Теоретико-методологічні засадиСторінка1/25
Дата конвертації16.04.2016
Розмір6.23 Mb.
#10576
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський національний університет технологій та дизайну


Легка промисловість України:
Теоретико-методологічні засади

управління розвитком

в умовах інтеграції до СОТ


За редакцією професора, академіка

Академії економічних наук України Гончарова Ю.В.

Київ

2011

УДК 339.9:67/68(477)

ББК

Затверджено до друку рішенням Вченої ради Київського національного університету технологій та дизайну (протокол № 10 від 25 травня 2011 року)
Рецензенти:

- д. т. н., професор В. Д. Рожок (Київський економічний інститут менеджменту);

- д. т. н., професор Л. Ф. Кожушко (Національний університет водного господарства та природокористування);

- д. е. н. В. В. Стадник (Хмельницький національний університет).


Автори:

І. М. Грищенко (передмова, 2.2), Ю. В. Гончаров (1.1, 1.3, післямова), І. В. Щербина (1.2), А. О. Дворецький (2.1), Н. А. Крахмальова (2.2.), І. О. Максименко (3.1), І. О. Тарасенко (3.2, 6.2, 6.3), Н. В. Бугас (3.3), Р. М. Федоряк (4.1, 4.4), Р. М. Набока (4.2, 4.3), О. Ю. Чубукова (5.1), Г. Є. Ямненко (5.2), О. О. Волошенко (6.1).


У монографії викладено теоретично-методологічні засади, методичні положення та практичні рекомендації щодо вдосконалення системи управління розвитком легкої промисловості України із врахуванням дії Угод СОТ. Досліджено вплив вступу України до СОТ на розвиток галузі та на внутрішній ринок. Розглядаються проблеми адаптації вітчизняного законодавства до вимог СОТ; проведення реструктуризації підприємств; розробки маркетингових стратегій освоєння нових ринків; вдосконалення систем контролю та підвищенню ефективності роботи персоналу на підприємствах легкої промисловості України; впровадження інноваційних технологій та створення продукції із заданими властивостями; екологізації промислового виробництва.

Для науковців, викладачів, студентів і широкого кола читачів, кого цікавлять проблеми розвитку легкої промисловості України.ББК

ISBN


КНУТД, 2011зміст


Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів

5

Передмова

6

Розділ 1
Моделювання впливу умов господарювання, які виникли із вступом України до СОТ, на розвиток легкої промисловості

10

1.1. Аналіз положень СОТ в сфері регулювання ринку продукції легкої промисловості: можливості та загрози для нових країн-учасниць

11

1.2. Ретроспективний аналіз впливу вступу України до СОТ на ринок легкої промисловості та моделювання подальшого розвитку ринку і галузі за наявних умов господарювання

23

1.3. Пропозиції щодо вдосконалення вітчизняного законодавства та його адаптації до вимог СОТ

50

Перелік посилань

64

Додаток А

66

Додаток Б

67

Додаток В

68

Розділ 2
Напрями реструктуризації підприємств легкої промисловості України

75

2.1. Проблеми та перспективи структурної перебудови роботи підприємств легкої промисловості, що працюють за толінговими схемами

75

2.2. Управління виставково-ярмарковою діяльністю підприємств легкої промисловості

92

Перелік посилань

110

Розділ 3
Формування методик управління економічним розвитком підприємств легкої промисловості в умовах лібералізації зовнішньоекономічної діяльності

112

3.1. Теоретичні основи та суть економічного розвитку, стратегія управління економічним розвитком підприємств легкої промисловості

113

3.2. Методологічні основи управління економічним потенціалом підприємства в контексті сталого розвитку

136

3.3. Впровадження моделей бюджетування як один із дієвих механізмів пожвавлення економічного розвитку підприємств легкої промисловості України

150

Перелік посилань

180

Додаток Г

187

Додаток Д

191
Розділ 4
Сучасні підходи до управління трудовим потенціалом на підприємствах легкої промисловості в умовах інтеграції України до СОТ

195

4.1. Сучасні теоретичні підходи до управління трудовим потенціалом організації

196

4.2. Сучасний стан розвитку трудового потенціалу на підприємствах легкої промисловості України

206

4.3. Методичні основи оцінювання трудового потенціалу в розрізі підприємства та галузі легкої промисловості

215

4.4. Напрями вдосконалення управління трудовим потенціалом на підприємствах легкої промисловості України як основа підвищення їх конкурентоспроможності

234

Перелік посилань

240

Додаток Е

243

Додаток Ж

244

Додаток И

246

Додаток К

247

Розділ 5
Управління розвитком легкої промисловості на засадах економіки знань та інноваційного підходу

249

5.1. Загальна концепція діяльності підприємств, орієнтованих на знання: особливості функціонування та принципи

250

5.2. Методика моделювання підприємства, орієнтованого на знання, оцінка ефективності діяльності

267

Перелік посилань

285

Розділ 6
Екологізація підприємств легкої промисловості як шлях до досягнення стандартів і вимог СОТ до продукції галузі

287

6.1. Сутність і передумови екологізації промислового виробництва

288

6.2. Проблеми екологізації виробництва в легкій промисловості України

295

6.3. Методологічні положення економіко-екологічної оцінки сучасних технологій виробництва в легкій промисловості

302

Перелік посилань

317

Післямова

322

Перелік рисунків

326

Перелік таблиць

328


Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів


ГАТТ

Генеральна Угода з Тарифів та Торгівлі (1947-1994 рр.)

СОТ

Світова організація торгівлі (з 1995 р.)

ОПІВ

об’єкт прав на інтелектуальну власність

ІТА

Угода СОТ по інформаційним технологіям, передбачає зниження до нуля всіх імпортних мит та інших торгових бар’єрів на продукцію в сфері інформаційних технологій

ТРІПС

Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності

УКТ ЗЕД

Український класифікатор товарів зовнішньоекономічної діяльності

ISO

International Standardization Organization, Міжнародна організація із стандартизації (займається випуском стандартів)

CУЕРП

стратегія управління економічним розвитком підприємства

РВП

ринкова вартість підприємства

СГЗ

стратегічна зона господарювання

ІнПП

інвестиційна привабливість підприємства

СВБ

соціальна відповідальність бізнесу

ЕППСР

економічний потенціал підприємства в контексті сталого розвитку

СБНП

система безперервного навчання потенціалу

ПОЗ

підприємство, орієнтоване на знання

ЗСП

збалансована система показників

ВЯД

виставково-ярмаркова діяльність

UFI

Міжнародна спілка виставок

UNCTAD

United Nation Conference on Trade and Development, Конференція ООН з торгівлі і розвитку


Передмова
Дослідження проблем та перспектив розвитку легкої промисловості України протягом багатьох років залишається актуальним завданням для науковців і фахівців-практиків. Причиною цього є те, що, залишаючись однією з найбільш перспективних та екологічно чистою галуззю промислового виробництва, легка промисловість, тим не менше, в найбільшій мірі постраждала впливу кризових явищ в економіці України і не відчувала відчутного зростання в докризовий період (до 2008 р.). Для науковців Київського національного університету технологій та дизайну зазначені вище проблеми є одним з основних об’єктів дослідження. Тому в 2009 р. було започатковано серію монографій, перший випуск якої отримав назву «Легка промисловість України: стан, проблеми, перспективи економічного розвитку». Глобалізаційні та інтеграційні процеси у світовій економіці, які чинять вплив і на Україну, зумовили вибір напряму для продовження наукового пошуку. Об'єктом вивчення у даній могорафії є особливості та перспективи розвитку легкої промисловості України в умовах інтеграції до Світової організації торгівлі (далі – СОТ).

18 травня 2008 р. Україна стала повноправним членом цієї організації, фактично приєднавшись до елітного клубу зі 152 держав. Інтеграція нашої країни до СОТ стала закономірним результатом невідворотного процесу глобалізації міжнародної економіки. Це означає членство держави у ще одній впливовій міжнародній інституції, адже ця організація – по суті потужна норматино-регулююча система, що покликана оптимізувати міждержавні відносини у сфері торгівлі, звільнити дану сферу від штучних обмежень. Процес входження до СОТ та подальше господарювання в нових умовах потребувало від України комплексного і якісного оновлення нормативно-правової бази. Членство в СОТ – суттєвий фактор змін у майже всіх сферах життя країнию. Це – з одного боку, відкриття для національної економіки кордонів і можливість полегшити вихід на світовий ринок вітчизняного виробника зі своєю продукцією, з іншого боку, – це обов’язок безперешкодно допустити на вітчизняний ринок значну кількість іноземних конкурентів, до яких вже неприпустимо застосовувати протекціоністські заходи.

Виходячи з цього, менеджмент підприємств легкої промисловості сьогодні особливо гостро потребує розробки сучасних методів управління як виробничою, так і збутовою діяльністю, інструментів непрямого впливу. Органи центральної державної влади, які відповідають за реалізацію промислової політики, також зацікавлені в отриманні рекомендацій з адаптації вітчизняного законодавства щодо лібералізації торгівлі та розробки комплексу заходів з підтримки вітчизняного виробника та захисту внутрішнього ринку від недобросовісної конкуренції.

З огляду на це, тема даної монографії є актуальною, викладені в ній пропозиції можуть в майбутньому бути використані в роботі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном при розробці та вдосконаленні державних програм, поточного та довгострокового планування розвитку галузі; Державної податкової адміністрації України при доопрацюванні Податкового кодексу України; Державної митної служби України; Асоціації "Укрлегпром"; підприємств легкої промисловості України і, безумовно, в навчальному процесі університету.

Таким чином, метою авторів при створенні колективної монографії була розробка методологічних, методичних та практичних рекомендацій з вдосконалення системи управління розвитком підприємств легкої промисловості в умовах інтеграції України в СОТ. В ході проведеного наукового дослідження було вирішено наступні завдання:

- формування адаптаційного механізму до умов господарювання, які виникли при вступі України до СОТ для вітчизняної легкої промисловості, на перехідний період та розробка пропозицій з адаптації нормативно-правової бази до вимог СОТ;

- вдосконалення науково-методологічних підходів до підвищення ефективності господарської діяльності підприємств легкої промисловості шляхом підвищення ефективності використання їх трудового потенціалу;

- розробка теоретико-методологічних основ перебудови легкої промисловості шляхом на створення інтрапренерських інноваційних структур;

- формування адаптивного механізму управління економічним розвитком підприємств залежно від їх стадії життєвого циклу й місця розташування;

- розробка теоретико-методологічних основ формування стратегій підприємств легкої промисловості, орієнтованих на знання та екологізацію виробничих процесів і продукції.

Монографія включає шість розділів, які з позицій системного підходу відображають результати проведених авторами теоретичних та практичних досліджень.

Перший – присвячений аналізу тих змін та перетворень, які чекають на вітчизняний ринок та виробників товарів народного споживання після вступу України до СОТ. А це, насамперед, – принципово нова система відносин та підходів до здійснення торгівлі та виробничої діяльності, це – та сама лібералізація, про яку так багато говорилося на початку 90-х рр. ХХ ст. Сьогодні мають бути вироблені якісно нові підходи до реформування роботи галузі та надання підтримки господарюючим суб’єктам, які не повинні суперечити букві й духу Угод СОТ. Вироблення рішень з використанням прецендетного права, застосування інструментів непрямого впливу, уміле використання можливостей захисту національних економічних інтересів, які закладені в нормативно-правовій базі організації, недопущення адміністративних методів втручання в роботу галузі та директивного визначення пріоритетів її розвитку – все ці завдання сьогодні потребують вирішення. Тому комплексне висвітлення положень Угод СОТ, аналіз змін в обсягах та структурі експорту-імпорту продукції легкої промисловості по вступу до організації, пропозиції щодо адаптації вітчизняного законодавства до вимог СОТ – невід’ємні завдання, вирішенню яких присвячено першу частину даної роботи.

Мета дослідження в другому розділі монографії – розробка напрямів реструктуризації підприємств легкої промисловості України. В умовах здійснення господарської діяльності у країні, що є членом СОТ, підприємства не можуть уникнути загострення конкуренції на внутрішньому ринку. Натомість, перед ними відкриваються нові перспективи на зовнішніх ринках, зникають численні бар’єри входження, переважна більшість членів СОТ не мають права квотувати імпорт. Проте, цього замало – слід забезпечити готовність вітчизняних підприємств галузі до здійснення зовнішньоекономічної діяльності, нарощення експорту своєї продукції. Сьогодні, коли до 80 % підприємств працюють з іноземними партнерами за толінговими схемами, говорити про таку готовність не доводиться. У той же час, існує достатня кількість організаційних форм та підходів до реструктуризації таких суб’єктів господарювання. Дослідження подібних моделей – від спільних підприємств, популярних у 90-ті рр. ХХ ст. і до інноваційних структур, таких як інтрапренерство – є об’єктом вивчення в другому розділі. Також надано умови вибору та рекомендації по реалізації кожної із зазначених стратегій реструктуризації, що може нести високу практичну цінність.

Третій розділ монографії «Формування методик управління економічним розвитком підприємств легкої промисловості в умовах лібералізації зовнішньоекономічної діяльності», як і попередній, ставить на меті активізацію використання інструментів непрямого впливу на розвиток підприємств галузі. Слід відзначити, що сьогодні на вітчизняних підприємствах майже зруйновано планово-адміністративну систему управлінського обліку, в той же час, сучасні підходи до його ведення впроваджуються вкрай повільно. Таке становище пояснюється багатьма факторами: послабленням економічного потенціалу підприємств, недостатнім рівнем підготовки фахівців, директивним стилем управління. Тим не менше, саме оптимізація розподілу ресурсів та чітке визначення центрів витрат дозволило закордонним конкурентам в значній мірі скоротити виробничі витрати і собівартість продукції та в повній мірі використати переваги лібералізації міжнародної торгівлі, які надає СОТ. Тому в даному розділі надаються рекомендації з оцінки економічного потенціалу підприємств, розробки стратегій економічного розвитку, сучасні підходи до управління ресурсами на підприємствах, зокрема моделі бюджетування.

Четвертий розділ присвячено аналізу та розробці підходів до управління трудовим потенціалом на підприємствах легкої промисловості в умовах інтеграції України до СОТ. Це ще один напрям підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств легкої промисловості. Сьогодні ефективне використання трудових ресурсів, економія витрат на робочу силу стають найбільш визначальними конкурентними перевагами в галузі, що наочно демонструють виробники Південно-Східної Азії, насамперед Китаю. Безперечно, що рівень розвитку громадянського суспільства та соціальних стандартів в Україні не припускає настільки низького рівня оплати праці та соціального захисту працівників, як це має місце у вищезазначених регіонах. Проте фактор розвитку персоналу в умовах інтеграції України до СОТ ігнорувати неприпустимо. Тому аналіз кількісних та якісних змін трудового потенціалу в галузі, його збереження та примноження в умовах високої мобільності трудових ресурсів, спрощення міграційної політики в Європі є головними задачами до вивчення в даному розділі.

Об’єктом дослідження п’ятого розділу монографії є організація управління розвитком легкої промисловості на засадах економіки знань та інноваційного підходу. Активізація зовнішньоекономічної діяльності, що вимагається умовами господарювання у СОТ, неможлива без чіткого визначення пріоритетних напрямів розширення географії експорту. Обираючи таким напрямом рух до західноєвропейського споживача, необхідно якісно змінити асортимент продукції, запропонувати інноваційні вироби із запрограмованими властивостями, безпечні для споживача та навколишнього середовища. Подібні задачі не можуть бути реалізовані в рамках діючої архітектури галузі, яка сьогодні залишається вкрай несприятливою до інновацій. Тому розвиток підприємств легкої промисловості України на основі моделей підприємств, орієнтованих на знання та безперервне навчання персоналу, є провідною ідеєю даного розділу монографії.

Вище вже було зазначено про важливість екологічних аспектів виробництва та споживчих якостей продукції легкої промисловості, особливо під час її просування на західноєвропейські ринки. Одним із нечисленних факторів обмеження міжнародної торгівлі в рамках СОТ, виступають вимоги та обмеження, які виникають у сферах стандартизації продукції та відповідності її вимогам безпечності для споживача та навколишнього середовища. Сьогодні по суті – це єдині претензії до продукції, які ще можуть слугувати приводом до обмеження експортно-імпортних операцій всередині СОТ. Саме тому шостий розділ монографії носить назву «Активізація процесу екологізації підприємств легкої промисловості як шлях до досягнення стандартів і вимог СОТ до продукції галузі». Підвищуючи екологічність вітчизняного виробництва в галузі, можливо забезпечити відсутність претензій та рекламацій на ринку відносно вітчизняної продукції галузі.

Таким чином, видання буде корисним як науковцям, аспірантам й студентству, представникам органів державної влади та місцевого самоврядування, так і фахівцям-практикам, що здійснюють трудову діяльність на підприємствах галузі та займаються підприємницькою діяльністю тощо. Маємо надію, що робота авторського колективу зробить свій вагомий внесок у процес виведення легкої промисловості із системної кризи та подальшого її посткризового зростання, підвищення іміджу вітчизняної продукції на міжнародному ринку, посилення ролі України в Світовій організації торгівлі.

Будемо вдячні всім за відгуки, зауваження й пропозиції, надіслані за адресою: м. Київ, 01011, вул. Немировича-Данченка, 2 або за e-mail: kme@knutd.com.ua.
Ректор Київського національного

університету технологій та дизайну,

д. е. н., професор, член-кореспондент

Національної академії педагогічних наук України І.М. Грищенко

Розділ 1
Моделювання впливу умов господарювання,

які виникли із вступом україни до сот,

на розвиток легкої промисловості

    1. Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка