Том Природничі науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5Сторінка14/34
Дата конвертації15.04.2016
Розмір6.6 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   34

Михайло Підгайний,

3 курс факультету економіки та управління

Науковий керівник: Л.В. Горбатюк,

старший викладач БДПУ


ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОСВІТНІЙ ПРАКТИЦІ ПЕДАГОГА
XXI століття закономірно ставить питання про нову систему освіти, яка сприяла б всебічному повноцінному розвитку особистості. Саме тому сучасні заклади освіти повинні допомогти учнівській молоді соціально адаптуватися до змін і криз у суспільстві, бути впевненими на ринку праці, розвивати здатність до постійного саморозвитку та самовдосконалення. Це вимагає пошуку нових форм організації навчально-виховного процесу, які дозволили б:

 • забезпечити високий рівень знань випускників, уміння самостійно набувати і застосовувати їх на практиці, грамотно працювати з інформацією і т. д. 

 • розвивати кожного учня як творчу особистість, здатну до практичної роботи; 

 • залучати кожного учня до активної пізнавальної діяльності; 

 • формувати комунікативні компетентності молоді, здатної до спілкування з однолітками не тільки свого навчального закладу, міста, але й інших міст і навіть країн [2].

Зараз українська освіта разом із суспільством переживає зміну системи цінностей і стилю життя всіх соціальних груп. Проте освітній процес, на відміну від виробничого, неможливо зупинити. А тому, навіть в умовах кризи, працює, перебудовується на ходу, не зупиняючи пошук нових форм організації навчальної діяльності, освітніх моделей і т. п.

Так однією з найбільш цікавих є проектна діяльність учнівської молоді.

Ідея включення проектної діяльності в освітній процес була запропонована американським педагогом і філософом Джоном Дьюї більше століття тому. Вперше у вітчизняній педагогіці актуальність цієї проблеми вивчав О. Макаренко, який в результаті своєї новаторської педагогічної діяльності дійшов висновку про проектування особистості як суб'єкта педагогічної праці. Таку думку не раз висловлював В. Сухомлинський, багатогранну педагогічну спадщину якого проймає ідея проектування людини. Визначення суті проектування як педагогічного явища є досить складним. Саме слово «проект» у перекладі з латинської мови означає «кинутий уперед, задум, план» тощо [3].

Метод проектів – це спосіб пізнання оточуючої нас дійсності, який сприяє розвитку та становленню особистості в сучасному світі. Учень пізнає цю дійсність, тобто отримує знання, і розуміє, де і як він ці знання може застосувати, докласти до вирішення життєво важливих проблем. Німецький педагог А. Флітнер характеризує проектну діяльність як навчальний процес, в якому обов'язково беруть участь розум, серце і руки («Lernen mit Kopf, Herz und Hand»), тобто осмислення самостійно добутої інформації здійснюється через призму особистого відношення до неї і оцінку результатів в кінцевому продукті [1].

Великою перевагою проектної діяльності є вміння, які набувають учні, а саме: • планувати свою роботу, попередньо прораховуючи можливі результати; 

 • використовувати багато джерел інформації, самостійно збирати і накопичувати матеріал;

 • аналізувати, співставляти факти, аргументувати свою думку та приймати рішення;

 • установлювати соціальні контакти (розподіляти обов'язки, взаємодіяти один з одним); 

 • створювати «кінцевий продукт» – матеріальний носій проектної діяльності (доповідь, реферат, фільм, календар, журнал, проспект, сценарій); 

 • представляти створене перед аудиторією, оцінювати себе та інших [2].

Метод проектної роботи не може замінити собою інші методи навчання. Але він має багато плюсів, адже може бути використаний у роботі з учнями, які мають різні рівні освітньої підготовки, різний вік та різні здібності. Існує багато проектів (інформаційні, пошукові, проекти-опитування, концертні, виробничі та інші).

Робота над проектом практика особистісно орієнтованого навчання в процесі конкретної праці учня, на основі його вільного вибору, з урахуванням його інтересів. У свідомості учня це має такий вигляд: «Все, що я пізнаю, я знаю, для чого це мені треба і де я можу ці знання застосувати».

Для педагога – це прагнення знайти розумний баланс між академічними і прагматичними знаннями, уміннями та навичками через використання сукупності дослідницьких, пошукових, творчих за своєю суттю методів, прийомів, засобів.

Навчальне проектування орієнтоване перш за все на самостійну діяльність учнів — індивідуальну, парну або групову, яку учні виконують впродовж визначеного відрізка часу.

Технологія проектування передбачає розв'язання учнем або групою учнів якої-небудь проблеми, яка передбачає, з одного боку, використання різноманітних методів, засобів навчання, а з другого — інтегрування знань, умінь з різних галузей науки, техніки, творчості.

Результати виконання проектів повинні бути «відчутні»: якщо це теоретична проблема, то конкретне її рішення, якщо практична — конкретний результат, готовий до впровадження.

Таким чином, суть проектної технології — стимулювати інтерес учнів до певних проблем, що передбачають володіння визначеною сумою знань через проектну діяльність, яка передбачає розв'язання однієї або цілої низки проблем, показати практичне застосування надбаних знань.

Сьогодні метод проектів вважається одним із перспективних видів навчання, тому що він створює умови для творчої самореалізації учнівської молоді, підвищує мотивацію для отримання знань, сприяє розвитку їхніх інтелектуальних здібностей [1].
ЛІТЕРАТУРА

1. Бєляєв С.Б. Теоретичні основи педагогічної технології : навч. посіб. / С.Б. Бєляєв.– Харків : ХНУ, 1996. – 96 с.

2. Педагогические технологии : учебное пособие для студентов педагогических специальностей / [М.В. Буланова-Топоркова, А.В. Духавнева, В.С. Кукушин, Г.В. Сучков]. – М. : ИКЦ «МарТ» ; Ростов Н/Д : МарТ, 2006 – 336 с. – (Серия “Педагогическое образование”).

3. Прокопенко І.Ф. Педагогічні технології : навч. посіб. / І.Ф. Прокопенко, В.І. Євдокимов. – Харків : Колегіум, 2005. – 224 с.Дмитро Перевалов,

студент 5 курсу факультетукомп'ютерних та енергозберігаючих технологій

Наук. керівник: Н.В. Кравченко,

к.ф.-м.н., доцент (БДПУ)
ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В ІНТЕРНЕТ
Актуальність. Безпека даних є однією з головних проблем у Internet. Розвиток Internet змінив ставлення до питань безпеки, піднявши питання про захищеність (тобто незахищеність) локальних та глобальних комп’ютерних мереж. До створення глобальної мережі цими проблемами майже ніхто не цікавився: розробники перших систем та мереж в першу чергу намагались збільшити швидкість та надійність передачі даних, інколи добиваючись жаданого результату в збиток безпеці.

З'являються нові страшні історії про те, як комп'ютерні зломщики, що використовують усе більш витончені прийоми, проникають у чужі бази даних. Зрозуміло, усе це не сприяє популярності Internet у ділових колах.Мета і методи дослідження. Мета даної роботи – дослідити та проаналізувати сучасні засоби захисту інформації в Інтернет, виявити найбільш вразливі ділянки та розробити рекомендації щодо запобігання втрати інформації.

Сутність дослідження. Зараз навряд чи комусь треба доводити, що при підключенні до Internet Ви піддаєте ризику безпеку Вашої локальної мережі і конфіденційність інформації, що міститься в ній. За даними CERT Coordination Center у 2012 році було зареєстровано 8421 інцидентів – зломів локальних мереж і серверів. За результатами опитування, проведеного Computer Security Institute (CSI) серед 700 найбільш великих організацій, компаній і університетів з 2013 число незаконних вторгнень зросло на 48.9 %, а втрати, викликані цими атаками, оцінюються в 97 млн. доларів США.

Варто відзначити, що в наслідок непрофесіоналізму адміністраторів і недоліків деяких типів брандмауерів біля 30% зломів відбувається після встановлення захисних систем.

Жодна з існуючих систем не цілеспрямованою на захист веб-серверів. Всі вони включають цю функцію поміж списку інших, тому її пропрацьовано не досконало, та не повністю.

Завдяки структурі існуючих серверних операційних систем, в них неможливо застосувати всесистемний резидентний сканер безпеки, тому такий сканер потрібно реалізувати на прикладному рівні веб-серверу, та він повинен охоплювати всі аспекти роботи веб-ресурсів: від HTTP-запиту до запитів до бази даних та роботи з файлами.Аналізуючи декілька джерел, я намагався розглянути різні методи засобу захисту інформації в інтернеті такі як: Firewall (Брандмауер), проксі-сервер, використання електронно-цифрового підпису, обмеження доступу до www серверів, а також вже провірений часом і випробуваннями метод криптографічного шифрування та його похідної – вбудову певних даних у цифрове зображення.

Основні висновки можна представити у вигляді деяких рекомендацій:

1. Необхідний комплексний підхід до інформаційної безпеки. Інформаційна безпека повинна розглядатися як складова частина загальної безпеки причому як важлива і невід'ємна її частина.

2. Необхідна участь співробітників керування безпеки на етапі вибору-придбання-розробки автоматизованої системи. Це участь не повинна зводитися до перевірки фірми-постачальника. Керування безпеки повинне контролювати наявність належних засобів розмежування доступу до інформації в системі, що отримується.
ЛІТЕРАТУРА

1. Браун С. “Мозаика” и “Всемирная паутина” для доступа к Internet: Пер. c англ. – М.: Мир: Малип: СК Пресс, 2010. – 167c.

2. Гайкович В., Першин А. Безопасность электронных банковских систем. – М.: "Единая Европа", 1994. – 264 c.

3. Гилстер П. Новый навигатор Internet: Пер с англ. -Киев: Диалектика, 2010. – 495 c.

4. Игер Б. Работа в Internet / Под ред. А. Тихонова; Пер. c англ. – М.: БИНОМ, 1996. – 313 c.

5. Кент П. Internet / Пер. c англ. В.Л. Григорьева. – М.: Компьютер, ЮНИТИ, 2012. – 267 c.Олександр Плига,

студент 2 курсу факультету

комп’ютерних та енергозберігаючих технологій

Науковий керівник: Алєксєєва Г.М.,к.п.н. ст.викладач
РОЗРОБКА 3D ОБ’ЄКТІВ В СИСТЕМІ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ AutoCAD
Актуальність. Розвиток комп’ютерних технологій привів до створення нових і дуже перспективних галузей діяльності людини. У сучасній системі автоматизованого проектування неможливо обійтися без 3D креслення, яке дозволяє більш детальніше розглядати творчий процес. В наш час є багато програм для 3d моделювання, але саме AutoCAD є найвідомішим редактором для моделювання тривимірних об’єктів [1;2]. Тому питання моделювання об’ємних об’єктів стоїть дуже гостро.

Мета. Показати необхідність використання 3D редакторів в процесі створення моделі гербу факультету комп’ютерних та енергозберігаючих технології засобами AutoCAD.

Суть дослідження. Створення 3D моделей  більш трудомісткий процес, ніж побудова їх проекцій на площині, але при цьому 3d моделювання має низку переваг [3], серед яких:

 • можливість розгляду моделей з будь-якої точки;

 • автоматична генерація основних і додаткових видів на площині;

 • побудова перерізів на площині;

 • придушення прихованих ліній і реалістичне тонування;

 • перевірка взаємодій;

 • експорт моделей в анімовані додатка;

 • інженерний аналіз;

 • витяг характеристик, необхідних для виробництва.

Для нашого проекту серед безліч програм було обрано саме AutoCAD, який має дуже складну, але багатофункціональну структуру та широкі можливості, а робота з шарами дозволяє більш детально настроювати кожен елемент креслення. Також AutoCAD став ще більш досконалою програмою для 3D моделювання, що дозволяє працювати з твердотілими об'єктами, сітчастими і NURBS поверхнями [4], використовувати і накладати матеріали для подальшої візуалізації. Тепер не треба вдаватися до використання безлічі програм і робити повторно одну й ту ж роботу з моделювання і випуску креслень, а підтримка FBX формату зробила можливим обмін файлів між Revit, Inventor і 3DS Max/3DS Max Design. Наявність панелі Express Tools дозволяє набагато полегшити роботу в системі AutoCAD. Наприклад, AutoCAD не дозволяє з тексту робити 3D об’єкти і він буде відображатися лише у 2D варіанті, але за допомогою цієї панелі надано можливість перетворювати текст у фігурний об’єкт AutoCAD та зробити з нього 3D модель (рис.1) [5].


Рис.1. Фрагмент етапу створення 3D моделі гербу факультету комп’ютерних та енергозберігаючих технології за допомогою Express Tools
На прикладі створення 3D моделі гербу факультету комп’ютерних та енергозберігаючих технології засобами AutoCAD нами було показано великі можливості 3D моделювання та візуалізації.

Висновки. У системі автоматизованого проектування програма AutoCAD дозволяє створювати досить складні 3d моделі і гарно їх тонувати, чого вистачає не тільки для дрібних, але й для складних креслень дизайнерського та інтер’єрського плану. За допомогою тривимірної графіки нами було розроблено нове уявлення до цього моменту не існуючого об'єкту. Це і було нами доказано на прикладі створення 3D моделі гербу факультету комп’ютерних та енергозберігаючих технології засобами AutoCAD
ЛІТЕРАТУРА

 1. Бирнз Д. AutoCAD 2011 для чайников = AutoCAD 2011 For Dummies.  М.: «Диалектика», 2011.  480 с. 

 2. Бондаренко С. В. AutoCAD для архитекторов.  М.: «Диалектика», 2009.  592 с.

 3. Дэвид Бирнз AutoCAD 2012 для чайников = AutoCAD 2012 for Dummies.  М.: «Диалектика», 2011.  496 с. 

 4. Полещук Н. Н., Лоскутов П. В. AutoLISP и Visual LISP в среде AutoCAD.  СПб.: «БХВ-Петербург», 2006.  960 с.

 5. Финкельштейн Э. AutoCAD 2008 и AutoCAD LT 2008. Библия пользователя = AutoCAD 2008 and AutoCAD LT 2008 Bible.  М.: «Диалектика», 2007.  1344 с.


Анатолій Свіженко,

студент 2 курсу факультетукомп'ютерних та енергозберігаючих технологій

Науковий керівник: Алєксєєва Г.М.,

к.п.н. ст.викладач
СТВОРЕННЯ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОГО САЙТУ ФАКУЛЬТЕТУ КОМП'ЮТЕРНИХ ТА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Актуальність. Сьогодні все більше у різноманітних сферах нашого життя починають використовувати сучасні комп'ютерні технології. Кожна компанія, магазин або інший заклад має свій сайт, пов’язаний з їх роботою, новинами або рекламою. Таке явище як Інтернет з’явилося вже давно, та має дуже великий обсяг своїх можливостей. Цією мережею користується майже все людство завдяки тому, що необхідну інформацію можна знайти за значно менший час. З кожним роком все збільшується кількість користувачів Інтернету, а з цим і кількість сайтів, соціальних мереж тощо. Саме цю тенденцію ми використали для поліпшення поінформованості майбутніх вступників про специфіку та різноманітність професій, які можна отримати під час навчання в БДПУ, зокрема на факультеті комп'ютерних та енергозберігаючих технологій (ФКЕТ).

Мета. Створення профорієнтаційного сайту факультету комп'ютерних та енергозберігаючих технологій.

Сутність дослідження. Одним із головних напрямків профорієнтаційної роботи є ознайомлення учнів випускних класів з напрямами підготовки студентів, умовами вступу, навчання та проживання. Наш досвід свідчить про те, що більшість вступників має досить поверхове уявлення про специфіку професій, що їх цікавлять. З метою ліквідації цих інформаційних прогалин наш університет проводить Дні відкритих дверей та інші профорієнтаційні заходи із залученням широкого кола бажаючих. Створення профорієнтаційного сайту тільки підсилить цю важливу роботу.

Система керування вмістом (контентом) (англ. Content management system, CMS)  інформаційна система або комп'ютерна програма, яка використовується для забезпечення і організації спільного процесу створення, редагування і управління контентом (рис. 1) [1].

Основні функції CMS:


 • надання інструментів для створення вмісту, організація спільної роботи над вмістом;

 • управління вмістом: зберігання, контроль версій, дотримання режиму доступу, управління потоком документів тощо;

 • публікація вмісту;

 • представлення інформації у вигляді, зручному для навігації, пошуку.

У системі управління вмістом можуть перебувати самі різні дані: документи, фільми, фотографії, номера телефонів, наукові дані тощо [3]. Така система часто використовується для зберігання, управління, перегляду та публікації документації. Контроль версій є одним з основних її переваг, коли вміст змінюється групою осіб.

Це все було використано нами при створенні профорієнтаційного сайту ФКЕТ за допомогою PHP, Javascripts та СMS Wordress.

Рис.1 Шаблон або головна сторінка профорієнтаційного сайту ФКЕТ
WordPress  система керування вмістом сайту з відкритим вихідним кодом, поширювана під GNU GPL, яка написана на PHP, в якості бази даних використовує MySQL. Сфера застосування  від блогів до досить складних новинних ресурсів та інтернет-магазинів [2; 4]. Вбудована система «тем» і «плагінів» разом з вдалою архітектурою дозволили сконструювати складний інформативний ресурс.

На сайті багато інформації про факультет та профорієнтацію (рис.2)..Рис.2 Головне меню в Wordpress
Для розробки було обрано CMS Wordress та доповнено його різними скриптами та плагінами для зовнішнього покращення вигляду сайту.

Основні висновки. Такі проекти допомагають більш детально ознайомитись зі структурою ВНЗ та напрямками підготовки, вимогами вступного конкурсу та умовами навчання, одержати відповіді на питання майбутніх абітурієнтів, батьків та педагогів. Також старшокласники можуть отримали вичерпні відповіді на всі питання, пов'язані з підготовкою до зовнішнього незалежного оцінювання, вступних випробувань та творчих конкурсів, більше дізнатися про студентське життя та перспективи працевлаштування по закінченню вишу.
ЛІТЕРАТУРА

 1. Александров П. Как установить шаблон на блог. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://wpnew.ru/sozdanie-bloga/razdel-3-dizajn-bloga/urok-3-2-wordpress-vordpress-ustanovka-temyshablona-na-blog.html

 2. Зуев С. Официальный сайт на базе MODx – как это делается. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.diskmaster.ru/assets/files/modx-manual/03_TinyMCE.pdf

 3. Петрусенко А. Добавления видео на сайт. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://wpcreate.ru/step/kak-vstavit-video-na-sayt.html

 4. Чебаков Д. Тема для WordPress. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://wp-config.ru/sozdanie-tem/sozdanie-temi-dlya-wordpress/Арсен Тагмазян,

Олександр Панченко,

студенти 2 курсу факультетукомп'ютерних та енергозберігаючих технологій

Науковий керівник: Алєксєєва Г.М.,

к.п.н. ст.викладач
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ З МЕТОЮ ПОЛІПШЕННЯ ДОСТУПУ ДО РОЗКЛАДУ ЗАНЯТЬ
Актуальність. Сьогодні у більшості країн світу кількість мобільних телефонів, які використовуються, перевищує чисельність самого населення. Телефони давно перестали бути звичайним засобом зв’язку, вони стали незамінними помічниками в багатьох справах. Використання мобільного телефону для зручного доступу до інформаційної системи закладів освіти стає дедалі зручним засобом для отримання необхідної інформації.

Мета. Створення міні-додатку програмного забезпечення смартфону (рис. 1) – віджету для надання швидкого доступу до розкладу занять БДПУ.


Сутність дослідження. На сайті Бердянського Державного педагогічного університету наразі існує сторінка з розкладом занять всіх структурних одиниць. Але, щоб потрапити до нього потрібен певний час, який дуже відрізняється від часу, який витрачається на діставання смартфону. Також БДПУ має електронний розклад занять у форматі “Word” або “Excel” документів. Для використання цього розкладу потрібна наявність спеціального програмного засобу, не кажучи про наявність самого комп’ютера. Це стосується і смартфону, екран якого незручний для перегляду повної таблиці з розкладом, масштабування якої потребує багато часу below. Тому одним із завдань нашого проекту було створення програмного засобу для отримання швидкого доступу до розкладу занять або аналогічної інформації даної тематики (наприклад, часу до кінця заняття тощо).

Смартфон (англ. smartphone  «розумний телефон»)  мобільний телефон з розширеною функціональністю. Такі пристрої надають змогу дізнаватися погоду, читати новини, повідомлення та іншу корисну інформацію. Смартфон відрізняється від мобільного телефону наявністю повноцінної розвиненої операційної системи [2]. Android  операційна система і платформа для мобільних телефонів та планшетних комп'ютерів, створена компанією Google на базі ядра Linux. Програми для Android є програмами в нестандартному байт-коді для віртуальної машини Dalvik.

Віджети – прості у використанні міні-додатки, які вміщено на головний екран і служать для прикраси, розваг або відображення якої-небудь інформації (рис.2) below. Віджети відрізняються функціональністю. Одні показують час або поточну дату, інші, довантажуючи інформацію з Інтернету, повідомляють новини, курси валют, прогноз погоди, треті дозволяють управляти деякими функціями пристрою тощо below.Висновок. Отже, віджет – чудовий інструмент для компактного розміщення важливої інформації, який може служити записником, будильником, календарем, показувати поточний стан комп'ютера та іншої важливої інформації, зокрема розклад занять БДПУ.
ЛІТЕРАТУРА

 1. Анохин А. Б. Android для телефонов и планшетов. – М.: Изд-во Триумф, 2012, –160 с.

 2. Колисниченко Д. Н. Программирование для Android. Самоучитель. – СПб. : БХВ-Петербург, 2012, – С. 7-8.

 3. Дэрси Л., Кондер Ш. Android. Application Development In 24 Hours / Android за 24 часа. Программирование приложений под операционную систему Google. Изд-во Рид Групп, Серия: Профессиональные компьютерные книги, 2011, – 409 с.Олександр Рюмшин,

студент 5 курсу факультету

комп’ютерних та енергозберігаючих технологій

Наук. керівник: Н.В. Кравченко,

к.ф.-м.н., доцент (БДПУ)
ПОНЯТТЯ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
Актуальність. В умовах стрімко зростаючого глобального попиту на рекламу зростає актуальність рекламної кампанії в мережі Інтернет, результати якої не тільки дозволяють оцінити якість проведеної кампанії, але й підвищують її за рахунок необмеженої аудиторії.

Мета і методи дослідження. Мета даної роботи – дослідити та проаналізувати сутність, цілі та завдання рекламної кампанії в мережі Інтернет.

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   34


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка