Типовий договір про визнання електронного цифрового підпису м. КиївСкачати 60.28 Kb.
Дата конвертації27.04.2016
Розмір60.28 Kb.
Проект

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державного департаменту

фінансового моніторингу

від _______ 2004 р. N ___

Типовий договір про визнання

електронного цифрового підпису
м. Київ _______________

(дата) 

Державний департамент фінансового моніторингу в особі _______________________________________________________________, що діє на підставі_________________________________________________ ______________________________________________, з однієї сторони, та ___________________________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________

(назва установи/прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи-суб’єкта підприємницької діяльності )

в особі _________________________________________________________,

(прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі_________________________________________________ _______________________________________________________________,

(назва документа, ким і коли виданий/зареєстрований)

з іншої сторони, разом іменовані надалі як „сторони” і окремо - як „сторона”, уклали цей договір про таке.


1. Загальні положення
1.1. Обмін сторонами електронними документами здійснюється на виконання вимог законодавства в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.

1.2. При виконанні цього договору кожна сторона може виступати як підписувачем, так і отримувачем.

1.3. Для цілей цього договору терміни вживаються сторонами в такому значенні:

електронний документ – документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити документа, в тому числі електронний цифровий підпис, та подана згідно з вимогами, встановленими Держфінмоніторингом;

електронний цифровий підпис – обов’язковий реквізит електронного документа, який використовується для ідентифікації отримувачем підписувача електронного документа та сформований за допомогою криптографічної системи захисту інформації ________________________;

підписувач – особа, яка на законних підставах володіє особистим ключем та від свого імені накладає електронний цифровий підпис під час створення та надсилання електронного документа;

отримувач – особа, яка отримує електронний документ;

визнання електронного цифрового підпису – визначення відповідності електронного цифрового підпису сертифікату відкритого ключа підписувача, який є чинним, та визнання підпису таким, що надає юридичної сили отриманим стороною електронним документам, сформованим з його використанням.

Інші терміни вживаються сторонами у значенні, як це визначено статтею 1 Закону України „Про електронний цифровий підпис”, статтею 1 Закону України „Про електронні документи та електронний документообіг”.

1.4. Для цілей цього договору електронний цифровий підпис вважається таким, що відповідає сертифікату відкритого ключа, якщо особистий ключ підписувача, використаний при формуванні електронного цифрового підпису, відповідає відкритому ключу, зазначеному у сертифікаті.  1. Предмет договору

2.1. Відповідно до цього договору сторони зобов’язуються визнавати електронний цифровий підпис як такий, що надає юридичної сили електронним документам, сформованим з його використанням, за умови відповідності такого підпису цьому договору.

2.2. Визнання здійснюється отримувачем щодо кожного окремого електронного документа, наданого підписувачем.
3. Відповідальність сторін і вирішення спорів
3.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання цього договору згідно законодавства.

3.2. У випадку настання обставин, виникнення, зміна, припинення та тривання яких не залежать від волі сторін та які унеможливлюють виконання сторонами зобов’язань, що виникли з цього договору, строк виконання переноситься на період дії таких обставин, але не більше, ніж на місяць, за умови невідкладного повідомлення стороною, що посилається на такі обставини, другої сторони та підтвердження наявності таких обставин довідкою компетентного органу.

Невиконання чи неналежне виконання зобов’язань, зумовлене зазначеними обставинами, не є підставою для відповідальності сторін.

3.3. Усі спори, що пов’язані з встановленням чинності особистого ключа та відповідності електронного цифрового підпису сертифікату відкритого ключа, вирішуються сторонами за участю відповідного центру сертифікації ключів.

3.4. Усі спори, що пов'язані з цим договором, його укладанням, або такі, що виникають в процесі виконання цього договору, вирішуються в порядку, встановленому законодавством.
4. Строк дії договору
4.1. Цей договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами і діє протягом одного року. У випадку, якщо сторони не виявили бажання припинити цей договір та заздалегідь, але не пізніше, ніж за 3 (три) дні до закінчення строку дії договору, не повідомили про це другу сторону, він вважається продовженим на один рік.

4.2. Зміна та розірвання договору здійснюється в порядку, встановленому законодавством.

4.3. Дія цього договору припиняється:


  • за взаємною згодою сторін;

  • у випадку тривання обставин, визначених пунктом 3.2 цього договору, довше, ніж один місяць;

  • через місяць після створення першого акредитованого центру сертифікації ключів за умови належного виконання на цю дату сторонами своїх зобов’язань, що виникли з цього договору;

  • за рішенням суду, що вступило в силу;

  • з інших підстав, передбачених законодавством.5. Інші умови
5.1. У випадку компрометації особистого ключа підписувача, скасування чи блокування його сертифіката ключа останній зобов’язаний невідкладно повідомити про це отримувача.

5.2. У разі необхідності підтвердження чинності електронного цифрового підпису та належності особистого ключа, використаного для формування електронного цифрового підпису, підписувачу отримувач звертається до відповідного центру сертифікації ключів.

5.3. Цей договір є безоплатним.

5.4. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням цього договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства.

5.5. Сторони не вправі в односторонньому порядку змінювати цей договір, а також передавати свої права і обов’язки, що випливають з цього договору, третім особам.

5.6. Підписанням цього договору кожна сторона гарантує, що:  • вона має належний обсяг правосуб’єктності, достатній та необхідний для укладення та виконання цього договору;

  • на дату набрання чинності цим договором відсутні будь-які обмеження, які зумовлюють неможливість укладення та виконання цього договору.

5.7. Особи, відповідальні за виконання цього договору:

- зі сторони Державного департаменту фінансового моніторингу: _________________________________________________________________ ;


- зі сторони _______________________________________________________:

(назва установи/прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи-суб’єкта підприємницької діяльності )

__________________________________________________________________.
Цей договір укладено в двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної з сторін.

Реквізити та адреси сторін:


Державний департамент

фінансового моніторингу ____________________________ (назва установи/прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи-суб’єкта підприємницької діяльності)___________ ___________

(підпис)  (підпис) М. П.  М. П. 

База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка