Тематичний планСторінка3/3
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.6 Mb.
1   2   3
 1. Використовуючи Дані балансу (див. додаток 1), проаналізуйте ліквідність та платоспроможність споживчого товариства на початок і кінець року.
 1. Використовуючи дані балансу (див. додаток 1), проаналізуйте фінансову стійкість та економічну незалежність споживчого товариства, на початок і кінець року.
 1. Складіть поточний фінансовий план консервного заводу на І квартал поточного року.

Вихідні дані:

амортизаційні відрахування - 145 тис. грн;

приріст нормативу оборотних коштів - 43 тис. грн;

прибуток від звичайної діяльності — 180 тис. грн;

податок на прибуток - 45 тис. грн;

обсяг капітальних вкладень - 175 тис. грн;

фонд виплати дивідендів - 53 тис. грн;

резервний фонд - 26 тис. грн;

короткострокові кредити банку - 49 тис. грн;

погашення кредитів банку - 43 тис. грн;

надлишок власних оборотних коштів — 20 тис. грн;

інші витрати - 48 тис. грн; інші надходження - 14 тис. грн;

доходи від здавання основних засобів в оренду - 25 тис. грн.


 1. Складіть поточний фінансовий план для споживчого товариства на І квартал поточного року.

Вихідні дані:

прибуток за планом - 180 тис. грн;

збір пайових внесків - 8 тис. грн;

надходження вступних внесків -1,5 тис. грн;

надходження короткострокових позик банку — 20 тис. грн;

надходження від реалізації зайвого майна - 10 тис. грн;

інші надходження - 2 тис. грн;

наявність власних засобів в обороті на початок планового року - 300 тис. грн;

податок на прибуток підприємства - 45 тис. грн;

відрахування від планового прибутку на створення фондів і дивіденди пайовикам - 50 тис. грн;

відрахування від прибутку до фонду фінансування капітальних вкладень - 40 тис грн;

норматив власних оборотних засобів (мінімальний) – 230 тис. грн.


 1. Складіть прогноз руху грошових коштів для Колківського консервного заводу на 2006 рік на підставі даних.

На прогнозований період підприємство планує: отримати дохід основної операційної діяльності в сумі 270 тис. грн;

провести емісію пінних паперів на суму 58 тис. грн;

нарахувати заробітну плату працівникам у межах 92 тис. грн;

здійснити капітальні вкладення на суму 168 тис. грн;

спрямувати на збільшення товарно-матеріальних запасів 110 тис. грн;

отримати банківські кредити на суму 45 тис. грн;

інші доходи - 62 тис. грн; інші надходження - 35 тис. грн;

на погашення позик та сплату відсотків спрямувати 32 тис. грн;

на сплату податків та інших обов’язкових платежів спрямувати 28 тис. грн;

інші витрати - 40 тис. грн.

призводить до падіння виробництва, а їх відсутність - до його припинення. Наявність достатніх доходів створює передумови для нормального перебігу відтворювального процесу, але ще не гарантує.
Додаток 1.

Баланс підприємства на 31 січня звітного року


Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

І Необоротні активи


Основні засоби:

залишкова вартість

первісна вартість

знос

030

031


032

8756


10400

1644

10930

12640


1710

Інші необоротні активи

070

-

-

Усього за розділом І

080

8756

10930

ІІ. Оборотні активи


Запаси:

виробничі записи

незавершене виробництво

готова продукція


100


120

130

2420

330


380

3350


220

500


Грошові кошти та їх еквіваленти:

у національній валюті

в іноземній валюті

230


240

9950


-

10300


-

Інші оборотні активи

250

210

220

Усього за розділом ІІ

260

13290

14590

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

500

600

Баланс

280

22546

26120

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

І Власний капітал


Статутний капітал

300

12300

12800

Додатково вкладений капітал

320

1200

1900

Резервний капітал

340

130

240

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-

1200

Усього за розділом І

380

13630

16140

ІІІ. Довгострокові зобов’язання


Довгострокові кредити банків

440

900

70

Інші довгострокові зобовязання

470

-

140

Усього за розділом ІІІ

480

900

210

ІV. Поточні зобов’язання


Которкострокові кредити банків

500

640

500

Поточні зобовязання за розрахунками

540-610

7376

9270

Усього за розділом ІV

620

8016

9770

Баланс

640

22546

26120

Література

 1. Конституція України.

 2. Господарський кодекс України.

 3. Закони України (зі змінами та доповненнями):

  1. “Про цінні папери і фондову біржу” від 18.07.91.

  2. “Про інвестиційну діяльність” від 18.09.91.

  3. “Про систему оподаткування” від 18.02.97.

  4. “Про відновлення платоспроможності боржника або визначення його банкрутом” від 30.06.99.

  5. “Про оподаткування прибутку підприємств” від

22.05.97.

  1. “Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 24.12.02.

  2. “Про податок на додану вартість” від 03.04.97.

  3. “Про лізинг” від 11.12.03.

  4. “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” від 09.07.03.

  5. “Про внесення змін до деяких Законів України з питань загальнообов’язкового державного соціального страхування” від 17.01.02.

  6. “Про державну підтримку малого підприємництва” від 19.10.00.

  7. “Про національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні” від 21.12.00.

  8. “Про Державний бюджет України на 200 р.”.

  9. “Про фіксований сільськогосподарський податок” від 17.12.98.

  10. “Про внесення змін в деякі Закони України по регулюванню діяльності в аграрному секторі економіки” від 19.06.03.

  11. Інструкція про порядок відкриті я, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах. Постанова Правління НБУ від 12.11.03. - № 492.

  12. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті. Постанова Правління НБУ від 21.01.04. - 22.

 1. Аранчій В.І. Фінанси підприємств. Навч. посіб. - K.: Видавничий Дім “Професіонал”, 2004. - 304 с.

 2. Бандурка О.М. Фінансова діяльність підприємства. Підруч. - K.: Либідь, 2002. - 384 с.

 3. Біла О.Г. Фінанси підприємств і організацій споживчої кооперації / За ред. О.Г. Білої. Підруч. для студ. кооператив, вищих навч. закл. - К. : НМЦ “Укоопосвіта”, 1999. - 520 с.

 4. Василик О. Д. Державні фінанси України. Підруч. - K.: Центр навчальної літератури, 2003. - 608 с.

 5. Грипьова В.М. Фінанси підприємств. Навч. посіб. - 2-ге вид. - K.: Знання-Прес, 2004. - 424 с.

 6. Грідчіна М.В. та ін. Фінанси. Теоретичні основи. - K.,

2004.

 1. Ковальчук С.В. Фінанси. Навч. посіб. - Львів: Новий світ, 2005. - 568 с.

 2. Мазаракі А А. Економіка торговельного підприємства. Підруч. для вузів. - K.: Хрещатик, 1999. - 800 с.

 3. Маслова С.О. Фінансовий ринок. Навч. посіб. - 2-ге вид. - K.: Каравела, 2003. - 344 с.

 4. Онисько С.М. Податкова система. Підруч. - 3-тє вид. - Львів: Магнолія Плюс, 2005. - 336 с.

 5. Опарні В.М. Фінанси: загальна теорія. Навч. посіб. - 2-ге вид. - K.: КНЕУ, 2002. - 240 с.

 6. Поддєрьогіп А.М. Фінанси підприємств. Підруч. - K.: КНЕУ, 2005. - 546 с.

 7. Романенко O.P. Фінанси. Підруч. - K.: Центр навчальної літератури, 2004. - 312 с.

 8. Савлук М.І. Гроші та кредит. Підруч. - K.: КНЕУ, 2002. -598 с.

 9. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств. Навч. посіб. - Луцьк: Вежа, 2000. - 254 с.

 10. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. Навч. посіб. - K.: КНЕУ, 2003. - 554 с.

 11. Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. - 2-ге вид. - K.: Лібра, 2000.

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ

«Фінанси підприємств» для спеціальності

5.03050901 «Товарознавство та комерційна діяльність» 1. Поняття про фінанси, їх суть і функції. Фінансова система України.

 2. Склад і напрями фінансової політики на сучасному етапі.

 3. Суть фінансового механізму.

 4. Поняття господарського механізму підприємств, суть господарського розрахунку, його вдосконалення в умовах ринкової економіки.

 5. Функції фінансової служби підприємства.

 6. Умови успішного функціонування підприємства.

 7. Принципи господарського розрахунку.

 8. Особливості формування власного капіталу на підприємствах різних форм власності.

 9. Визначення фінансових потреб підприємства: фінансових коефіцієнтів, руху коштів, оцінки ділового середовища.

 10. Державне кредитування підприємств.

 11. Сутність і основи організації оборотних коштів.

 12. Джерела формування оборотних коштів.

 13. Поняття про управління фінансами. Фінансовий апарат, його функції.

 14. Система безготівкових розрахунків, їх значення й умови застосування.

 15. Форми безготівкових розрахунків, їх характеристика.

 16. Розрахунково-платіжна дисципліна, санкції

 17. Місцеві податки і збори.

 18. Акцизний збір.

 19. Розрахунки чеками.

 20. Податкове законодавство України про фінансові санкції. Суть адміністративних стягнень.

 21. Роль грошових надходжень підприємств у процесі кругообігу коштів.

 22. Створення і використання спеціальних фондів, їх характеристика.

 23. Склад і структура оборотних засобів. Джерела їх формування.

 24. Валовий дохід підприємств і організацій різних форм власності.

 25. Суть і необхідність кредиту. Порядок видачі і погашення позик.

 26. Поняття капітальних вкладень, їх види.

 27. Роль інвестицій, спрямованих на реконструкцію і технічне переозброєння підприємств.

 28. Лізинговий кредит, його суть і значення.

 29. Загальна характеристика взаємовідносин підприємств із фінансовими органами. Платежі до бюджету, їх види.

 30. Законодавча база, що регламентує систему спадкування України.

 31. Податок на прибуток підприємств і організацій, порядок визначення оподаткованого прибутку, сума податку. Пільги по оподаткуванню.

 32. Відповідальність за правильність обчислення і сплати податків та обов’язкових відрахувань. Штрафні санкції.

 33. Мета фінансового планування. Зміст і структура фінансового стану організацій і підприємств.

 34. Фінансовий план як складова частина бізнес-плану. Методика фінансового планування.

 35. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства.

 36. Суть фінансової стратегії підприємств, її значення.

 37. Зміст і значення оперативного фінансового плану.


1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка