Торгівлю можна назвати барометром економічного розвитку держав. Вона забезпечує надходження до бюджету значної частини коштів, сприяє зміцненню фінансової системи, є необхідною умовою розвитку виробництваСкачати 472.95 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації11.09.2017
Розмір472.95 Kb.
#48433
  1   2   3

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

Вступ

Торгівлю можна назвати барометром економічного розвитку держав. Вона забезпечує надходження до бюджету значної частини коштів, сприяє зміцненню фінансової системи, є необхідною умовою розвитку виробництва.

Комерційна робота в виробництві - це діяльність підприємства, спрямована на рішення особливого комплексу задач. Вивчення процесів їхньої реалізації - важливий елемент оперативного дослідження на рівні торгового підприємства і регіону.

Основними учасниками комерційної діяльності є не тільки підприємницькі структури, але і споживачі (участь яких у лімітно-розподільчій економіці було незначним). Це твердження засноване на тім, що для підприємців найважливішим фактором при укладанні угод є дохід (економічна вигода), а для споживачів вигодою є потрібний йому товар (послуга), якщо він задовольняє його потреби (споживчі інтереси). Споживач - не пасивний покупець, а повноправний учасник комерційної діяльності, її регулятор. Таким чином, найважливішим суб'єктом ділових відносин між постачальниками товарів і роздрібною ланкою є саме споживач.

Тому комплекс задач комерційної діяльності суб'єктів споживчого ринку ми розглядаємо через задоволення потреб населення. Споживач, реалізуючи свої інтереси, впливає на поводження підприємців на ринку при укладанні угод, виборі сегмента ринку, організації збуту і продажу товарів, формуванні асортиментної, цінової політики.

Демократизація торгівлі і воля підприємництва відродили підприємливість, індивідуальну і колективну ініціативу, матеріальну і моральну зацікавленість працівників торгівлі, що активізувало їхню діяльність на споживчому ринку. Зараз підприємства самі вирішують господарські питання, здійснюють більш вигідні угоди, що сприяє підвищенню їхньої прибутковості. Змінився характер господарських взаємин торгівлі з іншими суб'єктами інфраструктури ринку на основі сполучення інтересів підприємства і територій.

Для підвищення соціального рівня торгового обслуговування торгово-оперативні працівники повинні приділяти особливу увагу стійкості асортименту. Стійкість асортименту - орієнтир для покупця.

Метою даної роботи є вивчення роботи ПП «Фаріон» та визначення рекомендацій щодо її вдосконалення.

Завдання роботи полягають в наступному:


 • Сформувати загальне уявлення про комерційну діяльність підприємства;

 • Розкрити основні завдання комерційної діяльності;

 • Визначити принципи організації роботи комерційної діяльності;

 • Дати аналіз діяльності комерційної діяльності підприємства;

 • Розробити практичні рекомендації, що сприяють вдосконаленню роботи комерційної діяльності.

Об'єктом проходження практики є ПП «Фаріон».

Предметом дослідження є комерційна діяльність підприємства. Інформаційною базою аналізу є дані підприємства за 2009 - 2011 рр..

Основними методами досягнення мети роботи розглядаються:


 • Аналіз документів (наукової економічної літератури, статистичних даних, даних господарської діяльності підприємства, документації фірми).

 • Стандартні методи економічного аналізу (порівняння, факторний аналіз і пр.)

 • Спостереження, в основі якого лежить фіксація заходів та їх аналіз в системі комерційної діяльності.

Основні теоретичні і методологічні джерела при виконанні курсової роботи - законодавчі акти України, підручники, журнали, мережа Інтернет, комерційна інформація з підприємства.


Розділ I. Ознайомлення з підприємством

1.1.Організаційно – правова форма та структура ПП «Фаріон»

Приватне підприємство « Фаріон» створене на підставі чинного законодавства України «Про власність», «Про підприємництво», «Про підприємства в Україні»

Засновником підприємства є громадянин України Фаріон Орест Михайлович ,1960 р.н .,паспорт – серія XI – CГ, № 639109,виданий 31 жовтня 1989 р. ВВС Радянського райвиконкому м. Львова; проживає: м. Львів, вул. Шухова 26.

Місце знаходження підприємства: 290053, м. Львів,вул. Бойчука, 26 (колишня Шухава).

Підприємство створене з метою насичення ринку продукцією (роботами,послугами), розвитку науково-технічного і торговоекономічного співробітництва з юридичними особами і громадянами,здійснення зовнішньоекономічної діяльності,залучення передового обладнання,технологій та досвіду управління ,необхідних матеріальних та фінансових ресурсів,а також отримання прибутку і задоволення економічних і соціальних інтересів засновника та працівника підприємства.

Підприємство в порядку ,встановленому чинним законодавством здійснює наступні види діяльності: 1. видавнича та поліграфічна діяльність,типографські послуги;

 2. виготовлення рекламної продукції на замовлення для підприємств, установ, організацій і населення , надання послуг рекламного характеру;

 3. виробництво товарів народного споживання, продукції виробничо-технічного призначення і будівельних матеріалів;

 4. ремонтно-будівельні роботи;

 5. виготовлення виробів художнього і декоративного-прикладного мистецтва;

Органи управління
Управління підприємством здійснюється засновником або призначеним ним директором.

До виключної компетенції засновника належить:   • затвердження Статуту , внесення до нього змін;

   • визначення основних напрямків діяльності підприємства;

   • визначення порядку утворення і використання фондів;

   • затвердження звітів,балансів та розподіл прибутків;

   • прийняття рішень про зміни розміру статутного фонду;

   • вирішення питань про реорганізацію та ліквідацію підприємства.

Засновник може призначити директора. Директор розпоряджається майном і коштами підприємства,репрезентує підприємство у відносинах з іноземними юридичними тп приватними особами приймає рішення про подання від імені підприємства претензій та позовів, укладає з юридичними та приватними особами на території України та закордоном договори та інші угоди,доручає іншим особам укладати такі угоди ,призначає на посади і звільняє з них , встановлює посадові оклади.
Рисунок. 1.1.1. Організаційна структура


1.2.Правове і нормативне регулювання охорони праці
Основними нормативними та правовими документами, що регулюють охорону праці на ПП «Фаріон» є Конституція України, Кодекс законів про працю, Закон України «Про охорону праці», Колективний договір(див. Додаток Б) та статут ПП «Фаріон» (див. Додаток А).

Турбота про здоров'я людини, її культурний і фізичний розвиток є важливою функцією нашої держави. Частково вона реалізується з допомогою норм трудового права, обмеженням робочого часу, встановленням часу відпочинку, нормативів щодо охорони праці тощо. Визначувана трудовим законодавством регламентація норм робочого часу має важливе значення для його раціонального використання. Законодавство передбачає такі види робочого часу: нормальна і скорочена тривалість робочого часу; неповний робочий час, ненормований робочий день. Тривалість робочого часу за нормального робочого тижня не може перевищувати 40 годин. Це є загальна норма, яка не залежить від кількості робочих днів на тиждень. Отож, за п'яти- або шестиденного робочого тижня загальна кількість годин не повинна перевищувати 40. Звідси щоденна робота за п'ятиденного робочого тижня не повинна перевищувати 8, за шестиденного - 7 годин.

На підприємстві ПП «Фаріон» встановлюється такий режим роботи, який зобов'язуються виконувати всі працівники:

початок роботи – 09.00,

закінчення роботи – 18.00,

перерва для відпочинку і харчування – з 13.00 до 13.30,

перерви для відпочинку – 11.00 – 11.10, 14.50 – 15.00, 16.50 -17.00,

субота і неділя – вихідні дні.

За сімейними обставинами й іншими поважними причинами працівникам за їхніми заявами можуть бути надані короткотермінові відпустки без збереження заробітної плати на термін, обумовлений згодою між працівником і Адміністрацією підприємства, тривалістю не більше 15 календарних днів. У випадку простою з незалежних від підприємства причин Адміністрація може надати працівникам відпустку з частковим збереженням заробітної плати . При наданні такої відпустки з ініціативи Адміністрації працівник може бути повідомлений про початок відпустки не менше ніж за 10 днів до її початку.

Всі працівники зобов'язуються без дозволу Адміністрації не перебувати в приміщеннях підприємства у неробочий час з причин , не пов'язаних з роботою, а також не запрошувати туди стороніх осіб.

Колективний договір — угода, яка укладається між власником або уповноваженим ним органом (особою) і одним або кількома профспілковими чи іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом органами, а у разі відсутності таких органів — представниками трудящих, обраними та уповноваженими трудовим колективом.

Підприємство ПП «Фаріон» укладаючи колективний договір, може установлювати меншу норму тривалості робочого часу.
1.3.Організація охорони праці на підприємстві
Охорона праці - це система правових, соціально-економічних,
організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності.

Підприємство ПП «Фаріон» зобов'язане створити умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці. Забезпечення безпечних умов праці є обов’язковим власника підприємства (уповноваженого ним органу), який організує умови праці на робочому місці, безпеку технологічних процесів, машин,механізмів,обладнання,інших засобів виробництва,відповідність санітарно-побутовим нормативним актам. Підприємство повинно забезпечити предметами і засобами санітарно-виробничої гігієни (милом,рушниками), справною роботою санітарних вузлів.

Працівники мають право відмовитись від дорученої роботи , при якій створюється ситуація, небезпечна для життя і здоров’я , якщо такі умови прямо не передбачені трудовими договорами, а також для життя і здоров’я інших людей та навколишнього середовища.

Працівники зобов’язані знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила поведінки з машинами,механізмами, обладнанням , іншими засобами виробництва , користуватися засобами індивідуального і колективного захисту, проходити обов’язкові медичні огляди тощо.

Із цією метою ПП «Фаріон» забезпечує функціонування системи управління охороною праці, а саме:

• створює відповідні служби і призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції про їхні обов'язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій, а також контролює їх додержання;

• розробляє за участю сторін колективного договору і реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці;

• забезпечує виконання необхідних профілактичних заходів відповідно до обставин, що змінюються;

• впроваджує прогресивні технології, досягнення науки і техніки, засоби механізації та автоматизації виробництва, вимоги ергономіки, позитивний досвід з охорони праці тощо;

• забезпечує належне утримання будівель та споруд, виробничого обладнання та устаткування, моніторинг за їх технічним станом;

• забезпечує усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних захворювань, та здійснення профілактичних заходів, визначених комісіями за підсумками розслідування цих причин;

• розробляє і затверджує положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, забезпечує безоплатно працівників нормативно-правовими актами підприємства з охорони праці;

• здійснює контроль за додержанням працівником технологічних процесів, правил поведінки з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, використанням засобів колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до вимог з охорони праці;

• організовує пропаганду безпечних методів праці та співробітництво з працівниками у галузі охорони праці.

ПП «Фаріон» несе безпосередню відповідальність за порушення нормативно-правових актів з охорони праці.

Ліквідація служби охорони праці допускається тільки у разі ліквідації підприємства чи припинення використання найманої праці фізичною особою.

Законодавство про охорону праці передбачає і обов'язки працівників. Зокрема вони зобов'язані:

- дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих людей у процесі виконання будь-яких робіт під час перебування на території підприємства;

- знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поведінки з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

- проходити у встановленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди.

Працівник несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог.

1.4.Трудове право
Трудове право кожного працівника у ПП «Фаріон» визначається Кодексом УкраЇни, Конституцією України та статутом підприємства.

Структурно Кодекс складається з 18 глав та 265 статей. Крім загальних положень, де визначаються завдання Кодексу законів про працю, права й обов’язки працівників та деякі інші питання, він містить положення про колективний і трудовий договір.

Колективний договір – це угода, що укладається на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов’язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів працівників, власників та уповноважених ними органів. (дивись. Додаток Б)

Трудовий договір — угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (далі власник), за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник — виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором й угодою сторін. Працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторін. (див. Додаток Е)

Відповідно до Конституції України будь-яке пряме або непряме обмеження прав чи встановлення прямих або непрямих переваг при укладенні, зміні та припиненні трудового договору залежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, членства у професійній спілці чи іншому об'єднанні громадян, роду і характеру, занять, місця проживання не допускається. Вимоги щодо віку, рівня освіти, стану здоров'я працівника можуть встановлюватись законодавством України.

Основні права трудового колективу ПП «Фаріон» прописані у статуті (див. додаток А), а саме: • Підприємство має право на договірній основі використовувати працю громадян. Трудова діяльність в Товаристві здійснюється на основі укладених трудових договорів, контрактів відповідно до чинного законодавства України;

 • Трудовий колектив Підприємства становлять всі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору;

 • Підприємство зобов’язується забезпечити громадянину, праця якого використовується, умови та охорону праці, її оплату не нижче встановленого в країні мінімального рівня, а також інші соціальні, економічні гарантії, включаючи соціальне, медичне страхування та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;

 • Підприємство вправі надавати за рішенням Зборів Учасникам своїм працівникам соціальні пільги, оплачувати їх навчання та навчання їх дітей та близьких родичів.

Працівникам надаються гарантії, компенсації при службових відрядженнях, і в інших випадках , передбачених законодавством.


1. 5. Організація маркетингових комунікацій
Маркетинг як стратегічна функція підприємства ПП «Фаріон», що функціонує в умовах розвинених ринкових відносин і конкуренції, пріоритетності потреб споживача, є реалізований за допомогою власної комунікаційної системи.
Комунікаційна політика ПП «Фаріон» - це сукупність заходів і стратегій, які покликані забезпечити ефективну дію як на господарюючих суб'єктів, так і на економічних агентів. Основні інструменти комунікаційної політики: реклама, робота по зв'язках з громадськістю, особиста продажів та інші.
В останні роки одночасно зі зростанням ролі маркетингу підвищилася роль маркетингових комунікацій. Дійсно, ефективні комунікації зі споживачами стали ключовими факторами успіху ПП «Фаріон». Сучасний маркетинг вимагає набагато більше, ніж створити товар, що задовольняє потреби клієнта. Підприємство здійснює комунікацію зі своїми клієнтами. При цьому у змісті комунікацій немає нічого випадкового.
Маркетингова комунікація ПП «Фаріон» – це комплексний вплив підприємства на внутрішнє й зовнішнє середовище з метою створення сприятливих умов для стабільної прибуткової діяльності на ринку.
Маркетингова комунікація – двобічний процес: з одного боку, передбачається вплив на цільові й інші аудиторії, а з іншого –- одержання зустрічної інформації про реакцію цих аудиторій на здійснюваний підприємством вплив. Обидві ці складові однаково важливі; їхня єдність дає підставу говорити про маркетингову комунікацію як про систему. Варто розуміти, що жодне підприємство не в змозі діяти відразу на всіх ринках, задовольняючи при цьому запити всіх споживачів. Навпаки, компанія буде процвітати лише в тому випадку, якщо вона націлена на такий ринок, клієнти якого з найбільшою ймовірністю будуть зацікавлені в її маркетинговій програмі.
Маркетингові комунікації на ПП «Фаріон» є процесом передачі інформації про товар і компанію цільової аудиторії. Цільова аудиторія є групою людей, які отримують маркетингові звернення і мають можливість реагувати на них.
Для цього ПП «Фаріон» використовує такі методи комунікацій:

Реклама — це будь-яка форма безособового подання і просування ідей, товарів і послуг, що виходять від чітко визначеного спонсора.

Стимулювання збуту охоплює всі тимчасові і, як правило, локальні заходи, що заохочують купівлю або продаж товарів і послуг та приводять до негайної зміни поведінки агентів ринку.

Паблік рилейшнз (зв’язки з громадськістю) — це довгострокові заходи, спрямовані на досягнення відносин взаєморозуміння між підприємством і громадськістю, діяльність, що формує позитивний імідж фірми.1.6.Цінова тактика підприємства та її вдосконалення
Процес ціноутворення на ПП «Фаріон» здійснюється на основі методології. Методологія ціноутворення — це сукупність найбільш загальних правил формування ціни, пов'язаних в основному з макроекономічними особливостями господарської системи, а також із різними сферами ціноутворення. У зв'язку з цим методологічні принципи можуть бути загальними як для економіки в цілому, так і для групи суміжних галузей, виробництв. Загальні методичні правила визначаються законодавчими органами країни. Ці правила стосуються переліку витрат, що включають

до собівартості як розрахункову основу ціни і порядку відображення в ціні елементів прибутку. (дивись Додаток В) Останній у найзагальнішому вигляді являє собою суму прибутку, необхідну для нормальної роботи підприємства, і податків, які включаються в ціну. Методологія процесу ціноутворення єдина для будь-якої системи незалежно від того, хто її встановлює, періоду дії, сфери діяльності підприємства. На основі методології виробляється політика ціноутворення підприємства, а також його стратегія.


Найважливішими елементами методології ціноутворення є принципи ціноутворення:
· науковість;
· цільова спрямованість;
· безперервність;
· єдність процесу ціноутворення.
· Для здійснення процесу ціноутворення в ринковій економіці безпосередньо на підприємстві потрібні певні умови. Основні з них:
· економічна самостійність;
· комерційні умови діяльності;
· захищеність;
· конкуренція на ринку;
· рівновага ринку.
Конкретизація політики ціноутворення здійснюється різними методами встановлення цін і контролю над ними. Варто зазначити, що ціни різняться спрямованістю, механізмом утворення та дії. Інакше кажучи, методика як елемент методології дає змогу здійснювати політику, яка відповідає економічній стратегії діяльності підприємства.
Таким чином, методика ціноутворення—це сукупність більш конкретних правил побудови ціни, які відображають специфіку галузей, виробництв, продуктів.

ІІ. Організація комерційної діяльності на підприємстві
2.1. Організація роботи і функції комерційних служб
Комерційну службу ПП «Фаріон» становлять відділ закупівель й відділення реалізації. Відділ маркетингу відсутня.
Організація закупівель матеріальних ресурсів централізована, оскільки співробітники відділу підпорядковуються безпосередньо керівництву відділу.
Керівник відділу відповідає за ефективність процесу закупівель, намічає основні джерела матеріального забезпечення, координує діяльність підлеглих йому співробітників, ув'язує плани закупівлі з діяльністю інших функціональних підрозділів, підбирає кадри. (див. Додаток Д)
Оперативно-закупівельну роботу в підприємстві виконують співробітники відділу: експедитор,товарознавець-комірник, комерційний агент щодо закупівель.
Експедитор і комерційний агент шукають постачальників; оформляють документацію купівлі матеріальних ресурсів, замовляють транспорт для перевезення (якщо потрібно). Супроводжують вантажі у дорозі та забезпечують збереженість. Товарознавець-комірник визначає вимоги до продукції, яка потрібна на виробництво, і навіть перевіряє відповідність їхньої якості стандартам, ТУ, договірних зобов'язаннях та інших документів.
Він бере що у контролі виконання договірних зобов'язань; бере участь у розробці й впровадження стандартів підприємства з ТМЦ, контроль якості продукції, організації транспортування і збереження продукції. Бере участь у проведенні інвентаризації матеріальних ресурсів. Здійснює контроль над дотриманням правил зберігання матеріальних ресурсів, термінами відвантаження поворотній тари.
Діє система розподілених функцій і делегованих повноважень між працівниками з організації закупівель.
Основні функції відділу зводяться ось до чого:
— аналіз стану і вибір постачальника;
— висновок контракту (кількість продукції, вибір умови поставки, форма розрахунків);
— контролю над дотриманням умов поставки (кількість, якість, терміни поставки);
— організація розміщення товарів складі.
Основними критеріями вибору постачальника є: його надійність, ціна яка поставляється продукції, умова розрахунків й поставки. Аналіз, вибору постачальника спочатку проводиться лише на рівні комерційного директора, потім виконане рішення цілком узгоджується з керівництвом фірми і співробітників відділу.
Вибір методу закупівель залежить від складності кінцевого продукту, складу допоміжних матеріалів та інших. Позаяк у ПП «Фаріон» основним предметом закупівель є не продовольча продукція, та найбільш оптимальним методом закупівлі менеджери цієї фірми вважають регулярні закупівлі великими партіями.
І тут відділ закупівель замовляє необхідну кількість товарів, який поставляється на підприємство протягом певного періоду часу: від 3 до 6 місяців.
Перевагою такого методу закупівель є прискорення оборотності капіталу, оскільки товари оплачуються у міру надходження окремих партій; досягається економія складських приміщень; скорочуються видатки документування поставки, оскільки оформляється лише замовлення всю поставку.
Але і таке методу закупівель є й світло недоліки: оскільки попит продукції змінюється досить швидко, слід ймовірність замовлення надлишкового кількості й необхідність оплати усієї кількості, певного в замовленні.
З іншого боку, використовується метод отримання товару за необхідності.
І тут, комерційний директор чи експедитор зв'язуються з постачальником через виконання кожного замовлення і уточнюють кількість необхідної продукції.
Перевагою цього методу є можливість оплати лише поставленої кількості товару, після закінчення терміну контракту замовник зобов'язаний ухвалювати й оплачувати товари, що тільки потрібно поставити.
Постачання продукції на склад діє на основі укладеного договору постачання та договору продажу-купівлі.
Розрахунки за придбані товари у юридичних обробляються готівковим і безготівковим шляхом (платіжні доручення), готівкою грошима по видатковими касовим ордерам типовий міжвідомчої форми КЗ – 2 через касу підприємства.
З іншого боку, купівля необхідних товарів експедитору в бухгалтерії підприємства видаються кошти у підзвіт в встановлені підприємством терміни експедитор звітує про використання отриманих сум. Авансовий звіт про вироблених витратах з додатками виправдувальних документів представляється в бухгалтерію.
По прибутті товарів на підприємство,товарознавець-комірник здійснює якісну і кількісну прийомку продукції, що з головним технологом комерційним агентом з закупок.
Рух продуктів у виробництві оформляється внутрішніми накладними.

Каталог: data -> ukr -> IJnfo dlya stydenta 3
IJnfo dlya stydenta 3 -> Реферат на тему: Соціологія шлюбу І сім’ї План Шлюб І сім’я як об’єкт соціологічного дослідження
IJnfo dlya stydenta 3 -> Реферат на тему: Вплив рольових комп'ютерних ігор на формування психологічної залежності людини
IJnfo dlya stydenta 3 -> Проблеми формування багатопартійної системи в Україні
IJnfo dlya stydenta 3 -> 1. Вступ Гра має виняткове значення для психічного розвитку дитини і являється ведучою діяльністю в дошкільному віці. Це змушує деяких дослідників переглянути статус гри в житті дітей дошкільного віку
IJnfo dlya stydenta 3 -> Національний університет «львівська політехніка»
IJnfo dlya stydenta 3 -> Реферат на тему: " Сім'я як складний соціальний феномен"
IJnfo dlya stydenta 3 -> Основні категорії та принципи державної політики в галузі охорони праці
IJnfo dlya stydenta 3 -> Реферат на тему: " Основи організації фінансів підприємств." Студента фемп-2 група №2 Бойченка О. Ю
IJnfo dlya stydenta 3 -> Основи теорії виникнення держави і права
IJnfo dlya stydenta 3 -> «Бухгалтерський облік податків на Прат «Яворівське атп 14632»

Скачати 472.95 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка