У книзі також пропонуються методичні поради щодо учнівського самоврядування. Додатки містять довідковий матеріал. Для класних керівників, методистів і творчих учителівСторінка1/15
Дата конвертації30.04.2016
Розмір2.89 Mb.
#30388
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
УДК 371.213.1 ББК 74.200.5 Р49

Серія «Школа класного керівника» Заснована 2007 року

Рибальченко І. М.

Р49 Супутник класного керівника. 10-11 класи. — X. : Вид.

група «Основа», 2008. — 220, [4] с. — (Серія «Школа класного керівника»).

І8ВК 978-966-333-977-1.

Видання має на меті надати реальну допомогу класному керівникові під час організації позакласної роботи з учнями 10-11 класів — годин спілкування, загальношкільних свят, інших заходів, що покликані не тільки всебічно розвивати підростаюче покоління, але й зближувати учнів, педагогів і батьків. У книзі також пропонуються методичні поради щодо учнівського самоврядування. Додатки містять довідковий матеріал.

Для класних керівників, методистів і творчих учителів.

УДК 371.213.1 ББК 74.200.5

© Рибальченко І. М., 2008


І8ВК 978 - 966 - 333 - 977-1 © ТОВ «Видавнича група "Основа"», 2008
ЗМІСТ

Переднє слово 4

Класний керівник сьогодні 6

Призначення та завдання класного керівника 6

Функції та зміст роботи класного керівника 8

Обов'язки класного керівника 10

Повноваження класного керівника 11

Форми роботи класного керівника 12

Критерії оцінювання роботи класного керівника 13

Класний керівник і колектив класу 14

Формування колективу класу 14

Класний керівник і учнівське самоврядування 16

Колективна творча діяльність 22

Години спілкування 27

Свята в класі та школі 76

Додатки 167

Додаток 1 167

Додаток 2 172

Додаток 3 178

Додаток 4 183

Додаток 5 203

Додаток 6 205


ПЕРЕДНЄ СЛОВО

Найважливіший період становлення особистості майбутнього громадянина припадає на його шкільні роки. Тому виняткову роль у формуванні підростаючої людини відіграє шкільний колектив. Саме шкільний колектив і стає тим основним соціальним середовищем, у якому виховуються особистісні якості кожної окремої дитини. Різноманітні стосунки у шкільному колективі завдяки спільній діяльності його членів забезпечують всебічний розвиток особистості, належним чином готують учнів до майбутньої плідної праці, активної участі в суспільному житті країни, захисту Батьківщини.

Класний керівник залучає школярів до різноманітних видів діяльності. Поряд із навчанням — це і суспільно корисні справи, і обговорення книг, і спортивні змагання тощо. Проте, для того щоб вони стали не просто заходами, але й сходами у духовному та пізнавальному розвитку учнів, важливо правильно з педагогічної точки зору керувати взаєминами старшокласників, створювати умови для взаємозбага-чуючого спілкування, розвитку та зміцнення кращих рис характеру, почуття колективізму.

Діяльність школярів повинна розгортатися у виховному середовищі, психологічний клімат якого відбиває найкращі моральні норми нашого суспільства. Саме таким середовищем має стати колектив.

Для всебічного розвитку людини особливо важливою є єдність праці та інтелектуального життя. Загальна атмосфера творчості, дослідження — важлива риса колективу. Формування виховного
Переднє слово

5


впливу колективу на особистість залежить від того, чим і як живе цей колектив. Від педагога залежить, куди спрямувати та чим наповнити життя класного колективу.

Особливе місце в діяльності класного керівника посідають години спілкування — форма організації процесу безпосереднього спілкування педагога з вихованцями, причому цей процес є обопільним: під час годин спілкування учні отримують можливість за більш неформальних позаурочних умов спілкуватися зі своїм класним керівником. У 10-11 класах години спілкування дещо особливі: їхня тематика спрямована на підготовку школярів до майбутнього дорослого життя.

Мабуть, кращими за години спілкування, можуть бути тільки свята. Ви, звісно, погодитеся з тим, що ніщо не згуртовує класний колектив так, як підготовка до свята, особливо якщо ці свята проводяться в останні шкільні роки. Крім того, яким би пізнавальним і цікавим не був навчальний процес старшокласників, свято — це завжди й особлива радість, і можливість найбільш повно виявити свої творчі й художні здібності, і чудова нагода для неформального спілкування та самовираження, і чарівний стан очікування свята. Ось чому діти будь-якого віку так люблять свята і відчувають особливу любов і подяку до того вчителя, який організує їх жваво, цікаво.

Проте для вчителя підготовка до свята — справа непроста: необхідно написати сценарій так, щоб його зміст був зрозумілим і захоплюючим, розподілити ролі, підготувати оформлення та учасників, подбати про обладнання тощо.

Сподіваємось, що наша книга допоможе Вам, шановний класний керівнику 10-11 класів, без зайвих зусиль підготувати для своїх вихованців змістовні та цікаві години спілкування упродовж року, а також свята — від першого дзвоника (це свято є важливим як для першокласників, так і для одинадцятикласників) до випускного вечора.

Класному керівникові стануть у пригоді сценарії виховних заходів — годин спілкування класного керівника з учнями, загально-шкільних свят, інших заходів, що мають на меті не тільки всебічно розвивати підростаюче покоління, але й зближувати учнів, педагогів і батьків.
КЛАСНИЙ КЕРІВНИК СЬОГОДНІ

Інститут класного керівництва посідає важливе місце у розвитку школи. Адже саме класний керівник відіграє провідну роль у формуванні й становленні особистості дитини, розкритті її здібностей, потенційних можливостей та захисті її інтересів.

Класний керівник — це не тільки вихователь і педагог, який організує процес виховання та навчання учнів, це особистість, яка перебуває в процесі постійного саморозвитку, самовдосконалення, професійного зростання.

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА

Класний керівник — це педагог-професіонал, який має бути:

духовним посередником між суспільством і дитиною в засвоєнні

основ людської культури;

зацікавленим організатором співпраці та різноманітних видів

спільної діяльності класного колективу;

небайдужим спостерігачем за індивідуальним розвитком учня

з метою створення сприятливих умов для формування його особи-


Класний керівник сьогодні

7


стості, внесення необхідних педагогічних коректив у систему виховання (спільно із психологом) і процес соціалізації дитини;

 • помічником, консультантом в організації повсякденного життя та діяльності, в усвідомленні соціально-економічного, політичного життя суспільства, в професійній орієнтації;

 • творцем сприятливого розвивального морально-психологічного клімату в класі, який організовує з цією метою всі необхідні виховні дії з урахуванням індивідуальних особливостей учнів;

 • координатором зусиль педагогічного колективу, родини, соціуму, усіх виховних сил суспільства, що впливають на становлення та розвиток особистості вихованців.

Діяльність класного керівника є одним із вирішальних елементів виховного процесу, найважливішою ланкою у виховній системі школи, основним механізмом організації індивідуального підходу до вихованців.

Основне призначення класного керівника зумовлене сучасними завданнями, що постають перед суспільством,— максимальним розвитком кожної дитини, збереженням її неповторності, розкриттям її потенційних талантів і створенням умов для духовного, розумового та фізичного вдосконалення.

Отже, основними завданнями класного керівника є такі:


 1. Здійснення безпосереднього спостереження за індивідуальним розвитком дитини (підлітка, юнака, дівчини), створення оптимальних умов для формування кожної особистості, спрямованих на вільне й повне розкриття всіх здібностей учня та їхній розвиток.

 2. Вивчення нахилів, інтересів, здібностей дитини з метою вибору для неї певного виду діяльності, в якій вона може досягти успіху.

 3. Організація всіх видів індивідуальної, групової, колективної діяльності, що залучає учнів до суспільно ціннісних взаємин. Активне пропагування здорового способу життя.

 4. Сприяння вихованцям у дотриманні їхніх прав і свобод.

 5. Створення класного колективу як виховного середовища, що забезпечує соціалізацію кожної дитини.

 6. Організація взаємин та співпраці всіх виховних сил.8

Супутник класного керівника. 10-11 класи


ФУНКЦІЇ ТА ЗМІСТ РОБОТИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА

Розрізняють аналітичну, прогностичну, організаційно-координуючу та комунікативну функції роботи класного керівника.Аналітична функція передбачає:

 • вивчення індивідуальних особливостей дітей і підлітків;

 • вивчення та аналізування стану й умов родинного виховання кожного учня;

 • аналізування та оцінювання рівня вихованості кожної особистості й колективу в цілому;

 • вивчення та аналізування становлення і формування класного колективу;

 • вивчення та аналізування виховних можливостей педагогічного колективу;

 • вивчення та аналізування виховних впливів оточення на учнів класу, виховної цінності проведеного дня.

Прогностична функція має на меті:

 • передбачення результату запланованої справи чи виховної діяльності;

 • прогнозування рівнів індивідуального розвитку учнів;

 • прогнозування етапів формування та становлення колективу;

 • побудову моделі виховної підсистеми (мікросистеми), що відповідає виховній системі школи;

 • визначення близьких і далеких перспектив життя та діяльності учнів, колективу;

 • передбачення наслідків взаємин, що складаються в дитячому колективі (між вихованцями; між педагогами і вихованцями; між педагогами, вихованцями та їхніми батьками тощо).

Організаційно-координуюча функція полягає у:

 • вивченні особливостей розвитку кожної дитини, її особисті-сних рис, емоційного самопочуття, фіксуванні цих відомостей у психолого-педагогічній карті;

 • допомозі вихованцям у навчальній діяльності;Класний керівник сьогодні

9


 • допомозі и співпраці в плануванні та організації суспільно важливої діяльності дітей і підлітків відповідно до вікових потреб і вимог життя класу;

 • допомозі й співпраці в діяльності органів класного самоврядування з метою прищеплення навичок самоорганізації, відповідальності, готовності й вміння приймати рішення;

 • індивідуальному впливі на кожного учня та колектив як на суб'єктів цієї діяльності;

 • сприянні вихованцям у здобутті додаткової освіти з допомогою системи гуртків, клубів, секцій, об'єднань, що організовуються як у школі, так і поза нею;

 • створенні умов для самовиховання та саморозвитку особистостей вихованців, організації спільно зі шкільним психологом психологічної просвіти учнів;

 • захисті прав і свобод вихованців;

 • організації взаємодії із сім'ями учнів, а саме: проведенні батьківських зборів, консультацій для батьків, залученні батьків до розв'язання шкільних проблем, здійсненні термінового контакту з батьками у випадку надзвичайних ситуацій, що загрожують здоров'ю та життю дітей;

 • організації взаємодії в роботі малої педради з проблем учнів свого класу, відвідуванні уроків учителів-предметників;

 • участі у роботі педагогічних рад, адміністративних і методичних нарад;

 • співробітництві з позашкільними виховними закладами;

 • сприянні професійному самовизначенню випускника, підведенні його до свідомого вибору майбутньої професії;

 • стимулюванні творчої інноваційної діяльності учнів і педагогів, батьків учнів; координуванні виховних зусиль педагогів класу, психологів, інших соціальних працівників;

 • відповідальності за життя, здоров'я та безпеку дітей під час позашкільних заходів;

 • організації харчування, трудових справ (чергування в класі, школі та ін.), організації навчально-виробничої практики під час канікул;

 • веденні документації (класного журналу, обліку відвідування, особових справ учнів, планів роботи класного керівника), у перевірці щоденників учнів;10

Супутник класного керівника. 10-11 класи


участі у створенні оптимальних матеріально-побутових умов для позашкільної діяльності, виховної роботи.

Комунікативна функція передбачає:

допомогу у встановленні й регулюванні міжособистісних взаємин у дитячому та підлітковому середовищі, в адаптації дитини у колективі, набутті нею визнання однолітків і відповідного статусу серед них;

створення оптимальних взаємин «учитель — учень», «учитель — батьки», «батьки — учень»;

допомогу учням у становленні взаємин з оточуючими, соціумом; сприяння формуванню та підтримуванню оптимального психологічного клімату для колективу в цілому і для кожного окремого вихованця в класі.ОБОВ'ЯЗКИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА

Класний керівник як адміністративна особа зобов'язаний:

організовувати навчально-виховний процес у класі; залучати учнів до систематичної діяльності в класному й загально-шкільному колективі, а також налагоджувати стосунки з іншими групами й колективами; вивчати вихованців та умови їхнього життя;

фіксувати відхилення в розвитку й поведінці учнів, здійснювати психологічно та педагогічно обґрунтовану корекцію, у складних випадках інформувати адміністрацію;

надавати допомогу вихованцям у розв'язанні життєвих проблем; сприяти соціальному й правовому захисту дитини; вести документацію, що відображає перебіг і результативність виховної роботи (особові справи, класний журнал), контролювати ведення учнями щоденників;

залучати до виховної діяльності вчителів-предметників, батьків, спеціалістів у різних галузях науки й мистецтва; постійно підвищувати рівень своєї кваліфікації з питань педагогіки, психології.


Класний керівник сьогодні

11


ПОВНОВАЖЕННЯ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА

Класний керівник має право:

 • регулярно отримувати інформацію щодо фізичного й психічного здоров'я дітей;

 • здійснювати контроль відвідування занять учнями свого класу;

 • здійснювати контроль навчальних досягнень кожного учня, відзначати успіхи та невдачі з метою надання вчасної допомоги;

 • координувати роботу вчителів-предметників, які здійснюють виховний вплив на учнів класу, з допомогою педагогічних консиліумів, малих педрад та інших форм корекції;

 • визначати (розробляти, створювати спільно із психологом, соціальними і медичними працівниками) програми індивідуальної роботи з учнями та їхніми батьками;

 • запрошувати батьків (осіб, які їх заміняють) до навчального закладу;

 • брати участь у роботі структур шкільного самоврядування;

 • висувати ініціативу, вносити пропозиції щодо вдосконалення діяльності школи, виступати з діловою та конструктивною критикою, пропонувати до розгляду адміністрацією та педагогічною радою узгоджені із колективом класу пропозиції;

 • відмовлятись від доручень, що не входять до кола його обов'язків;

 • визначати самостійно індивідуальний режим роботи з дітьми;

 • здійснювати дослідно-експериментальну й методичну роботу з різних проблем виховної діяльності;

 • створювати власні виховні системи й програми, виявляти творчий підхід, упроваджуючи нові форми й прийоми виховання, що мають відповідати єдиному принципові — «не завдай шкоди»;

 • обирати форму підвищення фахового рівня (система безперервної освіти педагогічних кадрів, групові й колективні форми методичної роботи тощо).

Класний керівник не має права:

 • принижувати особисту гідність вихованця, ображати його у будь-який спосіб: словом (навішування ярликів) або дією;

 • використовувати оцінку (бал) як засіб покарання учня;

 • зловживати довірою вихованця, свідомо вводити його в оману, порушувати дану учневі обіцянку та ін.;12 Супутник класного керівника. 10-11 класи

• використовувати родину (батьків, інших родичів) з метою покарання дитини.ФОРМИ РОБОТИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА

Класний керівник прогнозує, аналізує та організовує щоденне життя та діяльність учнів свого класу. Під час цього процесу слід враховувати,що: • діти не тільки готуються до майбутнього дорослого життя, але й живуть реальним життям;

 • буття вихованців має бути цікавим і повноцінним, таким, що відповідає їхнім запитам, заповненим різноманітними видами діяльності (не тільки навчальної, а й трудової, суспільно значущої, творчої), які мають пізнавальне, емоційно-вольове й дієво-практичне спрямування;

 • кожен учень має знайти собі справу до душі, відчути успіх, упевненість у своїх силах, без чого неможливо сформувати усвідомлення гідності й моральної стійкості людини;

 • під час вибору форм і методів виховної роботи обов'язково слід ураховувати специфічні особливості дітей і дорослих (у першу чергу, педагогів і батьків) у виховному процесі.

З-поміж розмаїття форм колективної та групової діяльності класний керівник має визнавати пріоритетними такі:

 • дискусійні, ігрові, а також ті, що передбачають змагання;

 • творчі;

 • тренінгові;

 • психологічні (такі, що спрямовані на самоусвідомлення дитини). Форми роботи мають бути не тільки різноманітними й цікавими,

вони повинні відповідати конкретній меті виховання.
Класний керівник сьогодні

13


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РОБОТИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА

Робота класного керівника оцінюється за такими критеріями: ступінь зростання вихованості, інтелектуального, морального, естетичного, правового розвитку учнів, розширення їхнього світогляду;

упорядкованість життєдіяльності класу; рівень сформованості й розвитку класного колективу; соціальна захищеність кожного члена класного колективу; реальне зростання вихованості й загальної культури учнів; активність позиції класного керівника; участь у дослідно-експериментальній роботі; залучення батьків учнів до справ класу;

педагогічна майстерність класного керівника, його життєва позиція.
14

КЛАСНИЙ КЕРІВНИК І КОЛЕКТИВ КЛАСУ

Від того, які взаємини склалися в учнів з їхніми товаришами, педагогами, багато в чому залежить розвиток особистості та розкриття потенціалу учнів. Залучення учнів до різних соціальних спільнот (клубів, об'єднань, співтовариств, організацій, виробничих бригад) створює умови для реальних соціальних випробовувань учнів, які, у свою чергу, формують готовність до входження в різні соціальні структури, різноманітні типи соціальних взаємин.ФОРМУВАННЯ КОЛЕКТИВУ КЛАСУ

Різноманітні взаємини обумовлюють створення у класі груп різних типів. Це можуть бути групи як згуртовані, так і незгуртовані. Згуртованість груп базується на певній основі. Унаслідок інтеграції можуть виникнути групи як соціальної, так і асоціальної спрямованості.

Групи відрізняються одна від одної такою ознакою, як домінуючий фактор згуртування. Факторами можуть бути спільні інтереси членів групи, прагнення пристосовуватися до специфічних умов, авторитет лідера, наявність соціальних норм, з якими погоджуються усі члени
Класний керівник і колектив класу

15


групи тощо. Залежно від кожного фактора група має свою траєкторію розвитку та якість, за якою одна згуртована група відрізняється від інших. Трапляється так, що будь-яке згуртування, навіть на основі антигуманних взаємин, розглядається як позитивне явище, тому що значно легше маніпулювати згуртованою групою.

Роботу педагога з групою можна розглядати у двох площинах: 1. Впливаючи на учнів, класний керівник повинен ураховувати специфіку класу, особливості його згуртування.

 2. Педагог має прагнути до того, щоб згуртування групи відбувалося демократично, з урахуванням гуманістичних норм взаємин, тобто створювався виховний колектив.

Найістотніша якість групи — рівень її соціально-психологічної зрілості — перетворює її на групу-колектив.

Рівень розвитку групи або колективу можна оцінювати за такими критеріями: • колективна спрямованість, під якою розуміється соціальна цінність прийнятої групою мети, мотивів діяльності, групових норм. Особливу роль у формуванні соціальних норм відіграє позиція лідера групи;

 • здатність групи до самоврядування;

 • підготовленість групи до спільної діяльності, яка залежить від особливостей самої діяльності, її складності, професійного характеру, рівня творчості, виду, форми та ін.;

 • інтелектуальна комунікативність — це процес міжособистісно-го сприйняття та встановлення взаєморозуміння, знаходження спільної мови, здатність членів групи розуміти одне одного з півслова;

 • емоційна комунікативність — це міжособистісні зв'язки емоційного характеру, які більшою мірою характеризує народна мудрість: «Розділена радість — дві радості, розділене горе — півгоря»;

 • вольова комунікативність — це здатність групи протистояти труднощам і перешкодам, її стресостійкість, надійність в екстремальних ситуаціях.

На жаль, далеко не завжди безперервний прогресивний розвиток групи як колективу є можливим: у розвитку завжди є спади й злети, зустрічаються також тимчасові «хвороби», що призводять до конфліктних ситуацій або до негативного розвитку взаємин.


16

Супутник класного керівника. 10-11 класиПоділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка