Теми доповідей «во та Болонський процесс» Модуль Біопсихічні властивості людини ЛітератураСкачати 46.71 Kb.
Дата конвертації08.09.2017
Розмір46.71 Kb.
Теми доповідей

«ВО та Болонський процесс» Модуль 2.
1.Біопсихічні властивості людини

Література

 1. Ананьев Б. Г. О проблемах современного человекознания. — М., 1977. — С. 187—211.

 2. Грановская Р. М. Элементы практической психологии. — Л., 1988. — С. 296—311, 337—391.

 3. Козаков В. А. Психологія діяльності та навчальний менеджмент. — Ч. 1. — К., 1999. — С. 39—69.

 4. Лозниця В. С. Психологія і педагогіка: Основні положення. — К., 1999. — С. 78—97.

 5. Психологический словарь / Под ред. В. П. Зинченко, Б. Г. Ме­щерякова. — М., 1996. — С. 52.


 1. Психосоціальні властивості особистості


Література

 1. Ананьев Б. Г. О проблемах современного человекознания. — М., 1977. — С. 253—274.

 2. Козаков В. А. Психологія діяльності та навчальний менеджмент. — Ч. 1. — К., 1999. — С. 15; 70—76, 83—104; 107—135; 146—163.

 3. Лозниця В. С. Психологія і педагогіка: Основні положення. — К., 1999. — С. 44—64 126—167.

 4. Немов Р. С. Психология: В 3 кн. — М., 1998. — Кн. 1. С. 315—382.
 1. Потреби, мотиви, поведінка

Література

 1. Козаков В. А. Психологія діяльності та навчальний менедж­мент. — Ч. 1 — К.: 1999. — С. 154—162.

 2. Немов Р. С. Психология: В 3 кн.: Учеб.— М.: 1998. — Кн. 1. — С. 389—431.

 3. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии: В 2 т. — М., 1989. — Т. 2. — С. 107—121. 1. Розвиток особистості

Література

1. Гамезо М. В., Домашенко И. А. Атлас по психологии. — М.: МГУ, 1986. — С. 43—59.

2. Грановская Р. М. Элементы практической психологии. — Л.: ЛГУ, 1994. — С. 363—390.

3. Немов Р. С. Психология: В 3 кн.: Учеб. — М.: 1995. — Кн. 2. —С. 15—214.5. «Я-концепція». Система психологічного захисту

Література

 1. Грановская Р. М. Элементы практической психологии. — Л., 1988. — С. 271—293.

 2. Добрович А. Б. Воспитателю о психологии и психологии общения. — М., 1987. — С. 83—84.

 3. Козаков В. А. Психологія діяльності та навчальний менедж­мент. — Ч. 1. — К., 1999. — С. 80—83; 186—210.

 4. Психологический словарь / Под ред. В. П. Зинченко, Б. Г. Ме­щерякова. — М., 1996. — С. 343—344; 435—436.


6. Особистість та діяльність
Література

1. Гамезо М. В., Домашенко И. А. Атлас по психологи: Информ.-метод. материалы к курсу «Общ. психология»: Учеб. пособие для сту­дентов пед. ин-тов. — М.: Просвещение, 1986. — С. 83—96.

2. Климов Е. А. Основы психологии: Учеб. для вузов. — М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1997. — С. 196—206.

3. Козаков В. А. Психологія діяльності та навчальний мене-


джмент: Підруч.: У 2-х ч. — Ч. 1. Психологія суб’єкта діяльності. — К.: КНЕУ, 1999. — С. 13—26, 80—83.

4. Лозниця В. С. Психологія і педагогіка: Основні положення: Навч. посіб. для самост. вивч. дисципліни. — К.: Екс Об, 2000. —


С. 24—33.

5. Немов Р. С. Психология: Учеб. для студентов высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн. — Кн. 1. Общие основы психологии. — 3-е изд. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997. — С. 145—162.7. Міжособистісні стосунки. Спілкування

Література

1. Гамезо М. В., Домашенко И. А. Атлас по психологи: Информ.-метод. материалы к курсу «Общ. психология»: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов. — М.: Просвещение, 1986. — С. 72—81, 97—107.

2. Козаков В. А. Психологія діяльності та навчальний менедж­мент: Підруч.: У 2-х ч. — Ч. 1. Психологія суб’єкта діяльності. — К.: КНЕУ, 1999. — С. 136—138, 142—146.

3. Лозниця В. С. Психологія і педагогіка: Основні положення: Навч. посіб. для самост. вивч. дисципліни. — К.: Екс Об, 2000. — С. 33—34.

4. Немов Р. С. Психология: Учеб. для студентов высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн. — Кн. 1. Общие основы психологии. — 3-е изд. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997. — С. 511—619.

8. Освіта в культурі людства

Література

1. Алексюк А. М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Тео­рія: Підруч. — К.: Либідь, 1998. — С. 10—14, 17—19, 35—55, 157—170, 254—284.

2. Подласый И. П. Педагогика: Учеб. для студентов высших пед. учеб. заведений — М.: Просвещение; Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1996. — С. 10—20.

3. Психология и педагогика / Под ред. Радугина А. А. —


М., 1997. — С. 185—191.

4. Практическая психология для преподавателей / Под ред. академ. М. К. Тутушкиной — М: Информ.-издат. дом «Филинъ», 1997 — С. 208—220.

5. Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні (Х—поч. ХХ ст.): Нариси. — К., 1991 — С. 18—28.

9. Педагогіка як наука про освіту. Структура сучасної педагогіки
Література

1. Гончаренко С. Український педагогічний словник. — К.: Либідь, 1997. — С. 266—279.

2. Касьяненко М. Д. Педагогіка співробітництва: Навч. посіб. — К.: Вища шк., 1993 — С. 7—75.

3. Куписевич Ч. Основы общей дидактики. / Пер. с пол. О. В. Долженко. — М.: Высш. шк., 1986. — С. 126—142, 173—200, 242—277.

4. Лозниця В. С. Психологія і педагогіка: Основні положення: Навч. посіб. для самост. вивч. дисципліни. — К.: Екс Об, 2000. —
С. 184—194.

5. Подласый И. П. Педагогика: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. завед. — М.: Просвещение; Гуманит изд. центр ВЛАДОС, 1996. — С. 7—36


10. Навчання як головний шлях до освіти

Література

 1. Гончаренко С. Український педагогічний словник. — К.: Либідь, 1997. — С. 221—226, 235—242.

 2. Козаков В. А. Самостоятельная работа студентов и ее инфор­мационно-методическое обеспечение: Учеб. пособие. — К.: Высш. шк., 1990. — С. 129—136.

 3. Козаков В. А. Психологія діяльності та навчальний менедж­мент: Підруч.: У 2 ч. — Ч. 1. Психологія суб’єкта діяльності. — К.: КНЕУ, 1999. — С. 16—18.

 4. Лозниця В. С. Педагогіка і психологія: Основні положення Навч. посіб. для самост. вивч. дисципліни. — К., 2001. —
  С. 209—234.

 5. Касьяненко М. Д. Педагогіка співробітництва: Навч. посіб.: — К.: Вища шк., 1993. — С. 179—253.

 6. Подласый И. П. Педагогика: Учеб. для студентов высш. пед. учеб. заведений. — М.: Просвещение; Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1996. — С. 199—390.

 7. Кунисевич Ч. Основы общей дидактики / Пер. с пол. О. В. Долженко. — М.: Высш. шк., 1986. — С. 76—281.База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка