Тематичний план лекцій загальна психологія спеціальність: «Медична психологія» 1 курсСторінка9/19
Дата конвертації11.04.2016
Розмір3.62 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   19

Тематичний план практичних занятьТема

Кільк.


годин

1.

Основні фактори походження індивідуальних відмінностей: спадковість і навколишнє середовище, вроджене та набуте

2

2.

Проблема дослідження інтегральної індивідуальності. Теорії інтегральної індивідуальності як модель системного дослідження індивідуальності

2

3.

Прояви функціональних асиметрій мозку. Методи дослідження функціональних асиметрій мозку

2

4.

Вивчення статевих відмінностей. Фемінні та маскулінні риси. Андрогенія

2

5.

Класифікація загальних та спеціальних здібностей. Моделі інтелекту

2

Разом:

10

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Перелік питань до модулю 1: 1. Предмет і завдання диференційної психології.

 2. Спадковість і навколишнє середовище в детермінації індивідуальних відмінностей.

 3. Онтологічні та хронологічні характеристики розвитку психіки, індивідуального розвитку.

 4. Індивідуальність людини як об’єкт наукового дослідження в диференційній психології.

 5. Проблема дослідження інтегральної індивідуальності.

 6. Теорії інтегральної індивідуальності як модель системного дослідження індивідуальності.

 7. Теоретичні та прикладні аспекти інтегративного дослідження індивідуальності.

 8. Методи діагностики якостей індивідного рівня інтегральної індивідуальності.

 9. Методи психологічного дослідження індивідуальних відмінностей особистості.

 10. Класифікація загальних і спеціальних здібностей.

 11. Внесок вітчизняної психології у вивчення здібностей і обдарованості

 12. Інтелект у структурі індивідуальних відмінностей.

 13. Моделі інтелекту.

 14. IQ і здатність до навчання.

 15. Розвиток інтелекту й спеціально-пізнавальних здібностей протягом життя.

 16. Спадковість і навколишнє середовище в детермінації інтелектуальних відмінностей.

 17. Зв'язок здібностей і обдарованості із схильністю до певного виду діяльності.

 18. Індивідуально-діяльнісний підхід до вивчення здібностей.

 19. Функціонально-генетичний підхід до вивчення здібностей.

 20. Функціональні асиметрії мозку.

 21. Право- і ліворукість, теорія ведучої півкулі головного мозку.

 22. Особливості сприйняття правопівкульних.

 23. Особливості сприйняття лівопівкульних.

 24. Особливості сприйняття амбідекстрів.

 25. Теорії походження ліворукості.

 26. Асиметрія зору, слуху, вестибулярного апарату.

 27. Обґрунтування вродженості ліворукості.

 28. Методи дослідження функціональних асиметрій мозку

 29. Статеві відмінності. Методологічні проблеми.

 30. Біологічні й культурні фактори статевих відмінностей.

 31. Статеві відмінності в здібностях.

 32. Статеві відмінності в особистості.

 33. Статеві відмінності в досягненнях.

 34. Типологічні особливості й успішність в навчанні.

 35. Залежність успішності інтелектуальної професійної діяльності від індивідуальних відмінностей.

 36. Типологічні особливості та успішна професійна діяльність.

 37. Типологічні особливості та навчальна діяльність.

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна:


 1. Анастази А. Дифференциальная психология. - ЭКСМО - Пресс, 2001. - 742 с.

 2. Айзенк Г.Ю. Интеллект: новый взгляд // Вопр. психологии. - 1995.- №1.- С.111-131.

 3. Батаршев А.В. Психология индивидуальных различий. - М. – 2001. - 253с.

 4. Введение в психологию / Под общ. ред. А.В.Петровского - М.: Академия, 1996.

 5. Вітенко І.С. Загальна та медична психологія / І.С.Вітенко. – Київ: Здоров'я, 1994. – 296 с.

 6. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. - М.,1991.

 7. Выготский Л.С. История развития высших психических функций // Собр.соч.Т.3. М.: Педагогика,1983.

 8. Гильбух Ю.З. Внимание: одаренные дети.- М.,1991.

 9. Дружинин В.Н. Психология общих способностей.- СПб: Питер, 1999.

 10. Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология.- СПб, 2001. – 454 с.

 11. Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины – СПб: Питер, 2002. – 544 с.

 12. Лейтес Н.С. Возрастная одаренность и индивидуальные различия. - М.: Воронеж,1997.

 13. Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание, личность. - М., 1977.

 14. Либин А.В. Дифференциальная психология: на пересечении европейских, российских и американских традиций. - М.: Смысл, 1999.- 532 с.

 15. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник / С.Д. Максименко. – [2-е вид]. – Київ: «Центр навчальної літератури», 2004. – 272 с.

 16. Нартова-Бочавер С.К. Дифференциальная психология: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений – М.: Ижица, 2002. – 160 с.

 17. Обозов Н.Н. Типы личности, темперамент и характер: Методическое пособие.- СПб.: МАПН, 1995.

 18. Петровский А.В. Способности // Введение в психологию - М., 1995.

 19. Психология индивидуальных различий // Хрестоматия. / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер и В.Я.Романова.- М.: ЧеРо, 2000.

 20. Рубинштейн С.П. Основы общей психологии.- СПб.: Питер, 1999.

 21. Холодная М.А. Психология интеллекта. Парадоксы исследования. СПб: Питер, 2002.

Додаткова: 1. Анастази А. Психологическое тестирование - СПб.: Питер, 2001.

 2. Агеева С.Р. Функциональная асимметрия рук как показатель межполушарной асимметрии у первоклассников // Новые исследования по возрастной физиологии - М., 1980.

 3. Ананьев Б.Г. Проблема парной работы больших полушарий головного мозга // Учение И.П.Павлова и философские вопросы психологии. - М.-Л.,1952.- С. 171.

 4. Батаршев А.В. Темперамент: Взаимосвязь с типами высшей нервной деятельности. Характерологические особенности. Как определить тип темперамента?: Учеб.пособие. - Таллин: Центр инф. и соц.технологий «Регалис», 1996.

 5. Брагина И.Н., Доброхотова Т.А. Функциональные асимметрии человека.- М.: Медицина,1981.- 288 с.

 6. Брунер Дж. Психология познания. М.: Прогресс, 1977.

 7. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. - М., 1991.

 8. Гуревич К.М. Тесты интеллекта в психологии // Вопр. психологии - 1980.- № 2- С. 53 - 64.

 9. Колесников В.Н. Лекции по психологии индивидуальности - М.: Изд. «Институт психологии РАН».- 1996.

 10. Кон И.С. Психология половых различий // Вопр. психологии. -1981. - №2

 11. Кликс Ф. Пробуждающееся мышление. У истоков человеческого интеллекта. М.: Прогресс, 1983.

 12. Левитов Н.Д. Психология характера.- М.: Просвещение, 1969.

 13. Мелхорн Г., Мелхорн Х . Гениями не рождаются. - М.: Педагогика, 1989.

 14. Мид М. Культура и мир детства // Пол и темперамент - М.,1988. - С.59- 71.

 15. Михеев В.Ф. Наследственная обусловленность некоторых индивидуальных особенностей.- М.,1978.- С. 254-262.

 16. Мерлин В.С. Очерк теории темперамента.- Пермь: ПГПИ, 1973.

 17. Немов Р.С. Практическая психология: Учеб. пособие - М.: ВЛАДОС, 1997.

 18. Небылицын В.Д. Основные свойства нервной системы человека - М.: Просвещение, 1966.

 19. Психология и психоанализ характера: Хрестоматия по психологии и типологии характера / Ред. сост. Д.Я. Райгородский - Самара: БАХРАХ, 1997.

 20. Психология одаренности детей и подростков: Учебное пособие / Под ред. Н.С. Лейтеса.- М.: Академия, 2000.

 21. Равич-Щербо И.В. Первые итоги исследования свойств нервной системы близнецовым методом // Психология и психофизиология индивидуальных различий. - М.: Педагогика,1977. - С. 89-98

 22. Симонов П.В., Ершов П.М. Темперамент, характер, личность. - М.: Наука, 1984.

 23. Стреляу Я. Роль темперамента в психическом развитии / Под общ. ред. И.В.Равич-Щербо. - М.: Прогресс, 1982.

 24. Теплов Б.М. Психология индивидуальных различий // Теплов Б.М. Избр. труды: В 2 т. Т.1.- М.: Педагогика, 1985.

 25. Цуканов Б.И. Фактор времени и природа темперамента // Вопр. психологии . -1988. - № 4. - С.129 - 136.

 26. Чудновский В.Э., Юркевич В.С. Одаренность: дар или испытание? - М., 1990.

ПСИХОЛОГІЯ СПІЛКУВАННЯ

Спеціальність: «Медична психологія»

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ з дисципліни ПСИХОЛОГІЯ СПІЛКУВАННЯ

Спеціальність: «Медична психологія» - 3 курс

Тема

К-сть

год


1

Спілкування як феномен психології

2

2

Основні характеристики спілкування

2

3

Спілкування як обмін інформацією

2

4

Спілкування як взаємодія

2

5

Спілкування як розуміння та сприйняття одне одного

2

6

Конфліктне спілкування

2

7

Психологія спілкування лікаря з пацієнтом

4

8

Особливості особистості лікаря та пацієнта у міжособистісній взаємодії

4
Разом

20

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬТема

К - сть

год


1

Теоретико-методологічні передумови дослідження спілкування

2

2

Особливості вербального та невербального спілкування.

Психотренінг навичок спілкування.2

3

Особливості механізмів подачі зворотного зв’язку.

Психотренінг навичок спілкування.2

4

Особливості інтерактивної форми спілкування.

Психотренінг навичок спілкування.2

5

Особливості характеристики людини за першим враженням.

Психотренінг навичок спілкування2

6

Особливості поведінки в конфліктних ситуаціях.

Психотренінг навичок спілкування2

7

Особливості міжособистісного спілкування лікаря та хворого.

Психотренінг навичок спілкування.4

8

Особливості комунікативної культури лікаря-психолога.

Психотренінг навичок спілкування.4
Разом

20

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВТема

К-сть

год


1

Спілкування як форма існування і виявлення людської сутності. Категоріальний апарат спілкування.

2

2

Спілкування як потреба людини.

2

3

Концептуальні положення “символічного інтеракціонізму”

2

4

Трансактний аналіз Е.Берна

2

5

Особливості рольової міжособистісної взаємодії.

2

6

Психологічні основи впливу в процесі спілкування.

2

7

Конфлікти у медичній сфері.

2

8

Застосування управління конфліктом до вирішення будь-якої проблеми лікаря.

2

9

Етика медичного спілкування як прояв культури почуттів.

2

10

Індивідуально-психологічні особливості портрета медика.

2
Разом

20

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Модуль 1. 1. Наведіть відомі Вам визначення поняття "спілкування".
  "Розведіть" поняття "спілкування" і "комунікація".

 2. Яке значення для поглиблення знань про спілкування мала дискусія з приводу співвідношення понять "діяльність" і "спілкування"? Наведіть аргументи різних погляді» на це співвідношення.

 3. Назвіть і розкрийте основні принципи теорії спілкування Б.Ф. Ломова.

 4. Яке значення має поняття "сукупний суб'єкт" для аналізу спілкування?

 1. Чим відрізняється соціально-психологічний аспект дослідження спілкування від загальнопсихологічного?

 2. Як співвідносяться поняття "спілкування" і "суспільні відносини"? Які точки зору Вам відомі з цього приводу?

 3. Чому, визначаючи структуру спілкування, необхідно виділяти аспект, в якому вона розглядається? Наведіть приклади відомих Вам класифікацій структури спілкування.

 4. Дайте характеристику міжособистісному спілкуванню.

 5. Яке значення для людини має рольове спілкування?

 6. Як Ви розумієте зв'язок "соціальної позиції" і "соціальної ролі" в спілкуванні? Чи впливає цей зв'язок на зміст спілкування?

 7. Яку роль в життєдіяльності людей відіграє ритуальне
  спілкування? Наведіть приклади.

 8. Що таке монологічне спілкування, імператив і маніпуляція?

 9. Наведіть приклади, де маніпуляція є необхідною складовою життєдіяльності людини.

14. В чому полягають особливості діалогічного спілкування? Розкрийте його творчу функцію.

 1. Покажіть роль комунікативно-зв'язуючої функції спілкування в процесі антропосоціогенезу.

 2. Наведіть приклади, в яких розкривається людинотворча функція спілкування.

 3. Розкрийте етапи формування потреби в спілкуванні в процесі онтогенезу. Чому без спілкування з дорослим не може відбуватись соціалізація особистості?

 4. Покажіть значення для теорії спілкування експерименту зі сліпоглухонімими дітьми Загорської школи-інтернату.

 5. Розкрийте зміст феномену "психологічне непідтвердження".

 6. Що таке афіліація? Покажіть значення цього явища для людини.

 7. Покажіть зв'язок афіліації з соціальною підтримкою.

 8. В чому полягає "буферний ефект соціальної підтримки"?

 9. Покажіть, як співвідносяться поняття "самотність", "емоційна ізоляція" і "соціальна ізоляція".

24.Дайте визначення поняттю "соціальна перцепція". Розкрийте його зміст, покажіть багатофункціональність цього процесу.

25. Який зміст Ви вкладаєте у вислів, що об'єкт соціальної пер­цепції є автором повідомлення, яке інтерпретується спостерігачем?

26.Розшифруйте вислів: „"перцептивні гачки" с соціальним шифром об'єкта соціальної перцепції".

27. Що таке фізіогноміка? Назвіть видатних вчених, які при­четні до такого роду знань. Яке місце посідає фізіогиоміка в теорії соціальної перцепції?

28.Чому, на вашу думку, розвиток знань з фізіогноміки, френології, хіромантії, графології, астрології загальмувався? Яке значення ці сфери знань мають для розвитку психології індивідуальних відмінностей?

28.Назвіть найбільш відомі Вам теорії типологій особистості. Покажіть їх зв'язок з дослідженнями зовнішніх ознак особистості.

29.Що таке візуальна психодіагностика? Покажіть її практичне значення. Чи використовуєте Ви в своїй практиці яку-небудь із технік візуальної психодіагностики?

30.В зв'язку з чим виникає і в чому полягає проблема точності міжособистісної перцепції?

31. Чи можна розвинути перцептивні здібності за допомогою тренінгу?

32.Дайте визначення суб'єктові перцептивного процесу. Які його особливості впливають на адекватність сприйняття?

33.Покажіть, як рівень культури суб'єкта виливає на його перцептивні здібності.

34.Розкрийте значення вікових і статевих особливостей особистості суб'єкта перцепції, які впливають на адекватність його сприйняття.

35.Покажіть особливості процесу соціальної перцепції в ситуа­ції рольової взаємодії.

36. Які ефекти сприйняття виникають в ситуації першого враження про людину?

37. Розкрийте сутність "ефекту ореолу" і покажіть фактори, що впливають на цей ефект.

38. Дайте характеристику стереотипізації як ефекту міжособистісного сприйняття.

39. Що таке "стереотип очікування"? Покажіть позитивні і негативні його сторони в ситуації педагогічного процесу.

40.Дайте характеристику процесу соціальної перцепції в ситуації діалогічної взаємодії.

41.Які Ви знаєте значення поняття "ідентифікація"? Що означає "зрозуміти людину"?

42.Визначте роль соціальної рефлексії у соціальній перцепції.


Покажіть відмінності загальнопсихологічпого поняття "рефлексія"
і його соціально-психологічного тлумачення як соціальної рефлексії.

43.Що таке каузальна атрибуція? Розкрийте зміст цього феномену.

44.Які Ви знаєте способи каузальної атрибуції?

45.В чому полягає фундаментальна помилка каузальної атрибуції?

46.Визначте умови, що спричиняють фундаментальну помилку каузальної атрибуції.

47.Покажіть, як досліджується в теоріях атрибуції проблема спостерігач-учасник".

ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ:

Навчальна: 1. Філоненко М.М. Психологія спілкування: навч. підручник.- К.: «Центр навчальної літератури», 2010.

Наукова:

 1. Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни. - М., 1991.

 2. Агеев В.С. Межгрупповое взаимодействие: социально-психологичес­кие проблемы. - М., 1990.

 3. Алешина Ю.Е. Консультативная беседа: введение в практическую со­циальную психологию. - М., 1996.

 4. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания. - Л., 1968.

 5. Андреева Г.М., Богомолова Н.Н., Петровская Л.А. Современная со­циальная психология на Западе. Теоретические ориентации. - М., 1978.

 6. Балл Г. А. Понятие адаптации и ее значение для психологии личнос­ти // Вопросы психологии. - № 1. - 1989.

 7. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. - М.,1988.

 8. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. - М., 1986.

 9. Бехтерев В. М. Коллективная рефлексология. Избранные работы по социальной психологии. – М., 1994.

 10. Битянова М. Р. Социальная психология: наука, практика и образ мыс­лей. - М.,2001.

 11. Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия. - СПб., 1997.

 12. Богданов В. А. Социально-психологические свойства личности. - Л., 1983.

 13. Бодалев А. А. Личность и общение. Избранные труды. - М., 1983.

 14. Брушлинский А. В., Поликарпов В. А. Мышление и общение. - Минск, 1990.

 15. Горелов И. Н. и др. Умеете ли вы общаться? - М., 1991.

 16. Карнегі Дейл. Як завойовувати друзів та впливати на людей.-Харків: ВАТ «Харківська книжкова фабрика ім.М.В.Фрунзе», 2005.- 560 с.

 17. Клиническая и медицинская психология: Учебное пособие / В.Д.Менделевич.- 5-е изд.-М.: МЕДпресс-информ, 2005.- 432 с

Методична:

 1. Зубенко Л.Г., Нємцов В.Д. Культура ділового спілкування: Навч. посібник.-К.: «ЕксОб», 2002.- 200 с.

 2. Комінко С.Б., Кучер Г.В. Кращі методи психодіагностики: Навч. Посібник.-Тернопіль

 3. Основи риторики для менеджера: Навчально-практичний посібник /Укладач Барч К.В. – Ужгород: НКФ «Інпроф», 2003. – 344 с.

 4. Пиз А. Язык телодвижений: Пер. с англ. - Новгород, 1992.

 5. Рогов Е.И. Психология общения. - М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001.- 336 с.

 6. Щёкин Г. В. Как читать людей по их внешнему облику. - К., 1993.

ПСИХОФІЗІОЛОГІЯ

Спеціальність: «Медична психологія»


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   19


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка