Творча експресія — ефективний шлях плекання креативностіДата конвертації10.09.2017
Розмір81.2 Kb.
ТВОРЧА ЕКСПРЕСІЯ — ЕФЕКТИВНИЙ ШЛЯХ ПЛЕКАННЯ КРЕАТИВНОСТІ

Невміння використати таке природжене багатство,

як здатність до творчості, чи то через незнання, що вона є,

чи через байдужість або острах видатися смішним, —

це є не просто марнотратство, це зрада самого себе,

М. Йошимура


Людина... Творча людина... Неймовірно важливі цінності, особливо в сучасній школі, яка перебуває на шляху модернізації. Вимоги до навчального процесу полягають не тільки в тому, щоб учні набули загальнопредметних компетенцій, отримали систему наукових фактів, готових істин і штампів. Навчання має формувати в школярів здатність креативно мислити, уміння зіставляти й аналізувати факти, аргументовано захищати власну точку зору, вчитися глибше занурюватися в бездонну криницю мудрості та життєвого досвіду. У цій ситуації на допомогу вчителеві мають прийти найсучасніші інновації. І якщо провідною ідеєю педагога буде виховання дитини з високими моральними якостями, то він неодмінно базуватиме роботу на безмежному аспектрі творчих ідей і знахідок.

Початок XXI століття означений складним пошуком нового світорозуміння, педагогічного світовідчуття. За умов змін в українському суспільстві особливого значення набувають питання формування нових життєвих стратегій, компетентності, конкурентоспроможності, посилення гнучкості та мобільності соціальної поведінки молодої людини. За таких умов як ніколи гостро стоїть завдання створення нової філософії освіти, відкритої до прагнень та розвитку життєвого потенціалу людини.

На власному досвіді я переконався, що слід якнайцікавіше будувати систему роботи, використовуючи при цьому різні форми та методи. Провідне місце на моїх уроках посідає реалізація проблеми формування креативної особистості — крок на шляху опанування таких педагогічних технологій, які допомагають зробити освітній процес цікавим, різноманітним, ефективним, демократичним. На допомогу приходить творча експресія як вид діяльності, що сприяє плеканню креативності учнів. Я практикую поєднання технологій розвитку творчої особистості (зокрема на основі експресії) та проектної:


Проект

Експресія

Творчість

В основі даного методу — підготовка всебічно розвиненої молодої людини до громадянської активності у європейському суспільстві.

Людський потенціал — найважливіший резерв суспільного розвитку. Невичерпність індивідуальних якостей людини залишається сутнісною основою інноваційної освіти, бо особистість — багатогранна й неповторна.

Оновленому суспільству потрібні люди, які можуть самостійно мислити, здатні до самореалізації на основі об'єктивної самооцінки.

Одним із кращих прикладів формування та розвитку креативності учнів є проектна методика на ґрунті експресії, у якій використовують принципи рефлексії, партнерство, неординарність, креативність, толерантність. Недарма слово «проект» у перекладі з латинської означає «кинутий вперед — задум, план тощо», а «експресія» — швидкість, моторність, жвавість, мобільність. Це надважливо, бо кожний дитячий крок до життєвої мети — це частинка золотого ланцюжка знань, умінь і досвіду.

Я вважаю, що, плекаючи креативну особистість, вирішують багато педагогічних завдань: • розвивають творчу думку та навички роботи з джерелами інформації;

 • під час реалізації (презентації, захист проектів) виявляють найрізноманітніші здібності тих учнів, яким важко показати себе на уроках;

 • творча діяльність є тим середовищем, у якому учні набувають сил, упевненості, а ситуація успіху може стати відправкою точкою подальшого зростання у власних очах;

 • досвід здобуття креативності знадобиться учням не лише в їхній самоосвіті та самореалізації, а й узагалі в житті.


Формування творчої особистості на основі експресії

Схематично система моєї роботи виглядає так:

Звіт, презентація

Креатив-

ність

Розрахунок

Об’єктФормування життєвого ідеалу

Тобто, під навчальним творчим проектом я, як консультант, розумію самостійно розроблену креативну ідею з вибором об'єкта (наприклад, моделювання виробів), чіткими розрахунками (доцільність складання даного проекту) і, найголовніше, звітом, що відзначений суб'єктивною чи об'єктивною новизною.

На уроках трудового навчання експресивна діяльність — це основа основ, бо саме творче спостереження, творче продуктивне середовище є важливою умовою успішного засвоєння навчального матеріалу. Але робота недостатньо модернізована, якщо урок буде стандартним, звичайним.

Василь Сухомлинський мудро зауважив: «Найголовніше, друже мій, — пробитись до животворного джерельця думки, а це можна зробити тільки творчістю». Тож пробудити мислення, спонукати до креативності, викликати прагнення доводити власну думку, узагальнювати, творчо систематизувати сказане — ось, на мій погляд, завдання сучасного вчителя.

У процесі роботи з учнями я щоденно переконуюсь у тому, що кожна дитина — універсальна, здатна до самореалізації, до розвитку власних творчих здібностей.

Відомо, що тільки той урок буде результативним, на якому панує дисципліна, дотримують робочого ритму, певного психологічного режиму. Хочу поділитися основними правилами, якими я керуюся у своїй роботі: 1. Спрямовуйте зусилля на те, щоб кожна дитина була повноцінним, творчим суб'єктом, відчувала свою самостійність і неповторність.

 2. Довіряйте учням, стимулюйте ініціативність, створюйте «ситуацію успіху» для кожного вихованця.

 3. Виконуйте роль консультанта, порадника.

 4. Не навчайте, а створюйте ситуації.

 5. Сприяйте усвідомленому засвоєнню навчального матеріалу.

 6. Дивуйте учнів, адже ніщо так не стимулює роботу мозку, як цікаве, незвичайне.

 7. Не використовуйте прийом, якщо в учнів немає засобів довести істину.

 8. «Дайте дитині подумати, пережити радість успіху.» (В. Сухомлинський)

Без цього, на мою думку, не можна сформувати здатну до мислення, творчу, інтелектуально розвинену, креативну особистість. Ключовими принципами в роботі педагога мають стати проблемність, свідоме засвоєння учнями навчального матеріалу, зацікавленість, самостійність, толерантність, емоційна розкутість, психологічна комфортність. За такого підходу ми не лише передаватимемо істину дитині, а вчитимемо знаходити її.

Зараз створюють і формують нові системи цінностей. Творцем і носієм цих цінностей є сам педагог, головна функція якого — відкриття й удосконалення людського в людині через опанування цінностями, пізнання навколишнього світу і формування особистого образу на основі культури суспільства і впровадження «Я-концепції».

Безперечною умовою впровадження у систему роботи даної методики є проведення поряд із традиційними нетрадиційних уроків. Я, наприклад, практикую такі:

Сприяти розвитку особистості може тільки той учитель, який і сам є особистістю, має творчий, креативний підхід до діяльності.


Креативізм (створення, творчість) — це культивування креативних процесів і розгляд І обговорюваного феномена, обов'язковим чинником якого є концепція креативної освіти, що визначає умови створення духовно багатої, соціально активної, творчої особистості.

Під «креативною особистістю» слід розуміти таку, яка має внутрішні передумови, що забезпечують її творчу активність, тобто нестимульовану ззовні пошукову й перетворювальну діяльність. Творча особистість — це креативна особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула необхідних для актуалізації творчого потенціалу людини додаткових мотивів, особистісних утворень, здібностей, що сприяють досягненню творчих результатів у одному чи кількох видах творчої діяльності.

Тобто, креативність — здатність до творчості — характерна для кожної особистості й може виявлятися практично в усіх видах людської життєдіяльності. Тому особливо важливо організувати навчання дитини так, щоб воно активізувало розвиток її креативності.

Отже, на сучасному етапі уроки мають бути не просто процесом здобуття знань, а діяльністю самозмінювання, де основою є демократичність, відкритість, діалогічність, рефлективність.
Основа моєї діяльності

Пріоритетами для мене, як для вчителя трудового навчання, є: • Учитися

  у своїх учнів

  Учити вчитися:

  • Запитуй!

  • Сперечайся!

  • Обґрунтовуй!

  • Поважай!

  Учитися вимогливості:

  до себе й до учнів

  • Професіоналізм!

  • Повага!

  • Принциповість!

  • Прозорість!

  • Послідовність!

Тож креативна особистість — та, яка має внутрішні передумови (реальність особистісного зростання, специфіку когнітивної сфери), що забезпечують її творчу активність, розвивають і творче мислення, активізують творчу уяву та інтерес.Мотиви та результати співпраці учителя й учнів

МОТИВИ

 • Потреба в професійній самореалізації.

 • Пошук шляхів зацікавлення учнів своїм предметом.

 • Стимул зі сторони учнів

 • Потреба в знаннях.

 • Потреба в різноманітних формах і видах навчальної діяльності.

 • Потреба в поглибленні навчальної інформації.

Потреба в самореалізації
СПІВПРАЦЯ

Учителя

Учнів

РЕЗУЛЬТАТИ  • Опанування навчальними вміннями та навичками.

  • Самовираження.

  • Виховання толерантності у спілкуванні.

  • Визначення перспектив особистісного розвитку.

  • Професійне зростання.

  • Живий інтерес до предмета з боку учнів.

  • Відчутність реальних результатів своєї праці.

  • Краще розуміння проблем сучасної молоді (у тому числі власних дітей).

  • Робота з дітьми «омолоджує»

  • Навчальна самореалізація.

  • Розширення кругозору.

  • Опанування новими інформаційними джерелами.

  • Посилення потреби в інтелектуальному самовдосконаленні.
Мотивація подальшої діяльності

Важливою передумовою, я вважаю, є тісна співпраця вчителя та учнів як основа професійного самовизначення педагога.

Професійне самовизначення: «Учитель має свідомо йти в ногу з сучасністю, пройматися й надихатися силами, які пробудилися в ній».

Продуктивність даної інноваційної діяльності доводять таким чином:Учень прагне,

 • генерувати нові ідеї;

 • приймати рішення;

 • нести за них відповідальність.

Головне призначення сучасного педагога — уміння виховувати учнів своїм предметом, адже професія вчителя має одну особливість: його діяльність не може бути відірваною від життя, бо діти — складові цього життя!База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка