Творчий пошук сучасної школиСторінка4/4
Дата конвертації04.04.2016
Розмір0.94 Mb.
1   2   3   4

Формування життєвих компетентностей учнів

як запорука майбутнього успіху вчителя
Освіта, яка не вчить жити успішно в

сучасному світі, не має ніякої цінності.

Р. Кіосакі
У сучасних умовах розвитку суспільства першочерговим завданням школи є виховання всебічно розвиненої особистості. Справжнім багатством кожної держави є творчо мисляча людина із свідомим ставленням до навколишнього середовища.

Основна мета діяльності школи – це створення умов для особистісного зростання учня, розкриття його індивідуальних особливостей. Головною умовою успішності кожного учня є розуміння ним своєї унікальності поряд з прийняттям усього різноманіття оточуючого світу. Тому важливим є виховання компетентної особистості, котра відповідає за свої вчинки, здійснюючи свідомий вибір. Сучасний урок повинен розкривати потенціал кожної дитини, вселяти віру в її можливості [24].

Нова епоха, що настала, - епоха змін, інновацій, епоха інтелекту, глобалізації - диктує свої умови життя, проповідує інші цінності, висуває нові вимоги до людини. Тому основним результатом діяльності освітнього закладу повинна стати не система знань, умінь та навичок як таких, а набір ключових компетентностей в інтелектуальній, громадянсько-правовій, комунікаційній, інформаційній сферах. До ключових компетентностей, які формуються в процесі навчання, відносяться ціннісно-смислові, загальнокультурні, навчально-пізнавальні, інформаційні, комунікативні, компетентності особистісного самовдосконалення.

Уроки географії допомагають формувати екологічну культуру, пізнавати природу, відкривати її закони, дають можливість спостерігати за навколишнім середовищем, досліджувати і пізнавати його. Від того, наскільки ефективним і плідним стане цей процес, залежить подальша поведінка учня у сфері власних досліджень, самопізнання, прояву своєї ініціативності, творчості, креативності. Адже нестандартні рішення може приймати тільки та людина, котра має позитивний досвід проведення певних спостережень, підтвердження власних висунутих ідей. Така людина є конкурентоспроможною, що є необхідною умовою успішності в сучасному світі. Конкурентоспроможність слід розвивати, плекаючи в дітях жагу до пізнання [18, с. 22].

На уроках географії варто впроваджувати педагогічні ідеї В. О. Сухомлинського з метою підвищення не тільки рівня знань та умінь учнів, а й створення сприятливих умов для особистого зростання кожного учня, формування уміння жити в нову інформаційну еру. Система виховання видатного педагога В. О. Сухомлинського спрямована на формування гармонійної особистості дитини: «Природа – колиска дитячої думки і треба прагнути, щоб кожна дитина пройшла школу дитячого мислення» [19]. Природа надихає вчителя, надає особливого змісту його праці, мета якої – виховання почуття господаря своєї Батьківщини.

Одне із основних завдань учителя – навчити учнів планувати свою навчальну діяльність, розприділяти свій час, визначати обсяг завдань, які вони можуть виконати. Наприклад, можна запропонувати для роботи з текстом підручника кілька різнорівневих запитань, розробити багаторівневі творчі домашні завдання на завершальному етапі вивчення теми. Кожен учень вибирає і виконує те, що йому найбільш доступно на даному етапі саморозвитку. Якщо тема викликала інтерес, він може виконати декілька завдань.

На уроках географії в учнів формуються уміння самостійно шукати, аналізувати, відбирати необхідну інформацію, перетворювати її. Наприклад, на уроці у 7 класі з теми «Населення Євразії» можна показати учням, як, використовуючи політичну, демографічну карти світу, отримати інформацію про будь-яку країну. Також варто запропонувати з допомогою цих даних дати характеристику населення різних країн. На наступному етапі роботи доцільно показати учням принципи побудови картограм, запропонувати проаналізувати отриману картограму, зробити висновки. Це сприяє виникненню прагнення до самоосвіти.

На вирішення завдання щодо формування комунікативних компетентностей спрямовані, наприклад, уроки, що проводяться у формі прес-конференції. Учні заздалегідь розбиваються на кілька груп. Одна група (група преси) готує питання з усіх запропонованих тем. Інші групи готують кожен свою тему (наприклад, характеристика країни або регіону Європи). Усередині групи обов'язки поділяються: один учень готує наочний матеріал (плакат, презентація, прапор країни, національний костюм і т. д.), інший відповідає за усне подання матеріалу, третій - за спілкування з пресою. У результаті учні оволодівають навичками роботи в групі, вчаться презентувати свою роботу, ставити питання, вести дискусію.

Найважливішим і найважчим завданням роботи педагога, на нашу думку, є мотивація навчальної діяльності учнів. Мотивувати навчання учня можливо за умови дотримання принципів особистісно орієнтованого навчання. У першу чергу необхідно створити педагогічну ситуацію спілкування, що дозволяє кожному учневі незалежно від ступеня його готовності до уроку виявляти ініціативу і винахідливість у способах роботи. В. О. Сухомлинський писав: «Кожна людина - особистість неповторна, виховання нової людини полягає насамперед у розкритті цієї неповторності, самобутності, творчої індивідуальності».

На уроках географії використовуються різноманітні методи зацікавлення учнів до навчально-пізнавальної діяльності, зокрема: створення проблемної ситуації, використання технології «мозкова атака», «незакінчене речення», виготовлення саморобних посібників, складання творчих завдань (кросвордів, загадок, написання листів, есе), опрацювання наукової, художньої літератури, використання ІКТ.

Діяльнісний підхід дає змогу ефективно узагальнити вивчений матеріал у вигляді складання схеми, графіка, заповнення таблиці, роботи із алгоритмами, виокремлення в тексті головних ідей, принципів, законів, складання тез, плану.

Наприклад, на уроках у 6 класі під час вивчення теми «Атмосфера» доцільно використовувати такі методи узагальнення: географічний диктант, складання словника понять, ігрові елементи («вірю-не вірю», «географічна пошта», «світлофор»), складання кросвордів. Ці методи сприяють підвищенню рівня засвоєння учнями нових понять, географічних закономірностей. Участь дітей в інтерактивних конкурсах, підготовка проектів свідчать про підвищення інтересу до географічних знань. Важливо, що учні усвідомлюють: природа - це найкраща з книг, написана на особливій мові, яку треба вивчати.

Отже, головним завданням сучасної освіти є формування активної особистості, яка буде здатна навчатися протягом усього життя, уміти застосовувати знання в певних життєвих ситуаціях. Для досягнення цієї мети необхідно створити для учня ситуацію успіху, показати практичну значимість навчального матеріалу, бути чутливим і небайдужим до потреб та сподівань дитини.

О. А. Жук


Розвиток творчих здібностей молодших школярів
Формування творчої людини треба починати у весну життя, тобто в дитинстві, бо дитинство зображає собою весну, юність – літо, змужнілий вік – осінь і старість – зиму.

Ян Амос Коменський
Мета сучасної початкової школи – не просто давати знання, а формувати особистість, яка вміє і хоче вчитися, займає позицію активного суб’єкта діяльності. З огляду на це, велике значення має формування в учнів творчого потенціалу, прагнення до самостійної пізнавальної діяльності. Розвиток творчих, інтелектуальних, пізнавальних здібностей включає і розвиток мислення – уміння узагальнювати, перетворювати знання в гнучкі системи, творчо аналізувати ситуацію [20, с. 123].

Розвивати творчість – означає виховувати в дітей інтерес до знань, самостійність у навчанні. Маленький учень добре вчиться лише тоді, коли він переживає успіх, хоча б невеликий. На кожному уроці перед учителем стоять такі завдання:

- збагачувати знання школярів про природу, суспільне життя, трудову діяльність людей;

- розвивати різні види пам’яті, уяву і фантазію, увагу, спостережливість;

- формувати мовленнєві вміння, комунікативно-творчі здібності;

- навчити працювати з навчальною і дитячою книгою;

- виховувати національну самосвідомість, духовність.

Серед шляхів розвитку творчих, інтелектуальних здібностей, пізнавальної активності, самостійності, самореалізації дітей необхідним є використання в роботі з учнями початкових класів різноманітних завдань навчальних, розвивальних, пізнавальних, інтелектуальних, нестандартних, творчих [22, с. 212].

Особливу увагу доцільно приділяти розвиткові мовних здiбностей, творчої уяви, художнього мислення i cпостережливостi, словесної, емоцiйної й образної пам’ятi, ритмiчного слуху.

Здатнiсть творчо мислити формується на уроках творчостi. На них учнi здобувають елементарні навички самостiйної i творчої дiяльностi з декiлькох напрямків для того, щоб виявити свої здiбностi. Так, у 2 класі під час вивчення теми «Різнокольорові вірші» можна запропонувати уявити картини природи, словесно їх намалювати. Ці завдання називаються «Слухаю, уявляю, відчуваю». Ще можна клас поділити на два варіанти. Під час читання вірша учні одного варіанта записують, що чують, другого варіанта - що бачать. Дуже важливою для творчостi є здатнiсть спiвробiтничати, умiння сформулювати свою думку, вникати в суть пропозицiй товариша, аргументувати, критикувати свої i чужi думки.

Вагоме мiсце в розвитку творчих здiбностей вiдводиться казцi, роботi над нею. Діти вчаться переробляти казку, змінювати характери героїв, а для цього треба робити смiливi припущення, абстрагувати, фантазувати – це основа для творчого мислення.

Особливою популярнiстю в дiтей користуються такі завдання:

- придумати казку за словами, наприклад: дiвчина, лiс, метелик, камiнчик, рiка;

- створення книжок-малят на теми: «Зима», «Весна», «Осiнь», «Мiй друг»;

- написання творiв на теми: «Мiй 2 клас», «Чи принесе менi подарунок Святий Миколай?».

У впровадженні інноваційних методів і технологій перш за все варто керуватися п’ятьма основними заповідями: любити, вірити, знати, поважати та розуміти дитину як основний об'єкт і суб'єкт навчальної діяльності [22, с. 228]. А для того, щоб учням дійсно було цікаво, щоб вони не втратили інтерес до навчання, необхідно створювати всі умови для розвитку здібностей, творчого мислення учнів, самовираження їх особистості в різних видах діяльності. Одноманітне, шаблонне повторення одних і тих же дій відвертає потяг до навчання. Усі завдання творчого характеру розраховані на пошукову діяльність учнів, творче й уміле застосування набутих знань. Зміст завдань сприяє розвитку гнучкості й широти мислення, які необхідні для успішного розв’язання як навчальних, так і життєвих задач.


І. В. Плахотня


Використання ігрових технологій навчання на уроках біології
У грі перед дітьми розкривається світ, розкриваються творчі здібності особистості, без гри немає і не може бути повноцінного розумового розвитку.

В. Сухомлинський
З кожним роком діти змінюються, і це природно. Ці зміни є віддзеркаленням суспільних процесів, що відбуваються в країні. Якщо раніше уроки будувалися таким чином, щоб домагатися розкріпачення учнів, (щоб вони не боялися висловлювати думки, не мали остраху помилитись), то сьогодні школярі стали активнішими, сміливішими. Говорячи про школу майбутнього, слід відмітити, що найголовніше, що треба досягти – це недопустити байдужості, грубості й черствості. Кожен з її вихованців повинен бути яскравою особистістю.

Процес навчання починається із здивування. Не здивуєш – не навчиш. Тільки той спосіб викладання є ефективним, яким задоволені учні, який їх цікавить. Дітей різного віку об’єднують такі риси, як емоційність і допитливість, прагнення перевірити, випробувати свою силу і спритність, бажання фантазувати, відкривати таємниці та прагнення до чогось незвичайного. Саме такі можливості відкриває гра.

Технологія ігрового навчання – це така організація навчального процесу, під час якого навчання здійснюється в процесі навчальної гри.

Навчальні ігри мають за мету, окрім засвоєння навчального матеріалу, умінь і навичок, ще й надання учневі можливості самовизначитися, розвиток творчих здібностей, сприяють емоційному сприйняттю змісту навчання. Для дітей гра – засіб самовираження. Під час гри виникає об’єктивна необхідність у спілкуванні, налагодженні тісного контакту, тому переваги ігрової форми навчання можна використовувати для згуртування класу. Слід зазначити, що і сама підготовка до таких уроків, де немає просто «глядачів», коли всі – учасники, зумовлює налагодження стосунків, виникнення інтересу навіть у найменш зацікавлених дітей [25].

З метою розвитку творчих здібностей учнів, реалізації потреби в спілкуванні доцільно проводити уроки-конференції, уроки-подорожі, уроки-брейн-ринги, уроки-КВК, уроки-аукціони, уроки-заліки, які допомагають здійснювати контроль рівня знань. Такі форми навчання дають змогу учням повніше виявити індивідуальність, позбутися страху перед опитуванням або складним завданням, відчути інтерес до навчання та предмета загалом. Нестандартні форми уроку спонукають до творчості й учителя. Звичайно, не завжди є можливість провести урок-гру, тому частіше використовують ігрові моменти, наприклад: кросворди, ребуси, «Знайди помилку», «Далі, далі», «Правильно-неправильно», головоломки [26].

Доцільно практикувати також і виконання творчих завдань – написати загадки, скласти вірш чи казку. Під час уроків-подорожей учні навчаються працювати згуртовано, уболівати за успіхи та невдачі один одного.

Варто практикувати також використання рольових ігор, під час яких діти виконують роль суддів, певних видів рослин чи тварин. Дидактичне значення таких рольових ігор, як «Суд», «Мандрівка», «Експедиція» полягає в тому, що засвоєння чи узагальнення матеріалу відбувається в процесі розв’язання навчально-ігрових завдань на основі імітації. Вдало підібране обладнання уроку (рулетка, конверти із завданнями, комп’ютер) надає ігровому процесу ймовірного характеру. Рольові ігри сприяють розвитку логічного мислення та аналітичних здібностей учнів, навчають самостійному прийняттю рішень.

Використання ігрових форм навчання створює оптимальні умови для спілкування і засвоєння навчального матеріалу, дає відчуття реальності, вносить певні елементи іронії, гумору, зменшує інтелектуальне навантаження, усуває одноманітність, посилює мотивацію до навчальної діяльності. Особливістю застосування елементів ігрової діяльності є те, що учень набуває певного досвіду, який дає можливість самостійно опрацьовувати нову навчальну інформацію. А це вагомі кроки до формування основних життєвих компетентностей.


І. Л. Доценко


Формування компетентнісного підходу для підвищення

рівня навчальних досягнень учнів
Сучасне суспільство потребує від освіти підготовки молоді, здатної відповідати на виклики часу, компетентної та мобільної на сучасному ринку праці, яка має громадянську позицію та ефективно здійснює діяльність, саморозвивається та готова навчатися протягом життя. Тому навчально-виховний процес у закладі повинен будуватися відповідно до потреб особистості та індивідуальних можливостей учнів, зростання їхньої самостійності й творчої активності, формування загальної культури учнів. За допомогою педагогів, психологів учень проходить нелегкий шлях особистісного становлення, у процесі якого формуються якості характеру, без яких неможливо стати соціально зрілою особистістю.

Соціальна зрілість випускника включає такі показники: системність знань про світ, цілісність світогляду, стійкий професійний вибір і висока мотивація досягнення життєвого успіху, здатність до саморегуляції поведінки, адаптації в соціумі і самореалізації в діяльності, стійкість соціально-моральних орієнтацій, громадянська позиція, високий духовно-моральний потенціал розвитку особистості [27].

Щодо підвищення рівня навчальних досягнень учнів, то можна сказати, що ця проблематика мотивації навчальної діяльності учнів останнім часом привертає дедалі більше уваги психологів. Адже для успішного виконання будь-якої операції потрібні сформовані мотиви, які лежать в основі активності людини. Чим вищий рівень мотивації, чим більше чинників спонукають дитину до діяльності, тим кращих результатів вона може досягти. Навчально-мотиваційна сфера особистості - це особлива сфера психічного життя дитини, яка спонукає її до продуктивної пізнавальної діяльності, активного засвоєння змісту освіти. Нині спонукати учнів до навчальної діяльності переконанням про важливість знань недостатньо. І тому перед психологами та педагогами постає завдання – допомогти учням сформувати бажання вчитися, розвинути в них позитивний мотив до навчання. Це питання є досить важливим і потребує кропітливої роботи для його втілення. Педагогу слід побачити в кожному учневі особистість, яка прагне до успіху, але успіх цей для кожного особливий - у різних напрямках, предметах і видах діяльності.

Успіху дитина може досягти тільки за умови гарного емоційного стану. За наявності настрою, завдяки позитивній атмосфері учні прагнуть досягнути успіху, проявляють наполегливість, активність у досягненні мети, що сприяє виникненню мотивації до отримання нових знань. Чим більше учень буде вірити у свій успіх, тим більше зусиль він докладатиме, тим сильнішою буде мотивація до навчальної діяльності. У разі очікування високого результату, за умови віри у свої здібності, у власні сили і можливості щодо подолання труднощів, посилюється почуття ефективності, яке спонукає працювати активніше.

Щодо формування загальної культури учнів, то можна умовно зазначити більш загальні риси, зокрема, це: культура спілкування, культура зовнішнього вигляду та культура побуту. Завдання виховання культури поведінки:

- вироблення вмінь і навичок культурно-розумової праці (здатність робити все точно й акуратно, тримати в належному вигляді робоче місце, навчальні посібники, приладдя);

- виховання моральних почуттів і на їх основі вироблення навичок моральної поведінки;

- виховання основ трудової культури (формування прагнення сумлінно і відповідально працювати, бережливого ставлення до результатів праці та до людей праці);

- формування розуміння прекрасного, любові до нього, виховання естетичних почуттів, потреби і здатності створювати прекрасне.

У нашому навчальному закладі реалізуються найактуальніші напрямки діяльності щодо забезпечення психолого-педагогічних умов для підвищення рівня навчальних досягнень і формування життєвої активності та загальної культури учнів.СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Аксенова Л. В. Занимательные, развивающие и подвижные игры для всей семьи /Л. В. Аксенова. – Донецк: ООО ПКФ «БАО», 2007.

2. Альтшуллер Г. С. Поиск новых идей: [Електронный ресурс] / Г. С. Альтшуллер. – Режим доступа: www.trizway.com.

3. Амонашвили Ш. А. Воспитательная и образовательная функции оценки учения школьников / Ш. А. Амонашвили. – М.: Амрита-Русь, 2012. – 349 с.

4. Бардін К. В. Як навчити дітей вчитись / К. В. Бардін // Управління школою. – 2006. – № 14. – С. 2-9.

5. Баханов К. О. Традиції та інновації в навчанні історії в школі: [дидактичний словник-довідник] / К. О. Баханов. – Запоріжжя: Просвіта, 2002. – 108 с.

6. Баханов К. О. Традиції та інновації в навчанні історії в школі: [дидактичний словник-довідник] / К. О. Баханов. – Запоріжжя: Просвіта, 2002. – 108 с.

7. Богданова О. Використання методик розвитку критичного мислення на уроках історії / О. Богданова // Історія України. – 2006. – № 9. – С. 6-12.

8. Булах І. С. Психологія особистісного зростання підлітка: [монографія] / І. С. Булах. – К.: Калех, 2010. – 528 с.

9. Виготський Л. С. Педагогічна психологія / Л. С. Виготський; під редакцією В. В. Давидова. – М.: Педагогіка, 1984. – 480 с.

10. Воліна В. В. «Весёлая грамматика» / В. В. Воліна. – М.: Педагогика, 1996. – 96 с.

11. Володарська М. О. Робота з обдарованими дітьми / М. О. Володарська. – Харків: Видавнича група «Основа», 2010.

12. Воронюк І. В. Психологічні особливості реалізації творчого потенціалу молодших школярів: автореф дис. канд. психолог. наук - спец.19.00.07 - педагогічна та вікова психологія - К.: Нац.пед.ун-т ім. М. П. Драгоманова, 2003 -20 с.


  1. Воротеляк А. Модель інноваційного загальноосвітнього закладу / А. Воротеляк, С. Карпенчук // Завуч. – 2011. - №2 (440). – С. 13-17.

14. Вукіна Н. В., Дементієвська Н. Л., Суизенко І. М. Критичне мислення: як цього навчити: [науково-методичний посібник] / за наук. ред. О. І. Пометун. –Х.: Поліс, 2007.

15. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології / І. М. Дичківська. – К.: Академвидав, 2004. - 352 с.

16. Климчук В. О. Творча особистість: дослідження ціннісного рівня внутрішньої мотивації навчання / В. О. Климчук // Психологія – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова. – 2002. – Вип. 18. - С. 23-24.

17. Програма розвитку виховання в системі освіти України на 2003–2012 роки // Національна програма виховання дітей і молоді в Україні: стан та перспективи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 15–17 трав. 2012 р.).

18. Сисоєва С. О. Творчий розвиток особистості: сутність, специфіка / Творчість у контексті розвитку людини: матеріали міжнародної наукової конференції: Частина 2. (м. Херсон - Київ, 2003). - 48 с. - С.42. 

19. Сухомлинський В. О. Людина неповторна / В. О. Сухомлинський // Вибрані твори в п’яти томах . − К.: Рад.школа, 1977. − С.80-96.

20. Сухомлинський В. О. Павлиська середня школа / В. О. Сухомлинський // Вибрані твори в п’яти томах. − К.: Рад.школа, 1977. − 390 с. 

21.  Сухомлинський В. О. Розмова з молодим директором / В. О. Сухомлинський // Вибрані твори в п’яти томах − К.: Рад.школа, 1977. − 628 с.

22. Сухомлинський В. О. Сто порад учителеві / В. О. Сухомлинський. – К.: Рад. шк., 1984. – 292 с.

23. Стельмах А. Г. Методичні рекомендації роботи над науково-методичною проблемою / А.Г.Стельмах. – Ж. ЭКО. – 2009. – 67 с.

24. Терно С. Методика розвитку критичного мислення: досвід експериментального дослідження / С. Терно // Історія в школах України. – 2007. – № 9-10. – С. 3-11.

25. Терно С. Методика розвитку критичного мислення: досвід експериментального дослідження // Історія в школах України. – 2007. – №9-10. – С. 3-11.

26. Титаренко Т. М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності /Т. М. Титаренко. – К.: Либідь, 2003. – 376 с.

27. Хавроніна С. Читаем и говорим по-русски: [учебное пособие] / С .О. Хавроніна, Н. Ю. Крилова. – М.: «Російська мова», 2007. – 232 с.


ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ
Бондар Ольга Вікторівна − заступник директора з навчально-виховної роботи комунального закладу «Навчально-виховне об'єднання № 33 «Загальноосвітня школа I-III ступенів, дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області».

Веселова Юлія Сергіївна − вчитель географії комунального закладу «Навчально-виховне об'єднання № 33 «Загальноосвітня школа I-III ступенів, дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області».

Гончарова Михайліна Павлівна − вихователь вищої категорії групи продовженого дня комунального закладу «Навчально-виховне об'єднання № 33 «Загальноосвітня школа I-III ступенів, дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області».

Доценко Ілона Леонідівна − практичний психолог комунального закладу «Навчально-виховне об'єднання № 33 «Загальноосвітня школа I-III ступенів, дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області».

Жук Оксана Анатоліївна − учитель початкових класів комунального закладу «Навчально-виховне об'єднання № 33 «Загальноосвітня школа I-III ступенів, дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області».

Ішова Вікторія Олександрівна − учитель початкових класів комунального закладу «Навчально-виховне об'єднання № 33 «Загальноосвітня школа I-III ступенів, дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області».

Колосова Світлана Олегівна − директор комунального закладу «Навчально-виховне об'єднання № 33 «Загальноосвітня школа I-III ступенів, дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області».

Котляренко Наталія Миколаївна − учитель української мови та літератури комунального закладу «Навчально-виховне об'єднання № 33 «Загальноосвітня школа I-III ступенів, дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області», учитель-методист

Крупченко Марина Василівна − заступник директора з навчально-виховної роботи комунального закладу «Навчально-виховне об'єднання № 33 «Загальноосвітня школа I-III ступенів, дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області».

Кушнірова Наталія Іванівна − заступник директора з виховної роботи комунального закладу «Навчально-виховне об'єднання № 33 «Загальноосвітня школа I-III ступенів, дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області».

Ланецька Валентина Володимирівна − учитель зарубіжної літератури та російської мови комунального закладу «Навчально-виховне об'єднання № 33 «Загальноосвітня школа I-III ступенів, дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області».

Плахотня Ірина Василівна − учитель біології комунального закладу «Навчально-виховне об'єднання № 33 «Загальноосвітня школа I-III ступенів, дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області».

Прищепа Валентина Володимирівна − учитель хімії комунального закладу «Навчально-виховне об'єднання № 33 «Загальноосвітня школа I-III ступенів, дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області».

Пустовойт Тетяна Леонідівна − вчитель фізики комунального закладу «Навчально-виховне об'єднання № 33 «Загальноосвітня школа I-III ступенів, дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області».

Стецюк Ганна Петрівна − учитель початкових класів комунального закладу «Навчально-виховне об'єднання № 33 «Загальноосвітня школа I-III ступенів, дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області».

Федірко Жанна Володимирівна − кандидат педагогічних наук, завідувач навчально-методичного відділу інноваційної діяльності та інтелектуальної власності КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського».


Творчий пошук

сучасної школи
(З досвіду роботи комунального закладу «Навчально-виховне об'єднання № 33 «Загальноосвітня школа I-III ступенів,

дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»)


Підписано до друку 03.12.2013 р.

Формат 60х84 1/16. Папір офсетний. Гарнітура Таймс.

Тираж 100 прим. Зам. № 178


Віддруковано в лабораторії інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», вул.Велика Перспективна, 39/63, Кіровоград, 250061   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка