1: дослідити сутність, види та значення стійкості банку, розглянути механізм забезпечення стійкості банку та науково-методичні підходи щодо її оцінювання.

Розділ 2: проаналізувати фінансовий стан АТ «Умовний банк», здійснити оцінку компонентних складових стійкості банку.

Розділ 3: удосконалити науково-методичні засади оцінювання стійкості АТ «Умовний банк» та запропонувати заходи щодо підвищення її рівня.

Розділ 4: розглянути організаційно-правові основи охорони праці у Філії-Сумське обласне управління АТ «Умовний банк», проаналізувати санітарно–гігієнічні умови праці банку, дослідити процес профілактики травматизму та професійних захворювань.

5. Перелік графічного матеріалу

Розрахунковий матеріал має бути представлений в таблицях, схемах, графіках
6. Консультанти розділів роботи

Розділ

Прізвище, ініціали та посада

консультантаПідпис, дата

завдання видав

завдання

прийняв


1


2


3


4

7. Дата видачі завдання «3» грудня 2012 р.


КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН


з/п


Назва етапів дипломної роботи

Строк виконання етапів роботи

Примітка
Завершення І розділу випускної роботи

До 03.02.2013


Отримання індивідуального завдання по проходженню переддипломної практики

30.04.2013


Проходження переддипломної практики

06.05 -02.06.2013


Подання на кафедру звіту про проходження переддипломної практики

03.06.2013


Погодження розділу звіту про проходження переддипломної практики «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях»

04.06.2013


Завершення ІІІ розділу випускної роботи

До 03.06.2013


Подання попереднього варіанту випускної роботи керівнику

03.06.2013


Попередній захист випускних робіт на кафедрі

10.06.2013


Погодження розділу «Охорона праці» з консультантом

11.06.2013


Подання випускної роботи на кафедру

14.06.2013


Захист роботи на засіданні ДЕК

24.06-30.06.2013

Студент ___________ Заєць Є.Ю.

Керівник роботи ___________ Буряк А.В.

ЗМІСТ
ВСТУП………………………………………………………………………

9

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ БАНКУ………………………………………………………..

11


1.1

1.2


1.3

Стійкість банку: зміст, види та значення……………….......

Механізм забезпечення стійкості банку …………………...

Науково-методичні підходи щодо оцінювання стійкості банку……………………………..............................................

Висновки до розділу 1……………………………………….11

16
22

35


РОЗДІЛ 2
2.1

2.2
РОЗДІЛ 3


3.1
3.2

РОЗДІЛ 4


4.1
4.2
4.3

ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТА АНАЛІЗ СТІЙКОСТІ АТ «Умовний банк»……………………………

Загальна характеристика діяльності АТ «Умовний банк»…

Аналіз стійкості АТ «Умовний банк ……… ………………

Висновки до розділу 2………………………………………..НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ БАНКУ…… Розвиток методичних засад комплексного оцінювання стійкості АТ «Умовний банк».…………………

Посилення транспарентності  АТ «Умовний банк» на засадах корпоративної соціальної відповідальності  в контексті підвищення його організаційної стійкості…...…

Висновки до розділу 3………………………………………..

ОХОРОНА ПРАЦІ……………………………………………

Правові та організаційні основи охорони праці в Філії – Сумське обласне управління АТ «Умовний банк»...............

Аналіз санітарно-гігієнічних умов праці в Філії – Сумське обласне управління АТ «Умовний бану»…………………..

Профілактика травматизму та професійних захворювань в Філії – Сумське обласне управління АТ «Умовний банк»...

Висновки до розділу 4………………………………………..


38

3845

56
59


59

67

7478
78
81
84

86


ВИСНОВКИ………………………………………………………………...

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………...…

ДОДАТКИ…………………………………………………………………...


88

95

101


ВСТУП

Банківські установи є ключовою ланкою цілісної та ефективно діючої інфраструктури, яка виступає передумовою повноцінної діяльності ринкової системи господарювання. Саме банкам належить пріоритетна роль в мобілізації тимчасово вільних грошових коштів та їх спрямування в найприбутковіші галузі економіки, що призводить до підвищення рівня матеріального добробуту населення. За умов економічної глобалізації, коли у тій чи іншій частині світу час від часу спалахують валютні, банківські та фінансові кризи, загострюється питання щодо забезпечення у кожній країні стабільного економічного розвитку, який значною мірою залежить від надійності банківського сектору. Визначальними факторами при формуванні довіри з боку вкладників, партнерів, інвесторів до банків є стійкість та стабільний розвиток останніх. Зокрема, і стійкість, і стабільний розвиток мають бути не лише короткочасними досягненнями банків, а їх стратегічними завданнями, від чого, в свою чергу, залежатиме динамічність ринкових перетворень та підвищення соціальних стандартів.

Питанню механізму забезпечення стійкості банку присвячена велика кількість наукових праць таких дослідників, як Ю. С. Масленченков, В. В. Вітлінський, О. В. Пернарівський, Н. Г. Антонов, М. А. Пессель, В. Г. Андреев, Н. Н. Захаров .

Метою випускної роботи є теоретичне обґрунтування та розробка рекомендацій щодо вдосконалення механізму забезпечення стійкості банку.

Досягнення заданої мети зумовило необхідність вирішення наступних завдань: • з’ясувати зміст, види та значення стійкості банку;

 • охарактеризувати механізм забезпечення стійкості банку;

 • дослідити науково-методичні підходи щодо оцінювання стійкості банку;

 • провести аналіз компонентних складових стійкості банку;

 • здійснити комплесну оцінку стійкості АТ «Умовний банк»;

 • запропонувати шляхи вирішення проблем для АТ «Умовний банк», виявлених в результаті провеленого аналазу стійкості;

 • дослідити правові та організаційні основи охорони праці в АТ «Умовний банк»;

 • проаналізувати санітарно-гігієнічні умови праці АТ «Умовний банк» ;

 • зробити висновки щодо стану охорони праці в АТ «Умовний банк».

Об’єктом дослідження є економічні відносини, які виникають в процесі забезпечення стійкості банку.

Предметом є механізм забезпечення стійкості банку.

Під час написання даної роботи були використані наступні методи дослідження:


 • графічний (для побудування діаграм та графіків для більшої наочності інформації);

 • табличний (для узагальнення та спрощення сприйняття статистичної інформації);

 • метод індукції (для аналізу статистичних та практичних даних та виявлення на їх основі певних закономірностей та залежностей між фінансовими явищами).

Інформаційну базу випускної роботи становлять монографічні роботи зарубіжних та вітчизняних дослідників стосовно механізму забезпечення стійкості банку, нормативно-правові акти, офіційна інформація Національного банку України, дані статистичної та фінансової звітності АТ «Умовний банк», внутрішні положення, що надані банком.
РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ БАНКУ  1. Стійкість банку: зміст, види та значення

Аналізуючи поняття стійкості банку та банківської системи в цілому, слід звернути увагу на сукупність понять, систему поглядів дослідників та комплекс принципів, які виступають основоположними при визначенні його сутності.

Для тлумачення поняття фінансової стійкості, виникає необхідність розглянути основні особливості категорії «стійкості» (табл. А.1).

Поняття «стійкість» використовується в багатьох природничих, гуманітарних, технічних дисциплінах. Згідно зі «Словником української мови» стійкість трактується як здатність не піддаватися зовнішньому впливу, зберігати та виявляти свої властивості протягом тривалого часу[30]. Пояснення стійкості як ознаки, що характеризує стан окремої системи, розглядається як здатність системи виконувати свої функції під впливом внутрішніх та зовнішніх факторів. Поняття стійкості у технічних науках трактується як здатність комплексної системи чи діючого механізму до поновлення свого усталеного стану та функціональних особливостей внаслідок раптового його порушення будь-яким внутрішнім чи зовнішнім фактором [30].

Розглядаючи використання категорії стійкості в економічній теорії, варто зазначити, що воно використовується як одне з визначень концепції економічної рівноваги, виходячи з якої досягнення та підтримка рівноваги в економіці належить до найголовніших макро- й мікроекономічних завдань. Із цієї концепції випливає, що економічні суб’єкти прагнуть перевести економіку в оптимальний стан, який асоціюється поняттям стійкості. «Банківська енциклопедія» трактує стійкість як постійність, сталість, непідвладність ризику збитків та втрат [4].

Таким чином, сутність поняття стійкості у загальному розумінні, на нашу думку, розкривається як характеристика стану рівноваги об’єкта чи системи, яка відображає можливість зберігати функціональне призначення та властивості незмінними, незважаючи на вплив внутрішніх чи зовнішніх факторів та ризики, які можуть виникнути в процесі їх функціонування.

Що стосується трактування поняття «стійкість банку», то можна виділити кілька підходівдо тлумачення даної категорії.

Згідно з першим «ринковим» підходом, прихильниками якого є Ю.С. Масленченков, Т.В. Нікітіна, стійкість являє собою ринкову категорію, яка відображає стан банку у відповідному ринковому середовищі та забезпечує цілеспрямованість його руху в поточній та майбутній діяльності[28,31].

Г.Г. Фетісов, І.Я. Лукасевич та Р.Є. Баранніков, які є прихильниками другого підходу, стверджують, що стійкість банку розкривається в його здатності виконувати свої зобов’язання перед клієнтами, кредиторами, вкладниками та забезпечувати потреби в короткостроковому, довгостроковому кредитуванні під впливом внутрішніх та зовнішніх факторів [42].

«Універсальний» підхід, до якого можна віднести Н.Г. Антонова, М.А. Песселя, В.Г. Андреєва, Н.Н. Захарова трактує дану категорію як інтегральну динамічну характеристику здатності банку (як системи трансформування ризиків та ресурсів) повноцінно, з мінімальним ризиком та максимальною ефективністю виконувати свої функції під впливом внутрішнього та зовнішнього середовища [2].

На нашу думку, жоден з даних підходів в повному обсязі не розкриває сутності поняття «стійкість» банку. Таким чином, раціональним буде поєднання даних підходів та їх трансформація в єдине більш повне трактування.

Ми вважаємо, що категорія «стійкість» банку – це динамічна, інтегральна характеристика діяльності банку в ринковому середовищі, яка розкриває його здатність виконувати всі свої функції та зобов’язання з максимальною ефективністю та мінімальним ризиком під впливом внутрішніх та зовнішніх факторів.

Аналіз наукових досліджень стосовно діяльності банків дає змогу зауважити, що поняття стійкості ототожнюється із такими фінансовими категоріями як надійність та стабільність (рис. 1.1) [23].
Надійність банку

Стабільність банку

Стабільність функціонування банку в середньо- та довгостроковій перспективі

Стійкість банку відносно змін на фінансовому рикну та здатність вчасно виконувати зобов’язання.

СТІЙКІСТЬ БАНКУ

Об’єктивний характер

Суб’єктивний характер

Рисунок 1.1 – Взаємозв’язок стійкості банку з категоріями «надійність» та «стабільність»


Надійність банку розглядається як його стійкість відносно змін на фінансовому ринку та здатність вчасно виконувати свої зобов’язання [17]. Але, на нашу думку, надійність виступає не лише кількісним аналізом основних параметрів функціонування банку, а й включає в себе його суб’єктивну характеристику з точки зору певних соціальних груп: партнерів, клієнтів та регулюючих органів, тобто їх впевненість у тому, що банк здатний виконати свої зобов’язання. Таким чином, можна зробити висновок, що надійність банку є більш ширшим та абстрактним поняттям, порівняно із стійкістю. Існує безпосередня залежність між цими категоріями, адже надійним може бути лише стійкий банк, що стабільно розвивається.

«Стійкість» та «стабільність» також є близькими, взаємопов’язаними між собою поняттями, проте не тотожними. У наукових працях В.В. Іванова стійкість банку трактується як стабільність його функціонування у розрізі середньо- та довготермінової перспективи.Ю.С. Масленченков визначає поняття стійкості банківської установи, спираючись на стабільне економічне середовище, в якому вона проводить свою діяльність [28,29]. На відміну від стійкості, що передбачає здатність системи протистояти впливу певних факторів, стабільність розуміється як незмінність, тривале збереження певного рівня чи стану. Отже, порівнюючи ці два поняття, варто зазначити, що стійкою є та банківська установа, котра здатна витримати граничний рівень непередбачуваних втрат, за якого зберігається його ефективне функціонування. А стабільність передбачає її здатність поступово забезпечити зменшення даних втрат, цим самим створюючи умови для підвищення рівня стійкості.

З’ясувавши сутність поняття «стійкість банку», слід звернути увагу на його комплексність, зокрема деякі дослідники банківської стійкості стверджують, що дана категорія є комплексною характеристикою, що формується з системи складових, з чим неможливо не погодитися(рис. 1.2)[39,40].

Першим компонентом категорії «стійкість банку» є її фінансовий аспект. Вона являє собою якісну характеристику її фінансового стану, що відзначається збалансованістю, достатністю, оптимальним рівнем ліквідності та платоспроможності, мінімальним обсягом ризиків та зростанням обсягів прибутку та здатність зберегти ефективний стан свого функціонування внаслідок впливу непередбачуваних факторів.Таким чином, фінансова стійкість є особливо важливою для банку. Вона аналізується як самим банком з метою прийняття ефективних управлінських рішень, так і наглядовими органами для здійснення контролю за його діяльністю[20]. Так як банк у фінансовій сфері працює з фінансовими ресурсами, в процесі його діяльності з’являється велика кількість ризиків. Виходячи з цього, для банківської діяльності особливого значення набуває достатність капіталу. Тому, доцільно, на нашу думку виділити таку важливу складову стійкості як капітальна стійкість банку.
СТІЙКІСТЬ БАНКУ


Комерційна


Організаційна


Функціональна


Капітальна


ФінансоваРисунок 1.2 –Kомпонентний склад поняття «стійкість банку»


Капітальна стійкість банку ґрунтується на обсязі власного капіталу банку, що визначає масштаби здійснюваних банком операцій, достатність об’єму грошових ресурсів для повернення вкладів клієнтів, формування резервів з метою погашення непередбачуваних збитків чи заборгованості. Капітальна стійкість також розглядається як достатній обсяг ресурсів, необхідних з метою адекватного покриття ризиків банку, тобто йде мова про наявність економічного капіталу банку. Слід зауважити, що величина економічного капіталу залежить від рівня розпізнання банківською установою ризиків, які її очікують в процесі своєї діяльності [39].

Наступним компонентом, який входить до складу стійкості банку, є функціональна стійкість, що характеризує ефективність діяльності банку в залежності від його спеціалізації. Аналізуючи дану категорію, варто зазначити, що спостерігається залежність рівня функціональної стійкості як від універсалізації банку, та і від його спеціалізації. Зокрема,вузькоспеціалізоване функціонування банку сприяє ефективному та раціональному використанні власного та залученого капіталу. Але й розширення кола операцій, чи універсалізація банку, також призводить до підвищення рівня капітальної стійкості, оскільки в клієнтів з’являється можливість задовольнити свої потреби в банківських продуктах в одному банку [39].

Наступна складова банківської стійкості – комерційна яка, розкриває наступні аспекти діяльності банку:


 • ступінь зв’язку банку з різними суб’єктами ринкової інфраструктури;

 • міцність та рівень розвитку взаємовідносин банку з державою;

 • адаптацію до системи міжбанківських відносин;

 • якість співробітництва з вкладниками, клієнтами, кредиторами та дебіторами;

 • залежність діяльності банку від стану економіки держави[18].

Організаційна стійкість банку виражає відповідність його організаційної структури та механізму її управління, так і певному набору банківських продуктів і послуг, які формують основу її стратегії й тактики. Організаційна стійкість банку включає наявність ефективної корпоративної системи управління.Необхідність якісного корпоративного управління в банку пояснюється тим, що помилки та недоліки в управлінні зумовлюють зниження рівня стійкості банку. Зокрема, недосконале корпоративне управління спричинює втрату впевненості банку щодо здійснення управління активами, що, в свою чергу може призвести до зниження ліквідності.

Виходячи з вищенаведеного, ми вважаємо, що стійкість банку передбачає збалансованість всіх його складових, а саме фінансової, капітальної, організаційної, функціональної та комерційної стійкості, що, в свою чергу, потребує дослідження відповідного механізму її забезпечення.

  1. Механізм забезпечення стійкості банку

Механізм забезпечення стійкості банку являє собою комплекс інструментів та методів, які спрямовуються банком на підвищення рівня його стійкості [28]. Для чіткого розуміння механізму забезпечення стійкості банку, дуже важливо виділити його складові елементи, зокрема: суб’єкти, об’єкт, методи забезпечення стійкості банку, нормативне, організаційне та інформаційне забезпечення.

Першою складовою механізму виступають суб’єкти, під якими розуміються відповідальні особи, органи банківського регулювання, до повноважень яких входить прийняття управлінських рішень стосовно здійснення контролю, регулювання процесу забезпечення стійкістю банку.


Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> О. А. Поцулко психологія управління навчально-методичний комплекс для студентів заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент організації»
123456789 -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад донецький національний технічний університет
123456789 -> Євген Бойко, Володимир Шпортій
123456789 -> Навчальний посібник Укладачі: Н. Г. Матейчук, О. П. Степаненко чну 2014 ббк 88. 8


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка