Том Природничі науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5Сторінка9/34
Дата конвертації15.04.2016
Розмір6.6 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   34

ЛІТЕРАТУРА

 1. Бунімович Є. А. Ймовірносно-статистична лінія в базовому шкільному курсі математики / Є. А. Бунімович // Математика в школі. – 2002. – № 4. – С. 52-58.

 2. Методика навчання елементів стохастики учнів старшої школи / М. Жалдак, Г. Михалін, І. Соколовська // Математика в школі : Науково-методичний журнал. – 2007. – N 6. – С. 26-31.

 3. Сухарева Л. С. Нова змістова лінія в сучасному шкільному курсі математики 5-6 класів / Л. С. Сухарева // Математика в школах України. – 2008. – С.144.Ліля Чапко,

студентка 4 курсу факультету

фізико-математичної та технологічної освіти

науковий керівник: Н.Л. Сосницька,

доктор пед. наук, професор
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

НА ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ
Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (2011 р.) регламентує оновлення змісту освіти з орієнтацією на формування відповідних груп компетентностей. Об'єктивною проблемою на шляху реалізації оновленого змісту освіти є необхідність адаптації основних компонентів сучасного навчального процесу відповідно до нових вимог: використання адекватних технологій, методів, засобів, форм організації навчання тощо. Серед розмаїття інноваційних технологій навчання на засадах компетентнісного підходу виділяють метод проектів. Він дозволяє, використовуючи найменші затрати ресурсів, створити в навчальному процесі умови діяльності, максимально наближених до реальних; стимулює практичну проектну та дослідницьку діяльність [1, 2].

Загальні теоретичні положення щодо реалізації компетентнісного підходу в освіті розглядаються у працях Н.Бібік, І.Єрмакова, І.Зимньої, В.Краєвського, О.Пометун, О.Савченко, Г.Селевко, В.Сєрікова, А.Хуторського, В.Шадрікова та інших. Проектна технологія досить ґрунтовно висвітлена у педагогічній та науково-методичній літературі, зокрема у працях А.Алексюка, В.Гузеєва, І.Єрмакова, Н.Пахомової, О.Пєхоти, Є.Полат, О.Сисоєвої та інших. Питанням використання проектної технології у навчальному процесі з фізики приділяється значна увага у працях Н. Поліхун.

Отже, виникає необхідність проведення спеціального дослідження проблеми застосування методу проектів при навчанні фізики на засадах компетентнісного підходу.

Виходячи з комплексного, системного характеру навчального проектування з фізики визначимо вимоги щодо його організації та реалізації в практиці формування відповідних груп компетентностей учнів [1, 2]: 1. Знання вчителем особливостей проектної технології, компетентнісного підходу до навчання.

 2. Визначення вхідного рівня сформованості певної компетентності, оволодіння учнями знаннями з предмету, предметними, міжпредметними та надпредметними інтелектуальними уміннями та навичками.

 3. Систематичне навчання учнів володінню технологією проектної діяльності, організацією науково-дослідної роботи тощо.

 4. Практична, теоретична, пізнавальна, особистісна значущість майбутнього продукту проектної діяльності.

 5. Самостійна (індивідуальна, парна, групова) діяльність учнів з виконання проекту.

 6. Використання дослідницьких методів, що передбачають певну послідовність дій: визначення проблеми та завдань, що випливають з неї; висування гіпотез їхнього вирішення; обговорення методів дослідження; обговорення способів оформлення кінцевих результатів; збір, систематизація та аналіз отриманих даних; створення продукту; підбиття підсумків, оформлення результатів, їхня презентація; коригування, висновки, висування нових проблем дослідження.

 7. Структурування змістовної частини проекту (із зазначенням поетапних результатів), таким чином, щоб його розгортання допускало гнучкість і зніми.

 8. Наявність документальної інформації щодо роботи учня над кожним етапом.

 9. Доведення проекту до кінця, отримання особистісно значимого продукту проектної діяльності та його оформлення у визначений спосіб (презентація Power Point, web-сайт, відеофільм, фоторепортаж тощо).

 10. Презентація та захист проекту в рамках класу, паралелі, школи з метою підвищення мотивації учнів до проектного навчання.

 11. Обов'язкова також оцінка навчального проекту, продукту, визначення вихідного рівня сформованості певних компетентностей.

Отже, проектна технологія навчання продуктивно збагачує традиційне навчання фізики, задовольняє сучасні вимоги щодо організації навчального процесу з фізики, сприяє його індивідуалізації, диференціації, гуманізації, дозволяє комплексно формувати компетентності учнів тощо.
ЛІТЕРАТУРА

 1. Новые педагогические и информационые технологии в системе образования: Учеб. пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров / Е.С.Полат, М.Ю.Бухаркина, М.В.Моисеева, А.Е.Петров; Под ред. Е.С.Полат. – М.: Издательский центр"Академия", 2003, – 272 с.

 2. Освітні технології: навч.-метод. посіб. / [О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська та ін.]; за заг. ред. О.М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 2002. – 255 с.Інна Чердаклієва,

студентка 5 курсу факультету

фізико-математичної і технологічної освіти

Наук. керівник: Г. В. Лиходєєва,

к. пед. наук, доцент (БДПУ)
РОЗВИТОК КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Талант і творча обдарованість особистості стають сьогодні запорукою інтенсивного економічного розвитку країни і сприятливим фактором національного престижу. Як з'ясувалося, інтелектуала з високим рівнем розвитку творчих здібностей не можна замінити ні кібернетичною машиною, ні колективом індивідуумів із середніми інтелектуально-творчими здібностями.

Проблема творчості в наші дні стала настільки актуальною, що вона по праву вважається проблемою століття.

Концепція креативності, як феномена творчості, була введена в науку Дж. Гілфордом – американським психологом, який першим взявся за об'єктивне дослідження цієї проблеми. В кінці 50-х років минулого століття він сформулював кілька критеріїв креативності. Американський психолог Поль Торранс, автор тесту на визначення креативності, придумав перші тести на креативність і розробив всі основні складові креативності. Дослідження в області креативного мислення проводили такі вчені, як С. Медник, Д. Богоявленська, М. Гнатко, В. Дружинін [1,c. 13 ].

Щоб формувати творчу особистість у процесі навчання математики сьогодні, кожен учитель має бути обізнаним із сутністю творчого процесу, сучасними уявленнями про нього, методами вивчення творчості, якостями творчої особистості та їх системою, щоб мати змогу формувати такі якості у школярів. Кожний учитель має вміти діагностувати рівень творчості, знати основні форми, шляхи і механізми формування творчої особистості, зокрема головний з них — творчу задачу.

Головне завдання у розвитку креативних здібностей учнів – це розвиток розумової діяльності. При цьому орієнтуватися треба не на вже досягнутий учнем рівень розвитку, а трохи забігати вперед, пред'являючи до його мислення вимоги, що перевищують можливості учня і всюди, де тільки можливо, будити думку учня, розвивати активність, самостійність і – як вищий рівень – креативне творче мислення.

Поставивши за мету розвиток креативних, творчих здібностей учнів, можна виділити ряд завдань:

- підтримувати і розвивати інтерес до предмета;

- формувати прийоми продуктивної діяльності, такі як аналіз, синтез, індукція, дедукція тощо;

- прищеплювати навички дослідницької роботи;

- розвивати логічне мислення, просторову уяву;

- вчити основам самоосвіти, роботі з довідковою та науковою літературою, з сучасними джерелами інформації (Інтернет);

- показувати практичну спрямованість знань, одержаних школярами на уроках математики;

- вчити мислити широко, перспективно, бачити роль і місце математики в загальнолюдської культурі, її зв'язок з іншими науками.

Будь-який навчальний предмет має свої внутрішньо предметні проблеми, і кожен вчитель шукає свої шляхи їх вирішення. Розвиток креативного мислення на уроках математики здійснюється через:

- розв’язування проблемних ситуацій;

- виклад різних точок зору на одне і те ж питання;

- спонукання робити аналіз, порівняння, узагальнення, зіставлення фактів, висновок;

- постановку творчих завдань;

- застосування дослідницького, проектного методів.

Розвитку креативного мислення сприяють проблемні ситуації із застосуванням наступних методичних прийомів:

- обговорення різних варіантів розв’язування однієї і тієї ж задачі;

- знайомство з різними точками зору на одну проблему,

- самостійний пошук учнями цікавих інтелектуальних завдань;

- навчання учнів самостійного конструювання логічних задач.

Навчання творчості має важливий соціальний аспект. Якщо школяр з самого початку своєї учнівської діяльності готується до того, що він повинен вчитися створювати, придумувати, знаходити оригінальні рішення завдань, то формування особистості цього школяра буде відрізнятися від того, як формується особистість дитини, навчаючись, у рамках ідеології повторення сказаного учителем.

ЛІТЕРАТУРА

1. Васьков Ю. В. Педагогічні теорії, технології, досвід (Дидактичний аспект) / Ю. В. Васьков. – Х. : Скорпіон, 2000. – 120с.

2. Пометун О. І., Пироженко Л. В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко. – К. : А. С. К., 2004. – 135 с.

Максим Шопов,

студент 5 курсу факультету

фізико-математичної і технологічної освіти

Наук. керівник: В.М. Коваленко (БДПУ)


-ПРЕДСТАВЛЕННЯ ДІЙСНИХ ЧИСЕЛ ТА ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАСОБАМИ МАТЕМАТИЧНОГО ПАКЕТУ MAPLE
В останній час в математиці значно підвищився інтерес до альтернативних систем представлення дійсних чисел, поруч з класичними -адичними розкладами [2] та ланцюговими дробами [3]. Цей інтерес, в першу чергу, викликаний тим, що застосування різних систем числення та способів подання чисел, зокрема нетрадиційних (негапозиційні системи числення, позиційні системи числення з надлишковим набором цифр, системи з комплексною основою тощо) дозволяє формально просто описувати цілі класи фрактальних множин, функцій та розподілів ймовірностей [2]. Нескінченну (навіть незліченну) кількість систем представлення дійсних чисел породжує конструкція наведена відомим вітчизняним математиком, фахівцем в теорії фрактального аналізу, теорії ймовірностей М.В. Працьовитим. Це так зване поліосновне - представлення дійсних чисел, яке є узагальненням -адичних розкладів, і використовувалось в монографії [2] при дослідженні класів фрактальних множин, функцій та розподілів, зокрема, класів випадкових величин, заданих систематичними та ланцюговими дробами, знакозмінними рядами Остроградського. Дослідження М.В. Працьовитого та його учнів, присвячені застосуванню - розкладів, носили теоретичний характер, проте актуальною є задача розробки програм (зокрема в конкретних математичних пакетах), які дозволяють одержувати - розклад (з заданою кількістю - символів) для довільного дійсного числа. Такі програми дозволили б виконувати комп’ютерне моделювання відповідних класів фрактальних множин, функцій та розв’язувати пов’язані з ними задачі обчислювального характеру. В ході аналізу наукової літератури, пов’язаної з - розкладами, нами не було виявлено жодної роботи, в якій була б розв’язана задача комп’ютерної реалізації цих розкладів.

Метою нашого дослідження є розробка програм в математичному пакеті Maple [1], які обчислюють - символи заданого дійсного числа в залежності від параметрів, що визначають конкретний - розклад. Для цього нами спочатку були складені програми, які виконують розвинення дійсних чисел в -адичні дроби (які є частковим випадком - розкладів), потім на основі аналізу вказаних програм та арифметико-геометричних властивостей - розкладів були розроблені програми в пакеті комп’ютерної математики Maple, що розв’язують поставлену нами задачу для конкретних - розкладів.ЛІТЕРАТУРА

1. Дьяконов В.П. Maple 10/11/12/13/14 в математических расчетах / В.П. Дьяконов. – М.: ДМК-Пресс, 2011. – 800 с.

2. Працьовитий М.В. Фрактальний підхід у дослідженнях сингулярних розподілів / М.В. Працьовитий. – Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова, 1998. – 296 с.

3. Хинчин А.Я. Цепные дроби / А.Я. Хинчин. – М.: Наука, 1978. – 116 с.ІНФОРМАТИКА ТА МЕТОДИКА ЇЇ ВИКЛАДАННЯ
Павло Бабич,

студент 2 курсу факультетукомп'ютерних та енергозберігаючих технологій

Науковий керівник: Алєксєєва Г.М.,

к.п.н. ст.викладач
СТВОРЕННЯ ІНТЕРАКТИВНОГО ПУТІВНИКА ЗАСОБАМИ GOOGLE
Актуальність. Сьогодні все ширше у всіх сферах нашого життя починають використовувати сучасні інноваційні технології. Майже14 років потому з появи першої навігаційної системи в автомобілі мапи почали масово використовуватися і модернізуватися. Нові заклади або споруди створюються кожен день і для швидкого їх відображення паперових носіїв стало замало. Тому в повсякденні почали використовувати сучасні електронні мапи з відкритим доступом для кожного, хто хоче приєднатися до їх створення та наповнення інформацією [3].

Створення цього проекту було розпочато з того, що ми не знайшли відміченим наш Бердянський державний педагогічний університет на мапі Google [1].

Мета. Зазначення соціальної, культурної та освітньої основи нашого міста за допомогою мапи Google.

Сутність дослідження. Сама перша мапа, знайдена в Єгипті більше 4000 років тому була на шматку глини. Пройшло багато років, вони змінювалися і доповнювалися різноманітною інформацією про вулиці, міста, споруди тощо. Але вже економічно вигідніше, більш інформовано, більш естетичніше і красивіше виглядають чим 20 років тому, коли всі люди користувалися паперовими мапами. Це булу незручно, втрачався час на пошуки потрібної мапи, які були громіздкі, а іноді і неточні. Сьогодні електронна навігаційна мапа це штурман, покажчик погоди, заторів, споруд; навіть в 3D об'ємі різні культурні закладі для відпочинку, освіти тощо.

Існує декілька сервісів, які дають можливість зазначати різні об’єкти, за структурою схожою або повністю скопійованою у maps.google. Це – Яндекс.Мапи (2004 р.) картографічний сервіс Яндекс; Yahoo! Мапи (2002 р.) картографічний сервіс Yahoo!; мапи Google (2005 р.) картографічний сервіс Google, Bing Мапи (2005 р.) картографічний сервіс Microsoft; OpenStreetMap (2004 р.) картографічний сервіс Стівона Костома.

Кращі супутникові карти світу за всіма рейтингами розташовані так: 1) Мапи Google; 2) Yahoo! Мапи; 3) Bing Мапи.

Мапи Google (англ. Google Maps) набір додатків, побудованих на основі безкоштовного картографічного сервісу і технологій, які надає компанія Google [2]. Сервіс maps.google.com використовують 65 млн. людей в місяць, що вказує на його популярність, інформативність та зручність наряду з іншими подібними сервісами.

На основі аналізу всіх об’єктів було зроблено висновок, що мало нанесено пам’ятників архітектури, зон відпочинку, навчальних закладів  більша частина це магазини, будинки для послуг тощо. За 2 місяця за допомогою мапи Google (рис.1) нами було відмічено вже 40 об'єктів м.Бердянськ (зокрема рис.2 БДПУ) різного типу і дано їх опис, що дає змогу побачити відпочиваючим та гостям багато цікавих и різноманітних архітектурних споруд, осередків культури, освітніх закладів тощо.


Рис. 1. Листи основного офісу Google м.Амстердам з підтвердженням авторського праву на розміщення та редагування об’єктів


Рис. 2. Фрагмент скріншоту зазначення об'єкту (БДПУ) на мапі Google з описом
Висновки. Сервіси з відкритим доступом надають можливість кожному стати автором спільного інформаційного контенту за допомогою мапи Google. У майбутньому можна використовувати Google Street View (перегляд вулиць), який надає можливість «поблукати» в тривимірній проекції вулиць через інтернет за допомогою кругового фотографування місцевості спеціальним обладнанням в режимі реального часу (сферична панорама з прив'язкою до географічних координат, яка створює відчуття пересування в просторі).
ЛІТЕРАТУРА


 1. Белоусова Н.Н. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: Картографический сервис Google Maps. Руководство пользователя http://www.openclass.ru/node/144679

 2. Кашкин В.Б., Сухинин А.И. Дистанционное зондирование Земли из космоса. Цифровая обработка изображений.  М., "Логос", 2001.

 3. Секреты приложений Google / Денис Балуев.  М.: Альпина Паблишерз, 2010.  287 с.Вікторія Бабурніч,

студентка 6 курсу факультету

комп’ютерних та енергозберігаючих технологій

Наук. керівник: Л.В. Павленко, к.пед.н., доцент


Формування пізнавальної самостійності учнів

в процесі вивчення інформатики
Актуальність. Однією із складових пізнавальної діяльності учнів є пізнавальна самостійна діяльність. Рівень знань учня залежить від його здатності самостійно набувати нові знання, використовувати їх в навчальній и практичній діяльності. Проблема формування пізнавальної самостійної діяльності учнів в процесі вивчення інформатики є недостатньо вивченою , що негативно відображається на якості знань і умінь учнів в процесі навчання. Тому тема щодо формування пізнавальної самостійності учнів в процесі вивчення інформатики в школі є досить актуальною.

Питання пізнавальної самостійності знайшло своє відображення в дослідженнях М.Н.Скаткіна, І.Я.Лернера, М.І.Махмутова, Т.І.Шамової, П.І.Підкасистого, Н.А.Половникової, В.І.Лозової, Р.Г.Лемберга, В.А.Крутецького, Ю.Н.Кулюткіна, В.А.Тюріної, Р.В.Олійника, Г.Н.Кулагіної, Ч.М.Федоркова, М.Н.Нормухамедової, Г.В.Телициної, А.П.Огаркової та ін. Проведений аналіз наукової літератури показує, що проблема пізнавальної самостійності і активності є досить багатогранною і багатоаспектною.Мета і метод дослідження. Мета даної роботи – дослідити формування пізнавальної самостійності учнів в процесі вивчення інформатики.

Сутність дослідження. Інформатика – на даний час одна з фундаментальних галузей наукового знання, що формує системно-інформаційний підхід до аналізу навколишнього світу, вивчає інформацію та інформаційні процеси. Вона стрімко розвивається і постійно розширює область практичної діяльності людини та пов’язана з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Зміст предмету «Інформатика» постійно оновлюється темами, у зв’язку з розвитком ІКТ, але зберігається теоретична, фундаментальна складова науки.

Метою предмета є формування теоретичної бази знань учнів з основ інформатики та практичних навичок використання засобів ІКТ у повсякденній діяльності учнів, започаткування основ інформаційної культури учнів.

Сьогодні існують різні підходи до вивчення предмета інформатики в старшій школі. Про це свідчить наявність цілого ряду навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України. Програма з інформатики призначена для вивчення базового предмета інформатики шляхом систематичного й послідовного вивчення сучасних ІКТ та розрахована для учнів школи.

Мета предмета інформатика досягається через практичне оволодіння учнями навичками роботи з основними складовими сучасного програмного забезпечення комп’ютера, ознайомлення з функціональним призначенням основних пристроїв комп’ютера, принципами їх будови та дії, правилами користування.

Створення та розвиток методичної системи навчання інформатики відіграє ключову роль у становленні шкільного предмета інформатики. Тому актуальним є аналіз компонентів методичної системи, головним з яких є формування пізнавальної самостійності учнів, виявлення найвужчих місць і проблем, без розв’язання яких неможливий її подальший розвиток.

Висновки. Пізнавальна самостійність являє собою інтеграційну якість особистості, що має в основі пізнавальну активність, що пов'язана з ініціативою, з пошуком різних шляхів розв‘язування навчально-пізнавальних задач без участі викладача (викладач підготовляє систему завдань), що забезпечує саморозвиток особистості.

При формуванні пізнавальної самостійності учнів загальноосвітніх шкіл необхідно вибрати діючи та практичні засоби педагогічного впливу на формування та розвиток пізнавальної самостійності учнів. Вирішення задачі вибору засобів розвитку пізнавальної самостійності дозволило б знайти такі варіанти викладання для кожної навчальної теми в процесі вивчення інформатики, при яких загальний ефект впливу навчального матеріалу на розвиток пізнавальної самостійності буде максимальним.


ЛІТЕРАТУРА

1. РобертН. В.Современные информационные технологии в образовании : дидактические проблемы, перспективы использования / Н В. Роберт. – М. : Педагогика, 1994. – 344 с.

2. Логвіненко В.Г. Методична система формування пізнавальної самостійності студентів технічних спеціальностей в процесі вивчення інформаційно-комунікативних технологій / Логвіненко В.Г.// Теорiя та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищiйшколi: Збiрник наукових праць.- Кривий Рiг: Видавничий вiддiлНацМетАУ, 2005. – C.190-195.

Олександр Бардус,

студент 5 курсу факультету

комп’ютерних та енергозберігаючих технологій

Наук. керівник: І.О. Бардус, к.п.н., доцент (БДПУ)


ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ТЕОРЕТИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ З ФІЗИКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ

Актуальність. Якість теоретичної підготовки з будь-якої навчальної дисципліни залежить від організації ефективної роботи студентів на лекції, в основу якої покладено активний процес слухання, розуміння, осмислення матеріалу і перетворення його у форму короткого запису, який допомагає швидко відтворити основний зміст матеріалу, що був прослуханий. На думку багатьох науковців підвищити ефективність навчання студентів під час лекцій можна та доцільно завдяки використанню комп’ютерних технологій [3]. З їхніх праць зрозуміло, що таке застосування ефективне, воно підвищує інтерес студентів, збагачує інформативність лекції.

Ступінь досліджуваності проблеми. Проблемі організації мультимедійних лекцій з курсу фізики присвячені роботи Ю. Барановського, В. Заболотного, В. Сумського та ін. Використання та зокрема моделювання фізичних процесів за допомогою системи комп’ютерної математики Maple відображено в працях В. Дьяконова.

Мета і методи дослідження. Метою даного дослідження є визначення можливості та доцільності комплексного використання інформаційних технологій при теоретичній підготовці з фізики майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю.

Сутність дослідження. Для майбутніх інженерів-педагогів особливо важливо на лекціях з фізики показати зв’язок теоретичного матеріалу з практикою, з особистим досвідом студентів і практикою їх майбутньої професійної діяльності як фахівців у галузі комп’ютерних технологій та як викладачів комп’ютерних дисциплін. Важливим доповненням до пояснювально-ілюстративного методу навчання є мультимедіа-презентації та демонстраційні комп’ютерні моделі. Їх компонування виступає для студента мотиваційним аспектом для здобуття відповідних знань, які в подальшому він може використати у своїй професійній діяльності.

Мультимедійні лекції повинні максимально полегшити розуміння й активне запам’ятовування найбільш вагомих понять, тверджень і прикладів, за рахунок залучення в процес навчання можливостей людського мозку, зокрема, слухову й емоційну пам’ять, а також використовуючи комп’ютерні пояснення.

Основними прийомами мотивації в процесі викладу нового матеріалу є орієнтація на його практичний зміст, конкретну професійну діяльність, демонстрація практичного використання теоретичних положень, які наводяться, застосування інформаційних технологій.

При проведенні вступних лекцій та при поясненні нового матеріалу з метою підвищення мотивації та збудження інтересу студентів доцільною є демонстрація слайдів з ілюстрацією прояву законів та явищ фізики в комп’ютерній техніці та мережах. так на вступній лекції на початку вивчення курсу фізики доцільно показати слайд, який наочно ілюструє складові персонального комп’ютера з периферійними пристроями та покладені в основу їх функціонування фізичні явища і закони.

При викладанні фундаментальних законів, понять та явищ ми вважаємо за доцільне наводити приклади та задачі, які ілюструють їх застосування в професійній діяльності. Наприклад, у процесі пояснення теми “Поширення та відображення світла” необхідно повідомити, що закон повного внутрішнього відбивання світла покладений в основу принципу дії оптоволоконного кабелю – сучасного надійного матеріалу для комп’ютерних мереж.

Нами розроблено фрагменти мультимедійних додатків до лекцій з курсу загальної фізики, які ілюструють фізичні принципи роботи комп’ютерної техніки та периферійних пристроїв, які можуть бути використані як і при проведенні лекцій-інформацій, при викладенні теоретичного матеріалу, так і при проведенні вступних та узагальнюючих лекцій в якості доповнення готової мультимедійної наочності, розробленої в працях [1, 2, 3] та інших.

Вагомим засобом підвищення інтересу студентів до вивчення фізики, на нашу думку, є використання мультимедіа-візуалізації презентаційного характеру в комплексі з наочною візуалізацією розрахунків, графічного представлення математичних залежностей та моделювання розглядуваних фізичних явищ і законів за допомогою Мicrosoft Excel і таких систем комп’ютерної математики, як Maple, MathCAD, Matlab, Derive, Maxima, Mathematica.

Для майбутніх інженерів-педагогів важливо, щоб навчання було максимально наближене до процесу наукового дослідження. Тому доцільно привчати студентів із самого початку проводити розрахунки та графічно представляти математичні залежності на лекціях при поясненні нового матеріалу. На нашу думку, необхідно знайомити студентів із комп’ютерним інструментарієм в онлайновому режимі, використовуючи системи комп’ютерної математики або Мicrosoft Excel. Щоб не відволікати студентів від усвідомлення основного навчального матеріалу та не привертати зайвої уваги до складних принципів роботи програмних засобів, необхідно проводити розрахунки в заздалегідь підготовлених електронних документах, які вже містять потрібні формули та поля для вводу вихідних даних.

Використання математичного пакета Maple надає широкі можливості для розв’язання багатьох задач із фізики та створення електронних документів. Система комп’ютерної математики Maple є представником нового покоління програмних засобів і призначена для інженерних, математичних і фізичних розрахунків. Вона здатна виконувати швидко та ефективно не тільки символьні, але й чисельні розрахунки, причому поєднуючи це із засобами графічної візуалізації і підготовки електронних документів. Пакет Maple може виконувати обчислення будь-якого ступеня складності, він обмежений лише можливостями техніки. Крім чисельних розрахунків, Maple може проводити обчислення в аналітичному і символьному видах. Maple дає змогу: будувати графіки багатьох функцій; графіки функцій у декартовій та полярній системах координат; графіки, які відображають розв’язки диференціальних рівнянь; створення анімаційних графіків.

Основні висновки. Отже, вдосконалення методики проведення лекційних занять засобами інформаційних технологій дозволить вивільнити робочий час на занятті для взаємодії викладача зі студентами, індивідуалізувати роботу студентів при самостійній роботі з навчальним матеріалом. Крім того, використання інформаційних технологій дозволяє органічно поєднати та оптимізувати головні компоненти засвоєння: сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу, формування вмінь розв’язувати типові задачі та набуття певного досвіду дослідницької роботи; підвищити рівень сформованості дослідницьких вмінь і навичок студентів; реалізувати міжпредметні зв’язки фізики, математики та інформатики засобами математичного моделювання.
ЛІТЕРАТУРА


 1. Дьяконов В.П. Maple 9.5/10 в математике, физике и образовании : библиотека профессионала / В. П. Дьяконов. – М. : Солон-Пресс. – 2006. – 720 c.

 2. Заболотний В. Ф. Дидактичні засади застосування мультимедіа у формуванні методичної компетентності майбутніх учителів фізики : автореф. дис. … д-ра пед. наук : спец. 13.00.02 “Теорія та методика навчання (фізика)” / Заболотний Володимир Федорович. – К., 2010. – 39 с.

 3. Сумський В.І. Методика і теорія застосування ЕОМ у процесі вивчення фізики у педагогічних закладах : [монографія] / В. І. Сумський. – Вінниця : ВДПУ, 2003. – 380 с.Роман Бєлєв,

студент 7 курсу факультету

комп'ютерних та енергозберігаючих технологій

Науковій керівник: В.I. Межуєв,

доктор технiчних наук, професор
РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГIЇ ЗАСТОСУВАННЯ РЕСУРСIВ БДПУ

ЗА ДОПОМОГОЮ МОБIЛЬНОЇ ПЛАТФОРМИ ANDROID
Актуальність. Необхiднiсть у створенні портативного додатка для роботи з ресурсами БДПУ що забезпечить швидкий доступ до розкладу, новинам, складу кафедр, та iншої iнформацiї унiверситету. Проблема швидкої та мобiльної iнформацiї постає все гостріше у повсякдення вікорістання інформацiйних технологiй студентами та вікладачамі БДПУ. Розробка мобiльного додатка на базi мобiльної операцiйної системи Android, дозволить зробити систему для роботи з ресурсами унiверситету портативною.

Мета: Розробити мобільний додаток під мобільну операційну систему Аndroid, вивчити принципи роботи операційної системи, а також освоїти знання зі створення програм для даної операційної системи.

Ступінь дослідження. Останнім часом мобільні пристрої мають широку поширеність и кількість додатків, що розробляються під мобільну платформу, починає наздоганяти кількість програм для десктопних операційних систем. Тодi як мобільні пристрої мають малі розміри, та візуалізація даних та взаємодія з користувачем.

 Побудова зручного, зрозумілого ы ефективного графічного інтерфейсу користувача є однією з найбільш важливих завдань при розробцi, тодi як вони кардинально відрізняються від десктопних програм. Розвиток мобільних пристроїв не стоїть на місці, вони завойовують все більшу популярність серед користувачів. Домінуючою на ринку мобільного платформою є операційна система Android, її частка становить понад 60%. Відповідно до останнього звіту дослідницької компанії Gartner, через кілька років платформа Android може стати найпопулярнішою операційною системою в світі, що є вагомим приводом для вивчення як самої системи, так і середовищ розробки під неї.Висновки. У процеci роботи розглянуто сучасні методи візуалізації даних пiд мобільнi платформи, роглянуті новітні та перспективні системи Android, iOS, Windows Phone. Проведено огляд ключових технологій відображення і побудови архітектури додатка пiд мобільну операційну систему Android. Визначенi перспектива і ваємодія користувача з додатком, та актуальнiсть i мета роботи. У процессi проектування розробленний мобiльний додаток пiд мобiльну операцiйну систему Android, який забезпучує швидку взаємодiю студентiв з ресурсами Бердянського Державного Педагогiчного Унiверситету.
ЛІТЕРАТУРА

1. Walter Savitch. Java: An Introduction to Problem Solving and Programming – 2011. – 984 c.

2. Дэвид Гери, Кей Хорстманн. JavaServer Faces. – 2011. – 54 c.

3. Jeff Friesen. Java: Beginning Java 7 – 2008. 913 c.

4. Basham B., Sierra K., Bates B.. Head First Servlets and JSP – 2011. – 984 c.

5. Minella M. T. Pro Spring Batch – 2011. 498 c.Роман Бєлінський,

студентка 5 курсу факультету

комп’ютерних та енергозберігаючих технологій

Наук. керівник: О. В. Антоненко,

к.т.н., доцент (БДПУ)
ВИКОРИСТАННЯ FLASH-ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ СТВОРЕННІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ
Актуальність. Інформаційні технології мають сьогодні пріоритетне значення в усіх сферах діяльності й визначають розвиток суспільства завтрашнього дня. Відтак освіта повинна осучаснюватися на основі новітніх технологій через широке впровадження у навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних технологій.

У галузі освіти ці технології знаходять застосування в багатьох напрямках діяльності, зокрема, оновлюється зміст освіти, започатковується дистанційне навчання, впроваджуються нові форми спілкування: електронна пошта, відео конференції, участь у роботі Інтернет форумів та ін.

Поява мультимедійних засобів і технологій дає змогу успішно розв'язати зазначені проблеми. Для ефективного використання комп'ютерної техніки в освітньому процесі необхідні прості в застосуванні інструментальні програмні засоби.

Підготовка навчальних курсів займає величезну кількість часу і засобів. Викладач знає методику викладання матеріалу, але не може це зробити із застосуванням комп'ютера, оскільки відсутнє зручне і просте у використанні програмне забезпечення.

Для підтримки сучасного навчального процесу використовується багато різних ППЗ (педагогічних програмних комплексів), всі вони створені за допомогою різних мов програмування та інструментальних засобів. Але сьогодні на ринку розробки програмних продуктів з’явилися нові інструменти.

Ступінь досліджуваності проблеми. Теоретичні основи ефективного створення та використання аудіо-візуальних засобів навчання розглянуто у працях С. Архангельского, М. Борисової, В. Вербицької, В.Волинського, М. Ляховицького, В. Романова.

Дидактичний потенціал, методика створення та інструментарій таких ППЗ ще достатньо не вивчені.Мета і методи дослідження. Тому метою даної роботи було проаналізувати доцільність використання flash-технологій для створення педагогічних програмних засобів.

Методами дослідження є теоретичний аналіз проблеми дослідження на основі вивчення наукової літератури та інтернет-джерел і подальша систематизація отриманих даних.Сутність дослідження. Flash-технології, або, як їх ще називають, технології інтерактивної веб-анімації, були розроблені компанією Macromedia і об'єднали в собі безліч потужних технологічних розв'язків в області мультимедійного представлення інформації. Орієнтація на векторну графіку як основний інструмент розробки flash-програм дозволила реалізувати всі базові елементи мультимедіа: рух, звук і інтерактивність об'єктів. При цьому розмір програм, що виходять, мінімальний і результат їх роботи не залежить від дозволу екрана в користувача – а це одні з основних вимог, пропонованих до інтернет-проектів.

Не так давно з'явившись, Flash уже завоював більшу популярність серед веб-дизайнерів. Flash надає сайтам динамічність, дозволяє використовувати більше звукових і графічних ефектів. Все програмне забезпечення, необхідне для перегляду flash-сторінок, є вільно розповсюджуваним (freeware). Програми для створення сторінок – умовно-безкоштовні (shareware)

Веб-майстер повинен орієнтуватися не стільки на ідеальну красу проекту, скільки на цілком реальну зручність відвідувача. Тому доцільно проаналізувати флеш-технології в цьому аспекті.

Проектування флеш-елементів є інтеграцією скриптової мови Actionscript у мультимедійні технології. Відповідно, чим елементи складніше, тим більше технічної уваги вони до себе вимагають. Наприклад, конфлікт веб-браузерів з plug-in модулями приводить до того, що деякі флеш-елементи просто неможливо переглянути в автономному режимі.

Мінусом флеш-технологій є необхідність завантаження певного програмного забезпечення, яке хоч і завантажується недовго, але користувач може полінуватися завантажувати необхідні додатки, він просто не стане заходити на такий сайт.

Основні висновки. Флеш-технологія незамінна при створенні всіляких розважальних сайтів та програм. Вона частково використовується на інформаційних сайтах у вигляді анімації, звуку. Використання в процесі створення ППЗ технології флеш надасть змогу створювати багатий довідковий та ілюстративний матеріал, поданий у найрізноманітніших формах, як-то, текст, графіка, анімація, звукові й відео елементи отримуючи в такий спосіб динаміку і яскравість.
ЛІТЕРАТУРА


 1. ГрибовД.Е.MacromediaFlash. Інтерактивнаweb-анимация. – М. : ДМК. 2000. – 672 з.

 2. Латышев В.Л. Инновационное обучение и компьютерные технологии // www.informika.ru/text/magaz/bullprob/1_96/19605_04.htmlОлексій Бессонов,

магістрант факультету

комп’ютерних та енергозберігаючих технологій

Науковий керівник: Л.В. Горбатюк,

ст. викладач (БДПУ)
ІНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОФОРІЄНТАЦІЙНІЙ РОБОТІ НА ФАКУЛЬТЕТІ КОМП’ЮТЕРНИХ ТА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Актуальність. Значення професійної орієнтації та психологічної підтримки молоді в умовах трансформації соціальних відносин, що супроводжується системною соціальною кризою, значно зростає. Підвищення ролі професійної орієнтації в оптимізації соціальних процесів пов'язане зі спрямованістю профорієнтації на формування й активізацію адаптаційних можливостей індивіда не тільки у сфері праці, а й у широкому соціальному контексті його життєдіяльності. Сучасне суспільство за останнє десятиліття зробило величезний крок у бік перетворення в інформаційне суспільство. Отримання інформації набуває нового значення. Людина, яка вчасно отримує інформацію і вміє її правильно застосувати, часто має перевагу у навчанні та кар'єрі. Цілком закономірно розглянути, як можна застосувати ці технології в профорієнтаційній роботі з молоддю, так як саме вона проявляє найбільший інтерес до використання досягнень інформатизації [1].

Ступінь досліджуваності проблеми. У психологічній науці та практиці проблематика професійного самовизначення людини, або профорієнтації має достатньо неоднозначний характер. З одного боку, вона є достатньо вивченою областю, проробленої багатьма авторами та дослідниками з теоретичної точки зору [1; 2; 3]. Створено велику кількість різноманітних методів, методик та інструментів надання профорієнтаційної допомоги людям, які її потребують. Однак, з іншого боку, існує і ряд проблем, які суттєво обмежують ефективність практичного застосування наявних знань і напрацювань.

Мета і методи дослідження. Розвиток Інтернет технологій надає широких можливостей їх застосування у профорієнтаційних цілях. При створенні на факультеті власного сайту, можна орієнтувати майбутніх абітурієнтів до вступу у ВНЗ надавши їм повну інформацію про професії, з яких готують фахівців на факультеті та усі особливості та переваги їх отримання. Для розкриття мети дослідження застосовувалися теоретичні методи дослідження: аналіз психолого-педагогічної літератури, вивчення та узагальнення педагогічного досвіду.

Сутність дослідження. Професійна орієнтація являє собою систему заходів з профінформації, профконсультації, профпідбору і профадаптаціі, яка допомагає людині вибирати професію, найбільш відповідну потребам суспільства та його особистим здібностям і особливостям. Сутність профорієнтації полягає в тому, що вона має своїм завданням: повністю використовувати можливості працівника у трудовій діяльності; усунути розрив між професійною підготовкою та змістом трудових функцій, виконуваних працівником (оскільки такий розрив знижує його інтерес до праці, працездатність, що в кінцевому рахунку веде до падіння продуктивності, погіршення якості продукції тощо); сприяти швидким структурним зрушенням в зайнятості [2].

Використовувати механізм управління профорієнтацією необхідно для виявлення та розвитку психологічного та мотиваційного механізму вибору професії. Цей механізм являє собою спосіб організації взаємопов'язаних процесів формування особистості працівника, що володіє конкурентоспроможними якостями. Однією з проблем роботи з персоналом в організації при залученні кадрів є управління трудовою адаптацією. Професійна адаптація має дуже тісний зв'язок з профорієнтацією, оскільки найчастіше вона розглядається як процес залучення людини до праці в рамках певної професії, включення його у виробничу діяльність, засвоєння ним умов і досягнення нормативів ефективності праці [3].

Для підвищення ефективності в роботі з профорієнтації майбутніх абітурієнтів доцільно застосовувати Інтернет технології з метою залучення більшої кількості молоді до навчання на Факультеті комп’ютерних та енергозберігаючих технологій БДПУ. З цією метою розроблено веб-сайт профорієнтаційної спрямованості, на якому докладно викладений матеріал про усі спеціальності, розкрито особливості підготовки на кожній з них, надано інформацію про кафедри факультету, а також представлені методологічні матеріали для ознайомлення. Одним з важливих розділів сайту є профдіагностика, що представляє собою психологічні тести, спрямовані на виявлення індивідуальних здібностей, інтересів і переваг. На основі результатів тестів абітурієнти можуть зробити висновок про інтелектуальні здібності і рівні розвитку своїх особистісних якостей, та отримати рекомендації, якій професії слід віддати перевагу в майбутньому.

Висновки. Підготовка молодого покоління до творчої праці на благо суспільства – найважливіше завдання ВНЗ. Її успішне здійснення пов'язане з постійними пошуком найбільш досконалих шляхів трудового виховання і професійної орієнтації. Передовий педагогічний досвід, результати наукових досліджень показують, що тільки комплексний підхід до вирішення питань трудового самовизначення молоді сприяє успіху профорієнтаційної діяльності.
ЛІТЕРАТУРА

1. Зеер Э.Ф. Профориентология: Теория и практика / Э.Ф. Зеер, A.M. Павлова, Н.О. Садовникова. – М.: Екатеринбург, 2004.

2. Пряжников Н.С. Профессиональное и личностное самоопределение / Н.С. Пряжников. – М.: Воронеж, 1996.

З. Салмина М.А. Профессиональные ориентации молодежи / М.А. Салмина, О.А. Ильченко. – СПб.: 2009.Дмитро Близнюк, Руслан Красовський,

студенти 2 курсу факультетукомп'ютерних та енергозберігаючих технологій

Науковий керівник: Алєксєєва Г.М.,

к.п.н. ст.викладач
РОЗРОБКА ЕЛЕКТРОННОГО ПІДРУЧНИКА З МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ PASCAL
Актуальність. Сьогодні вищі навчальні заклади України комп'ютерного напряму вивчають мову програмування Pascal. Ця мова є однією з самих простих і легких. Саме після вивчення мови Pascal, стає простіше вивчати інші мови, більш складні для вивчення. Навчання стає ефективним саме через самостійне вивчення мови Pascal, та перевірку власних знань завдяки електронним програмно-педагогічним засобам навчання, зокрема електронним підручникам.

Мета. Розробка електронного підручника з мови програмування Pascal, для середніх шкіл та студентів перших курсів з напрямком комп'ютерних технологій.

Сутність дослідження. З розвитком Інтернет та комп’ютерних технологій, активною комп’ютеризацією закладів та установ освіти актуальним стає питання створення освітніх електронних програмно-педагогічних засобів навчання, зокрема, інтерактивних і мультимедійних електронних підручників, посібників, дидактичних допоміжних матеріалів [1]. В останній час їх розробляється все більше, проте вони не задовольняють освітніх потреб споживачів.Рис. 1. Склад та структура електронного підручника з мови програмування Pascal

Електронний підручник – це навчальне електронне видання з систематизованим викладом дисципліни (її розділу, частини), в якому рівнозначно та взаємопов'язано за допомогою відповідних програмних засобів існує текстова, звукова, графічна та інша інформація, що забезпечує безперервність і повноту дидактичного циклу процесу навчання, служить для групового, індивідуального або індивідуалізованого навчання, відповідає навчальній програмі та призначене для використання у навчальному процесі.Pascal  алгоритмічна мова програмування універсального призначення.Існують діалекти мови з підтримкою об'єктно-орієнтованого програмування. В 1990 році було затверджено стандарт ISO 7185:1990, «Pascal» [1], та ISO 10206:1990 «Extended Pascal» [2].Рис.2 Вид програмного вікна мови програмування Pascal
Turbo, а пізніше Borland Pasca l це одна з найвдаліших та найпоширеніших реалізацій мови Pascal, створена компанією Borland. Turbo Pascal  розширення американського стандарту (ANSI Pascal), яке враховує архітектурні особливості MS-DOS та MS Windows і постачається зі значними за обсягом і різноманітності пакетами стандартних процедур. Такі принципові нововведення, як апарат модулів і об'єктно-орієнтовані засоби полегшують конструювання великих програмних систем на основі технології модульного програмування.

Висновок. Отже, підвищення ефективності самостійної роботи на основі використання нових інформаційних технологій, зокрема електронних підручників, дає можливість викладачеві не лише контролювати успішність студентів, а й стимулювати їх пізнавальну активність. Електронний підручник використовується під час вивчення шкільного курсу інформатики та студентами перших курсів з напрямком комп'ютерних технологій
ЛІТЕРАТУРА
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   34


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка