Теоретико-методологічні засадиСторінка12/25
Дата конвертації16.04.2016
Розмір6.23 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   25

Аналіз залежності обсягу продажів від основних змінних операційних бюджетів. Аналізу даної залежності передує вивчення явища мультиколінеарності в передбачуваній моделі.

При побудові багатофакторних кореляційних моделей однією з передумов обґрунтованих і кінцевих результатів є якомога меншої корельованості включених в модель ознак-факторів (відсутність мультиколінеарності).

У разі лінійної залежності між факторами система нормальних рівнянь не буде мати однозначного рішення, в результаті чого коефіцієнти регресії та інші оцінки виявляться нестійкими. Крім того, наявність взаємозв'язку факторів ускладнює економічну інтерпретацію рівняння зв'язку, так як зміна одного з факторів спричиняє, як правило, зміну чинників, з ними пов'язаних. Для аналізу мультиколінеарності розглядають матрицю парних коефіцієнтів кореляції, що має такий вигляд (табл. 3.5).
Таблиця 3.5 – Залежність обсягу реалізації продукції від основних змінних операційних бюджетів


Показники

Обсяг реалізації

Ціна

Матеріальні витрати

Витрати на оплату праці

Виробничо-

накладні


витрати

Загально- виробничі витрати

Адміністра-тивні витрати

Обсяг реалізації

1

 

 

 

 

 

 

Ціна

0,92119

1

 

 

 

 

 

Матеріальні витрати

0,20867

-0,0437

1

 

 

 

 

Витрати на оплату праці

0,86657

0,9875

-0,1066

1

 

 

 

Виробничо-накладні витрати

0,63969

0,8557

-0,2781

0,89818

1

 

 

Загально виробничі витрати

0,75324

0,8274

-0,2341

0,81201

0,85533

1

 

Адміністративні витрати

0,87418

0,9846

-0,1914

0,98090

0,90274

0,8946

1

У нашому випадку існує явище мультиколінеарності серед значної кількості ознак-факторів, що також випливає з їхньої економічної сутності та зв’язку операційних бюджетів підприємства і бюджетних показників. Можна відзначити наступні чотири значно взаємопов'язаних ознак-факторів: планований обсяг запасів – ціна реалізації (коефіцієнт кореляції – 0,92 ); ціна реалізації – оплата праці (0,98); ціна реалізації – адміністративні витрати (0,98); оплата праці – адміністративні витрати (0,98).

Можна зробити висновок про те, що явище мультиколінеарності робить деякі вищенаведені оцінки зв'язку ознаки-результату з ознаками-факторами нестійкими і неоднозначними.

У результаті аналізу множинної залежності обсягу продажів підприємства від основних змінних операційних бюджетів було отримано наступне лінійне рівняння.


Y = - 2353,77 + 383,32Х1 + 306,54Х2 + 1400,62Х3 - 248,11Х4 + 1547,44Х5 - 2372,97Х6, (3.15)
де Y – обсяг продажу, од.;

Х1 – ціна реалізації, грн.;

Х2 – матеріальні витрати, грн.;

Х3 – витрати на оплату праці, грн.;

Х4 – виробничо-накладні витрати, грн.;

Х5 – загальновиробничі витрати, грн.;

X6 – адміністративні витрати та витрати на збут, грн.

Коефіцієнти рівняння множинної регресії показують абсолютний розмір впливу факторів на рівень результативного показника і характеризують ступінь впливу кожного фактора на аналізований показник при фіксованому рівні інших факторів, що входять в модель.

Коефіцієнт детермінації в моделі дорівнює 0,9025 – це означає, що прийняті фактори на 90,25 % формують рівень результативного показника. Розрахункове значення F-критерію набагато більше табличного, що дозволяє з ймовірністю 0,95 стверджувати про наявність статистичного зв'язку між аналізованими показниками. Значення t-коефіцієнта Стьюдента (tст – 1570) також значно більше табличного. Таким чином, модель є адекватною і статистично значущою.

Для порівняння оцінок ролі різних факторів у формуванні модельованого показника слід доповнити абсолютні величини відносними.

Для оцінки впливу окремих факторів на залежну змінну використовуємо коефіцієнти еластичності Є(j), бета-коефіцієнти (j) та дельту (j), що знаходять своє відображення у наступних формулах:
(3.16)

(3.17)

де Sxj середньоквадратичне відхилення фактору j,


.

, (3.18)

де — коефіцієнт парної кореляції між фактором j (j = 1,...,m) та залежною змінною.

Так, часткові коефіцієнти еластичності (Єj) показують, на скільки відсотків у середньому змінюється Y зі зміною ознаки-фактора Xj на один відсоток при фіксованому положенні інших факторів. в-коефіцієнти показують, на яку частку середнього квадратичного відхилення зміниться залежна величина зі зміною відповідного фактора на величину свого середньоквадратичного відхилення. Щоб оцінити частку впливу кожного фактора в сумарному впливі факторів, включених у рівняння регресії, розраховуються Д-коефіцієнти. При наявності зворотного зв'язку між ознакою результатом і ознакою фактором, ступінь впливу того чи іншого чинника вивчають за його абсолютним значенням.

Змістовний аналіз моделей з метою уточнення пріоритетності факторів спирається на порівнянні перерахованих коефіцієнтів. У цих цілях, особливо при достатньо великому числі факторів, що включаються в рівняння регресії, проводиться ранжування чинників за величиною коефіцієнтів еластичності, бета і дельта-коефіцієнтів. У табл. 3.6 наводяться результати розрахунку вищезгаданих коефіцієнтів.


Таблиця 3.6 – Результати розрахунків коефіцієнтів регресійної моделі

Фактори

Значення коефіцієнтів

Є(j),

(j)

(j)

Х1

2,67684

1,759431

1,637150

Х2

0,15941

0,136786

0,028831

Х3

0,34367

0,198116

0,173417

Х4

-0,18991

-0,471514

-0,304671

Х5

0,39902

0,553485

0,421120

Х6

-0,70593

-1,079324

-0,953054

Якщо зіставити значення коефіцієнтів еластичності, то можна побачити, що головним фактором зміни результативного ознаки (обсягу випуску) є фактор Х1 (ціна реалізації); при його зміні на 1 % обсяг випуску зміниться на 2,67 %. Другим за силою впливу є фактор Х6 (адміністративні витрати та витрати на збут). При його зміні на 1 % випуск зміниться на 0,7 %.

Порівняння значень в-коефіцієнтів дозволяє зробити висновок, що з врахуванням рівня коливання факторів найбільші резерви в зміні результативного показника закладені в факторах: Х1, Х4, Х5 (відповідно: ціна реалізації, виробничо-накладні витрати, адміністративні витрати та витрати на збут).

Зіставлення значень коефіцієнтів Дј дозволяє зробити висновок, що найбільша частка впливу припадає на фактор X1 (ціна реалізації), потім йдуть фактори Х6 і Х4 (адміністративні витрати та витрати на збут та виробничо-накладні витрати).

В цілому з аналізу впливу показників, які розраховуються в операційних бюджетах підприємства можна зробити наступний висновок, що при плануванні обсягу продажів, підприємство має приділити увагу, перш за все, точному розрахунку бюджету адміністративних витрат та витрат на збут, виробничо-накладним витратам і планованої ціни реалізації. Аналіз наявності мультиколінеарності, аналогічний проведеному вище представлено в табл. 3.7.

Значення коефіцієнтів кореляції між ознаками-факторами, є аналогічними попередньому аналізу, оскільки розглянуті дані абсолютно ідентичні, новим є лише перший стовпчик, де розраховані коефіцієнти кореляції між новою ознакою-результатом (виручка) та ознаками-факторами.

Таким чином, як і раніше, є явище мультиколінеарності: виручка від реалізації – ціна реалізації (коефіцієнт кореляції - 0,99); виручка від реалізації – оплата праці (0,99); виручка від реалізації – адміністративні витрати (0,98); ціна реалізації – оплата праці (0,98); ціна реалізації – адміністративні витрати (0,98); оплата праці – адміністративні витрати (0,98).
Таблиця 3.7 – Залежність виручки від реалізації продукції від основних змінних операційних бюджетів


Показники

Виручка

Ціна

Матеріальні витрати

Витрати на оплату праці

Виробничо- накладні

витрати


Загально- виробничі

Витрати


Адмін.

витрати


1

2

3

4

5

6

7

8

Виручка

1

 

 

 

 

 

 

Ціна

0,9987

1

 

 

 

 

 

Матеріальні витрати

-0,065

-0,0870

1

 

 

 

 

Витрати на оплату праці

0,9909

0,9863

-0,1066

1

 

 

 

Виробничо

накладні витрати0,8706

0,8557

-0,2781

0,8981

1

 

 

Загально

виробничі витрати0,8252

0,8274

-0,2341

0,8120

0,8553

1

 

Адміністративні витрати

0,9834

0,9846

-0,1914

0,9809

0,9027

0,89464

1

У результаті аналізу отримано наступне лінійне рівняння множинної залежності виручки підприємства від основних змінних операційних бюджетів:


X = 1367,387 + 552,4975 Х1 + 392,2087 Х2 + 3888,683 Х3 – 6,72951 Х4 – 112,844 Х5 + 3228,1 Х6, (3.19)
де Y – виручка від реалізації, од.;

X1 – ціна реалізації, грн.;

Х2 – матеріальні витрати, грн.;

Х3 – витрати на оплату праці, грн.;

Х4 – виробничо-накладні витрати, грн.;

Х5 – загальновиробничі витрати, грн.;

Х6 – адміністративні витрати, грн.

Коефіцієнт детермінації в моделі дорівнює 0,8281, – це означає, що прийняті фактори на 82,81 % формують рівень результативного показника. Розрахункові значення F-критерія і t-критерію Стьюдента також набагато більше табличних, що означає, що модель є адекватною і статистично значущою. Знову проаналізуємо вплив ознак факторів на результат через розрахунок додаткових величин, а саме розрахунок коефіцієнтів еластичності (Єj), в-коефіцієнтів і Д-коефіцієнтів. В табл. 3.8 наводяться результати розрахунку коефіцієнтів та розрахунку їх рангів.

При зіставленні значень коефіцієнтів еластичності видно, що головним фактором зміни результативної ознаки (розміру виручки) є фактор Х1 (ціна реалізації), при його зміні на 1 % розмір виручки збільшиться на 0,55 %. Другим за силою впливу є фактор Х6 (адміністративні витрати), при зростанні закупівель на 1 % виручка змінюється на 0,14 %.
Таблиця 3.8 – Результати розрахунків коефіцієнтів регресійної моделі

фактори

Значення коефіцієнтів

Є(j),

(j)

(j)

Х1

0,55262

0,56395

0,56891

Х2

0,02921

0,03892

-0,00259

Х3

0,13666

0,12232

0,12244

Х4

-0,00073

-0,00284

-0,00250

Х5

-0,00416

-0,00897

-0,00748

Х6

0,13754

0,32651

0,32435

Порівняння значень в-коефіцієнтів дозволяє зробити висновок, що з урахуванням рівня коливання факторів найбільші резерви в зміні результативного показника (розміру виручки) закладені в факторах: Х1, X6, X3 (відповідно: ціна реалізації, адміністративні витрати, величина витрат на оплату праці).

Зіставлення значень коефіцієнтів Дј дозволяє зробити висновок, що найбільша частка впливу припадає на фактори Х1, X6, X3 (ціна реалізації, адміністративні витрати та величина витрат на оплату праці).

В цілому з аналізу впливу показників, які розраховуються в операційних бюджетах підприємства можна зробити висновок, що при плануванні виручки від реалізації, підприємства текстильної промисловості повинні приділяти увагу, перш за все, точному розрахунку планованої ціни товару, адміністративним витратам та величині витрат на оплату праці.

Фактичні дані для аналізу фінансових бюджетів підприємства також були отримані на ВАТ ТО “Текстерно”. У даному розділі проведений аналіз впливу, що здійснюють вищезгадані показники на один з основних показників результату господарської діяльності підприємства, обсяг продажу. Інструментом є кореляційно-регресійний аналіз, як і в попередньому випадку.

При аналізі виявлено явище мультиколінеарності серед низки ознак-факторів, що також випливає з їх економічного змісту і порядку розрахунків (табл. 3.9).

Слід відзначити наступні чотири чітко виражені взаємозв'язки: абсолютна ліквідність та обсяг реалізації – 0,97; поточна ліквідність та обсяг реалізованої продукції – 0,89; поточна ліквідність та коефіцієнт абсолютної ліквідності – 0,94; рентабельність активів та коефіцієнт абсолютної ліквідності – 0,84. Можна зробити висновок про те, що явище мультиколінеарності робить деякі вищенаведені оцінки зв'язку ознаки – результату з ознаками-факторами нестійкими і неоднозначними.

Таблиця 3.9 – Залежність обсягу реалізації продукції від основних показників фінансових бюджетів
Показники

Обсяг реалізації

Абсолютна ліквідність

Поточна ліквідність

Платоспроможність

Рентабельність продажів

Рентабельність активів

Частка прибутку від операційної діяльності в загальній сумі прибутку

Обсяг реалізації

1

 

 

 

 

 

 

Абсолютна ліквідність

-0,97330

1

 

 

 

 

 

Поточна ліквідність

0,89992

-0,94918

1

 

 

 

 

Платоспромож-ність

0,00876

-0,02884

0,00244

1

 

 

 

Рентабельність продажів

-0,46951

0,33808

-0,25120

-0,10266

1

 

 

Рентабельність активів

0,81575

-0,84761

0,74770

-0,43720

-0,18465

1

 

Частка прибутку від операційної діяльності в загальній сумі прибутку

-0,14191

0,10687

0,11476

0,59013

-0,1227

-0,55424

1

У результаті аналізу залежності обсягу продажів від основних показників фінансових бюджетів підприємства отримано наступне лінійне рівняння множинної регресії:


Y = - 831,3140242 - 1222977,175Х1 + 8265,85374Х2 + 54845,33905Х3 - 7775,344685Х4 54376,00835Х5 - 5418,425005Х6 (3.20)

де Y – обсяг продажів, од.;

Х1 – коефіцієнт абсолютної ліквідності;

Х2 – коефіцієнт поточної ліквідності;

Х3 – коефіцієнт загального ступеня платоспроможності;

X4 – рентабельність продажів, %;

Х5 – рентабельність активів чистого прибутку, %;

Х6 – частка чистого прибутку від операційної діяльності в загальній сумі прибутку.

Коефіцієнт кореляції в моделі близький до 1. Це означає, що прийняті фактори практично цілком формують рівень результативного показника.

Проаналізуємо вплив ознак-факторів на результат через розрахунок додаткових величин, а саме розрахунок коефіцієнтів еластичності (Єј), в-коефіцієнтів і Д-коефіцієнтів. У табл. 3.10 наведено результати розрахунку названих коефіцієнтів і їх рангів.


Таблиця 3.10 – Результати розрахунків коефіцієнтів регресійної моделі

Фактори

Значення коефіцієнтів

Є(j),

(j)

(j)

Х1

-0,200037

-0,000382

0,000413

Х2

0,588776

0,492194

0,500000

Х3

0,593766

0,226494

0,002000

Х4

-0,076749

-0,295259

0,170000

Х5

0,261536

0,324748

0,300000

Х6

-0,147787

-0,085302

0,020000

При зіставленні значень коефіцієнтів еластичності видно, що головним фактором зміни результативної ознаки (обсягу продажів) є фактор Х3 (коефіцієнт загального ступеня платоспроможності) при його зміні на 1 % обсяг продажів збільшується на 0,59 %, другим за силою впливу є фактор Х5 (рентабельність активів чистого прибутку): при його зростанні на 1 % обсяг продажу зменшується на 0,26 %.

Аналіз порівнянь значень в-коефіцієнтів дозволяє зробити висновок, що з врахуванням рівня коливання факторів найбільші резерви в зміні результативного показника (розміру виручки) закладені в факторах X2, Х5, Х4, Х3 (це коефіцієнт поточної ліквідності, рентабельність активів чистого прибутку, рентабельність продажів та коефіцієнт загального ступеня платоспроможності).

Порівняння значень коефіцієнтів Дј також дозволяє зробити висновок, що найбільша частка впливу припадає на фактори Х2, Х5, Х4 (це коефіцієнт поточної ліквідності, рентабельність активів чистого прибутку та рентабельність продажів).

Отже, виділяються три основні чинники в системі фінансових бюджетів підприємства, важливих при плануванні обсягу продажів – це: коефіцієнт поточної ліквідності, рентабельність активів чистого прибутку та рентабельність продажів.

Ефективність діяльності будь-якого підприємства визначається критерієм її оцінки. Критерій – це ознака, на основі якої оцінюється факт, дається визначення або порівняння. Оцінка ефективності визначається відносно заходів, що впроваджуються, і вимірюється ступенем досягнення поставлених цілей.

Впровадження системи бюджетування на промисловому підприємстві спрямоване на оптимізацію системи управління цим підприємством, результатом чого має стати підвищення економічної ефективності діяльності підприємства. В свою чергу, економічна ефективність діяльності підприємства виражається в максимізації показників. Відповідно, досягнення фінансової цілі підприємства має здійснюватися в рамках стратегії його розвитку. У довгостроковому плані, управління підприємством у фінансовому аспекті, повинне бути спрямоване на досягнення фінансової мети при збереженні його стійкості, отже, критерії економічної ефективності та фінансової стабільності є взаємопов’язаними.

Таким чином, в якості критерію оцінки ефективності функціонування запропонованої системи бюджетування, ми розглядаємо підвищення рівня економічної ефективності та фінансової стійкості підприємства в рамках стратегії його розвитку.

На підприємстві ВАТ ТО “Текстерно” була проведена оптимізація системи управління витратами на основі впровадження процесу бюджетування.

Отже, здійснюючи свою діяльність на основі впровадженої системи бюджетування вже у першому кварталі 2010 року підприємство ВАТ ТО “Текстерно” досягло поліпшення фінансового положення (табл. 3.11).


Таблиця 3.11 – Результати впровадження заходів по удосконаленню системи управління витратами ВАТ ТО «Текстерно»


Показники

Одиниці виміру

Період

I квартал 2008

року


I квартал

2009


року

I квартал

2010 рокуЧистий доход (виручка) від реалізації продукції

тис. грн.

16720

15903

15953

Собівартість реалізованої продукції

тис. грн.

19519

13467

13225

Валовий прибуток (збиток)

тис. грн.

(2799)

2436

2728

Інші операційні доходи

тис. грн.

4486

265

265

Адміністративні витрати

тис. грн.

1667

1680

1672

Витрати на збут

тис. грн.

482

519

517

Інші операційні витрати

тис. грн.

1927

839

795

Прибуток (збиток) від операційної діяльності

тис. грн.

( 2389)

(337)

9

Рентабельність продажів

%

-

15,31

17,1

WASS

%

12,85

13,04

12,67

EVA

тис. грн.

-57689,3

-50386,1

-46879

Аналізуючи розраховані показники можна відзначити, що впровадження системи бюджетування на підприємстві призвело до більш ефективного управління фінансовими ресурсами, стимулювання управлінських кадрів до максимально ефективної роботи, що дозволило збільшити чистий дохід підприємства на 50 тис. грн.

Зменшення собівартості реалізованої продукції на 242 тис. грн. було досягнуто за рахунок мобілізації внутрішніх резервів зниження всіх видів витрат, зокрема матеріальних, та обґрунтування оптимальних рівнів витрат фінансових коштів.

Зростання доходу та зменшення витрат дозволило отримати додатковий розмір валового прибутку у розмірі 292 тис. грн. Незначне зниження адміністративних витрат та витрат на збут планується досягнути за рахунок удосконалення системи управління витратами загальногосподарського призначення. Таким чином, реалізація заходів більш ефективного управління витратами на ВАТ ТО “Текстерно“ дозволить уникнути збиткової діяльності на підприємстві та підвищити рентабельність продажів на 1,79 пункти.

Підводячи підсумки, слід зазначити, що динамічно змінні зовнішні умови зумовлюють необхідність постійного перегляду тактичних і стратегічних цілей, балансування між стабільністю та змінністю кінцевих результатів діяльності підприємства. З цією метою бажано забезпечувати стратегічну гнучкість або здатність підприємства до формування превентивних управлінських заходів та швидко реагувати на зовнішні зміни для отримання конкурентних переваг.

Отже, впровадження процесу бюджетування на текстильних підприємствах дозволить:

- поліпшити фінансові результати на основі управління прибутком і витратами, раціонально розподіляти і використовувати ресурси, оптимізувати витрати по підприємству і впровадити оперативний контроль за постійними і змінними витратами;

- підвищити якість та оперативність управлінських рішень;

- поліпшити платоспроможність підприємства на основі ефективного управління грошовими потоками;

- узгоджувати, координувати дії конкретних підрозділів і відділів підприємств, а також напрямків діяльності для досягнення поставлених глобальних завдань.

Таким чином, ми можемо констатувати досягнення цільових фінансово-економічних показників, що свідчить про економічну ефективність системи управління витратами, заснованої на запровадженні процесу бюджетування.

Перелік посилань
1. Указ Президента України «Про основні напрямки розвитку трудового потенціалу України на період до 2010 року» від 3 серпня 1999 р. № 958/99 [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua

2. Акофф Р. Л. Ідеалізоване проектування: Як запобігти завтрашній кризі сьогодні. Створення майбутнього організації. / Акофф Р. Л., Магідсон Д., Еддісон Г. Д.]; пер. з англ. Ф. П. Тарасенко. – Д.: Баланс Бізнес Букс, 2007. – 320 c.

3. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / И. Ансофф. – СПб.: Питер Ком, 1999. – 416 с. – (Серия «Теория и практика менеджмента»).

4. Афанасьев Н. В. Управление развитием предприятия: Монография / Афанасьев Н. В., Рогожин В. Д., Рудыка В. И. – Х.: ИД «ИНЖЕК», 2003. – 184 с.

5. Бабаев И. А. Управление программами развития организаций на основе генетической модели проекта: Монография / И. А. Бабаев – К.: Наук. світ, 2005. – 164 с.

6. Береславская В. А. Стратегия развития предприятий: Научн. изд. / В. А. Береславская, В. Е. Костромин. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 2001. – 182 с.

7. Брюховецька Н. Ю. Економічний механізм підприємства в ринковій економіці: методологія і практика / Н. Ю. Брюховецька. – Донецьк: НАН України, Інститут економіки промисловості, 1999. – 275 с.

8. Внутрішній економічний механізм підприємства: навч. посібник / [Грещак М. Г., Гребешкова О. М., Коцюба О. С. та ін.]; за ред. М. Г. Грещака. – К.: КНЕУ, 2001. – 228 с.

9. Герасимчук В. Г. Розвиток підприємства: діагностика, стратегія, ефективність. Монографія / В. Г. Герасимчук. – К.: Вища школа, 1995. – 265 с.

10. Герчикова И. Н. Менеджмент : [учебн. для вузов] / И. Н. Герчикова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1994. – 685 с.

11. Гречан А. П. Теоретико-методологічні основи розвитку підприємств легкої промисловості на інноваційних засадах: Монографія / А. П. Гречан. – К.: КНУТД, 2005. – 208 с.

12. Гриньов А. В. Інноваційний розвиток промислових підприємств: концепція, методологія, стратегічне управління. / А. В. Гриньов. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2003. – 305 с.

13. Долятовский В. А. Методы эволюционной и синергетической экономики в управлении: Монография / В. А. Долятовский, А. И. Касаков, И. К. Коханенко. – Отрадная: РГЭУ – ИУБиП – ОГИ, 2001. – 577 с.

14. Дороніна М. С. Управління економічними та соціальними процесами підприємства. Монографія / М. С. Дороніна. – Х.: Вид. ХДЕУ, 2002. – 432 с.

15. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т.3 / Редкол.: … С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий цент «Академія», Тернопіль: Академія народного господарства, 2002. – Т.3. – 952 с.

16. Есипов В. Е. Оценка бизнеса / В. Е. Есипов, Г. А. Маховикова, В. В. Терехова. – [2-е изд.]. – СПб.: Питер, 2006. – 464 с.

17. Ігнатьєва І. А. Стратегічний менеджмент: теорія, методологія, практика: Монографія / І. А. Ігнатьєва. – К.: Знання України, 2005. – 250 с.

18. Інноваційно-технологічний розвиток України: стан, проблеми, стратегічні перспективи : Аналітичні матеріали до Парламентських слухань [«Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів»] / [Л. І. Федулова, Ю. М. Бажал, І. А. Шовкун та ін.] ; за ред. Л. І. Федулової, Г. О. Андрощука ; Ін-т екон. та прогнозув. НАН України. – К., 2009. – 196 с. : табл., рис.

19. Іщук С. О. Виробничий потенціал промислових підприємств: проблеми формування і розвитку. Монографія / С. О. Іщук. – Львів: ІРД НАН України, 2006. – 278 с.

20. Ковтун С. Бюджетування на сучасному підприємстві, або як ефективно управляти фінансами / С. Ковтун. – Х.: Фактор, 2005. – 340 с.

21. Козьменко С. Н. Экономика катастроф (инвестиционные аспекты) / С. Н. Козьменко. – К.: Наукова думка, 1997. – 201с.

22. Колобов А. А. Менеджмент высоких технологий. Интегрированные производственно-корпоративные структуры: организация, экономика, управление, проектирование, эффективность, устойчивость / А. А. Колобов, И. Н. Омельченко, А. И. Орлов. – М.: Издательство «Экзамен», 2008. – 621, [3] с. (Серия «Учебник для вузов»).

23. Комарницький І. М. Організаційно-економічні механізми розвитку підприємництва / І. М. Комарницький. – Ужгород: Вид-во "Патент", 2000. – 224 с.

24. Кононенко І. В. Управління розвитком підприємства: Навч. посібник / І. В. Кононенко. – Харків: НТУ «ХПІ», 2001. – 136 с.

25. Концепция и моделирование адаптивной системы управления проектами / НАН Украины, Ин-т экономики пром-ти. – Донецк, 1997. – 31 с.

26. Косарев О. Й., Волик В. М. Методологія бюджетування діяльності підприємств / О. Й. Косарев: Навч. посібник. – К.: НАУ, 2004. – 96 с.

27. Кузьмін О. Є. Контролювання та регулювання економічного розвитку підприємства: проблеми, методологічні та прикладні аспекти: Монографія [О. Є. Кузьмін, С. В. Князь, Н. О. Шпак, В. А. Новицький]; За ред. О. Є. Кузьміна. – Л. : Вид-во нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2006. – 148 с.

28. Куркин Н. В. Управление экономической безопасностью развития предприятия: Монография / Н. В. Куркин. – Д.: АРТ-ПРЕСС, 2004. – 452 с.

29. Лабурцева О. І. Маркетинг і розвиток підприємництва в легкій промисловості України: Монографія / О. І. Лабурцева. – К.: КНУТД, 2008. – 364 с.

30. Лепа Н. Н. Управление конкурентными преимуществами предприятия. Монография / Н. Н. Лепа. – Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд», 2003. – 296 с.

31. Лапин Е. В. Экономический потенциал предприятия : [Монографія] / Е. В. Лапин. – Сумы: ИТД «Университетская книга», 2002. – 310 с. – 310с. : ил. – Библиогр.: с. 300-309.

32. Ліпич Л. Г. Формування стратегій розвитку підприємств на засадах прогнозування кон’юнктури ринку: Монографія / Л. Г. Ліпич, В. В. Левицький, О. В. Кощій. – Л.: РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – 168 с.

33. Ляшенко І. М. Економіко-математичні методи та моделі сталого розвитку / І. М. Ляшенко. – К.: Вища школа, 1999. – 236 с.

34. Мартиненко В. П. Стратегія життєздатності промислових підприємств: Монографія / В. П. Мартиненко. – К.: Центр навч. літ-ри, 2006. – 328 с.

35. Мельник Л. Г. Экономика развития: Учебное пособие / Л. Г. Мельник. – Сумы: Изд-во «Университетская книга», 2000. – 450 с.

36. Мескон М. Х. Основы менеджмента / М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури; пер. с англ. М. А. Майорова. – М .: Дело, 2000. – 704 с.

37. Механизм управления предприятием: стратегический аспект / [Пономаренко В. С., Ястремская Е. Н., Луцковский В. М.]; за ред. В. С. Пономаренка. – Х.: ХГЭУ, 2002. – 252 с.

38. Моделирование процессов управления развитием предприятий: Монография / [Лепа Н. Н., Лепа Р. Н., Пушкарь А. И. та ін.]; Под ред. Лепы Н. Н. – Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд», 2005. – 348 с.

39. Моделирование экономической динамики: Учеб. Пособие / [Клебанова Т. С., Дубровина Н. А., Полякова О. Ю. и др.]. – Х.: ИД «ИНЖЭК», 2004. – 244 с.

40. Ольве Н. Г. Оценка эффективности деятельности компании. Практическое руководство по использованию сбалансированной системы показателей / [Н. Г. Ольве, Ж. Рой, М. Веттер]; Пер. с англ. – М.: ИД «Вильямс», 2003. – 304 с.: ил. – Парал. тит. англ.

41. Осауленко О. Г. Сталий соціально-економічний розвиток: моделювання та управління: Монографія / Осауленко О. Г. – К.: 2000. – 176 с.

42. Особливості розвитку підприємств на інвестиційно-інноваційних засадах в умовах реформування відносин власності / [Денисенко М. П., Федоренко В. Г., Маршавін Ю. М. та ін.]. – К. : ІПК ДСЗУ, 2006. – 360 с.

43. Отенко І. П. Управління конкурентними перевагами підприємства: Наукове видання / І. П. Отенко, Є. О. Полтавська. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2005. – 212 с. (Укр. мов.)

44. Панкратов А. С. Управление воспроизводством трудового потенциала / А. С. Панкратов. – М.: МГУ, 1988. – 279 с.

45. Планування соціально-економічного розвитку підприємств: Монографія / [М. Р. Тимощук, О. Є. Кузьмін, Р. В. Фещур, Р. В. Шуляр та ін.]; за заг. ред. О. Є. Кузьміна. – К.: УБС НБУ, 2007. – 449 с.

46. Поляков В. А. Универсальная экономическая теория. Организационный механизм управления. Научн. изд. / В. А. Поляков. – М.: МНШУ, 2004. – 192 с.

47. Портер Е. М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов / Е. М. Портер; пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 454 с.

48. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, стратегии, безопасность / [Клейнер Г. Б. и др.] – М.: Экономика, 1997. – 286 с.

49. Раєвнєва О. В. Управління розвитком підприємства: методологія, механізми, моделі: Монографія / Раєвнєва О. В. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2006. – 496 с.

50. Реген В. Управление комплексным развитием предприятия / В. Реген, В. А. Ткаченко – СПб.: Издательство Вернера Регена, 2006. – 256 с.

51. Редченко К. І. Стратегічний аналіз у бізнесі / К. І. Редченко. – Львів: Новий Світ 2000, 2003. – 272 с.

52. Синявский Н. Г. Оценка бизнеса: гипотезы, инструментарий, практические решения в различных областях деятельности / Н. Г. Синявский. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 240 с.

53. Соловьев А. Н. Оценка качества и стандартизация текстильных материалов / А. Н. Соловьев, С. М. Кирюхин. – М.: Легкая индустрия, 1974. – 248 с.

54. Стасюк В. П. Модели адаптивного управления предприятием / В. П. Стасюк. – Донецк: ДонНУ, ООО «Юго-Восток, Лтд», 2003. – 224 с.

55. Стратегічне управління потенціалом підприємства: [Монографія] / НАН України. Ін-т економіки пром-ті / Б. Г. Шелегеда, Н. В. Касьянова, А. Я. Берсуцький та ін. – Донецьк: ДонУЕП, 2006. – 219с. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр.: С. 211-219.

56. Томпсон А. А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии : [учебн. для вузов] / А. А. Томпсон, А. Дж. Стрикленд. – М. : Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 576 с.

57. Томпсон А. А. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа / А. А. Томпсон. А. Дж. Стрикленд: Пер. с англ. – [12-е изд.]. – М.: ИД «Вильямс», 2002. – 928 с.

58. Тридід О. М. Організаційно-економічний механізм стратегічного розвитку підприємства: Монографія / О. М. Тридід. – Харків: Вид. ХДЕУ, 2002. – 364 с.

59. Управление изменением: Хрестоматия. / [Кр. Мэйби, Б. М. Уайт]; под. ред. З. Ш. Атаян. – [3-е изд.]. – Жуковский: МИМ ЛИНК, 2001.– 224 с. – (BZR 751 «Управление развитием и изменением»).

60. Управление развитием организации: 17-модульная программа для менеджеров. Модуль. 11: Антикризисное управление. / [Кошкин В. И., Белых Л. П., Беляев С. Г. и др.]. – М.: Инфра-М, 2000. – 560 с.

61. Управление развитием организации: 17-модульная программа для менеджеров. Модуль. 4: Стратегическое управление. / С. А. Попов. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 344 с.

62. Управління розвитком суб’єктів господарювання: монографія / [О. Л. Яременко, О. М. Панкратова, В. Г. Яременко та ін.]; за заг. ред.: О. Л. Яременка, Г. В. Строкович. – Х.: Вид-во НУА, 2008. – 500 с.

63. Фатхутдинов Р. А. Стратегическая конкурентоспособность: Учебник / Р. А. Фатхутдинов. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2005. – 504 с.

64. Федонін О. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. посібник / О. С. Федонін, І. М. Рєпіна, О. І. Олексюк. – К.: КНЕУ, 2003. – 316 с.

65. Фрэнк Ч. Эванс. Оценка компаний при слияниях и поглощениях / Фрэнк Ч. Эванс, Дэвид М. Бишоп; Пер. с англ. – М.: Альпина бизнес букс, 2004. – 332 с.

66. Хан Д., Хунгенберг Х. ПиК. Стоимостно-ориентированные концепции контроллинга: Пер. с нем. / Под ред. Л. Г. Головача, М. Л. Лукашевича и др. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 928 с.

67. Шегда А. В. Основы менеджмента : [учебн. для вузов] / А. В. Шегда. – К.: Товариство "Знання", КОО, 1998. – 512 с.

68. Щелкунов В. И. Деловые стратегии и менеджмент Украины ХХІ века. Монография / В. И. Щелкунов. – К.: «Наукова думка», 2002. – 416 с.

69. Щелкунов В. И. Производственный потенциал Украины. Стратегия формирования и использования / В. И. Щелкунов. – К.: КМУГА, 1999. – 248 с.

70. Энциклопедия финансового риск-менеджмента / Под ред. А. А. Лобанова, А. В. Чугунова. – М.: Альпина Паблишер, 2003. – 786 с.

71. Ячменьова В. М. Ідентифікація стійкості діяльності промислових підприємств: [монографія] / В. М. Ячменеві. – Сімферополь: ДОЛЯ. – 2007. – 384 с.

72. Kendall M. G. Rank Correlation Methods. - N.Y.: Hafner Publ.Go.,1995. – 196 p.

73. Брусільцева Г. М. Теоретичні та практичні аспекти формування стратегії інтеграції промислових підприємств / Г. М. Брусільцева // Економіка розвитку. – 2007. – №1 (41). – С. 114-116.

74. Бугас Н. В. Обґрунтування вибору бюджетної моделі управління текстильним підприємством / Н. В. Бугас // Економічний простір: Збірник наукових праць. – ПДАБА, 2009. – № 29. – С. 167-175.

75. Вовк В. А. Адаптация универсальной модели развития к исследованию ЖЦП / В. А. Вовк // Економіка розвитку. – 2004. – № 3. – С. 81-84.

76. Гетьман О. О. Обґрунтування вибору ефективної стратегії управління розвитком підприємства на основі оцінки його конкурентного статусу / О. О. Гетьман // Економіка розвитку. – 2007. – № 1 (41). – С. 105-107.

77. Глинська А. Є. Формування механізму забезпечення сталого розвитку підприємства / А. Є. Глинська // Вісник Хмельницького національного університету. – 2007. – Т.1 – №4. – С. 107–110.

78. Глинська А. Є. Організаційно-економічний механізм забезпечення сталого розвитку підприємств легкої промисловості : автореф. дис. канд. екон. наук.: 08.00.04 / МОН України, Київський національний університет технологій та дизайну. – Київ, 2008.

79. Гончарова С. Ю. Удосконалення збалансованої системи показників діяльності підприємства / С. Ю. Гончарова, О. О. Затєйщикова // Економіка розвитку. – 2007. – № 1 (41). – С. 81-83.

80. Доронин А. В. Стратегическое управление организационным поведением / А. В. Доронин // Економіка розвитку. – 2007. – № 2 (42). – C. 83-87.

81. Дюкарєва Х. Принципи бюджетування в системі управлінського обліку / Х. Дюкарєва //Вісн. Київ. нац. торг.-екон. ун-ту. – 2007. – № 2. – С. 90-98.

82. Журан О. А. Стратегія прийняття рішень щодо забезпечення конкурентоспроможності підприємства / О. А. Журан // Економіка і управління. – 2007. – № 4. – C. 45-51.

83. Исаев Д. Функции бюджетирования и их реализация в информационных системах / Д. Исаев// Финансовая газета. – 2002. – №31 (555). – С. 14–15.

84. Капченко Р. Л. Парадигма управління потенціалом за вартісними критеріями (на прикладі агропромислових підприємств АР Крим) / Р. Л. Капченко // Економіка розвитку. – 2008. – № 1 (45). – C. 82-84.

85. Касьянова Н. В. Економіко-математичне моделювання закономірностей розвитку підприємства як економічної системи / Н. В. Касьянова // Економіка і управління. – 2008. – №2. – C. 92-97.

86. Кизим М. О. Оцінка обґрунтованої ринкової вартості бізнесу господарюючого суб’єкта / М. О. Кизим, І. Г. Курочкіна // Економіка розвитку. – 2007. – № 2 (42). – C. 54-57.

87. Колесников С. Бюджетирование – теория, реальность и реализация C. Колесников // Корпоративные системы. – 2002. – №4. – C. 38–42.

88. Костенко Т. Д. Система сбалансированных показателей и оценки состояния хозяйствующих субъектов / Т. Д. Костенко // Економіка промисловості. – 2007. – № 3 (38). – С. 164-167.

89. Куліков П. М. Виявлення ключових факторів ефективності фінансової діяльності підприємства / П. М. Куліков // Економіка розвитку. – 2009. –№ 1 (49). – C. 76-77.

90. Лепейко Т. И. Управление формированием стратегического потенциала предприятия / Т. И. Лепейко, А. А. Колесников // Економіка розвитку. – 2004. – № 4 (32). – C. 98-101.

91. Максименко І. О. Визначення основних факторів розвитку підприємства / І. О. Максименко, В. І. Бокій // Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами: V междунар. науч.-практ. конф., 10-16 сент. 2007 г. : тезисы докл. – Х., 2007. – С. 97-98.

92. Максименко І. О. Деякі підходи до визначення рівня економічного розвитку підприємства / І. О. Максименко // Культура народов Причерноморья. – 2009. – № 161. – С.126-128

93. Максименко І. О. Економічний потенціал, як основа конкурентного статусу фірми / І. О. Максименко, В. І. Бокій // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр.: В 4 т. Том ІІ.– Д., 2007. – Вип. 228. – С. 348-354.

94. Максименко І. О. Основні положення концептуального підходу до управління рівнем економічного розвитку підприємства / І. О. Максименко, В. І. Бокій // Вісник КНУТД. – 2009. – № 6 (50). – С. 182-188.

95. Максименко І. О. Ринкова вартість підприємства як результат реалізації його економічного потенціалу / І. О. Максименко, В. І. Бокій // Вісник Хмельницького національного університету. – 2008. – № 3. Том 1 (109): Економічні науки. – С. 192-195.

96. Максименко І. О. Стратегія управління економічним розвитком підприємства: сутність та вибір пріоритетних напрямів впливу / І. О. Максименко // Ефективна економіка. – 2010. – № 1. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журн.: http:www.economy.nayka.com.ua

97. Максименко І. О. Щодо особливостей розвитку підприємства / І. О. Максименко // Україна – Чехія – ЄС: сучасний стан та перспективи: зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 17-22 липня 2008 р., м. Прага (Чехія). – Херсон-Прага: ПП Вишемирський В. С., 2008. – Вип. 5. – С. 123-127.

98. Миньковская М. В. Современные процессы стратегического управления на предприятии / М. В. Миньковская, Е. М. Кравцова // Економіка промисловості. – 2008. – № 2 (41). – С. 112-117.

99. Огієнко С. О. Стратегічне управління підприємством у сучасних економічних умовах / С. О. Огієнко, В. О. Письмак // Економіка розвитку. – 2009. – № 3 (51). – С. 71-73.

100. Рєпіна І. М. Підприємницький потенціал: методологія оцінки та управління. / І. М. Рєпіна // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. – 1998. – № 2. – С. 262-271.

101. Рогожин В. Д. Влияние S-образных кривых развития технологий на процесс формирования инновационных стратегий предприятий / В. Д. Рогожин, Д. А. Тышенко // Економіка розвитку. – 2004. – № 1 (29). – С. 95-99.

102. Смачило І. І. Формування концепції сталого розвитку в сучасній економічній думці / І. І. Смачило // Економіка розвитку. – 2008. – № 2 (46). – с. 102-103.

103. Худавердієва В. А. Стратегічний підхід до формування альтернатив діяльності організацій на основі розробки сценаріїв / В. А. Худавердієва // Економіка розвитку. – 2009. – № 3 (51). – с. 67-68.


1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   25


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка