«творчий учитель обдарований учень»Скачати 380.19 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації02.05.2016
Розмір380.19 Kb.
  1   2   3

В.О. Крамаренко. Організація навчально-виховного процесу з фізичної культури


ІНСТИТУТ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ НАПН УКРАЇНИ

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС

«ТВОРЧИЙ УЧИТЕЛЬ – ОБДАРОВАНИЙ УЧЕНЬ»

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ШКОЛІ. СУЧАСНІ ЗАСОБИ ТА МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ

З ДОСВІДУ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

НВК № 30 «ЕКОНАД» м. КИЄВА

КРАМАРЕНКО ВАЛЕРІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА

c:\users\валерий\desktop\школа 2014-2015\фоточ фестивалю\dsc_6196.jpg

c:\users\валерий\desktop\майстер клас\img_2635.jpg

ВСТУП

Фізичне виховання - педагогічний процес спрямований на фізичний розвиток, функціональне удосконалення організму, навчання основним життєво важливим руховим навичкам, вмінням і пов’язаних з ними знаннями для успішної наступної професійної діяльності.

Середні загальноосвітні заклади з урахуванням місцевих умов, інтересів і запитів учнів самостійно визначають зміст, форми і засоби їх рухової активності, методи проведення занять з фізичної культури, а також організовують позанавчальну фізкультурно-спортивну роботу за участю позашкільних навчально-виховних закладів, громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.

Також, відповідно до Закону України «Про фізичну культуру і спорт», фізична культура – складова частина загальної культури суспільства, яка передбачає систему спеціальних знань, рухових навичок і вмінь, що спрямовані на зміцнення здоров’я, розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини з метою гармонійного формування її особистості.

Так, фізична культура має неабиякий історичний розвиток. За весь історичний період становлення фізичної культури як великої системи, накопилось багато теоретичної та методичної літератури, яка розкриває всю ідею фізичної культури. Але з досвідом роботи починаєш розуміти, що все ж таки проблеми існують і вони мають кризову ситуацію. Основними причинами виникнення проблем можна вважати такі чинники, як низька відповідальність за дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів організації фізичного виховання в системі освіти, обмежена рухова активність, недосконала система оцінювання навчальних досягнень школярів, непрофесіоналізм вчителів відповідної галузі, нераціональне та незбалансоване харчування, невідповідність потребам населення послуг, що надаються засобами фізичної культури і спорту за місцем проживання, низький рівень пропаганди в засобах масової інформації просвіти щодо усвідомлення цінності здоров’я, відповідального ставлення батьків до виховання дітей, відсутність системи ефективного стимулювання населення до збереження свого здоров’я, невисока престижність професій, низький рівень матеріального заохочення працівників бюджетного сектору цієї сфери та багато інших проблем.

Ми досить часто забуваємо, що саме від учителя фізичної культури залежить, які резерви буде мати учень у майбутньому, чи будуть сформовані в ньому підвалини фізичного та психічного здоров’я, чи буде він володіти необхідними вміннями та навичками, чи зуміє застосувати їх у повсякденному житті, усвідомлюючи всю важливість рухової діяльності. Шкільному вчителю випала велика честь стати одним із будівельників майбутнього покоління, а яким воно буде, багато в чому залежить від відповідального ставлення до викладання предмету, його організації в шкільному середовищі.

Корисною та необхідною літературою вважається та, яка вміщує в собі неабиякий досвід людей, що працюють в тій чи іншій сфері, матеріал якої апробований та має пізнавальний характер.

Саме таким методичним посібником і є дана робота, яка може стати надійним помічником для активних та небайдужих вчителів фізичної культури, які намагаються виконувати свій обов’язок, не зважаючи на ряд проблем, що існують в суспільстві.

Методична робота містить методичні напрацювання, нестандартні підходи та інноваційні методи навчання предмету, освітні проекти-експерименти оцінювання навчальних досягнень учнів, зразок конспекту уроку, майстер-класу, Положення змагань, сценарій та ін. За допомогою нестандартних методик та сучасних засобів вирішується ряд завдань: освітніх, оздоровчих, виховних.

Особлива увага приділяється розвитку творчої особистості. Адже, творча особистість – це та цілісна людська індивідуальність, яка виявляє розвинені творчі здібності, творчу мотивацію, творчі вміння, що забезпечують її здатність породжувати якісно нові матеріали, технології та духовні цінності.

Потрібно пам’ятати, що головне у житті – постійна робота над собою, головним у фізичній культурі є постійна робота з дітьми.

З повагою Валерій Крамаренко,

вчитель фізичної культури НВК № 30 «ЕКОНАД» м. Києва.

РОЗВИТОК ОСОБИСТІСНОГО, ТВОРЧОГО І ФІЗИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УЧНІВ

ЗАСОБАМИ ПРЕДМЕТА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРАЗ досвіду роботи вчителя фізичної культури В.О. Крамаренка
Кожна людина має право на життя і здоров’я. Але ми маємо обов’язок берегти його. Виховати дитину здоровою – головне завдання вчителів фізичної культури. Фізична культура, як навчальний предмет, відіграє тут важливу роль.

Основним обов’язком педагога, виходячи із завдань, змісту і місця проведення уроку, віку дітей, потрібно організувати їх так, щоб одержати високий освітній, оздоровчий і виховний ефект, уникнути нераціональної витрати часу і травм, наблизити урок до життя природними формами людського спілкування, що буде сприяти вільному розвиткові дітей не лише у розумінні фізичного розвитку, а розвивати їх творче мислення, відповідальне ставлення до себе і до свого оточення.

Проаналізувавши досвід минулих років, можна зробити висновок, що виконання звичайних фізичних вправ, нормативів для дитини стає обов’язком, втрачається зацікавленість до уроків, зникає мотивація, цілеспрямованість, багато учнів починає ігнорувати виконання поставлених задач та ін. Так, доволі часто ми забуваємо, що дитина передусім є особистістю з індивідуальною орієнтацією. А особистість дитини (учня) – це конкретний людський індивід з індивідуально виявленими своєрідними розумовими, емоційними, вольовими та фізичними властивостями. Однією з найяскравіших характеристик особистості є її індивідуальність, під якою розуміють своєрідне неповторне поєднання таких психологічних особливостей людини, як характер, темперамент, особливості перебігу психічних процесів (сприймання, пам’яті, мислення, мовлення, почуттів, волі), особливості її мотиваційної сфери, спрямованості.

Саме тому однією з проблем можна вважати розвиток особистісного, творчого і фізичного потенціалу учнів засобами предмета фізична культура. Метою якої є розвиток творчої особистості, фізичних якостей, зміцнення здоров’я на уроках фізичної культури та в позаурочних формах навчання. Адже творча особистість - це та цілісна людська індивідуальність, яка виявляє розвинені творчі здібності, творчу мотивацію, творчі вміння, що забезпечують її здатність породжувати якісно нові матеріали, технології та духовні цінності. Вчитель повинен вміло використовувати творчі здібності своїх учнів, але намагатися урізноманітнювати завдання, користуючись новими прийомами та методами у своїй педагогічній діяльності, тим самим спонукаючи учнів до максимальної пізнавальної активності, створюючи творчий психологічний клімат засобом співтворчості з учнями. Фізично розвинена особистість – це здорова особистість здатна долати не лише фізичні труднощі, а й психологічні. Здорова особистість – це особистість або людина, яка реалізує свій потенціал на 100 %, але не зупиняється на досягнутому. Адже завжди потрібно прагнути бути кращим.

Отже, основним завданням викладання фізичної культури в сучасній школі є формування успішної особистості, фізично, духовно та соціально розвиненої. Але цього можна досягти великою працею. Для того щоб реалізувати проблему було визначено наступні шляхи розвитку творчої, фізично розвиненої, здорової особистості:


  • моніторингові дослідження рівня фізичної підготовленості з метою індивідуалізації та диференціації процесу фізичного виховання;

  • набуття нових знань за допомогою інформаційно-комунікативних технологій у навчально-виховному процесі з фізичної культури;

  • використання нестандартного обладнання та інноваційних технологій навчання на уроках фізичної культури;

  • метод «Взаємодопомоги»;

  • музичний супровід на уроках фізичної культури;

  • метод «Саморуху»;


МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ З МЕТОЮ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ТА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ПРОЦЕСУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
З досвіду роботи вчителя фізичної культури В.О. Крамаренка
Організація і проведення уроку фізичної культури – складна і багатогранна діяльність. Вона пов’язана з виконанням великого обсягу роботи, зокрема щодо змістовного, організаційного, методичного і матеріального забезпечення уроків, їх побудови. Як вже відомо, диференційоване навчання має забезпечити систему освітньої, розвивальної і виховної мети. На початок року вчителю слід знати можливості дітей і намагатись встановити їхній вихідний стан. Адже фізична підготовленість – це готовність людини до виконання фізичних навантажень.

Для того щоб досягти високого рівня фізичної підготовки учнів в подальшому, виконую ряд операцій на початку навчального року, а саме:  • дослідження в групах дослідження функціонального стану (ДФС) з метою визначення початкового рівня фізичної підготовленості кожного учня;

  • розподіл учнів за рівнями можливостей, створюючи умовні групи (основну, середню та підготовчу);

  • складання таблиці «Ліквідація дефіциту фізичної підготовки учнів», які віднесені до середньої та підготовчої умовних груп.

Ряд таких досліджень дає змогу визначити індивідуальний початковий рівень фізичної підготовленості, функціональний стан та індивідуальне навантаження кожній умовній групі. Розподіл учнів по групах дає можливість забезпечити індивідуальну роботу з усіма категоріями учнів, надати допомогу кожному учневі для розвитку його фізичних та розумових здібностей.

Опис дослідження. На початку навчального року створюється група ДФС (клас або група), в яких проводиться ряд досліджень у виді тестування, що включає ЧСС (у стані спокою, після виконання фізичної вправи, після 3-хвилинного відпочинку). Завдання групи ДФС – завдяки визначення рівня фізичної підготовленості на початку року в подальшому навчанні сприяти підвищенню та розвитку фізичних якостей школярів шляхом використання в заняттях з ними різноманітних засобів фізичної культури та спорту, що складають основний зміст навчальної програми, але з різною інтенсивністю та різним навантаженням згідно умовних груп. Завдяки групам ДФС визначаються діти, які з тих або інших причин мають відставання від своїх однолітків у фізичній підготовленості. Дослідження проводиться тричі на рік: вересень (перший навчальний тиждень), грудень (другий навчальний тиждень), травень (третій навчальний тиждень). Показники тестування фізичної підготовленості вносяться до таблиці ДФС.

Дослідження проводиться також з метою оцінки діяльності серця. Яке базується на основі проби Мартіна та індексом Руф'є. Спочатку учневі в стані спокою вимірюють ЧСС протягом 15 с. Далі він в повільному темпі робить 20 глибоких присідань. Відразу ж після присідань знову вимірюють ЧСС протягом 15 с. Далі ЧСС вимірюють після 5 хв. відпочинку. Вправи, за допомогою яких проводиться дослідження повинні бути такими, що дають можливість оцінити не тільки діяльність серця та початковий рівень фізичної підготовленості, а й такими що дозволяють вчителю побачити на яку фізичну якість слід звернути увагу в подальшому.Таблиця № 1.

Дослідження функціонального стану в групі ДФС на прикладі учнів 5Б класу НВК № 30 «ЕкоНад» м. Києва (фрагмент)

ВЕРЕСЕНЬ. ГРУПА ДФС 5Б КЛАС

з/п

Прізвище та ім’я учня (учениці)

ДНІ ТИЖНЯ

І день – 04.09.2013

ІІ день – 05.09.2013

ВИД ВИПРОБУВАННЯ (ФІЗИЧНА ВПРАВА)

Присідання на двох ногах


Стрибки в гору з місця

(протягом 30 с)

ПОКАЗНИКИ ЧСС (уд./хв..)

В стані спокою

Після

20 прис.

Після 5-хв. відпочинку

В стані спокою

Після

20 стриб.

Після 5-хв. відпочинку

1.

Базильов Максим

68

100

80

64

104

76

2.

Васильєва

Влада

76

148

92

72

156

92

3.

Голодухін

Гліб

72

136

84

68

144

80

4.

Володіна

Анна

68

108

88

68

132

84

5.

Погоняй

Максим

72

136

84

76

148

80

6.

Соболевська Кіра

72

140

88

72

144

88

7.

Щербак

Микола

76

152

92

72

160

96

Після проходження тестування в групах ДФС (вересень) складається відповідна початкова діаграма:Рис. № 1. Початкова діаграма
Під час другого тестування (грудень) виконуються ті ж самі операції і складається семестрова діаграма:
Рис. № 2. Семестрова діаграма

В кінці року, після виконання тих самих операцій складається річна діаграма. Порівнявши всі три діаграми, можна прослідкувати за ростом фізичної підготовки учнів протягом навчального року та ефективність тестування.


Рис. № 3. Річна діаграма.

Дітям, які за рівнем фізичної підготовленості віднесені до середньої та підготовчої умовних груп, пропонуються завдання однакової складності, але при цьому диференціюється міра допомоги різним групам, змінюється кількість повторень рухів, зменшується інтенсивність, виконання основних або додаткових фізичних вправ, які передбачені таблицею «Ліквідація дефіциту фізичної підготовки учнів».Таблиця № 2.

Ліквідації дефіциту фізичної підготовки учнів 5Б класу (фрагмент)

з/п


НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ

ФІЗИЧНІ ВПРАВИ

Місяці виконання та норми на І семестр

ВЕРЕСЕНЬ

ЖОВТЕНЬ

Умовні групи

Осн.

Сер.

Підг.

Осн.

Сер.

Підг.

Хл

Дів.

Хл

Дів.

Хл

Дів.

Хл

Дів.

Хл

Дів.

Хл.

Дів.

ДОЗУВАННЯ

1

ФУТБОЛ

Рівномірно-перемінний біг( к-ть підходів)

3х30

2х30

2х30

2х20

1х20

1х20

3х30

2х30

2х30

2х20

1х30

1х30

Біг на витривалість (м)

1000

900

700

600

500

400

1100

1000

900

800

600

500

Стрибки у довжину з місця (к-ть підходів)

5-6

4-5

4-5

3-4

3-4

2-3

6

5

5

4

4

3

Пробігання коротких відрізків

(к-ть повторень)5-6

4-5

4-5

3-4

3-4

2-3

6

5

5

4

4

3

«човниковий» біг (к-ть повторень)

4х9

4х9

3х9

3х9

2х9

2х9

4х9

4х9

3х9

3х9

2х9

2х9

Прискорення та ривки з м’ячем (к-ть повторень)

5-6

4-5

4-5

3-4

3-4

2-3

6

5

5

4

4

3

Різновиди стрибків із завданнями (к-ть завдань)

4-5

3-4

3-4

2-3

2-3

1-2

5

4

4

3

3

2

Згинання й розгинання рук в упорі лежачи (разів)

21 і б.

10 і б.

15-20

8-10

11-20

5-9

21 і б.

10 і б.

16-21

8-10

11-21

5-10

Піднімання тулуба в сід (к-ть разів)

25

20

20

15

15

10

25

20

20-25

15-20

15-20

10-15

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка