Титульний аркушСторінка1/14
Дата конвертації18.04.2016
Розмір1.77 Mb.
#11902
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
    Навігація по даній сторінці:
  • Зміст

Титульний аркуш


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор

 

 

 

Сухов Євген Степанович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

15.04.2013

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТ БАВАРIЯ-ДНIПРОПЕТРОВСЬК"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
25007606
1.4. Місцезнаходження емітента
Дніпропетровська , Жовтневий, 49041, м.Днiпропетровськ, вул.Панiкахи,5
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(056)744 9922 744 9904
1.6. Електронна поштова адреса емітента
ipekurina@bmw.dp.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

15.04.2013
(дата)
2.2. Річна інформація опублікована у

Газета "Бюлетень.Цiннi папери України" 24-26

 

16.04.2013
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці

http://www.bmw.dp.ua

в мережі Інтернет

22.04.2013

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Зміст


1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітента
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки

У звiтi використовуються скорочення:
- Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку (далi- Комiсiя).
- ПрАТ "АВТ БАВАРIЯ-ДНIПРОПЕТРОВСЬК" (код за ЄДРПОУ: 25007606) (далi- Товариство).
- Рiчнi загальнi збори Товариства (далi- Збори).
- "д/в" або "0", або "01.01.1991", якi означають, що данi вiдсутнi або яких немає.
До складу змiсту рiчної iнформацiї не включенi наступнi форми та документи:
- "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" - форма не заповнювалась, оскiльки емiтент не отримував лiцензiї (дозволiв) на окремi види дiяльностi.
- "Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств" - форма не заповнювалась, оскiльки емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
- "Iнформацiя про рейтингове агентство" - форма не заповнювалась, оскiльки емiтент не користується послугами рейтингова агенства.
- "Iнформацiя про органи управлiння емiтента" - форма не заповнювалась, оскiльки емiтент є акцiонерним товариством.
- "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" - форма не заповнювалась, оскiльки у керiвництва емiтента вiдсутня iнформацiя.
- "Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента" - Осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента (Фiзичнi особи) немає.
- "Iнформацiя про облiгацiї емiтента для кожного непогашеного випуску облiгацiй. Процентнi облiгацiї, Дисконтнi облiгацiї та Цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї." - форма не заповнювалась, оскiльки у керiвництва емiтента вiдсутня iнформацiя.
- "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущеннi емiтентом (випуск яких пiдлягає реєстрацiї) (крiм iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН)" - форма не заповнювалась, оскiльки у керiвництва емiтента вiдсутня iнформацiя.
- "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" - форма не заповнювалась, оскiльки у керiвництва емiтента вiдсутня iнформацiя.
- "Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - форма не заповнювалась, оскiльки у керiвництва емiтента вiдсутня iнформацiя.
- "Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв" - форма не заповнювалась, оскiльки у керiвництва емiтента вiдсутня iнформацiя.
- "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом перiоду" - форма не заповнювалась, оскiльки у керiвництва емiтента вiдсутня iнформацiя.
- "Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - форма не заповнювалась, оскiльки у керiвництва емiтента вiдсутня iнформацiя.

Каталог: upload
upload -> Робоча програма навчальної дисципліни психологіяуправління таконфліктологія перепідготовка спеціалістів
upload -> Піщана В. М. Особливості психологічної підготовки майбутніх судноводіїв до управлінського спілкування в процесі навчаня у внз
upload -> Особистість керівника: імідж, функції, культура спілкування
upload -> Методика превентивного
upload -> Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни соціальна психологія київ 2014 І. Предмет, мета та завдання дисципліни
upload -> Конспект лекцій з дисципліни «Охорона праці у невиробничий сфері»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал