У якому рядку всі слова наголошені правильно?Сторінка1/21
Дата конвертації12.04.2016
Розмір3.05 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

1.

У якому рядку всі слова наголошені правильно?


A. *

ФенУмен, парАліч, пНдлітковий, сЕча.


B.

ЗалозА, алкогУльний, диспАнсер, проникнИй.


C.

НевропАтія, хірургНя, ветеринарНя, сигмоїдоскопНя.


D.

КропивА, призУв, прокАжений, новИй.


E.

ЛегенЕвий, ознАки, тЕкстовей, сИроватка.


2.

У якому рядку всі слова наголошені правильно?


A.

ФеномЕн, парАліч, підліткУвий, сЕча.


B. *

ЗАлоза, алкогУльний, диспансЕр, проникнИй.


C.

НевропатНя, хірургНя, ветеринарНя, сигмоїдоскопНя.


D.

КропИва, прИзов, прокажЕний, нУвий.


E.

ЛегЕневий, Узнаки, текстовИй, сирУватка.


3.

У якому рядку всі слова наголошені правильно?


A. *

НевропАтія, хірургНя, ветеринАрія, сигмоїдоскопНя.


B.

ЗАлоза, Алкогольний, диспАнсер, проникнИй.


C.

ФеномЕн, паралНч, пНдлітковий, сЕча..


D.

КропивА, призУв, прокажЕний, нУвий.


E.

ЛегенЕвий, ознАки, тЕкстовий, сИроватка.


4.

У якому рядку всі слова наголошені правильно?


A.

ФенУмен, паралНч, підліткУвий, сЕча.


B.

ЗалозА, алкогУльний, диспАнсер, проникнИй.


C.

НевропАтія, хірургНя, ветеринарНя, сигмоїдоскУпія.


D. *

КропивА, прИзов, прокажЕний, новИй.


E.

ЛегенЕвий, Узнаки, тЕкстовий, сирУватка.


5.

У якому рядку всі слова наголошені правильно?


A.

ФеномЕн, парАліч, підліткУвий, сЕча.


B.

ЗалозА, алкогУльний, диспансЕр, пронИкний.


C.

НевропатНя, хірургНя, ветеринарНя, сигмоїдоскопНя.


D.

КропИва, призУв, прокажЕний, новИй.


E. *

ЛегенЕвий, ознАки, текстовИй, сирУватка.


6.

У якому рядку всі слова наголошені правильно?


A. *

ДіалУг, пахвИнний, прогУлянковий, Учний.


B.

П’Яниця, бюлетЕнь, зАлоза, кИшка.


C.

СантИметр, фаховИй, симптУм, пУказ.


D.

ПаховИй, завданнЯ, надкістковИй, аджЕ.


E.

ДжгутУвий, дозимЕтр, босУніж, багатошарУвий.


7.

У якому рядку всі слова наголошені правильно?


A.

ДіАлог, пахвИнний, прогУлянковий, Учний.


B. *

П’янИця, бюлетЕнь, зАлоза, кИшка.


C.

СантимЕтр, фаховИй, сИмптом, покАз.


D.

ПаховИй, завданнЯ, надкісткУвий, аджЕ.


E.

ДжгутовИй, дозИметр, босУніж, багатошАровий.


8.

У якому рядку всі слова наголошені правильно?


A.

ДіалУг, пахвИнний, прогУлянковий, очнИй.


B.

П’янИця, бЮлетень, зАлоза, кИшка.


C. *

СантимЕтр, фаховИй, симптУм, пУказ.


D.

ЗавдАння, пАховий, надкістковИй, аджЕ.


E.

ДжгутУвий, дозИметр, босонНж, багатошАровий.


9.

У якому рядку всі слова наголошені правильно?


A.

ДіАлог, пахвИнний, прогУлянковий, Учний.


B.

П’янИця, бюлетЕнь, зАлоза, кишкА.


C.

СантимЕтр, фаховИй, сИмптом, пУказ.


D. *

ПаховИй, завдАння, надкістковИй, аджЕ.


E.

ДжгУтовий, дозИметр, босУніж, багатошарУвий.


10.

У якому рядку всі слова наголошені правильно?


A.

ДіалУг, пахвИнний, прогулянкУвий, очнИй.


B.

П’янИця, бюлетЕнь, залозА, кИшка.


C.

СантимЕтр, фАховий, симптУм, пУказ.


D.

ЗавданнЯ, пАховий, надкістковИй, аджЕ.


E. *

ДжгутУвий, дозИметр, босУніж, багатошарУвий.


11.

У якому рядку всі слова наголошені правильно?


A. *

КишковИй, корИсний, близькИй, камфУровий.


B.

РентгенографНя, епілЕпсія, ім’Я, газета «Київські вНдомості».


C.

М’язовИй, танатофУбія, пристаркувАтий, медикамЕнт.


D.

ПодаткУвий, оковимірнИй, Убруч, багаторазУвий.


E.

ЦілодобовИй, фенУмен, децимЕтр, істНвний.


12.

У якому рядку всі слова наголошені правильно?


A.

КишковИй, кУрисний, близькИй, камфУровий.


B. *

РентгеногрАфія, епілЕпсія, ім’Я, газета «Київські відУмості».


C.

М’язУвий, танатофУбія, пристАркуватий, медикамЕнт.


D.

ПодаткУвий, оковимНрний, Убруч, багаторазУвий.


E.

ЦілодобовИй, фенУмен, децИметр, істівнИй.


13.

У якому рядку всі слова наголошені правильно?


A.

КишковИй, корИсний, близькИй, кАмфоровий.


B.

РентгеногрАфія, епілЕпсія, Нм’я, газета «Київські відУмості».


C. *

М’ЯзовИй, танатофУбія, пристАркуватий, медикамЕнт.


D.

ПодаткУвий, оковимНрний, обрУч, багаторАзвий.


E.

ЦілодобовИй, феномЕн, децимЕтр, істівнИй.


14.

У якому рядку всі слова наголошені правильно?


A.

КорИсний, кИшковий, близькИй, камфУровий.


B.

РентгеногрАфія, епілепсНя, ім’Я, газета «Київські відУмості».


C.

М’язовИй, танатофУбія, пристАркуватий, медикАмент.


D. *

ПодаткУвий, оковимНрний, обрУч, багаторазУвий.


E.

ЦілодобовИй, фенУмен, децИметр, істівнИй.


15.

У якому рядку всі слова наголошені правильно?


A.

КишковИй, корИсний, близькИй, кАмфоровий.


B.

РентгенографНя, епілЕпсія, ім’Я, газета «Київські відУмості».


C.

М’язУвий, танатофУбія, пристАркуватий, медикамЕнт.


D.

ПодаткУвий, оковимНрний, обрУч, багаторАзовий.


E. *

ЦілодобовИй, фенУмен, децимЕтр, істівнИй.


16.

У якому рядку всі слова наголошені правильно?


A. *

СудовИй, запитАння, одинАдцять, асиметрНя.


B.

ПриЯтель, щЕлепа, м’ЯзовИй, ім’Я.


C.

НедУга, урУчистий, пільговИй, агрАфія.


D.

ПристАрілий, кАмфора, парАліч, грошовИй.


E.

ТонкИй, клаустрофНлія, прИріст, підліткУвий.


17.

У якому рядку всі слова наголошені правильно?


A.

СудовИй, запИтання, одинАдцять, асиметрНя.


B. *

ПрИятель, щЕлепа, м’ЯзовИй, ім’Я.


C.

НедУга, урочИстий, пільгУвий, агрАфія.


D.

ПристАрілий, камфорА, паралНч, грошУвий.


E.

ТонкИй, клаустрофілНя, прИріст, підліткУвий.


18.

У якому рядку всі слова наголошені правильно?


A.

СудУвий, запитАння, одинАдцять, асиметрНя.


B.

ПрИятель, щелЕпа, м’ЯзовИй, ім’Я.


C. *

НедУга, урочИстий, пільговИй, агрАфія.


D.

ПристарНлий, кАмфора, парАліч, грошовИй.


E.

ТонкИй, клаустрофНлія, прирНст, пНдлітковий.


19.

У якому рядку всі слова наголошені правильно?


A.

СудовИй, запитАння, одинАдцять, асимЕтрія.


B.

ПрИятель, щЕлепа, м’язУвий, Нм’я.


C.

НедУга, урУчистий, пільговИй, агрАфія.


D. *

ПристАрілий, камфорА, парАліч, грошовИй.


E.

КлаустрофілНя, тУнкий, прИріст, пНдлітковий.


20.

У якому рядку всі слова наголошені правильно?


A.

СудовИй, запИтання, одинАдцять, асиметрНя.


B.

ПрИятель, щелЕпа, м’ЯзовИй, ім’Я.


C.

НедУга, урУчистий, пільговИй, агрАфія.


D.

ПристарНлий, кАмфора, парАліч, грошовИй.


E. *

ТонкИй, клаустрофНлія, прИріст, пНдлітковий.


21.

У якому рядку всі слова наголошені правильно?


A. *

ФетопАтія, сЕча, платіжна вНдомість, вИпадок.


B.

СпИна, Алкоголь, лікАрські рослини, томогрАфія.


C.

НадстрокУвИй, мілімЕтр, агорафУбія, п’Яниця.


D.

СпектроскопНя, більмУвий, вИдужання, скронЕвий.


E.

ПедіатрНя, бюлетЕнь, підсліпувАтий, чотирнАдцять.


22.

У якому рядку всі слова наголошені правильно?


A.

ФетопАтія, сечА, платіжна вНдомість, вИпадок.


B. *

СпИна, алкогУль, лікАрські рослини, томогрАфія.


C.

НадстрУковий, мілімЕтр, агорафУбія, п’Яниця.


D.

СпектроскопНя, більмовИй, видУжання, скронЕвий.


E.

ПедіатрНя, бЮлетень, підслНпуватий, чотирнАдцять.


23.

У якому рядку всі слова наголошені правильно?


A.

ФетопАтія, сЕча, платіжна відУмість, вИпадок.


B.

СпИна, алкогУль, лНкарські рослини, томогрАфія.


C. *

НадстрокУвИй, мілімЕтр, агорафУбія, п’янИця.


D.

СпектроскопНя, більмовИй, вИдужання, скрУневий.


E.

ПедіатрНя, бюлетЕнь, підслНпуватий, чотИрнадцять.


24.

У якому рядку всі слова наголошені правильно?


A.

ФетопАтія, сечА, платіжна вНдомість, вИпадок.


B.

СпИна, алкогУль, лікАрські рослини, томографНя.


C.

НадстрУковий, мілНметр, агорафУбія, п’янИця.


D. *

СпектроскопНя, більмовИй, вИдужання, скронЕвий.


E.

ПедіатрНя, бЮлетень, підслНпуватий, чотирнАдцять.


25.

У якому рядку всі слова наголошені правильно?


A.

ФетопАтія, сечА, платіжна вНдомість, вИпадок.


B.

СпинА, алкогУль, лікАрські рослини, томогрАфія.


C.

НадстроковИй, мілімЕтр, агорафУбія, п’Яниця.


D.

СпектроскопНя, більмУвий, вИдужання, скронЕвий.


E. *

ПедіатрНя, бюлетЕнь, підслНпуватий, чотирнАдцять.


26.

У якому рядку всі слова наголошені правильно?


A.

СпектрУграф, лікАрський обхід, ортодонтНя, одноразУвий.


B. *

СпиртовИй, борУдавка, перетинчАстий, різнУвид.


C.

НезручнИй, урочИсто, токсикомАнія, тЕстовий.


D.

НаркоманНя, пУристий, читАння, сечовИй.


E.

ПсихопатНя, ненАвисть, правопИсний, черговИй.


27.

У якому рядку всі слова наголошені правильно?


A.

СпектрУграф, лНкарський обхід, ортодонтНя, однорАзовий.


B.

СпиртовИй, борУдавка, перетИнчастий, різнУвид.


C. *

НезрУчний, урочИсто, токсикомАнія, тЕстовий.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка