Том Природничі науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5Сторінка1/34
Дата конвертації15.04.2016
Розмір6.6 Mb.
#10187
ТипПротокол
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Бердянський державний педагогічний університет

ЗБІРНИК ТЕЗ

НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ

СТУДЕНТІВ

БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

на Днях науки 15 травня 2014 року

Том 3.

Природничі науки

Бердянськ

2014
УДК 37.01(06)

ББК 74я5
З 41

Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 15 травня 2014 року. – Том 3. Природничі науки. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – 370 с.

Друкується за рішенням вченої ради Бердянського державного педагогічного університету. Протокол № 10 від 24.04.2014 р.РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Богданов Ігор Тимофійович – д.пед.н., проф., проректор з наукової роботи, відповідальний редактор; Зарва Вікторія Анатоліївна – д.філол.н., проф., ректор Бердянського державного педагогічного університету; Алєксєєнко Ірина Вікторівна – д.політ.н., проф., декан соціально-гуманітарного факультету; Казанцева Лариса Іванівна – к.пед.н., доц., директор Інституту соціально-педагогічної та корекційної освіти; Коваль Людмила Вікторівна – д.пед.н., проф., директор Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв; Кушнірюк Сергій Георгійович – к.н. з фіз. вих. та спорту, доц., декан факультету фізичного виховання; Малихін Андрій Олександрович – к.пед.н., доц., директор Інституту фізико-математичної та технологічної освіти; Саєнко Владислав Григорович – д.екон.н, доц., декан факультету економіки та управління; Харлан Ольга Дмитрівна – д.філол.н., проф., директор Інституту філології та соціальних комунікацій; Хоменко Віталій Григорович – к.техн.н., доц., декан факультету освітніх інженерно-педагогічних технологій.У збірнику тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету друкуються матеріали виступів на Днях науки університету 15 травня 2014 року. У публікаціях розглядаються актуальні проблеми природничих і технічних дисциплін та методики їх викладання.© Бердянський державний

педагогічний університет
ЗМІСТ


ФІІЗИКА, МАТЕМАТИКА ТА МЕТОДИКА ЇХ ВИКЛАДАННЯ

Аджі Валентина. Урізноманітнення засобів вивчення аркфункцій у старшій профільній школі


12

Арсеменко Юлія. Засоби особистісної орієнтації навчання стереометрії в класах природничого й технологічного профілів


13

Бабак Роман. Про граничні цикли динамічних систем, що задані системами нелінійних диференціальних рівнянь


14

Бандуров Сергій. Фізичний вимірювальний комплекс для персонального комп’ютера


15

Блінцова Марина. Формування дослідницьких компетентностей учнів старшої школи у процесі навчання розв’язуванню задач прикладного змісту17

Бондаренко Яна. Організація домашніх лабораторних робіт з фізики як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів


19

Бондаренко Яна. Реалізація задачного підходу в умовах профільного навчання фізики


21

Боровой Сергій. Основні принципи інтеграції знань в освіті

22

Бунчева Кристина. Взаимосвязь эвристических процессов (субъективная знакомость задачи) и метакогнитивного мониторинга решения задач с социальным содержанием24

Голуб Юлія. Розв’язання задач аналітичної геометрії в комп’ютерних класах


26

Гебус Наталя. Запобігання та своєчасна корекція як чинник забезпечення якості підготовки учнів основної школи з алгебри


27

Демяненко Оксана. Використання інноваційних освітніх технологій у процесі вивчення математики у 5 класі


29

Димітров Олександр. Системне використання компетентнісно-орієнтованих геометричних вправ в основній і старшій школі


31

Диесперова Юлия. Анализ содержания подвижного фосфора в почвах Калужской области и пути его оптимизации


33

Заранко Ірина. Елементи математичного моделювання в задачах хімічного виробництва


35

Згурська Марина. Метод поліноміальної інтерлінації, вектор функції на системі вертикальних прямих і його застосування в міжсвердловинній сейсмічній томографії37

Згурська Марина. Реалізація проблемного навчання при вивченні курсу елементарної математики у вищій школі


38

Каплунов Тимофей. Применение алгоритма дифференциальной эволюции в задачах оптимизации


40

Клепцова Юлія. Методи дослідження нелінійних систем диференціальних рівнянь


42

Клименко Анна. Система вправ усної лічби як засіб формування в учнів культури обчислень


43

Іванова Анастасія. Використання інноваційних інформаційних технологій у процесі вивчення математики у 6 класі


45

Іванович Юлія. Методичні особливості вивчення теми “Коло і круг” з комп’ютерною підтримкою


46

Крилов Євгеній. Перемішування електроліту під час електрохімічного травлення


47

Крилов Євгеній. Умови формування квазінульвимірних об’єктів на поверхні фосфіду індію


48

Лазаренко Ганна. Реалізація принципу історизму у змісті професійної підготовки майбутніх учителів математики


49

Лазаренко Ганна. Наближення функцій двох змінних інтерполяційними бікубічними сплайнами, побудованими на основі інтерлінації51

Малтиз Світлана. Елементи математичного моделювання в задачах фінансової математики


53

Мікадзе Наталія. Варіаційні методи розв’язування прикладних задач


55

Міхальова Тетяна. Інтегрування диференціальних рівнянь в комп’ютерних середовищах


56

Мельник Олена. Чисельні методи розв’язування диференціальних рівнянь


58

Морозова Елена, Понамарева Оксана, Шилова Наталья. Построение и анализ математических моделей различных механических процессов59

Назаренко Олександр. Удосконалення методики навчання фізики в середній школі засобами інтерактивних технологій


61

Нікітіна Олена. Наближення функцій 2-х змінних інтерполяційними білінійними сплайнами, побудованими на основі інтерлінації


63

Нікітіна Олена. Реалізація технології активного навчання в процесі викладання елементарної математики


64

Небаба Анастасія. Розвиток критичного мислення учнів у процесі навчання математики у 5 класі


66

Новікова Анжеліка. Комп’ютерна підтримка навчальної дисципліни “Диференціальна геометрія і топологія”


68

Павлик Юлія. Використання мультимедійних методів навчання на уроках фізики


69

Палій Вікторія. Методичні аспекти проведення інтегрованих уроків з математики та біології в класах біологічного профілю


71

Пискунова Юлия. Законы электродинамики в лагранжевом формализме


73

Ракова Вера, Удод Михаил. Температурные напряжения в цилиндре при нестационарном тепловом воздействии


75

Романькова Марина. Застосування теорії R-функцій до розв’язування прикладних задач


77

Сергадєєва Олена. Формування вмінь учнів розв’язувати ірраціональні рівняння та нерівності в умовах організації особистісно орієнтованого навчання78

Сидорук Олександра. Навчання учнів 5-6 класів елементів схоластики


80

Чапко Ліля. Застосування методу проектів у процесі навчання фізики на засадах компетентнісного підходу


81

Чердаклієва Інна. Розвиток креативного мислення учнів основної школи на уроках математики


83

Шопов Максим. -представлення дійсних чисел та його реалізація засобами математичного пакету MAPLE


85ІНФОРМАТИКА ТА МЕТОДИКА ЇЇ ВИКЛАДАННЯ

Бабич Павло. Створення інтерактивного путівника засобами Google


87

Бабурніч Вікторія. Формування пізнавальної самостійності учнів у процесі вивчення інформатики


89

Бардус Олександр. Використання комп’ютерних технологій при теоретичній підготовці з фізики майбутніх інженерів-педагогів


90

Бєлєв Роман. Розробка технології застосування ресурсів БДПУ за допомогою мобільної платформи Android


93

Бєлінський Роман. Використання flash-технологій при створенні педагогічних програмних засобів навчання


94

Бессонов Олексій. Інтернет-технології в профорієнтаційній роботі на факультеті комп’ютерних та енергозберігаючих технологій


96

Близнюк Дмитро, Красовський Руслан. Розробка електронного підручника з мови програмування PASCAL


98

Васильєва Анастасія. Використання мультимедійних ігрових завдань у навчально-виховному процесі початкової школи


100

Воробйова Ганна. Удосконалення системи контролю знань учнів з інформатики засобами інформаційних технологій на основі системи ієрархічних контурів102

Ганчев Артем. Розробка 3D моделі БДПУ із віртуальним туром за допомогою 3D-пакету Autodesk Maya та ігрового двигуна


103

Гогунська Ольга. WEB-технології у створенні електронних навчальних ресурсів


105

Голенко Альона. Використання ППЗ для організації оцінювання в початковій школі


107

Горбатюк Ілля. Проектування інформаційно-аналітичної системи управління науковою діяльністю факультету


109

Горбачова О., Копаєв В. Аналіз факторів вибору майбутньої спеціальності абітурієнтами


111

Дмитрієв Віталій. Переваги мови програмування Python

112

Дмитрук Антон, Шилов Володимир. Інноваційні засоби формування навичок використання 3D редакторів у процесі професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів114

Дяченко Катерина. Застосування інформаційних технологій при викладанні економічних дисциплін


116

Зоров Дмитро. Формування готовності до використання комп’ютерних технологій у майбутніх інженерів-педагогів


118

Карпов Юрій. Удосконалення методики викладання числового програмного управління металообробних верстатів


120

Карташов Олексій. Створення освітнього сайту в системі uCoz

121

Клевцов Владислав. Використання ліцензійного програмного забезпечення у вищих навчальних закладах


123

Коржанець Алла. Формування академічної компетентності в майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю


125

Костенко Дар’я. Упровадження геоінформаційних систем Google Earth та Google Maps у галузь освіти


126

Кузнецов Валентин. Дистанционные формы обучения на уроках информатики


128

Мовчан Денис. Створення iнформацiйного сайту факультету комп’ютерних та енергозберігаючих технологій


130

Никуліна Вероніка. Вибір системи керування контектом для навчального сайту


131

Панченко Анатолій. Навчання проектування та моделювання комп’ютерних мереж студентів інженерно-педагогічних спеціальностей133

Пашніна Ганна. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці учнів у ПТНЗ


135

Підгайний Михайло. Застосування проектної діяльності в освітній практиці педагога


137

Перевалов Дмитро. Засоби захисту інформації в Інтернет

139

Плига Олександр. Розробка 3D об’єктів у системі автоматизованого проектування AutoCAD


141

Свіженко Анатолій. Створення профорієнтаційного сайту факультету комп’ютерних та енергозберігаючих технологій


143

Тагмазян Арсен, Панченко Олександр. Використання інформаційних технологій з метою поліпшення доступу до розкладу занять145

Рюмшин Олександр. Поняття рекламної кампанії в мережі Інтернет


147

Хазієва Лідія. Навчання дітей програмування в середовищі Scratch


149

Шаповалова Юлія. Методичні основи використання вебінарів

150

Щербина Євген. Розробка програмного засобу для моніторингу використання мобільних пристроїв


152ЕКОНОМІКА

Агєєва Х.Г. Управління трудовими ресурсами підприємства в сучасних умовах господарювання


154

Баікін Дмитро. Методичні підходи до визначення поняття фінансового стану підприємства


155

Баікін Дмитро. Методичні підходи до визначення поняття фінансового стану підприємства


157

Баікін Дмитро. Аналіз фінансового стану підприємства: сутність і необхідність


160

Барат Альона. Митний союз – щось нове чи повернення до старого?


162

Барат Альона. Безробіття в Україні

163

Бойко Альона. Оптимізація управління фінансового капіталу підприємства


165

Бойко Альона. Трудовий потенціал підприємства та ефективність його використання


166

Бойко Даря. Управління мотиваційним процесом у готельному підприємстві


168

Брянцев Руслан. Дослідження проблем управління банківськими операціями


170

Брянцев Руслан. Дослідження сучасних моделей інвестиційного попиту


171

Бутковская Екатерина. Проблемы анималотерапии в лечебно-оздоровительном туризме


173

Гусева Ольга. Совершенствование анимационной деятельности в сфере сервиса и туризма


175

Ємельянова Вікторія. Ефективність формування та використання прибутку на підприємстві


177

Загорська Христина. Планування діяльності підприємства санаторно-курортного призначення


179

Зоріна Ірина. Національна конкурентоспроможність України

181

Каліцева Оксана. Шляхи максимізації прибутку підприємства

Каталог: sites -> bdpu.org -> files -> konferencii -> stud tez
stud tez -> Том Педагогічні науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5
stud tez -> Том Гуманітарні науки Бердянськ 2009 (06) ббк 74я5
stud tez -> Том Педагогічні науки Бердянськ 2007 (06) ббк 74я5
stud tez -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
stud tez -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
stud tez -> Том Гуманітарні науки Бердянськ 2008 (06) ббк 74я5
stud tez -> Педагогічного університету
stud tez -> -


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка