Теми наукових робіт з філософіїСкачати 81.04 Kb.
Дата конвертації16.04.2016
Розмір81.04 Kb.
#10955


Теми наукових робіт з філософії


 1. Особливості сучасної філософії та її проявів в житті суспільства.

 2. Місце і роль філософії в розвитку культури.

 3. Філософія і мудрість: провідні аспекти співвідношення.

 4. Філософія як форма духовно-практичного освоєння світу людиною.

 5. Філософія та дофілософські форми світоглядних орієнтацій (магія, міфологія, архаїчні культи). – Конкретизувати вибір теми.

 6. Проблема виникнення та історичного утвердження філософії.

 7. Філософія і світогляд: співвідношення та взаємовпливи.

 8. Проблема визначення предмету філософії в історії філософії.

 9. Особливості розуміння предмету філософії в сучасній філософії.

 10. Особливості архаїчного і міфологічного світоглядів.

 11. Міфологія і світогляд стародавніх слов`ян в їх впливах на духовну культуру.

 12. Співвідношення філософського і наукового пізнання світу.

 13. Філософія і мистецтво: основні аспекти взаємовпливів.

 14. Філософія та позафілософські форми світоосмислення (магія, окультизм, теософія, антропософія, езотерика і т. ін.). – Конкретизувати вибір теми.

 15. Взаємини філософії і релігії в історії культури.

 16. Особливості сучасного розуміння метафізики.

 17. Філософія і наука.

 18. Філософія і проблеми людського самовизначення.

 19. Філософія і самовдосконалення особистості.

 20. Людина та її буття як проблема філософії.

 21. Філософське розуміння співвідношення життя, існування та буття людини.

 22. Філософське осмислення людської діяльності та самодіяльності.

 23. Людина і пізнання (проблема пізнання в антропологічному та екзистенціальному вимірах).

 24. Основні етапи розвитку світової філософії (висвітлення окремих етапів або проблем). – Конкретизувати вибір теми.

 25. Загальні особливості давньосхідної філософії та її провідна проблематика.

 26. Проблеми виникнення давньосхідної філософії, умови та чинники її формування.

 27. Зародки філософського світобачення в найдавніших цивілізаціях світу.

 28. Провідні школи давньокитайської філософії.– Конкретизувати вибір теми.

 29. Провідні школи давньоіндійської філософії. – Конкретизувати вибір теми.

 30. Проблеми космології та онтології у давньосхідній філософії.

 31. Розуміння людини у давньосхідній філософії.

 32. Людина, суспільство та історія в осмисленні шкіл давньосхідної філософії. – Конкретизувати вибір теми.

 33. Особливості античної філософії та її місце в розвитку європейської духовної культури.

 34. Антична натурфілософія як джерело продуктивних ідей європейської науки.

 35. Давньогрецька софістика як явище історії культури: філософський аналіз.

 36. Уроки життя та філософської творчості Сократа.

 37. Постать Сократа в оцінках видатних філософів.

 38. Вихідні ідеї філософії Платона.

 39. Вчення Платона про людину, світобудову, пізнання. – Конкретизувати вибір теми.

 40. Сутність платонізму як філософської позиції.

 41. Основні ідеї філософії Аристотеля.

 42. Роль Аристотеля у формуванні наукового стилю мислення.

 43. Вчення Аристотеля про світобудову та основи буття.

 44. Етичне вчення Аристотеля.

 45. Аристотель про державу та суспільний устрій.

 46. Розвиток наукових ідей в античному світі.

 47. Співвідношення філософії і математики в античному світі.

 48. Видатні представники античної філософії. – Конкретизувати вибір теми.

 49. Проблема людини в античній філософії.

 50. Антична філософія про співвідношення знань та вчинків людини.

 51. Ідеї етики в античній філософії.

 52. Проблема співвідношення знання та віри в середньовічній філософії.

 53. Загальні особливості середньовічного філософствування.

 54. Християнська патристика та її роль у формуванні середньовічної філософії.

 55. Схоластика як провідна форма середньовічної філософії: особливості, ідеї та представники.

 56. Світоглядно-філософські ідеї середньовічної містики.

 57. Абсолют та підходи до його визначення у філософії Середніх віків.

 58. Гносеологічні проблеми в середньовічній філософії.

 59. Історична доля платонізму та аристотелізму в історії середньовічної філософії.

 60. Арабська філософія: її особливості та впливи на європейську філософію і науку.

 61. Гуманізм і проблема цінності людини в філософії Відродження.

 62. Натурфілософія європейського Відродження.

 63. Роль філософських ідей доби Відродження у формуванні емпіричної науки.

 64. Співвідношення філософії, науки і мистецтва у добу європейського Відродження.

 65. Філософія і наукова революція ХVІІІ ст. (Роль філософії в утвердженні експериментальної науки Нового часу).

 66. Методологічні пошуки в європейській філософії Нового часу.

 67. Роль Р.Декарта в становленні раціоналізму в філософії Нового часу.

 68. Новоєвропейський емпіризм: вихідні ідеї та представники.

 69. Різновиди раціоналізму в філософії Нового часу.

 70. Методологічне значення сперечання раціоналізму та емпіризму у філософії Нового часу для сучасної науки.

 71. Проблеми теорії пізнання в новоєвропейській філософії.

 72. Вчення про субстанцію в європейській філософії ХVІІ-ХVІІІ ст.

 73. Особливості філософської творчості Б.Паскаля.

 74. Б.Паскаль про засади людського буття.

 75. Дослідження форм мислення у філософії Нового часу.

 76. Філософські ідеї європейського Просвітництва та їх вплив на соціальне життя.

 77. Європейське просвітництво про співвідношення релігії і моралі.

 78. Людина і суспільство в філософських дослідженнях Нового часу.

 79. Феномен німецької класичної філософії в історії Європейської філософії.

 80. Вихідні ідеї філософії І.Канта.

 81. Вчення І.Канта про рівні та форми пізнання.

 82. Філософське новаторство І. Канта.

 83. Ідеї етики у філософії І.Канта.

 84. Ідеї естетики у філософії І.Канта.

 85. Соціально-філософські ідеї І.Канта.

 86. Сучасне значення філософії І. Канта.

 87. І.Кант про засади математики та природознавства.

 88. Науковчення І.Г.Фіхте як засада його активістської позиції.

 89. Вчення Ф.Шеллінга про світобудову.

 90. Натурфілософія Ф.Шеллінга.

 91. Сучасне значення філософії Г.Гегеля.

 92. Гегелівська концепція діалектичної логіки.

 93. Гегель про основні стадії розвитку абсолютної ідеї.

 94. Оцінка філософії Г.Гегеля у європейській філософії.

 95. Місце натурфілософії у філософській системі Г.Гегеля.

 96. Філософські ідеї Л. Фейєрбаха і сучасність.

 97. Л.Фейєрбах про необхідність та провідні риси нової філософії.

 98. Діалогічний характер антропології Л.Фейєрбаха.

 99. Особливості історико-філософських процесів в Європі XIX ст. та становлення некласичної філософії.

 100. Поняття «некласичної філософії»: її особливості, ідеї, представники.

 101. Вихідні філософські ідеї А.Шопенгауера.

 102. А.Шопенгауер як один із фундаторів некласичної філософії.

 103. Етика А.Шопенгауера.

 104. С.Кіркегор як мислитель і філософ.

 105. Вплив ідей С.Кіркегора на сучасну філософію.

 106. Розуміння людини у філософських міркуваннях С.Кіркегора.

 107. Роль філософії позитивізму в культурному житті Європи ХІХ ст.

 108. Історична еволюція основних різновидів позитивізму.

 109. Ф.Ніцше як засновник «філософії життя».

 110. Провідні особливості та суперечливий характер філософії Ф.Ніцше.

 111. Вчення Ф.Ніцше про «надлюдину».

 112. Ф.Ніцше та ніцшеанці.

 113. Загальні особливості розвитку філософської думки України.

 114. Ідейні джерела української філософії.

 115. Філософські джерела та ідеї княжої доби в Україні.

 116. Філософія, духовність та культ книжкової мудрості в Київській Русі.

 117. Роль братських шкіл в утвердженні професійної філософії в Україні.

 118. Гуманізм і просвітництво в історії української філософії.

 119. Філософські ідеї українських просвітників.

 120. Філософські курси та ідеї в Києво-Могилянській Академії.

 121. Оригінальність філософії Г. Сковороди.

 122. Вчення Г.Сковороди про світобудову.

 123. Г.Сковорода про людину та умови досягнення нею життєвого щастя.

 124. Філософсько-теологічний характер ідейних пошуків Г.Сковороди.

 125. Вплив ідей Г.Сковороди на культуру та духовне життя України.

 126. Т. Шевченко як виразник духовності та світоглядних орієнтацій українського народу.

 127. Світоглядні та соціальні ідеї в творчості Т.Г.Шевченка.

 128. Оригінальність філософсько-світоглядної позиції М. Гоголя.

 129. Філософська спадщина І.Франка: коло провідних філософсько-світоглядних ідей.

 130. Соціально-філософські ідеї І.Франка.

 131. І.Франко про суспільство та суспільний поступ.

 132. Філософський процес в Україні XIX ст.: представники університетської філософії.

 133. Філософські ідеї в Україні XX – ХХІ ст. – Конкретизувати вибір теми.

 134. Розвиток філософської думки в українській діаспорі у ХХ ст.

 135. Значення філософії для процесів духовного відродження України.

 136. Ідеї, представники, напрями філософії XX – ХХІ ст. (на матеріалі окремих шкіл, течій та філософів). – Конкретизувати вибір теми.

 137. Філософія і становлення нової наукової картини світу в ХX – ХХІ ст.

 138. Філософські проблеми сучасної науки (на матеріалі певних наук). – Конкретизувати вибір теми.

 139. Філософія і методологія науки у філософії ХХ – ХХІ ст.

 140. Філософія екзистенціалізму: ідеї та представники. – Конкретизувати вибір теми.

 141. Вплив ідей екзистенціалізму на мистецтво і духовну культуру ХХ ст.

 142. Філософське значення ідей фрейдизму та неофрейдизму.

 143. Філософія і сучасна космологія.

 144. Філософські проблеми сучасної галактичної астрономії.

 145. Проблема людини в західній філософії у другий половині XX – на поч. ХХІ ст.

 146. Філософія про сучасну антропологічну кризу (ідеї постлюдськості в сучасній філософії).

 147. Філософські аспекти актуальних проблем сучасної фізики.

 148. Простір і час як проблеми філософії та науки.

 149. Філософія техніки як напрям сучасної філософії.

 150. Філософія науки, історія науки та наукознавство: філософські аспекти.

 151. Сучасні моделі розвитку науки (К.Поппер, Т.Кун, П.Фейєрабенд, І.Лакатос, М.Полані). – Конкретизувати вибір теми.

 152. Методологічні проекти науки в сучасній філософії (неокантіанство, логічний позитивізм, постпозитивізм, аналітична філософія). – Конкретизувати вибір теми.

 153. Наука і моральна свідомість.

 154. Проблеми моральної відповідальності науковця в сучасному світі.

 155. Сучасна наука: особливості, тенденції розвитку, проблеми самоусвідомлення.

 156. Людина і час.

Каталог: upload
upload -> Робоча програма навчальної дисципліни психологіяуправління таконфліктологія перепідготовка спеціалістів
upload -> Піщана В. М. Особливості психологічної підготовки майбутніх судноводіїв до управлінського спілкування в процесі навчаня у внз
upload -> Особистість керівника: імідж, функції, культура спілкування
upload -> Методика превентивного
upload -> Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни соціальна психологія київ 2014 І. Предмет, мета та завдання дисципліни
upload -> Конспект лекцій з дисципліни «Охорона праці у невиробничий сфері»

Скачати 81.04 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка