Тести по контролю знаньСкачати 106.71 Kb.
Дата конвертації11.09.2017
Розмір106.71 Kb.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра економіки і підприємництва

Реєстр. № 1/412-19.01.07ТЕСТИ

по контролю знань


з дисципліни „Методика викладання економіки”

для спеціальностей 6.050104 “Фінанси”, 6.050106 „Облік і аудит”,

6.050107 „Економіка підприємства”.

Херсон, 2007

Тести по контролю знань з дисципліни "Методика викладання економіки" / А.В. Коверга. - Херсон, ХНТУ, 2007. - 14 с.
ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

економіки та підприємництва

Протокол № 7 від "10" січня 2007 р.


Зав. кафедрою “Економіки та підприємництва”


_____________ М.В. Шарко


ВСТУП
Національна концепція економічної освіти потребує підвищення рівня економічної освіти, розробки стратегії і тактики викладання економічних дисциплін.

Основна мета економічної освіти – формування економічного мислення, а її результат – економічно обґрунтована практична діяльність.

Методика викладення економіки є конкретною методологічною дисципліною. Ґрунтуючись на матеріалах економічних дисциплін і узагальнюючи здобуті студентами знання, ця дисципліна допоможе майбутнім фахівцям ринково мислити в процесі прийняття економічних рішень, розробляти зміст доповідей, бесід, дискусій, лекцій, оволодіти методикою аналізу і контролю господарських рішень, а також оволодіти методичними прийомами майбутнього викладача.

Вивчення даної дисципліни починається з теоретичних основ. Розглядаються психологічні аспекти викладання та виховання, елементи економічної психології в процесі вивчення економічних дисциплін. В навчальному процесі етапи актуалізації знань є дуже важливими, так як допомагають ефективно перевірити якість засвоєних теоретичних знань.

В свою чергу, ґрунтовне засвоєння теоретичного матеріалу гарантує успіх на практичних заняттях тому, що викладач повинен знати методичні прийоми, щоб дати тим, хто вивчає економіку, знання, навички та певний досвід у сфері етики і моральних норм підприємницької діяльності, комерційного права. Саме тому в посібнику приділено увагу саме оцінці знань.

Для перевірки ступеня засвоєння нормативного матеріалу передбачені тестові завдання по всіх темах курсу.


ТЕСТИ
1. Методика викладання економіки – це:

а) практика викладання;

б) процес передачі знань;

в) система знань, які отримують за весь час навчання;

г) система різних методичних прийомів та засобів, які направленні на активізацію пізнавальної економічної діяльності.
2. Вивчення курсу „Методика викладання економіки” базується на:

а) знаннях економіки;

б) знаннях економіки та основ педагогіки, психології майстерності та вікової психології;

в) основах педагогіки та педагогічної майстерності;

г) основах психології та знаннях вікової психології.
3. Поняття „економічна педагогіка” складається з:

а) мотивації;

б) мислення;

в) мотивації, мислення, вчинків;

г) вчинків.
4. Головна виховна задача викладача економіки складається у формуванні культури підприємця, основні риси якого:

а) вміння організувати виробництво товарів та послуг;

б) вміння приймати рішення;

в) вміння ризикувати;

г) здібність до інновацій, вміння організувати виробництво товарів та послуг, приймати рішення, ризикувати.

5. Необхідність системного підходу до організації неперервної економічної освіти встановлює:

а) Закон України „Про освіту”;

б) Закон України „Про вищу освіту”;

в) концепція непереривної освіти з економіки;

г) економіка підприємства.
6. Освіта складається з:

а) навчання та виховання;

б) знань і вмінь;

в) творчої діяльності та соціального спілкування;

г) економічного виховання.
7. Основна мета економічного виховання – формування ....:

а) організованості;

б) економності;

в) економності, організованості, розсудливості;

г) організованості та розсудливості.
8. Механізми економічної системи освіти включає такі етапи:

а) перетворення економічних знань у впевненість;

б) засвоєння економічних знань, перетворення їх у знання в економічні дійсності;

в) засвоєння економічних знань, перетворення їх у впевненість;

г) перетворення економічних знань у впевненість, вміння реалізувати ці знання в економічні дійсності.
9. Освітньо-кваліфікаційний рівень освіти зумовлює отримання:

а) базової вищої освіти;

б) бакалавра, спеціаліста, магістра;

в) повної вищої освіти;

г) молодшого спеціаліста бакалавра, спеціаліста, магістра.
10. Структура вищої освіти зумовлює навчання на таких ступенях:

а) молодший спеціаліст, бакалавр;

б) бакалавр, магістр;

в) молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр;

г) молодший спеціаліст, спеціаліст, магістр.
11. Основними документами, необхідними для організації учбового процесу у вищому навчальному закладі є:

а) учбовий (робочій) план, учбова (робоча) програма;

б) учбова програма, конспект лекцій, підручник;

в) підручник, тести;

г) конспект лекцій, методичні вказівки.
12. Одним з основних видів занять і, водночас, методів навчання у вищому навчальному закладі є:

а) програма підготовки спеціаліста;

б) лекція;

в) тести;

г) співбесіди.

13. Обсяг лекційного курсу визначається..., а його тематика ...:

а) конспектом, планом практики;

б) графіком учбового процесу, тестами;

в) учбовим планом, робочою учбовою програмою;

г) програмою підготовки бакалавра, вправами.
14. Формою активізації методики викладання економічних дисциплін є:

а) складання конспектів, схем, лекцій;

б) підготовка робочих документів;

в) відповіді на тестові завдання;

г) одержання диплому про освіту.
15. Вид заняття, на якому формуються вміння та навички, це –...

а) конспект лекцій;

б) державний іспит;

в) практичне заняття;

г) консультація;
16. ... – спосіб навчання та вирішення економічних проблем:

а) методика;

б) дискусія;

в) освіта;

г) залік.
17. Для розвитку здібності до конструктивного мислення використовують...:

а) метод рольових тріад;

б) сприйняття предмету дискусії;

в) аналіз предмету дискусії;

г) метод прийняття рішень.
18. В економічних іграх завжди відробляються ...:

а) звички;

б) знання;

в) вміння;

г) знання та вміння.
19. Навчання як система охоплює:20. Стратегія педагогічної діяльності викладача з економічних дисциплін охоплює ...(традиційні) та ... (проблемні) методи навчання.
21. В діловій економічній грі розрізняють рівні активності її учасників:

а) психологічний та комунікативний;

б) виховний та комунікативний;

в) репродуктивний, евристичний, творчій;

г) репродуктивний та розвиваючий.
22. Навчання здійснюється за етапами:

1 етап – освоювання понять;

2 етап - ... ;

3 етап – творче використання отриманих знань.


23. Самостійна робота – це:

а) виконання завдань;

б) самостійна діяльність;

в) вивчення;

г) самостійна діяльність у вивченні.
24. модульно-рейтингова та адаптивна системи навчання – це:

а) контроль якості знань студентів;

б) нові форми організації самостійної роботи студентів;

в) взаємоконтроль;

г) індивідуальна робота викладача.
25. Контроль як частина учбово-пізнавальної діяльності включає:


26. Контролююча, навчальна, виховна, розвиваюча – основні ... контролю:

а) форми;

б) методи;

в) функції;

г) види.
27. Самоконтроль, взаємоконтроль, груповий контроль - це такі ... контролю використовують при контролі знань з економічних дисциплін:

а) способи;

б) мотивації;

в) частоти;

г) види.
28. ... – виявлення позитивного або негативного відношення викладача до результатів діяльності студентів:

а) контроль;

б) оцінка;

в) облік;

в) перевірка.
29. Форма навчання, контролю та оцінювання знано – це ... :

а) реферат;

б) тест;

в) вправа;

г) екзамен.
30. Модулі-блоки учбового матеріалу та сума балів, що набирає студент, виконуючи роботу, - це основа ... системи оцінювання знань студентів:

а) адаптивної;

б) діяльності;

в) модульно-рейтингової;

г) педагогічної.
31. До типу лекції відноситься:

а) бесіда;

б) дискусія;

в) монолог;

г) діалог.


32. Система контролю знань не включає:

а) перевірку;

б) оцінювання;

в) контроль;

г) облік;

д) засвоєння нових знань і умінь.

Оцінювання
Здійснюється на основі результатів поточного модульного контролю (ПМК).

ПМК здійснюється за накопичувальною системою як системною і систематичною оцінкою дій та продуктів дій студента над завданнями з кожної теми дисципліни протягом всього навчального періоду в діапазоні від 0 до 100 балів включно.

Об’єктами ПМК є:


  • системність роботи студента на практичних заняттях (ПЗ);

  • виконання завдань для самостійного опрацювання (СР);

  • виконання індивідуальних завдань (МК);

  • вирішення студентами тестових завдань (ТЗ).

Розподіл балів:

ПМКмакс(100) = ПЗ(20) + СР(30) + МК(25) + ТЗ(25)

Оцінювання студентів денної форми навчання здійснюється за результатами практичних занять, виконання самостійної та індивідуальної роботи та тестування в діапазоні від 0 до 100 балів включно разом. В свою чергу, допуском до тестування є успішно виконані студентом практичні роботи, самостійне та індивідуальне завдання.

До відомості обліку успішності заноситься запис „зараховано”, якщо за результатами тестування студент набрав 50 балів і вище, або „незараховано” за умови, що студент не набрав 50 балів.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
ОСНОВНА:

1. Закон Украины «Об образовании».

2. Аксьонова О.В. Методика викладання економіки : Навч. посібник - К.: КНЕУ, 1999. -280 с

3. Харламов И.Ф. Педагогика: Учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Высш. шк., 1990-567 с.

4. Галузинський В.М., Євнух М.Б. Педагогіка: теорія та історія: Навч. посібник. - К.: Вища школа, 1995. - 237 с.

5. Куписевич Ч.Основы общей дидактики/Пер. с польского О.В. Долженко. - М.: Высш. шк., 1986.-368 с.


ДОДАТКОВА:

1. Марев И. Методические основы дидактики: Пер. с болг./Предисл. И.Я. Лернера. - М.: Педагогика, 1987. - 224 с.

2. Бельчиков Я.М., Бирштейн М.М. Деловые игры: - Рига: Автос, 1989 - 304 с.

3. Сборник деловых игр, конкретных ситуаций и практических задач: Метод. пособие / В.И. Матирко, В.В. Поляков, И.М. Стариков, Ю.А. Ткаченко; Под ред. В.И. Матирко. - М.: Высш. шк. 1991. -255 с.

4. Подготовка экономистов в вузе: проблемы, опыт: Сб. статей/Под ред. Л.И. Григорьевой, А.А. Федченко. - Воронеж: Издателиство ВГУ, 1991, - 2000 с.

5. Чайка М.М. Методичний посібник по застосуванню ситуаційного аналізу в навчальному процесі. - Херсон, 1993. - 49 с.

6. Формы и методы активизации творческой деятельности студентов в процессе обучения. Межвузовский сборник. - Петрозаводск, 1985. - 160 с.

7. Качан В.И., Сыченков И.А. Основы оптимизации процесса обучения в высшей школе. - М.: Высш. шк., 1987. - 101 с.

8. Архангельский СИ. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные основы и методы. -М.: Высш. шк., 1980. - 140 с.

9. Внедрение достижений педагогики в практику высшей школы./Под ред. М.И. Гмурмана., - М.: Высш. шк., 1981. - 139 с.

10. Мамбиц Е.И. Компьютеризация обучения. Проблемы и перспективы. - М.: Высш. шк., 1996.-150 с.

11. Нечаев Н.И. Психолого-методологические аспекты подготовки специалистов в вузе. - М.: Высш. шк., 1995. - 109 с.12. Журнали "Освіта і управління".
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка