Термінів І понять (на допомогу працівнику сільської школи)Сторінка1/17
Дата конвертації11.04.2016
Розмір2.77 Mb.
#829
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Тернопільський обласний комунальний інститут

післядипломної педагогічної освітиСловник

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ

ТЕРМІНІВ і ПОНЯТЬ

(НА ДОПОМОГУ ПРАЦІВНИКУ

СІЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ)

Тернопіль - 2001Словник психолого-педагогічних термінів і понять (на допомогу працівнику сільської школи). – Тернопіль: ТОКІППО, 2001. - с.
Укладачі: Ю.В. Буган, В.І. Уруський

Словник розкриває зміст найбільш уживаних психолого-педагогічних термінів, понять та категорій, які зустрічаються в практичній роботі працівників освіти. До словника введено також терміни і поняття, які входять в систему інших суміжних наук (філософії, соціології, політології, економіки, медицини).

Словник розрахований на вчителів, практичних психологів, працівників методичних служб, слухачів системи перепідготовки і підвищення кваліфікації, післядипломної освіти педагогічних працівників, студентів педагогічних навчальних закладів, широке коло читачів.

Абстрагування – це мислене відволікання від ряду неістотних властивостей і зв’язків досліджуваного предмета та виділення найістотніших його ознак, зв’язків, відношень з метою проникнення в суть цього предмета - виділення суттєвих ознак понять відкиданням несуттєвих.

Абстрактне мислення – це уміння людини відволікатися від несуттєвих, другорядних ознак, виділяти загальні і суттєві ознаки і на цій основі формувати абстрактні поняття.

Автобіографія – опис життєвого шляху будь-якої особи, що складається нею у вигляді документа, який є складовою частиною особової справи. А. може використовуватися при складанні характеристики працівника, вивченні його життєвого шляху і особистих якостей: стиль викладання, акценти на тих чи інших сторонах життя допомагають судити про характерологічні особливості людини. Головною перевагою А. є основні факти трудової і громадської діяльності, що дозволяють уявити і оцінити життєвий шлях людини.

Авторитарність – соціально-психологічна характеристика особистості, що відображає її прагнення досягти домінуючого становища в колективі, групі утвердити свою владу, максимально підкорити своєму впливу партнерів. А. пов’язана з такими рисами особистості, як агресивність, завищена самооцінка та рівень домагань, схильність до наслідування стереотипам. Найбільш яскраво А. проявляється в авторитарному тиску керівника на підлеглих, усунення інших людей від участі у вирішенні найважливіших питань, як стратегічних, так і тактичних.

Авторитет – загальновизнаний неформальний вплив якої-небудь особистості (групи, організації) на оточуючих через сталу систему соціально-психологічних стосунків. А. – це високий статус особистості в групі, колективі;

- вплив, притаманний групі чи індивіду в різних сферах життя, ґрунтується на визнанні їх досвіду, знань, моральних характеристик та ін.Агресивність – емоційний стан і риса характеру особистості, якій притаманні імпульсивність активності поведінки, ефективність переживання – гнів, злість, прагнення заподіяти іншому фізичної чи моральної травми. А. може бути формою зняття внутрішньої напруги, а також формою прояву патопсихологічних особистісних процесів. В агресивному стані особистість може повністю втрачати самоконтроль.

Адаптація – здатність системи до цілеспрямованої поведінки з пристосування в складних середовищах, а також безпосередньо процес такого пристосування.

- пристосування організму, індивідуума, колективу до змін умов середовища чи до своїх внутрішніх змін, що приводить до підвищення ефективності їх існування і функціонування;- властивість людини, що характеризує її стійкість до умов середовища, виражає рівень пристосувань до нього. З іншого боку, А. виступає як процес пристосування людини до умов, що змінюються. Тут важливо бачити також взаємний характер А. людини і того середовища, з яким вона вступає в регулятивні адаптаційні зв’язки в праці та житті.

Адаптація молодих працівників – соціально-психологічний процес включення молодого спеціаліста в трудовий колектив. Основними моментами А. м. п. є: формування і закріплення інтересу до роботи, накопичення трудового досвіду, налагодження ділових і особистісних контактів з колективом, включення в громадську діяльність, підвищення зацікавленості не лише в особистих досягненнях, але і в досягненнях колективу. А. м. п. сприяє прикріплення наставника.

Адаптоване навчання – система навчання дітей з фізичними, психічними, інтелектуальними вадами.

Адаптація професійна – пристосування, включення працівника у виробниче середовище, звикання людини до вимог професії, засвоєння ним виробничо-технічних і соціальних норм поведінки, необхідних для виконання трудових функцій.

Адаптація психічна – психічне явище, що виражається в перебудові динамічного стереотипу особистості відповідно до нових вимог оточуючого середовища.

Адаптація соціальна – пристосування індивіда чи групи людей до умов та вимог соціального середовища; узгодження самооцінок і домагань суб’єкта з його можливостями і з реальністю соціального середовища. В процесі А.с. людина засвоює моральні норми і цінності найближчого оточення, традиції і звичаї трудового колективу, неформальних груп.

Адаптація соціально-психологічна – це взаємодія особистості і соціального середовища, яка приводить до оптимального співвідношення цілей і цінностей особистості і групи. А. с.-п. Передбачає активну позицію особистості, усвідомлення свого соціального статусу і пов’язаної з ним рольової поведінки як форми реалізації індивідуальних можливостей особистості в процесі розв’язку нею загальногрупових задач.

Адаптація тесту – комплекс заходів, що забезпечує адекватність тесту в нових умовах його застосування. Виділяють такі основні етапи А.т.: аналіз вихідних теоретичних положень автора тесту; переклад тесту і інструкцій до нього на мову користувача; перевірка надійності і валідності тесту, що здійснюється у відповідності з психометричними вимогами; стандартизація тесту на відповідних вибірках.

Адаптивність системи освіти – один з головних принципів державної політики в сфері освіти; пристосування системи освіти до рівнів і особливостей розвитку і підготовки учнів (вихованців).

Адекватна поведінка – поведінка особистості, групи, що відповідає прийнятим в групі, колективі нормам між особистісних стосунків.

Адекватність – точність і повнота пізнання реальності, відповідність людських відчуттів, уявлень, думок пізнавальному об’єкту. А. в психології – точність і повнота пізнання психічної реальності.

Азарт – психічний стан людини, що характеризується високим рівнем емоційного збудження, прагненням до задоволення певної потреби. В одних випадках у людини виявляється А. як захопленість, піднесеність, завзяття, в інших – негативний спалах емоцій, гарячковість.

Академія – вищий заклад освіти, який здійснює підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-професійними програмами всіх рівнів в окремо визначеній галузі знань або виробництва, проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження, є провідним науково-методичним центром у сфері своєї діяльності, має високий рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення.

Акизитивні емоції – емоції, що виникають на основі інтересу до збирання, колекціонування: прагнення щось багаторазово купувати, накопичувати, колекціонувати; радість з нагоди збільшення і оглядання своїх накопичень.

Акмеолограма – модель спеціаліста конкретної професії як професіонала, що відображає систему вимог, які ставляться до нього, і додержання яких забезпечує йому продуктивне виконання своїх функцій в реальних умовах, а також сприяє постійному розвитку і реалізації його творчого потенціалу. А. описує професійну діяльність як феномен, що включає в себе певну сукупність, комплекс суб’єктивних (професійні знання, уміння, позицію, психологічні якості тощо) і об’єктивних (цілі і задачі діяльності, функції спеціаліста) характеристик, компоненти структури професіоналізму, що обумовлюють творчий потенціал і найвищу продуктивність праці.

Акредитація – підтвердження державного статусу освітнього закладу, рівня реалізації ним освітніх програм, відповідності змісту і якості підготовки випускників вимогам державних освітніх стандартів, права на видачу випускникам документів державного зразка про відповідний рівень освіти.

Аксіологія виховання – орієнтація на цінності, що сприяють задоволенню потреб людини і відповідають особистим запитам і нормам у певній сторичній та життєвій ситуації.

Акселерація – прискорений фізіологічний та психічний розвиток, статеве дозрівання дітей та підлітків в порівнянні з попередніми поколіннями. Характеризується збільшенням ваги та розмірів тіла, а також прискоренням розумового розвитку;

Актив – найбільш діяльна, енергійна й активна частина соціальної групи, колективу.

Активізація – у викладанні – діяльність, спрямована на стимулювання процесу усвідомлення учнями їх загальних інтересів та потреб як єдиної групи, визначення необхідних засобів та активних дій для досягнення усвідомлених цілей. Ця діяльність охоплює широке коло організаційних та навчальних заходів.

Активність – це виявлене учнями ставлення до навчально-пізнавальної діяльності, яке характеризується прагненням досягнути поставленої мети в межах заданого часу.

Активність особистості – здатність особистості до свідомої трудової і соціальної діяльності, міра цілеспрямованого перетворення нею навколишнього середовища і самої себе.

Активне соціально-психологічне навчання – психолого-педагогічна форма вдосконалення комунікативної поведінки працівників, що здійснюється в умовах групової навчально-тренувальної діяльності; використовується як для формування специфічних комунікативних умінь в представників професій, які працюють з людьми, так і з метою підвищення загальної комунікативної компетентності, впорядкування культури психічної діяльності людини.

Активність учнів на уроці – головний спосіб і основна умова ефективного розвитку їх інтелектуальних, а також спеціальних умінь та навичок.

Актуалізація – процес переведення певних психічних і фізіологічних явищ (зафіксованої в пам’яті інформації, якої-небудь потреби тощо) в структуру поточної діяльності.

Акуратність – риса людини, що проявляється в точності, ретельності, охайності, своєчасному виконанні умов тієї чи іншої діяльності.

Акцентуація характеру – надмірне підсилення окремих рис характеру, що проявляється у вибірковій вразливості особистості стосовно до певних психогенних впливів (важкі переживання, нервово-психічні навантаження та ін.) при хорошій і навіть підвищеній стійкості до інших. А.х., сформовані до підліткового віку, можуть бути сприятливим ґрунтом для розвитку гострих афективних реакцій, неврозів, патологічних порушень поведінки;

– надмірний прояв окремих рис характеру особистості, що накладає свій відбиток на її поведінку і діяльність. В залежності від ступеню проявлення виділяють А. – явну і приховану. Явна А. відноситься до крайніх проявів норми, відрізняється постійністю певних рис характеру. При прихованій А. риси певного типу характеру проявляються слабо або зовсім не проявляються, але можуть яскраво проявитися під впливом специфічних ситуацій.Алгоритм навчання – жорстка схема (порядок) виконання учнями пізнавальних і практичних задач та завдань певного типу чи класу; точний порядок послідовного виконання елементарних операцій, які слід виконати при розв’язання задач певного типу. Алгоритм ділить навчальну дію (діяльність) на елементарні кроки і обов’язково підводить до відповіді. А. н. – логічна структура дій учня, метод розв’язання задач чи вправ, спосіб думання у типових ситуаціях.

Алгоритмізація навчання передбачає побудову моделей правильних мислитель них процесів – послідовних розумових дій, які найкоротшим шляхом ведуть до вирішення навчальних завдань.

Алгоритмічне мислення передбачає уміння чітко виконувати інструкцію, яка вказує на сувору послідовність у виконанні певних дій, що забезпечують одержання передбаченого результату. Ці інструкції (алгоритми) носять узагальнений характер, що охоплює широкий клас завдань, вирішення яких в значній мірі полегшується, коли твердо засвоєний алгоритм, що визначає послідовність необхідних дій.

Альтернатива – означає необхідність вибору між двома або кількома можливостями, що виключають одна одну. Метод альтернативи використовується у соціальній психології в масових обстеженнях, результати яких опрацьовуються на основі використання математично-статистичних методів.

Альтернативне навчання – процес, спрямований на більш широке задоволення потреб учнів шляхом індивідуального добору нетрадиційних навчальних закладів, змісту, форм і методів освіти на противагу офіційній загальноосвітній школі. Поняття альтернативного навчання може бути досить широким та включати приватні та авторські школи, школи із спеціалізованим нахилом /мистецтво, природничі науки, мови, математика тощо/, школи для серйозно мотивованих учнів, школи для обдарованих, школи для малоздібних з акцентом на основні предмети і школи для учнів, що відрізняються озлобленістю і деструктивністю. Незважаючи на відмінність цілей навчання, всі альтернативні форми навчальних закладів об’єднуються за гнучкістю структури, різноманітністю підходів, невеликою кількістю учнів і широкою автономією місцевих органів у питаннях управління і використання фінансових федеральних та додаткових фондів.

Аналіз (розчленування на частини) – це мислене відокремлення властивостей предмета і дослідження їх як певних елементів цілого.

- вичленення ознак, властивостей, відношень понять, знаходження спільних і відмінних їх властивостей.Аналіз плинності кадрів – передбачає вивчення процесів плинності з кількісної сторони, яка характеризується причинами, мотивами і факторами плинності. Причинами плинності називають найбільш розповсюджені в даній організації причини звільнень працівників, які умовно поділяють на три основні групи: пов’язані з сімейно-побутовими обставинами, з незадоволеністю працівників умовами праці і побуту на виробництві, з порушеннями трудової дисципліни. Причини звільнень, обумовлені незадоволеністю, тісно пов’язані з факторами плинності, під якими розуміють умови праці і побуту працівників (зміст і організація праці, система матеріального і морального стимулювання, організація виробництва і управління, взаємовідносини в колективі, система професійного зростання, забезпеченість житлом, санітарно-гігієнічні умови праці і т.д.). Мотиви звільнення є відображенням його причин у свідомості працівників, які виявляються в процесі бесід з тими, хто звільняється. Мотиви плинності можна поділити на декілька груп: професійно-кваліфікаційні; організація і умови праці; особистісні; рівень задоволеності матеріальними благами; відносини в колективі та інші.

Аналіз якісного складу кадрів – передбачає періодичне цілеспрямоване вивчення працівників за характеристиками статі, віку, освіти, кваліфікації, стажу роботи та інших соціально-демографічних ознак. А. я. с. к. з точки зору їх освіти і кваліфікації передбачає: визначення кількісного складу працівників з вищою і середньою спеціально освітою; визначення якісного рівня розподілу кадрів за посадами; визначення рівня раціонального використання спеціалістів з різним рівнем освіти, стажу роботи тощо.

Анамнез – сукупність інформації, отриманої в бесіді з людиною або її рідними чи близькими про умови минулого життя. А. особистості іноді вживається як синонім поняття – “історія розвитку особистості”.

Анкета – впорядкований по змісту і формі набір запитань і висловлювань, втілений у вигляді опитувального листка.

Антиципація – здатність передбачати результати дій, вчинків ще до того, як вони здійснені, прогнозувати явища, “моделювати” у свідомості події, що мають відбутися. А. тісно пов’язана зі здатністю інтелекту людини до випереджаючого відображення.

Аперцепція – вплив минулого досвіду і всього психічного складу особистості на сприйняття якого-небудь об’єкту.

Аспекти профорієнтаційної роботи: соціально-економічний аспект передбачає процес засвоєння учнями певної системи знань, норм навичок і умінь, що дозволяють їм здійснювати соціально-професійну діяльність, що відображається на покращенні якісного складу робочої сили і підвищенні задоволеності молоді працею; психолого-педагогічний аспект передбачає виявлення і формування інтересів, нахилів і здібностей учнів, а також допомогу їм у виборі професії, яка в найбільш повній мірі відповідає індивідуально-психологічним особливостям особистості; медико-біологічний аспект передбачає реалізацію вимог до здоров’я і окремих фізіологічних особливостей людини, необхідних для виконання певної професійної діяльності.

Атестація – визначення кваліфікації педагога.

Атестація педагогічних працівників – це визначення їх відповідності зайнятій посаді, рівню кваліфікації, залежно від якого та стажу педагогічної роботи їм встановлюється кваліфікаційна категорія, визначається тарифний розряд оплати праці, присвоюється педагогічне звання.

Атестація персоналу – процес оцінки результативності діяльності працівників за визначений період, один з ключових елементів в системі управління персоналом. Виділяють такі функції А.п.: визначення факту придатності того чи іншого працівника до певної діяльності; отримання інформації про ступінь укомплектованості підрозділів кваліфікованими кадрами; надання працівникам можливості корекції своїх уявлень про власні ділові якості і властивості виконання ними трудових функцій та обов’язків; визначення ступеню ефективності програм розвитку персоналу.

Афект – сильний і відносно короткочасний емоційний стан (лють, відчай, екстаз), під час якого знижується ступінь самовладання: дії та вчинки здійснюються в такому стані не за логікою розуму, а за емоційною схемою.

Базовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів визначає структуру та зміст загальної середньої освіти через інваріантну і варіативну складові, які встановлюють погодинне та змістове співвідношення між освітніми галузями (циклами навчальних предметів), гранично допустиме навчальне навантаження учнів та загальнорічну кількість навчальних годин. Інваріантна складова змісту загальної середньої освіти формується на державному рівні, є єдиною для всіх закладів загальної середньої освіти, визначається через освітні галузі Базового навчального плану. Варіативна складова змісту загальної середньої освіти формується загальноосвітнім навчальним закладом з урахуванням особливостей регіону та індивідуальних освітніх запитів учнів (вихованців). Б.н.п. для загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності затверджується Кабінетом Міністрів України.

Бакалавр – це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі повної загальної середньої освіти здобув поглиблену, загальнокультурну підготовку, фундаментальні та професійно-орієнтовані уміння та знання щодо узагальненого об’єкта праці і здатний вирішувати типові професійні завдання, передбачені для відповідних посад, у певній галузі народного господарства.

Бесіда – 1) один із прийомів вивчення психіки особистості. Б. є також ефективним засобом спілкування людей, виявлення думки окремих осіб і всієї групи, формування суспільно необхідних поглядів тощо; 2) метод одержання кадрової інформації на основі вербальної (словесної) комунікації. Широко використовується в різних сферах роботи з персоналом, головним чином для вивчення працівників (при прийомі на роботу, зачисленні в резерв, перед черговою атестацією, як міра впливу до порушників дисципліни тощо); 3) діалоговий метод навчання, при якому вчитель шляхом вміло підібраних запитань спонукає учнів до аналізу навчального матеріалу в певній логічній послідовності і формулювання відповідних висновків та узагальнень.

Бібліотека загальноосвітнього навчального закладу є його обов’язковим структурним підрозділом, який здійснює бібліотечно-інформаційне, культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу як в урочний, так і в позаурочний час. Свою діяльність організовує спільно з педагогічним колективом, відповідно до планів роботи і реґламентуючої документації, що затверджується директором закладу.

Бібліотечно-бібліографічна діяльність забезпечує інформаційно-бібліографічне обслуговування користувачів. Вона спрямована на поглиблення культури, вироблення навичок і умінь орієнтуватися в зростаючому потоці інформації, її пошуку та використання.

Біхевіоризм – напрям в американській психології ХХ ст.., який заперечував свідомість як предмет наукового дослідження і зводив психіку до різних форм поведінки, прийнятої як сукупність реакцій організму на стимули зовнішнього середовища. Перша програма біхевіоризму сформульована американським психологом Д.Уотсоном (1913), сучасним продовжувачем цього напряму вважається Б.Скіннер.

Бригадний метод у навчанні – одна із організаційних форм навчання, які застосовувались в загальноосвітніх школах, вузах та технікумах в 20-30-х роках. Б.м. склався під впливом так званого Дальтон-плану. В основу Б.м. покладена навчальна робота учнів, розрахована на термін від 2-х тижнів до 1 місяця. Вчителем давалось завдання, література, надавались консультації. Після самостійного індивідуального виконання завдань проводились заключні заняття, де звітували бригади, оцінювалась їх робота в цілому.

Валідність – важливий критерій якості тесту, визначає придатність тесту для вимірювання того, що він повинен виміряти згідно з задумом;

- ступінь відсутності в інформації помилок, пов’язаних з неправильними вихідними теоретичними даними при розробці методики дослідження, з невідповідністю числової моделі досліджуваній емпіричній системі і т.п. Кажуть, що інформація валідна, якщо дослідник вимірює саме ту властивість досліджуваного ним об’єкта, які й потрібно було виміряти.Валідність методики – у найзагальнішому значенні міра відповідності між тим, що закладено в конкретній методиці, й тим, що вона собою являє. В. методики визначається кореляцією її результатів з іншими критеріями якості, що вимірюється (наприклад, валідність методики оцінки рівня розвитку інтелекту визначається кореляцією результатів за методикою з успішністю виконання відповідної діяльності).

Варіювання – зміна несуттєвих ознак понять, їх властивостей, фактів і т.п. при постійних суттєвих.

Верифікація – перевірка, експериментальне підтвердження теоретичних положень, об’єму конкретного поняття, категорії. Особливістю психологічних понять є те, що багато з них не піддаються точній верифікації.

Вечірня (змінна) загальноосвітня школа – середній заклад освіти, покликаний задовольняти потреби громадян у здобутті загальної середньої та повної загальної середньої освіти з відривом і без відриву від виробництва. Вечірня школа створює умови для розвитку особистості, є основою для наступної освіти і самоосвіти, усвідомленого вибору і освоєння професії, формування загальної культури особистості учня.

Взаємодія – процеси впливу об’єктів (або суб’єктів) один на одного, їхню взаємну зумовленість і взаємозаміну, взаємний зв’язок соціальних явищ як на рівні суспільства в цілому, так і на рівні функціонування його окремих груп та індивідів.

Взаємозалежність завдань, змісту, методів і форм навчання в навчальному процесі – закономірність навчання, яка виражає врахування досягнень у розвитку сучасної педагогічної науки, який повинен відбитися в підручниках з постійним їх оновленням, а методи і форми навчання повинні виражати ефективність розвитку логічного мислення, уміння школяра застосовувати теоретичні знання на практиці, проявляти власну ініціативу та нестандартність у прийнятті рішень.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка