Тематичний план лекцій загальна психологія спеціальність: «Медична психологія» 1 курсСторінка8/19
Дата конвертації11.04.2016
Розмір3.62 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   19

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ З ДИСЦИПЛІНИ

 1. Поняття та предмет генетичної психології.

 2. Завдання генетичної психології.

 3. Місце генетичної психології в системі психологічних, медичних та інших дисциплін.

 4. Еволюція та сучасний стан генетичної психології в Україні і світі.

 5. Генетична психологія як комплексна наукова дисципліна: теоретичні та методологічні основи.

 6. Галузі застосування знань з генетичної психології.

 7. Генетична психологія як окремий напрямок психології (С.Д.Максименко).

 8. Основні задачі психолого-педагогічного дослідження у генетичній психології.

 9. Теоретичні і методологічні основи генетичної психології.

 10. У чому особливість співвідношення метод-предмет?

 11. Особливості співвідношення між методом пізнання, його об’єктом і предметом.

 12. У чому полягає залежність між уявленням про об’єкт і вибором засобів (методів) побудови логіки конкретно-наукового дослідження.

 13. Поняття об’єкта у психології.

 14. Історія підходів до проблеми психічного розвитку і навчання.

 15. У чому полягає сутність генетичного методу наукового пізнання?

 16. Яка основна мета генетичного дослідження?

 17. Проаналізуйте особливості застосування генетичного методу у дослідженнях психіки Ж.Піаже, Д.Болдвіном, К.Гроссом. А. Біне та ін.

 18. У чому полягає відмінність генетичної психології від генетичної епістемології Ж.Піаже?

 19. Проаналізуйте особливості застосування генетичного методу в дослідженнях проблем дитячої психології радянськими психологами (Г.С.Костюком, Л.С. Виготським, С.Л. Рубінштейном, О.М. Лєонтьєвим, О.В. Запорожцем та ін.).

 20. У чому особливість досліджень П.П.Блонського?

 21. У чому полягає сутність «феномену Виготського»?

 22. Поясність основні етапи аналізу теорії Піаже Виготським.

 23. Вчення П.Я.Гальперіна про поетапне формування розумових дій.

 24. У чому полягає значущість наукових досліджень В.В.Давидова, Д.Б.Ельконіна для розвитку генетичної психології?

 25. «Навчання», «виховання» і «формування особистості» - основні поняття радянської і пострадянської педагогічної психології.

 26. Функціональні і генетико-історичні методи дослідження в педагогічній психології.

 27. Теорія специфічних рушійних сил Г.С.Костюка.

 28. Формуючий експеримент як основний метод наукового психолого-педагогічного дослідження.

 29. Дослідження розумового розвитку школяра у процесі навчання.

 30. Проаналізуйте переваги і недоліки методики навчання школярів з урахуванням їх типологічних особливостей (за Н.О. Менчинською).

 31. Проаналізуйте переваги і недоліки управління навчальною діяльністю за допомогою програм, що ґрунтуються на теорії поетапного формування розумових дій.

 32. Що таке рушійні сили розумового розвитку дитини (за Г.С.Костюком)?

 33. Які основні внутрішні умови розумового розвитку школяра?

 34. Що таке теорія поетапного формування розумових дій?

 35. Яке значення формуючого експерименту у психології?

 36. Чому організацію і поетапне формування розумових здібностей вважають ядром процесу засвоєння школярем нових знань, навичок і умінь.

 37. Теорія управління процесом засвоєння знань.

 38. Поняття та функції формуючого експерименту.

 39. Зв'язок між психічним розвитком дитини та її вихованням в навчанням.

 40. Значення загальноосвітніх систем у розвитку психіки дитини.

 41. Психологічна теорія взаємозв’язку навчання і розвитку (Л.С. Виготський, С.Л. Рубінштейн, О.М. Лєонтьєв, П.Я. Гальперін, Д.Б. Ельконін, О.В. Запорожець).

 42. Аналіз процесу навчання (В.В. Давидов).

 43. Експериментальне формування цілісної системи навчання.

 44. Кібернетична теорія навчання.

 45. Методологічні принципи аналізу розвитку і формування психічних новотворів

 46. Всезагальні, загальні і специфічні наукові методи генетичної психології.

 47. Аналіз побудови наукового знання, ступінь і характер його обґрунтування в залежності від використаних для його дослідження методів.

 48. формуючий експеримент – основний метод наукового психолого-педагогічного дослідження.

 49. Проаналізуйте фази наукового пізнання.

 50. У чому полягає залежність структури пізнання від рівня пізнання, на якому відбувається формування предмета?

 51. Методи емпіричного пізнання.

 52. Структурно-функціональний аналіз методів.

 53. Поняття емпіричних і теоретичних методів дослідження та їх взаємозв’язок.

 54. Теоретичні, емпіричні та експериментальні методи.

 55. Принцип теоретичної обґрунтованості емпіричного пізнання.

 56. Зв'язок між об’єктом і методом дослідження.

 57. Основне завдання теоретичних методів дослідження.

 58. Загальна характеристика емпіричних методів дослідження: спостереження, вимірювання, експеримент.

 59. Стандартизовані методи дослідження психіки: види, правила використання, вимоги до їх застосування, особливості опрацювання результатів.

 60. Застосування проективних методик.

 61. У чому полягає відмінність експериментальних методів від обсерваційних?

 62. У чому полягає відмінність між лабораторним і природним експериментом?

 63. Правила застосування констатуючого і формуючого експериментів.

 64. Застосування формуючого експерименту у віковій і педагогічній психології.

 65. Етичні і правові аспекти застосування психологічних досліджень у дітей.

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИОсновна:

 1. Аналитическая философия. Избранные тексты, /сост. А.Ф. Грязнов. – М.: МГУ, 1993. – 181 с.

 2. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. – Л.: ЛГУ, 1968. – 338.

 3. Ананьев Б.Г. Комплексное изучение человека и психологическая диагностика // Вопросы психологии. – 1968, № 6. – С. 21–33. №12. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. – Л.: ЛГУ, 1977. – 380 с.

 4. Андреев И.Д. Теория как форма организации научного знания. – М.: Наука, 1979. – 304 с.

 5. Анцыферова. Л.И. К теории личности как развивающейся системы / Психология формирования и развития личности. – М., 1981. – С. 3–19.

 6. Асмолов А.Г. Личность как предмет психологического исследования. – М., 1984. – 104 с.

 7. Блюм Г. Психоаналитические теории личности. – М.: КСП, 1996. – 247 с.

 8. Браун Д. Психология Фрейда и постфрейдисты. – М.: Рефл–бук, К.: Ваклер, 1998. – 420 с.

 9. Возрастные возможности усвоения знаний (младшие классы школы). – М.: Просвещение, 1996. – 311 с.

 10. Верч Дж. Голоса разума. Социокультурный подход к опосредованному действию. – М.: Тривола, 1996. – 174 с.

 11. Выготский Л. С. Собр. соч. – Т. 1–6. – М.: Педагогика, 1982-84.

 12. Гальперин П.Я. Введение в психологию. – М.: МГУ, 1976. – 150 с.

 13. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в психологию. Курс лекций. М.:
  МГУ, 1995.

 14. Давыдов В.В. Генезис и развитие личности в детском возрасте. // Вопросы психологии, 1992, 3 1–2. – С. 22–32.

 15. Дусавицкий А.К. Развитие личности в учебной деятельности. М.: Дом педагогики, 1996.

 16. Загвязинский В.И. Методология и методика дидактического исследования. – М.: Педагогика, 1982. – 160 с.

 17. Занков Л.В. О предмете и методах дидактических исследований. – М.: Педагогика, 1982. – 196 с.

 18. Запорожец А.В. Восприятие и действие. – М., 1967. – 322 с.

 19. Запорожец А.В. Основные проблемы онтогенеза психики // Изб­ран, психол. труды, т. I. – М.: Педагогика, 1986. – С. 223–258.

 20. История ментальностей, историческая антропология. /Ред.–сост. М. Михина. – М.: ИВИ РАН, 1996. – 255 с.

 21. Копнин П.В. Гносеологические и логические основы науки. – М.: Мысль, 1974. – 468 с.

 22. Копнин П.В. Диалектика как логика и теория познания. Опыт ло­гико–гносеологического исследования. – М.: Наука, 1979. – 324 с.

 23. Костюк Г.С. Навчально–виховний процес і психічний розвиток особистості. – К. – Радянська школа, 1989. – 608 с

 24. Леонтьев А.А. Проблемы развития психики. – М.: Наука, 1984. – 493 с.

 25. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: Политиз­дат, 1977. – 304 с.

 26. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психо­логии. – М.: Наука, 1984. – 444 с.

 27. Лурия А.Р. Об историческом развитии познавательных процессов. – М.: Наука. 1974. – 171 с.

 28. Максименко С.Д. Історія психологічного аналізу // Філософська і соціологічна думка. 1995, № 3–4. С 39–46.

 29. Максименко С.Д. Генетико-моделирующий метод в исследовании возрастной и педагогической психологии / Тезисы к ХХП Меж­дународному психологическому конгрессу, ГДР, Лейпциг, 6–12 июля. – 1980. – С. 37. На англ. яз.

 30. Максименко С.Д. Генетическая психология: проблемы и перспек­тивы. //Журнал практикующего психолога, 1998, № 4, с. 64–80.

 31. Максименко С.Д. Общая психология. – К.: Ваклер, 1999. – 528 с.

 32. Максименко С.Д. Генетико-моделирующий метод в исследовании обучения умственного развития школьников // Радянська щкола, 1981, №12. – С. 23–29.

 33. Максименко С.Д., Недашковский В. П. Теоретические аспекты исследования формирующего эксперимента в психологическом исс­ледовании учебного процесса. – К.: Радянська школа, 1983. – С. 40–50.

 34. Максименко С.Д. Методологические аспекты психологии обуче­ния. / Психология. – Вып. 31, 1988. – С. 3–10.

 35. Максименко С.Д. Соотношение теории и метода в психологичес­ком исследовании / Вторая Всесоюзная конференция по экспери­ментальной психологии. – Львов, 1993. – С. 111–112.

 36. Максименко С.Д. Проблема метода в возрастной и педагогической психологии // Вопросы психологии. – 1989, № 4. – С. 31–39.

 37. Максименко С.Д. Теорія і практика психолого–педагогічного дос­лідження. – К.: КДШ, 1990. – 240 с.

 38. Максименко С.Д. Основи генетичної психології. – К., 1998. – 218 с.

 39. Максименко С.Д. Психологія в соціальній та педагогічній практи­ці. – К.: Наукова думка, 1999. – 216 с.

 40. Машбиц Е.И. Психологические основы управления учебной деятельностью. – К.: Вища школа, 1987. – 223 с.

 41. Машбиц Е.И. Психолого-педагогические проблемы компьютери­зации обучения. – М.: Педагогика, 1988. – 192 с.

 42. Менчинская Н.А. Обучение и развитие младших школьников. –М.: Педагогика, 1970. – 72 с.

 43. Нойманн Э. Происхождение и развитие сознания. – М.: Рефл–бук, К.: Ваклер, 1998. – 464 с.

 44. Обухова Л.Ф. Детская психология: теории, факты, проблемы. –М.: Тривола, 1995. – 356 с.

 45. Опыт системного исследования психики ребенка /Под ред. Н.И.
  Непомнящей. – М.: Педагогика; 1976. – 232 с.

 46. Пиаже Ж. Избранные психологические труды. – М.: Прогресс,1969. – 659 с.

 47. Пиаже Ж., Инельдер Б. Генезис элементарных логических струк­тур. – М.: Прогресс, 1963. – 448 с.

 48. Принцип развития в психологии / Под ред. Л.И. Анцыферовой, Г.С. Костюка. – М.: Наука, 1978. – 358 с.

 49. Проблема субъекта в психологической науке /Под ред. А.В,
  Брушлинского. – М.: Академический проект, 2000. – 320 с.

 50. Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. – М.: Наука, 1957. – 328 с.

 51. Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. – М.: Наука, 1972. – 423 с.

 52. Рубинштейн С.Л. Обучение и развитие //Хрестоматия по возрас­тной и педагогической психологии. Работы советских авторов пе­риода 1918–1945 гг. – МГУ, 1980. – С. 186–194.

 53. Талызина Н.Ф. Управление процессом усвоения знаний. – М.:
  МГУ, 1975. – 343 с.

 54. Формирование учебной деятельности школьников /Под ред. В.В. Давыдова, И. Ломпшера, А.К. Марковой. – М., 1982. – 216 с.

 55. Фресс П., Пиаже Ж. Экспериментальная психология. – М., 1966. – Вып. 2 и 1. – 422 с. – Вып. 3. – 317 с. – Вып. 5. – 108 с.

 56. Швалб Ю.М. Психологические модели целеполагания. К.: Стилос, 1997. – 238 с.

 57. Эльконин Д.Б. Психология обучения младшего школьника. – М.: Знание, 1974. – 64 с.

 58. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М.: Педаго­гика, 1989. – 560 с.

 59. Эриксон Э. Детство и общество. – СПб.: Университетская книга, 1996. – 592 с.

 60. Юдин Э.Г. Системный подход и принцип деятельности. – М.: На­ука. – 1978. – 391 с.

Додаткова:

 1. Абульханова-Славская К.А. Методологический аспект проблемы субъективного / Методологические и теоретические проблемы психологии. – М.: Наука, 1969. – С. 317-347.

 2. Абульханова-Славская К.А. Деятельность и психология личности. – М.: Наука, 1980. – 336 с.

 3. Амонашвили Ш.А. Воспитательная и образовательная функции оценки учителя школьников. – М.: Педагогика, 1984. – 296 с.

 4. Аристотель. О душе. – М.: Наука, 1976. – 448 с.

 5. Аршавина Л.И. Развитие аналитических компонентов мышления младших школьников / Психолого-педагогические аспекты учебного процесса в школе. / Под ред. С.Д. Максименко. – К.: Радян­ська школа, 1983. – С. 77-97.

 6. Балл Г.А. Теория учебных задач. Психолого-педагогический аспект. - М.: Педагогика, 1990. – 184 с.

 7. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. – М.: Прогресс, 1994. – 446 с.

 8. Березин Ф.В., Мирошииков М.П., Рожанец Р.В. Методика многостороннего исследования личности. – М.: Медицина, 1976. – 176 с.

 9. Бернал Дж. Наука в истории общества. – М.: Наука, 1956. – 735 с.

 10. Бехтерев В.М. Объективная психология. – Вып. 1. – 1912. – 600 с.

 11. Бехтерев В.М. Общие основы рефлексологии человека. Руководство к объективному изучению личности. – Л.: Государственное изд–во, 1925. – 423 с.

 12. Блауберг И.И., Юдин Э.Г. Становление и сущность системного подхода. – М.: Наука, 1973. – 387 с.

 13. Блонский П.П. Избранные педагогические произведения. – М.: АПН РСФСР, 1961. – 695 с.

 14. Богоявленская Д.Б. Интеллектуальная активность как психологический аспект изучения творчества //Исследование проблем пси­хологии творчества /Под ред. Я.А. Пономарева. – М.: Наука, 1983. – С. 182-194.

 15. Богоявленская Д.Б. Интеллектуальная активность как проблема
  творчества. – Ростов: РГУ, 1983. – 174 с.

 16. Богоявленская Д.Б. Субъект деятельности в проблематике творчества // Вопросы психологии, 1999, №2.

 17. Богоявленский Д.Н., Менчинская Н.А. Психология усвоения знаний в школе. – М.: АПН РСФСР, 1959. – 335 с.

 18. Богоявленский Д.Н., Менчинская Н.А. Психология учения / Психологическая наука в СССР. – М.: Наука, 1960. – Т. 2. – С. 286–336.

 19. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. – М.: Просвещение, 1968. – 464 с.

 20. Бойправ М.Д. Учебный эксперимент как психологическое условие формирования научных понятий. Автоферерат дисс... канд. пси­хол. наук. – К., 1982.

 21. Бор Н. Атомная физика и человеческое познание. – М.: Наука, 1961. – 151 с.

 22. Бройль Луи де. По тропам науки. – М.: Наука, 1962. – 295 с.

 23. Брушлинский А.В. Деятельность и опосредствование // Психологический журнал, 1998, т. 19, № 6. – С. 118–126.

 24. Будилова Е. А. Борьба материализма и идеализма в русской психологической науке. Вторая половина XIX – начало XX В.В. –М.: Наука, 1960. – 344 с.

 25. Будилова Е.А. Философские проблемы в советской психологии. – М.: Наука, 1972. – 336 с.

 26. Будилова Е.А. Методология, теория и эксперимент в научном творчестве // Вопросы психологии. – 1979, № 3. – С. 106–124.

 27. Будилова Е.А. Социально–психологические проблемы в русской науке. М.: Наука, 1993. – 231 с.

 28. Будилова Е.А. Начало экспериментальной психологии // Психол. журнал. – 1985. – Т. 6, № 4. – С. 3–11.

 29. Булахов Ю.Ф. Соотношение теории и метода в научном познании //Философские науки. – 1981, № 4. – С. 135–137.

 30. Быков В.В. Методы науки. – М.: Наука, 1974. – 215 с.

 31. Бэкон Ф. Великое восстановление наук. / Сочинения. – М.: Мысль, 1977. – Т. I. – 567 с.

 32. Бэкон Ф. Новый органон. / Сочинения. – М.: Мысль, 1978. Т. 2, – 575 с.

 33. Винникотт Д.В. Маленькие дети и их матери. – М.: Класс, 1998. – 80 с.

 34. Вигенштейн Л. Философские работы (ч. 1). – М.: Гнозис, 1994. – 521 с.

 35. Восприятие и действие /Под ред. Запорожца А.В. – М., 1967. – 332с.

 36. Гальперин П.Я., Талызина Н.Ф. Формирование начальных геометрических понятий на основе организованного действия учащихся //Вопросы психологии. – 1957, № 1. – С. 23–44.

 37. Гальперин П.Я. Умственное действие как основа формирования мысли и образа //Вопросы психологии. – 1957, № 6. – С. 58–69.

 38. Гальперин П.Я. Развитие оснований по формированию умственных действий / Психологическая наука в СССР. – Т. I. – М.: Педаго­гика, 1959. – С. 442–469.

 39. Гальперин П.Я., Запорожец А.В., Элъконии Д.Б. Проблемы формирования знаний и умений у школьников и новые методы обучения в школе //Вопросы психологии. – 1963, № 5. – С. 61–72.

 40. Гальперин П.Я. Основные результаты исследований по проблеме "Формирование умственных действий и понятий". – М.: МГУ, 1955. – 51 с.

 41. Гальперин П.Я. Метод "срезов" и метод поэтапного формирования в исследовании детского мышления //Вопросы психологии; 1966, № 4. – С. 123–135.

 42. Гальперин П.Я. Психология мышления и учение о поэтапном формировании умственных действий // Исследование мышления в советской психологии. – М., 1966.

 43. Гегель Г.В. Ф. Энциклопедия философских наук. Наука логики. – М.: Наука, 1974. – 452 с.

 44. Глазырина В.М. Психологические особенности формирования самоконтроля у младших подростков в процессе решения математи­ческих задач. – Автореферат дисс. канд. психол. наук – К., 1985. – 24 с.

 45. Гришин В.В. Психологические закономерности формирования геометрических понятий у школьников. – Автореферат дисс. канд. психол. наук. – К., 1982. – 24 с.

 46. Гуревич А. Я. Исторический синтез и школа "Анналов" – М.: Индрик, 1993. – 328 с.

 47. Грэхэм Л. Г. Естествознание, философия и науки о человеческом поведении в Советском Союзе. – М.: Политиздат, 1991. – 476 с.

 48. Давыдов В.В. Виды обобщения в обучении. – М.: Педагогика, 1972. - 422 с.

 49. Давыдов В.В., Маркова А. К. Психология обучения и воспитания /

 50. Вопросы организации формирующего эксперимента. – М.: Педа­гогика. – Вып. 5. – 1978. – С. 39–74.

 51. Давыдов В.В. О двух основных этапах развития детской и педагогической психологии. Психология обучения и воспитания / Воп­росы организации формирующего эксперимента. – Вып. 4. – М.: Педагогика, 1978. – С. 4–15.

 52. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. – М.: Педагогика, 1996. – 240 с.

 53. Денисенко В.В. Психологічні умови формування теоретичного мислення у підлітків. – автореферат дис... канд. психол. наук. – К., 1998. – 17 с.

 54. Декарт Р. Избранные произведения. – М.: ГИПЛ, 1950. – 710 с.

 55. Диалектика. Познание. Наука. /Под ред. В.А. Лекторского, B.C. Тюхтина. – М.: Наука, 1988.

 56. Дорохина В.Т. Причины трансформации учебного задания учащимся // Вопросы психологии, 1980, №3. – С. 54–63.

 57. Дригус М.Т. Дослідження суб'єктивних детермінант результативності учіння: концептуальний підхід // актуальні проблеми психо­логії: традиції і сучасність. – К., 1993, т. І. – С. 187–193.

 58. Егоров А.Г. Тенденции развития экспериментальной психологии. // Психол. журнал. – 1986. – № 3. – Т. 7. – С. 3–17.

 59. Ежегодник Лаборатории постклассических исследований РАН / ред. Е. В. Петровская. – М.: Ad Marginem, 1994. – 422 с.

 60. Ждан А.Н. Опыт применения психологической теории о типах уче­ния к построению учебного предмета (морфология русского язы­ка): Дис... канд. психол. наук. – М., 1968. – 178 с.

 61. Залкинд А.Б. Основные вопросы педологии. – М.: Работник прос­вещения, 1930. – 263 с.

 62. Иванов В.П. Человеческая деятельность – познание – искусство. - К.: Наукова думка, 1977. – 251 с.

 63. Ильенков Э.В. Диалектическая логика. – М.: Наука, 1992. – 216 с.

 64. Ильин В.В. Гносеологические функции категорий. – М.: Мысль, 1982. – 368 с.

 65. Котарбиньский Т. Проблемы исследования научного творчества. // Вопросы психологии. – 1968, № 6. – С. 43–52.

 66. Кемпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных исследованиях. – М.: Професс, 1980. – 319 с.

 67. Кернберг О. Агрессия при расстройствах личности и перверсиях. – М.: Класс, 1998. – 368 с.

 68. Клапаред Э. Психология ребенка и экспериментальная педагогика. – М., 1919. – 187 с.

 69. Кляйн М. Зависть и благодарность. – СПб.: Б. С. К., 1997. – 96 с.

 70. Кондратюк А.И. Психологические особенности динамики позна­вательных интересов учащихся. – Автореферат дисс... ісанд. пси­хол. наук. – К., 1991. – 20 с.

 71. Корнилова Т.В. Акт опосредствования или артефакт? // Психологический журнал, т. 20, № 6, 1999. – С. 104–109.

 72. Котырло В.К, Дуткевич Т.В. Роль совместной деятельности в
  формировании познавательной активности дошкольников // Воп­
  росы психологии, 1991, № 2. – С. 50–59.

 73. Костюк Г.С. Принцип развития в психологии / Методологичес­кие и теоретические проблемы психологии, – М.: Наука,1969. – С. 118–152.

 74. Костюк Г.С. Психологические аспекты опытно–эксперименталь­ных педагогических исследований / Костюк Г.С. Избранные пси­хологические труды. – М.: Педагогика, 1988. – С. 76–86

 75. Костюк Г.С. Навчання і психічний розвиток учнів // Психологіч­на наука, вчитель, учень. – К.: Радянська школа, 1979. – С 19–32.

 76. Коул М. Культурно–историческая психология. – М.: Когито-Центр, 1997.

 77. Краевский В.В. Проблемы научного обоснования обучения: Мето­дологический анализ. – М.: Педагогика, 1977. – 262 с.

 78. Кудояр Л.М. Психологические особенности формирования природоведческих понятий у младших школьников. – Автореферат дисс... канд. психол. наук. – К., 1988. – 18 с.

 79. Лазурский А.Ф. Естественный эксперимент и его школьное при­менение. – 1919. – 316 с.

 80. Лакан Ж. Семинары. Кн. 1. – М.: Логос, 1998. – 432 с.

 81. Лапланш Ж., Понталис Ж.–Б. Словарь по психоанализу. – М.: Высшая школа, 1996. – 623 с.

 82. Леонтьев А.Н. Овладение учащимися научными понятиями как проблема педагогической психологии / Работы советских авторов периода 1910–1945 гг. – М., 1980. – С. 161–166.

 83. Ломов Б.Ф. Начало развития экспериментальной психологии в России // Психол. журнал. – 1986. – Т. 7. –№ 3. – С. 18–26.

 84. Лурия А.Р., Зейгарник Б.В., Поляков Ю. В. О применении психо­логических тестов в клинической практике // Журнал невропато­логии и психиатрии им. С. С. Корсакова. – 1974, № 12. – С. 171–183.

 85. Лысюк Л.Г. Эмпирическая картина становления продуктивного целеполагания у детей 2–4 лет. // Вопросы психологии, 2000, №1. – С. 58–66.

 86. Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. – М.: Прогресс, 1990. – С. 368.

 87. Маркова А.К. Формирование учебной деятельности и развитие личности школьника. – М.: Педагогика. – 221 с.

 88. Меркулов И.П. Метод гипотез в истории научного познания. – М.: Наука, 1984. – 188 с.

 89. Мещеряков Б.Г., Зинченко В. П. – Л.С. Выгодский и современная культурно-историческая психология / Критический анализ книги М. Коула) // Вопросы психологии, 2000, №2. – С. 102–117.

 90. Мид М. Культура и мир детства. – М.: Наука, 1988. – 429 с.

 91. Михайлов Ф.Т. Философско-методологические проблемы психологического исследования // Вопросы психологии. – 1981, № 1. – С. 44–56.

 92. Михайлов Ф.Т. Общественное сознание и самосознание индиви­да. – М.: Наука, 1990. – С. 224.

 93. Моляко В.А. Психология конструкторской деятельности. – М.: Машиностроение, 1983. – 134 с.

 94. Моляко В.А. Методы формирования у учащихся творческого тех­нического мышления. – К.: Радянська школа, 1985. – 57 с.

 95. Обучение и развитие /Под ред. Занкова Л.В. – М.: Просвещение, 1975. – 440 с.

 96. Нежное П. Г., Медведев A.M. Метод исследования содержатель­ного анализа у школьников. // Вести МГУ, серия Психология, 1988, № 2. – С. 14–24.

 97. Орлов А.Б. От хаоса к порядку и обратно, туда где... "все во всем" // Вопросы психологии, 2000, № 2. – С. 52–55.

 98. Папуча М.В. Успішність навчання як проблема становлення індивідуальності /на матеріалі старшого шкільного віку) // Освіта і виховання в Польщі // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Ніжин, 1998. – С 140–148.

 99. Пойа Д. Как решать задачу. – М.: Учпедгиз, 1959. – 206 с.

 100. Полуянов Ю.А. Дети рисуют. – М.: Педагогика, 1988. – 176 с.

 101. Пономарев Я.А. Знание, мышление и умственное развитие. – М.: Наука, 1960. – 264 с.

 102. Пономарев Я.А. Психология творчества. – М.: Наука, 1976. –302 с.

 103. Психология формирования и развития личности. / ред. Л. И. Анцыферова. – М.: Наука, 1981. – 365 с.

 104. Пуанкаре Л. О науке. – М.: Наука, 1983. – 1б7 с.

 105. Развитие восприятия в раннем дошкольном возрасте /Под ред. А.В. Запорожца, М.И. Лисиной. – М., 1966. – 301 с.

 106. Репкин Б.В. Строение учебной деятельности // Вестник Харьковского университета, 1976, №132, серия "Психология", вып. 9. – С. 10–16.

 107. Рубинштейн С.Л. Мысли о психологии //Ученые записки ЛГПИ им. А.И. Герцена. – Л., 1940. – Т. 14. – С. 5–13.

 108. Рубцов В.Б. Организация и развитие совместных действий у детей в процессе обучения. – М.: Педагогика, 1987. – 160 с.

 109. Смирнов А.А. Логические методы анализа научного знания. – М.: Наука, 1986. – 256 с.

 110. Смирнов С.Д. Психология образа: проблема активности психического отражения. – М.: МГУ, 1985. – 232 с.

 111. Стивенс С.С. Экспериментальная психология в двух томах. – М.: Прогресс, 1960. – Т. I. – 684 с. – Т. 2. – 1036 с.

 112. Теплов Б.М. Об объективном методе в психологии //Известия
  АПН РСФСР, 1953, – С. 49–74.

 113. Ткаченко Б.М. Принципы и категории психологии. К.: Вища шко­ла, 1978. – 193 с.

 114. Токарева Н.М. Особливості формування в учнів середнього шкіль­ного віку прийомів побудови смислової структури тексту. – Авто­реферат дис... канд. психол. наук. К., 1997. – 24 с

 115. Тульвисте П. О теоретических проблемах исторического развития мышления // Принципы развития в психологии / Под ред. Л.И. Анцыферовой. – М.: Наука, 1977. – С. 81–103.

 116. Урсул А.Д. Кибернетика и диалектика. М.: МГУ, 1983. – 198 с.

 117. Фрейд 3. Основные принципы психоанализа. – М.: Рефл–бук, К.: Ваклер, 1998. – 284 с.

 118. Фрейд 3. Основные психологические теории в психоанализе. – СПб.: Алетейя, 1998. – 251 с.

 119. Фрейд А., Фрейд 3. Детская сексуальность и психоанализ детских неврозов. – СПб.: В.–Е. Институт Психоанализа, 1997. – 387 с.

 120. Челпанов Г. И. Психология и школа. Сборник статей. – М., 1912. – 207 с.

 121. Цукерман Г.А. Опыт типологического анализа младших школьни­ков как субъектов учебной деятельности //Вопросы психологии, 1999, № 6. – С. 3–17.

 122. Шагеева З.А., Швырев B.C. Опыт в структуре научно–познаватель­ной деятельности // Вопросы философии, 1989. – № 5 – с. 41–67.

 123. Шихирев П.Н. Современная социальная психология. – М.: КСП, 1998. – 448 с.

 124. Швалб Ю.М. Психологический анализ целеполагания. Автореф. дисс. докт. психол. наук. – К., 1997.

 125. Швалб Ю.М. Развитие целеполагания у школьников в процессе обучения // Психолого-педагогические аспекты учебного процес­са в школе /Под ред. С.Д. Максименко. – К.: Радянська школа, 1983. – С. 66–77.

 126. Швырев Б. С. Теоретическое и эмпирическое в научном познании. – М.: Наука, 1978. – 210 с.

 127. Швырев B.C., Джумадурдиева СМ. Восхождение от абстрактного к конкретному как метод развития теоретического знания // Диалек­тика, познание, наука /Под ред. В.А. Лекторского, B.C. Тюхтина. – М.: Наука, 1988. – С. 54–62.

 128. Швырев В.А. Анализ научного познания: основные направления, формы, проблемы. – М.: Наука, 1988. – 176 с.

 129. Шинкарук В.И. Единство диалектики, логики и теории познания. – К.: Наукова думка, 1977. – 365 с.

 130. Штерн Э. Прикладная психология. – Госиздат Украины, 1925. – 112 с.

 131. Эльконин Д.Б. К проблеме периодизации психического развития в детском возрасте //Вопросы психологии. – 1971. – №4. – С. 6–20.

 132. Юнг К.Г. Проблемы души нашего времени. – М.: Прогресс, 1994. – 336 с.

 133. Юнг К.Г. Структура психики и процесс индивидуации. – М.: На­ука, 1996. – 269 с.

 134. Юнг К.Г. Тэвистокские лекции. – М.: Рефл–бук, К.: Ваклер, 1998. – 346 с.

 135. Якобсон С.Г. Сафонова Н.М. Аанализ формирования механизмов произвольного внимания у дошкольников // Вопросы психоло­гии, 1999, 3 5. – С. 3–10.

 136. Ярошевский М.Г. История психологии. – М.: Мысль, 1996. – 586 с.

 137. Balint М. Thrills and Regressions. – London: The Hogarth Press, 1959.

 138. Deleuze J., Guattari F. Lanti-Qedipe. Capitalisme et schizophrenic. –Paris: Gallimard, 1972.

 139. Lyotard J.-F. La condition postmoderne. – Paris: Les Editions de Mi–nuit, 1979.

 140. Kristeva J. La revolution du langage poeticue. – Paris: Les Editions du Seuil, 1981.

ДИФЕРЕНЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ

Спеціальність: «Медична психологія»

Тематичний план лекцій з предмету ДИФЕРЕНЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ

Спеціальність: «Медична психологія» - 3 курс

Тема


Кільк. годин

1.

Предмет, завдання та методи диференційної психології

2

2.

Індивідуальність людини як об’єкт наукового дослідження в диференційній психології

2

3.

Функціональні асиметрії мозку: онтогенетичні, центрально-нервові аспекти, центрально-нервові механізми

2

4.

Статеві відмінності

2

5.

Здібності та інтелект у структурі індивідуальних відмінностей

2

Разом:

10
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   19


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка