Том Природничі науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5Сторінка12/34
Дата конвертації15.04.2016
Розмір6.6 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   34

Висновки. Підготовка інженерів-педагогів повинна бути побудована таким чином, щоб він зміг підготувати майбутніх громадян до умов життя в суспільстві, де вирішальну роль будуть відігравати інформаційні ресурси, наукові знання та інновації.

Висновки. Такий комплекс підготовки майбутніх інженерів-педагогів забезпечує якість і узгоджується з тими завданнями, які визначені стандартами підготовки фахівця, сприяє його самовихованню, забезпечує безперервність, наступність і достатність інформатизації навчального процесу, інтеграцію спеціальних та інформатичних дисциплін, необхідних для постійного підвищення кваліфікації.
ЛІТЕРАТУРА

1. АндреевА.А. Введениев интернет-образование/А.А.Андреев.-М.: ЛОГОС, 2003.-264 с.

2. Жалдак М.І. Комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання математики, фізики, інформатики: посібник для вчителів / М.І.Жалдак, В.В.Лапінський, М.І.Шут. – К.: НПУ імені Драгоманова. – 2004. – 182 с.
Юрій Карпов,

студент 6 курсу факультету

комп’ютерних та енергозберігаючих технологій

Наук. керівник: М.П. Павленко,

к.пед.н., доц. (БДПУ)
УДОСКАНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ЧИСЛОВОГО ПРОГРАМНОГО УПРАВЛІННЯ МЕТАЛООБРОБНИХ ВЕРСТАТІВ
Актуальність. Сучасна освітня ситуація в суспільстві вимагає оновлення багатьох сторін педагогічної діяльності, обумовлює необхідність впровадження комп’ютерних технологій, активних форм і методів навчання. Нові технології у вищій школі сприяють розвиткові професійних якостей і індивідуальних здібностей особистості студента. У плані формування сучасного інформаційного середовища в нашому суспільстві відбуваються революційні зміни. Йде процес тотальної комп’ютеризації всіх сфер життя, у тому числі й освітньої, який буде висувати особливі вимоги до професійних, ділових і особистісних якостей сучасного фахівця.

На сучасному етапі при викладанні дисципліни числове програмне управління металообробних верстатів, навчальне середовище повинно бути максимально наближено до реального для формування навичок роботи оператора, тому необхідно застосовувати програму емулятор пульта керування верстата.Мета і методи дослідження. Мета даної роботи – удосконалити методику викладання числового програмного управління металообробних верстатів для підготовки молодших спеціалістів.

Сутність дослідження. Верстати з числовим програмним керуванням – сучасне прогресивне металорізальне обладнання, яке з високою продуктивністю й точністю обробляє (точінням, свердлінням, фрезеруванням, шліфуванням) різні деталі, у тому числі складні корпусні. На такому обладнанні автоматично і безступенево змінюються частоти обертання, шпинделів і швидкості подач супортів, столів і інших механізмів, які також автоматично встановлюються в заданих положеннях і закріплюються. Зміна ріжучого інструменту, попередньо налаштованого, також відбувається автоматично. Отже для налаштування верстатів з числовим програмним керуванням необхідні кваліфіковані спеціалісти.

Сьогодні у галузі металообробки та машинобудування при підготовці спеціалістів невід'ємною дисципліною для вивчення є «Числове програмування управління металообробних верстатів», яка надає теоретичні знання та практичні навики у програмуванні та налагоджені верстатів з числовим програмним керуванням.

При вивченні дисципліни широко впроваджуються активні форми і методи навчання, що дозволяють студентам розвивати творче мислення, сприяють їхньому залученню до рішення проблем, максимально наближених до професійних.

Для кращого засвоєння теоретичних знань та набуття практичних навичок при вивченні дисципліни використовують різні програми емулятори пульта керування верстатів. Але на даному етапі ці програми емулятори не відповідають матеріально-технічної бази закладів професійної освіти, тому виникає необхідність в удосконалені методики викладання числового програмного управління металообробних верстатів з урахуванням вимог матеріально-технічної бази і з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.Основні висновки. Сучасність вимагає підготовку високоякісних спеціалістів для програмування верстатів з числовим програмним управлінням. Основною дисципліною при вивченні програмування верстатів з числовим програмним управлінням є числове програмування металообробних верстатів. Тому удосконалення методики викладання цієї дисципліни з використанням програмних емуляторів керування верстатами формує інтерес і позитивну мотивацію до навчання, стимулює їх успіх та впливає на професіоналізм студентів як майбутніх спеціалістів.
ЛІТЕРАТУРА

1. Коваленко Е.Э. Методика профессионального обучения : учеб. для инженеров-педагогов, преподавателей спецдисциплин системы профессионально-технического и высшего образования / Е.Э. Коваленко. – Х. : ЧП «Штрих», 2003. – 480 с.Олексій Карташов,

студент 6 курсу факультету

комп’ютерних та енергозберігаючих технологій

Наук. керівник: Л.В. Павленко,к.пед.н., доц. (БДПУ)
СТВОРЕННЯ ОСВІТНЬОГО САЙТУ В СИСТЕМІUCOZ
Актуальність.На сьогоднішній день існує велика кількість систем управління сайтом (CMS), які можна використовувати для організації освітніх веб- ресурсів та підтримки навчального процесу. Всі вони відрізняються за технічними характеристиками, наявністю і рівнем складності різних функціональних елементів, діапазоном використання, вартістю, вимогами до обладнання та ін. Але при виборі системи управління сайтом для підтримки навчального процесу дидактичний аспект повинен бути вирішальним.

Мета.Використання можливостей системи Ucoz для створення освітнього сайту.

Сутність дослідження. Саме тому останнім часом в мережі Інтернет все більше почали з’являтись освітні сайти, що створені за допомогою системи управління сайтом – uCoz (http://www.ucoz.ua/). Система uCoz- це безкоштовний веб-хостинг в мережі Інтернет з вбудованою системою управління сайтом. Модулі системи можуть функціонувати як в єдиному зв’язку для створення повнофункціонального освітнього сайту, так і окремо, наприклад, для створення освітнього форуму, Web-журналу, каталогу посилань на освітні Web-ресурси і т.д. Принцип роботи системи побудований на основі використання технологій Web2.0, що характеризується простотою і швидкістю додавання інформаційних ресурсів.

Система uCozвсе більше використовується для створення шкільних сайтів (http://simonischool.at.ua/, http://pobirka.at.ua/, http://petdnepr.at.ua/), для підтримки навчальних курсів та предметів (http://informatik.at.ua/, http://ki.at.ua/, http://infokom.at.ua/, http://kraeznavstvo.at.ua), персональних сторінок вчителів, викладачів, науковців (http://zeja.ucoz.ru/. http://olena.at.ua/, http://pedagogika.at.ua) та ін. Станом на 14.01.14 в системі uCozзареєстровано 245 сайтів в розділі «Наука» та 2055 сайтів в розділі «Освіта» [1].

Нами було використано систему uCozз метою створення сайту «Освітні веб-ресурси», який призначено для підтримки навчання майбутніх інженерів-педагогів. На сайті розміщено значну частину питань щодо використання та проектування освітніх Web-ресурсів. Сайт складається з таких основних розділів: «Головна сторінка», «Каталог освітніх веб-ресурсів», «Каталог сайтів», «Каталог статей», «Освітні відеоресурси», «Тестування», «Розробки студентів»,«Форум», «Фотоальбом», «Гостьова книга».

У розділі «Головна сторінка» подано відомості, які в загальному характеризують сайт та його функціонування. «Каталог освітніх веб- ресурсів» містить тематичний добір посилань на матеріали з інформатики, що містяться у Web-просторі мережі Інтернет, а «Каталог сайтів» містить тематичний каталог посилань на освітні сайти. Ці каталоги наповнюються спільними зусиллями викладачів та студентів.

У «Каталозі статей» розміщуються різноманітні статті щодо використання та проектування освітніх Web-ресурсів. Кожен зареєстрований учасник сайту може додавати власні статті, що дає змогу використовувати каталог статей як віртуальну газету чи Web-журнал, у якому публікуються статті майбутніх інженерів-педагогів.

Розділ «Освітні відеоресурси» містить приклади навчальних відео- записів, які завантажено до систем збереження відеоресурсів. Перегляд їх здійснюється на сторінках сайту, тоді як сам відеофайл фізично знаходиться в системі збереження відеоресурсів (наприклад,http://youtube.com).

У розділі «Тестування» кожен студент може перевірити свої знання з відповідної теми. Розділ «Розробки студентів» містить матеріали, які були створені і розміщені студентами (конспекти уроків, фрагменти пояснень, завдання для учнів, сайти та інше).

Розділ «Форум» призначено для організації спілкування та обміну досвідом між вчителями, викладачами інформатики та студентами, які здобувають спеціальність вчителя інформатики. У «Фотоальбомі» можна розміщувати фотографії, які стосуються навчального процесу, а у «Гостьовій книзі» відвідувачі та користувачі залишають відгуки і пропозиції щодо роботи сайту.

Висновки. Сайт «Освітні веб-ресурси» може стати основою модернізації методики використання освітніх Web-ресурсів у процесі підготовки майбутніх інженерів-педагогів. Його можна використовувати як під час лекційних занять, так і в ході виконання практичних та лабораторних робіт. Використання сайта у процесі підготовки майбутніх інженерів-педагогів сприяє активізації навчально-пізнавальної діяльності – студенти проявляють значний інтерес до навчання, творчо підходять до розв’язування поставлених завдань, приділяють значну увагу самостійній роботі.

ЛІТЕРАТУРА

1. Рейтинг сайтів системи uCoz[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://top.ucoz.ua/40/

Владислав Клевцов,

студент 6 курсу факультету

комп’ютерних та енергозберігаючих технологій

Наук. керівник: М. П. Павленко,к.пед.н., доц. (БДПУ)
ВИКОРИСТАННЯ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Актуальність. Керівники підприємств і вищих навчальних закладів змушені відстежувати та забезпечувати легальність встановленого програмного забезпечення. Багато організацій із задоволенням перейшли б на ліцензійне програмне забезпечення,якби дозволили фінансові можливості. Однак, ми переконані, що ситуація на сьогоднішній день не є безвихідною: за бажанням можна знайти варіанти, що дозволяють працювати на ліцензійному програмному забезпеченні, не витрачаючи на це великі кошти.

Мета. Дана робота спрямована на аналіз шляхів придбання ліцензійного ПО для вищих навчальних закладів.

Сутність дослідження.

 1. ПЗ типу OpenSource. Під терміном OpenSource мають на увазі програми з відкритим (тобто опублікованим, загальнодоступним) вихідним кодом. Сьогодні це програмне забезпечення здобуває усе більше прихильників, причому не тільки в галузі системного ПЗ, де його ПЗзиції традиційно сильні, але й у ділових додатках. Самі програми з маркою OpenSource становлять цілком функціональне готове ядро, яке безкоштовно можна завантажити з мережі Інтернет.Додаткова функціональність такого ПЗ може бути налаштована під конкретного замовника, хоча можливий варіант і безпосередньоговстановлення й експлуатації користувачем відкритого ПЗ.Перевагами такого типу ПЗє відсутність платної ліцензії. Недоліком є складність підбору користувацького та спеціалізованого програмного забезпечення.

 2. OEM-постачання. Слід зазначити, що покупка OEM програмних продуктів є найдешевшим способомодержання ліцензійного ПЗ. Під ОЕМ-постачанням розуміють поставки апаратного забезпечення разом з ПЗ. Безперечна перевага такого підходу полягає в тому, що придбані ПК вже мають ліцензійне ПЗ. Ми рекомендуємо такий підхід легалізації ПЗ не тільки для навчальних закладів, але й для студентів, які купують комп'ютери для своїх особистих потреб. Такий підхід має наступний недолік. Якщо мова йде про сервери й додатки Microsoft, то такий варіант придбання можливий тільки у складі повністю зібраної комп'ютерної системи, а це призводитьдо додатковихвитрат.

 3. Спеціальні пропозиції з легалізації виробників ПЗ. Сьогодні багато виробників ПЗ пропонує освітнім організаціям умови для пільгового придбання ліцензій. Функціонально ці версії нічим не відрізняються від комерційних, а знижки значні. Таким чином, представникам освіти надається унікальна можливість максимально наблизитися до світових стандартів в галузі програмного забезпечення, заощадивши при цьому чималі кошти.

Компанія Microsoft також пропонує програму ліцензування своїх продуктів, адресованих вищим навчальним закладам.

Її переваги:Очевидно, проекти такого роду дозволяють зрушити проблему технічного забезпечення вищих навчальних закладів з «мертвої» точки й допоможуть застосовуючи пільги, які пропонують розробники, користуватися дійсно якісними програмними продуктами з технічною підтримкою виробника й можливістю легального відновлення ПЗ.У відповідності до підписки на певну кількість комп'ютерної техніки встановлюється набір ПЗ, документації, засобів розробки, серверів, вихідних кодів.

До недоліку програми MSDN AA необхідно віднести те, що до неї не включений MS Office. З іншого боку, можна встановити офісне програмне забезпечення від сторонніх виробників, наприклад, таке як Open Office.

 1. Використання ПЗ в термінальному режимі. Тут мова йде про операційні системи Citrix, Microsoft TS і інші,таїх встановлення у режимі локальної мережі.

Перевага – для кожного робочого місця потрібна ліцензія, але при цьому немає необхідності в придбанні нової техніки, станції одержують доступ до всіх ресурсів установлених на термінальному сервері.

Недоліки:

 1. Вартість термінал-сервера від Citrix становить 6000-9000$ у максимумі на 99 клієнтських ліцензій.

 2. ПЗ, яке додатково встановлюється на сервер, також підлягає ліцензуванню.

 1. Повні й полегшені версії. Ще одна можливість заощадити – придбати так звану полегшену (Light) версію, яка досить функціональна, хоча й має певні обмеження. Не можна сказати, що випуск Light-версій дуже популярний у розробників, однак для ряду програмних продуктів вони існують. Можливо, для професійної роботи Light-Версії й не зовсім придатні, але цілком улаштують переважну більшість студентів.

Висновки.Очевидно, що жоден з наведених варіантів у окремому випадку не може бути застосований для більшості вищих навчальних закладів.
Алла Коржанець,

студентка 7 курсу факультету

комп’ютерних та енергозберігаючих технологій

Науковий керівник: Г.П Чуприна,

к.пед.н. доцент (БДПУ)
ФОРМУВАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ КОМП’ЮТЕРНОГО ПРОФІЛЮ
Актуальність. У системі вищої професійної освіти висока якість навчання не може бути забезпечена за допомогою так званої «знанієвою» парадигми: необхідно завдання професійного навчання вирішувати в руслі компетентнісного підходу, що акцентує увагу на формуванні у майбутнього фахівця готовності до практичного застосування знань і вмінь, в умовах вирішення реальних професійних завдань. Тому зміст освітньої діяльності найбільш повно відбивається в понятті «академічна культура», що розуміється як здатність майбутнього інженера-педагога, не тільки вільно орієнтуватися в інформаційних потоках, але й уміти перетворювати інформацію в знання, знаходити йому практичне застосування.

Ступінь досліджуваності проблеми. Концепція компетентнісного підходу одержала досить глибоке наукове обґрунтування в працях Д.М. Новікова, В.А. Болотова, Д.Б. Ельконіна, П.Г. Щедровицького, Дж. Равєна, А.В. Хуторського, Р.Є. Шишова, В.А. Кальнея та ін. Однак як і раніше немає ясності в розумінні співвідношення понять «компетентність» і «компетенції», що ускладнює усвідомлення особливостей організації навчально-пізнавальної діяльності майбутніх інженерів-педагогів в умовах впровадження нових інформаційних технологій. А також залишається відкритим питання про характер співвідношення аудиторної й поза аудиторної самостійної роботи.

Мета і методи дослідження. Для підвищення навчально-пізнавальної діяльності необхідно обґрунтувати необхідність формування у майбутніх інженерів-педагогів академічної компетентності. Для реалізації поставленої мети були використані наступні методи: аналіз і синтез, узагальнення досвіду, абстрагування, моделювання, спостереження, опитування.

Сутність дослідження. Академічна культура як складне особистісне навчання містить у собі: комплекс практичних умінь, навичок, що забезпечують успішність навчальної праці; інтелектуальні здатності; особистісні властивості і якості; готовність (досвід) до навчальної діяльності, до досягнення високих результатів.

У систему академічних компетентностей входять: інформаційна компетентність, язикова компетентність, інтелектуально-евристична компетентність, компетентність в галузі наукової організації праці, рефлексивна компетентність, комунікативна.

Реалізація цілей, завдань формування академічних компетентностей залежить від дотримання ряду принципів, вимог, правил (принципи активності, самостійності, організації навчання в контексті професійної діяльності, інтеграції традиційних і інноваційних технологій, принцип міждисциплінарного підходу).

В процесі дослідження були визначені необхідні заходи для успішного формування академічної компетентності у майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю. Ці заходи можна класифікувати на організаційно-педагогічні, методичні й психологічні. 1. У групу організаційно-педагогічних заходів входять: зміна характеру діяльності бібліотечно-довідкових служб із метою формування у майбутніх інженерів-педагогів інформаційних компетенцій, досвіду роботи в інформаційних мережах; організація самостійної роботи майбутніх інженерів-педагогів у контексті компетентнісного підходу; застосування інформаційних технологій у ході самостійної роботи.

 2. У групу методичних заходів забезпечення ефективності процесу формування в майбутніх інженерів-педагогів академічних компетентностей входять: цілеспрямована робота в ході навчальних занять (на лекціях, семінарах, в ході практики, підготовки дипломних проектів); методичне забезпечення самостійної роботи; розробка сучасних контролюючих методик.

3. Заходи психологічної підтримки процесу формування академічних компетентностей: моделювання ситуації успіху, постановка перспектив (ознайомлення з моделями кар'єрного росту), виявлення самообмежень, що стають психологічними бар'єрами в оволодінні компетентностей.

Основні висновки. Формування академічних компетентностей не можуть бути вирішені в рамках однієї дисципліни, зусиллями одного або декількох викладачів: необхідний системний, цілеспрямований підхід всіх викладачів.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования / С.Д. Смирнов. – М. : Академия, 2003. – 304 с.

 2. Профессиональная педагогическая деятельность: содержание и организация. [Учебное пособие] / под редакцией А.В. Беляева. – М. : ­Ставрополь: Сервис-школа, 2005. – 312 с.Дар’я Костенко,

магістрант факультету

комп’ютерних та енергозберігаючих технологій

Науковий керівник: Межуєв В.І.


ВПРОВАДЖЕННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ GOOGLE EARTH ТА GOOGLE MAPS В ГАЛУЗЬ ОСВІТИ
Актуальність впровадження інформаційних технологій в систему освіти є дуже актуальним. Наразі виникає нове середовище проживання і життєдіяльності людей, розвиток суспільства виходить на новий рівень. Це середовище і суспільство все частіше називають інформаційними. Глобальна інформатизація суспільства є сьогодні не тільки об'єктивною реальністю, але також і однією з домінуючих тенденцій розвитку цивілізації в XXI столітті. Перед системою освіти постає проблема – вчасно підготувати учнів до умов життя і професійної діяльності в високоавтоматизованому інформаційному середовищі.[1]

Але недостатня увага приділяється проблемі подання окремих дисциплін відповідно до сучасних умов глобальної інформатизації суспільства. Це питання пропонуємо дослідити на прикладі шкільного курсу географії. Проблема полягає в тому, що теоретичне та практичне викладання тем не відповідає можливостям. В цьому курсі використовують багато схем, мап, малюнків та глобусів. Ми пропонуємо за допомогою геоінформаційні системи удосконалити навчання.

Геоінформаційні системи (ГІС) та геоінформаційні технології (ГІС-технології) отримали сьогодні в світі широке застосування. Геоінформаційна система – автоматизована система для роботи з графічними і тематичними базами даних, що виконує функції моделювання та розрахунку, створення тематичних карт і атласів, службовців для прийняття різноманітних рішень і здійснення контролю.[1]

Мета дослідження полягає в розробці теоретичних та практичних уроків з використанням GOOGLE EARTH ТА GOOGLE MAPS для шкільного курсу географії.

Google Earth ‭- програма, що дозволяє моделювати обертання Землі навколо своєї осі, а також у довільному напрямку . Розробники Google Earth представили Землю у вигляді знімків, які були сфотографовані зі супутника. З її допомогою можна подивитися на свій будинок, своє чи будь-яке інше місто, пам’ятку історії.

Google Maps – чисто " браузерний " додаток, Google Earth необхідно завантажувати і встановлювати у вигляді окремої програми . У ній також реалізована можливість "тривимірного" відображення знімків – вони накладаються на дані про рельєф місцевості (весь планетний рельєф є виміряний і задокументований ) , і на виході відображає віртуальний глобус , який можна обертати на свій розсуд і дивитися на поверхню під різними кутами , спостерігаючи височини і низовини. .

Геоінформаційні моделі Землі, створені за допомогою програм Google Earth, Google Maps , дозволяють використовувати інтерактивні географічні карти , вести пошук за допомогою пошукової системи і супутникового зображення земної поверхні (географічної інформаційної системи, цифрової моделі рельєфу, картографічних проекцій, топографічних карт , векторного подання).[2]

Робота з матеріалом програми Google Earth дає можливість не тільки розширити практичні навички роботи з ресурсами мережі Інтернет і повторити знання з географії , але й істотно розширити картографічні пізнання учнів у сфері будови рельєфу та інших географічних об'єктів Землі , навіть свого власного оточення : найближчій вулиці або улюбленого місця для відпочинку. Програма дозволяє переглядати знамениті об'єкти , які часто далекі , а також з її допомогою , можливо здійснювати вимірювання відстані між об'єктами і вивчати близько розташовані території , в тому числі і територію проживання , проводити різного роду дослідження.

Сервіс Google Earth і Google Maps дає унікальну інформацію про нашу планету. Він надає дані про погодні умови, стан океану, розподілі зникаючих видів рослин і тварин по планеті, дозволяє стежити за пересуванням деяких морських тварин в океані. Крім того, є функції демонстрації ландшафтів Місяця і Марса, режим перегляду знімків зоряного неба – і це далеко не всі можливості Google Earth.[3]

Висновок. Таким чином, програми Google Earth і Google Maps пропонують безліч різносторонніх можливостей її використання. Вони дозволять спростити виклад начального матеріалу. Мотивують учнів в вивченні географії. При обмежених годинах, виділених на цю дисципліну, це дозволить як найбільш ширше відобразити весь простір Землі, неба, планет та океану.

Також зазначимо, що програма Google Earth і Google Maps є безкоштовна та проста у використанні.

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   34


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка