Тематичний план лекцій загальна психологія спеціальність: «Медична психологія» 1 курсСторінка4/19
Дата конвертації11.04.2016
Розмір3.62 Mb.
#464
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19№ п/п

Тема лекції

К-ть годин

1.

Історія становлення експериментальної психології як науки

2

2.

Планування та організація психологічного експерименту

2

3.

Психологічне вимірювання. Типи вимірювальних шкал

2

Всього:

6

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ МОДУЛЮ 1 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ ТА ПСИХОДІАГНОСТИКА

Спеціальність: «Медична психологія» - 2 курс


№ п/п

Тема практичного заняття

К-ть годин

1.

Неемпіричні методи та емпіричні методи загальнопсихологічного характеру

2

2.

Наукове дослідження, його принципи та структура

2

3.

Валідність психологічного експерименту

2

4.

Внутрішня організація психологічного експерименту

2

5.

Психологічне вимірювання. Типи вимірювальних шкал

2

6.

Експериментальна вибірка

2

7.

Експериментальні змінні та способи їх контролю

2

8.

Експериментальні та неекспериментальні плани

4

9.

Кореляційне дослідження. Типи кореляційного дослідження

2

10.

Інтерпретація і представлення результатів експерименту

2

11.

Модульний контроль

2

Всього:

24

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ ТА ПСИХОДІАГНОСТИКА

Спеціальність: «Медична психологія»ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ

(ІНДИВІДУАЛЬНОЇ) РОБОТИ СТУДЕНТІВ МОДУЛЮ 1
№ п/п

Тема

К-ть годин

1.

Наукове дослідження, його принципи та структура

1

2.

Планування та організація психологічного експерименту

2

3.

Психологічне вимірювання. Типи вимірювальних шкал

1

4.

Кореляційне дослідження. Типи кореляційного дослідження

1

5.

Логіка психологічного дослідження

2

6.

Індивідуальна робота – підготовка огляду наукової літератури, повідомлення або реферату, виконання творчого завдання

8

Всього:

15

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ МОДУЛЮ 2№ п/п

Тема лекції

К-ть годин

1.

Історія розвитку психодіагностики як науки

2

2.

Методи психодіагностики

2

3.

Психометрика. Проблеми конструювання та використання психодіагностичних методик

2

4.

Статистичні способи опрацювання результатів вимірів у психодіагностичному дослідженні

2

5.

Методи дослідження пізнавальних психічних процесів

2

6.

Методи дослідження спрямованості та властивостей особистості

2

7.

Психодіагностика емоційно-вольової та мотиваційної сфери особистості

2

Всього:

14


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ МОДУЛЮ 2


№ п/п

Тема практичного заняття

К-ть годин

1.

Місце психодіагностики в системі наукових знань. Соціальні та етичні аспекти психодіагностики

2

2.

Основні етапи психодіагностичного дослідження

2

3.

Тестування в психодіагностиці

2

4.

Психометричні основи психодіагностики. Поняття загальної та диференційної психометрики

2

5.

Проблеми конструювання та використання психодіагностичних методик

2

6.

Наочне представлення результатів психодіагностичного дослідження

2

7.

Статистичні способи опрацювання результатів вимірів у психологічному дослідженні

2

8.

Методи дослідження пізнавальних психічних процесів. Дослідження відчуттів, сприймання, уваги, пам’яті, мислення

4

9.

Психодіагностика здібностей та інтелекту. Методи дослідження креативності та рівня домагань

2

10.

Проективні техніки в психодіагностиці

2

11.

Методи дослідження властивостей та спрямованості особистості

2

12.

Психодіагностика емоційно-вольової сфери особистості

2

13.

Психодіагностика мотиваційної сфери особистості

2

14.

Психодіагностика міжособистісних стосунків

2

15.

Психодіагностика індивідуальної свідомості та самосвідомості

2

16.

Основи професійної психодіагностики

2

17.

Модульний контроль

2

Всього:

36

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ

(ІНДИВІДУАЛЬНОЇ) РОБОТИ СТУДЕНТІВ МОДУЛЮ 2
№ п/п

Тема

К-ть годин

1.

Історія розвитку психодіагностики як науки

1

2.

Методи психодіагностики

1

3.

Основні етапи психодіагностичного дослідження.

1

4.

Проблеми конструювання та використання психодіагностичних методик

1

5.

Статистичні способи опрацювання результатів вимірів у психологічному дослідженні

1

6.

Методи дослідження пізнавальних психічних процесів. Дослідження мислення, мовлення, уяви

1

7.

Психодіагностика здібностей та інтелекту. Методи дослідження креативності та рівня домагань

2

8.

Проективні техніки в психодіагностиці

1

9.

Методи дослідження властивостей та спрямованості особистості

1

10.

Психодіагностика емоційно-вольової сфери особистості

1

11.

Психодіагностика мотиваційної сфери особистості

12.

Психодіагностика міжособистісних стосунків

1

13.

Психодіагностика індивідуальної свідомості та самосвідомості

2

14.

Основи професійної психодіагностики

1

15.

Індивідуальна робота – підготовка огляду наукової літератури, повідомлення або реферату, виконання творчого завдання, проведення психодіагностичного дослідження за певними темами (за вибором)

10

Всього:

25


Орієнтовний перелік питань для підсумкового контролю з відповідних модулів та

дисципліни в цілому


МОДУЛЬ 1.

 1. Історія становлення експериментальної психології.

 2. Характеристика психологічного експерименту. Виняткове положення експерименту серед інших методів психологічного дослідження.

 3. Класифікація методів психологічного дослідження.

 4. Психологічні проблеми як джерело експериментальних гіпотез. Ознаки наявності проблеми.

 5. Три типи експериментальних гіпотез. Їх значення у наукових дослідженнях.

 6. Організаційні методи (підходи) в психології.

 7. Методи опрацювання даних в психології.

 8. Інтерпретаційні методи (підходи) в психології.

 9. Метод спостереження, його види.

 10. Психологічне тестування.

 11. Моделювання в психології.

 12. Вербально-комунікативні методи.

 13. Види експериментів (не менш трьох різних класифікацій з визначенням основи).

 14. Артефакти наукових досліджень.

 15. Спілкування в експерименті. Характеристика взаємодії експериментатора та досліджуваного.

 16. Основні вимоги до наукових досліджень та їх характеристика.

 17. Етапи експериментального дослідження.

 18. Організація та проведення експериментального дослідження.

 19. Ідеальний та реальний експеримент.

 20. Реальний експеримент та експеримент «повної відповідності».

 21. Нескінченний експеримент. Його переваги, недоліки. Як він враховується в реальних експериментах.

 22. Бездоганний експеримент. Основні ознаки. Відношення до реального експерименту.

 23. Характеристика експериментальної вибірки.

 24. Стратегії формування вибірки досліджуваних.

 25. Основні експериментальні змінні та значення їх виділення в експерименті.

 26. Визначення «схем контролю» та їх значення в проведенні експерименту. Приклади.

 27. Незалежна змінна, її значення. Наведіть приклади.

 28. Залежна змінна.

 29. Зовнішні змінні, їх види. Прийоми їх контролю. Наведіть приклади.

 30. Основні схеми контролю фактору часу (мікро- та макро-рівні).

 31. Експериментальні плани з однією незалежною змінною.

 32. Плани для однієї незалежної змінної та декількох груп.

 33. Схеми контролю в індивідуальних експериментах. Плани експериментів для одного досліджуваного.

 34. Ефекти послідовності. Їх різні форми та прийоми їх подолання.

 35. Факторні експериментальні плани. Типи взаємодії двох факторів.

 36. Доекспериментальні плани.

 37. Квазіекспериментальні плани.

 38. Плани ex-post-facto.

 39. Кореляційне дослідження, його типи.

 40. Психогенетичне дослідження, види.

 41. Види психологічних вимірювань.

 42. Типи шкал.

 43. Форма представлення результатів дослідження.

 44. Вимоги до оформлення наукової статті.

 45. Трьохвимірна класифікація психологічних емпіричних методів.

 46. Етичні принципи проведення дослідження.

МОДУЛЬ 2. 1. Предмет, зміст та завдання психодіагностики.

 2. Зв’язок психодіагностики з іншими науками та галузями психології.

 3. Основні принципи професійної етики.

 4. Причини виникнення типових помилок при проведенні психодіагностичних досліджень.

 5. Етапи психодіагностичного дослідження.

 6. Поняття генеральної сукупності та вибірки.

 7. Планування й організація процесу дослідження.

 8. Метод наукового психологічного спостереження.

 9. Принципи та можливості використання спостереження в психодіагностиці.

 10. Переваги та недоліки наукового спостереження.

 11. Спостереження в медичній практиці.

 12. Особливості усного опитування

 13. Генеральна сукупність та вибірка. Способи формування генеральної сукупності та вибірки.

 14. Методи опрацювання емпіричних даних. Розкрити їх сутність.

 15. Слабкі та сильні сторони методу спостереження.

 16. Дайте характеристику етапів спостереження.

 17. Значення усного опитування в психодіагностиці та зміст підготовки до інтерв’ю.

 18. Форми письмового опитування, функції запитань.

 19. Процедури експертної оцінки та шляхи формування експертних груп.

 20. Вимоги до умов проведення інтерв’ю.

 21. Анкетування, вимоги до складання анкет.

 22. Загальна характеристика методів психодіагностики.

 23. Класифікація методів психодіагностики.

 24. Тести в системі психодіагностичних методів.

 25. Типи вимірювальних шкал.

 26. Розрахунок коефіцієнта кореляції за Спірменом та Пірсоном.

 27. t- критерій Стьюдента, х²-критерій, F-критерій Фішера.

 28. Психометрика, її види.

 29. Завдання загальної та диференційної психометрики.

 30. Типи надійності психодіагностичних методик. Способи перевірки методики на надійність.

 31. Валідність тестів. Види валідності.

 32. Стандартна помилка вимірювання.

 33. Комп’ютерна психодіагностика.

 34. Принципи конструювання психодіагностичних методик.

 35. Проблема адаптації іноземних та іншомовних тестів та методик.

 36. Вимоги до психометричної підготовки лікаря-психолога.

 37. Графічне зображення результатів психодіагностичних досліджень.

 38. Етапи побудови графіків.

 39. Види графіків та діаграм.

 40. Загальні вимоги до проведення процесу дослідження.

 41. Підготовка умов, стимульного матеріалу, інструкцій, протоколів, бланків для проведення дослідження.

 42. Особливості дослідження відчуттів, сприймань.

 43. Характеристика методик вивчення уваги та її властивостей.

 44. Таблиці Шульте, коректурні таблиці тощо.

 45. Методики з вивчення видів та властивостей пам’яті, їхнє практичне використання.

 46. Конкретні методики з вивчення операцій мислення.

 47. Дослідження асоціативних процесів.

 48. Методи дослідження процесу волі та вольових властивостей особистості.

 49. Методики по вивченню емоційних станів та вищих почуттів.

 50. Психодіагностика рис характеру та особистості.

 51. Методики дослідження тривожності.

 52. Діагностика емпатії.

 53. Методики діагностики психологічних складових темпераменту

 54. Дослідження спрямованості особистості.

 55. Психодіагностика мотивації.

 56. Проективні методики та їхнє застосування в психодіагностиці.

 57. Діагностика міжособистісних стосунків.

 58. Психодіагностика індивідуальної свідомості.

 59. Методики психодіагностики самосвідомості.

 60. Методики спостереження та експертної оцінки.

 61. Проблема діагностики здібностей та інтелекту.

 62. Психодіагностика креативності.

 63. Методи психодіагностики рівня домагань.

 64. Поняття профорієнтації, профвідбору, профконсультації.

 65. Дослідження пізнавальних інтересів у зв’язку із завданнями профорієнтації.

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

МОДУЛЬ 1. 1. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. – СПб.: Питер, 1999. – 487 с.

 2. Введение в экспериментальную психосемантику. – М.: Изд-во Моск. у-та, 1983. – 157 с.

 3. Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента. – М.: Изд-во МГУ, 1982. – 464 с.

 4. Дружинин В. Н. Структура и логика психологического исследования. – М., 1994. – 194 с.

 5. Дружинин В. Н. Экспериментальная психология: Учебник для вузов. – 2-е изд., доп. – СПб.: Питер, 2003. – 319 с.

 6. Корнилова Т. В. Введение в психологический эксперимент: Учебник. – 2-е изд. – М.: Изд-во МГУ; Изд-во ЧеРо, 2001. – 256 с.

 7. Куликов Л. В. Психологическое исследование. Методические рекомендации по проведению. – СПб., 1995.

 8. Кэмпбелл Д. Модели экспериментов социальной психологии и прикладных исследованиях: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1980. – 391 с.

 9. Максименко С. Д., Носенко Е. Л. Експериментальна психологія (дидактичний тезаурус): Навч. посіб. – К.: МАУП, 2002. – 128 с.

 10. Мельников В. М., Ямпольский Л. Т. Введение в экспериментальную психологию личности. – М.: Просвещение, 1985. – 319 с.

 11. Никандров В. В. Экспериментальная психология. – СПб.: Изд-во “Речь”, 2004. – 480 с.

 12. Петренко В. Ф. Введение в экспериментальную психосемантику: исследование форм репрезентации в обыденном сознании. – М.: Изд-во Моск. у-та, 1983. – 176 с.

 13. Практикум по психологии / Под ред. Леонтьева А. Н., Гиппенрейтер Ю. Б.- М.: МГУ, 1972. – 364 с.

 14. Стивенс С. С. Экспериментальная психология. В 2-х т. Т.1. – М., 1960. – 686 с.; Т.2. – М., 1963. – 1038 с.

 15. Фресс П., Пиаже Ж. Экспериментальная психология. Вып. VI. – М., 1978. – 282 с.

МОДУЛЬ 2.

 1. Анастази А. Психологическое тестирование. –СПб.: 2000. – 587 с.

 2. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование.- СПб.: Питер, 1999. – 487 с.

 3. Атлас для экспериментального исследования отклонений в психической деятельности человека / Под ред. А. И. Полищука, А. Е. Видренко. – 2-е изд. – К.: Здоров’я, 1980. – 220 с.

 4. Блейхер В. М., Бурлачук Л. Ф. Психологическая диагностика интеллекта и личности. - К.: Вища школа, 1978. – 142 с.

 5. Бодалев А. А., Столин В. В. Общая психодиагностика. – СПб.: Речь, 2002. – 440 с.

 6. Большая энциклопедия психологических тестов. – М.: Эксмо, 2007. – 416 с.

 7. Бурлачук Л. Ф. Психодиагностика. – СПб.: Питер, 2002. – 352 с.

 8. Бурлачук Л. Ф. Словарь-справочник по психологической диагностике. –СПб.: Питер, 2000. – 589 с.

 9. Бурлачук Л. Ф., Морозов С. М. Словарь-справочник по психодиагностике. – СПб.: Питер, 2003. – 528 с.

 10. Бурлачук Л. Ф., Савченко Е. П. Психодиагностика (психодиагностический инструментарий и его применение в условиях социальных служб). –К.: А.Л.Д., 1995. –100 с.

 11. Вопросы практической психодиагностики и психологическое консультирование в вузе / Под ред. Н. Н. Обозова. – Л.: ЛГУ, 1984. – 153 с.

 12. Вилюнас В. К. Психологические механизмы мотивации человека. – М.: МГУ, 1990. – 288 с.

 13. Ильин Е. П. Мотивы и мотивация. – СПб.: Питер, 2000. – 547 с.

 14. Донцов А. К. Психология коллектива. - М.: МГУ, 1984. – 206 с.

 15. Гильбух Ю. З. Актуальные проблемы профессиональной психодіагностики.-К.: Знание, 1977. – 21 с.

 16. Гласс Дж., Стенли Дж. Статистические методы в педагогике и психологии. – М.: Прогресс, 1976. – 495 с.

 17. Гуревич К. М. Профессиональная пригодность и основные свойства нервной системы.-М., 1970. – 232 с.

 18. Диагностика здоровья. Психологический практикум / Под ред. проф. Г. С. Никифорова. – СПб.: Речь, 2007. – 950 с.

 19. Дрейнер Н., Смитт Г. Прикладной регрессионный анализ: Пер. с англ. – М.: Статистика, 1973. – 392 с.

 20. Дюк В. А. Компьютерная психодиагностика. – СПб.: Братство, 1994.

 21. Задачи и методы профессиональной психодіагностики / Под ред. Ю. В.Войтко, Ю. З. Гильбуха. – К.: Вища школа, 1981. – 94 с.

 22. Занюк С. С. Психология мотивации: Теория и практика мотивирования. – К.: ІНКОС, 2001. – 144 с.

 23. Занюк С. С. Психологія мотивації та емоцій. – Луцьк: Видання Волин. дурж. універ-ту, 1997. – 180 с.

 24. Ильин Е. П. Психология индивидуальных различий. – СПб.: Питер, 2004. – 701 с.

 25. Кабанов М. Н., Личко А. Е., Смирнов В. М. Методы психологической диагностики и коррекции в клинике. – Л.: Медицина, 1983.

 26. Карпіловська С. Я., Мітельман Р. Й., Синявський В. В. Основи професіографії: Навчальний посібник. –К.:МАУП, 1996. –147 с.

 27. Клайн П. Справочное руководство по конструированию тестов. Введение в психометрическое проектирование: Пер. с англ. – К.: Малое научн.-внедр. Предприятие «ПАН ЛТД», 1994. – 283 с.

 28. Коломинский Я. Л. Психология взаимоотношений в малых групах. - М.: Наука, 1989. – 212 с.

 29. Корнєв М. Н., Коваленко А. Б. Соціальна психологія. – К.: Либідь, 1996. – 382 с.

 30. Корольчук М. С. Психологічне забезпечення психічного і фізичного здоров’я. – К.: ІНКОС, 2002. – 272 с.

 31. Корольчук М. С., Осьодло В. І. Психодіагностика: Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів /За заг. ред. М.С. Корольчука. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2004. – 400 с.

 32. Кулагин Б. В. Основы профессиональной психодиагностики. – л.6 Медицина, 1984. – 216 с.

 33. Лаак Ян. Психодиагностика: проблемы содержания методов. – М.: Изд-во «Институт практической психологии»; Воронеж: НПО «МОДЭК», 1996. – 384 с.

 34. Лейтес Н. С. Уственные способности и возраст. – М.: Педагогика, 1971.-226 с.

 35. Леонова А. Б. Психодиагностика функциональных состояний человека. - М.: Изд-во Моск. унив-та, 1984. – 200 с.

 36. Лучшие психологические тесты для профотбора и профориентации: Описание и руководство к использованию / Отв. ред. А. Ф. Кудряшов. – Петрозаводск: Петроком, 1992. – 318 с.

 37. Максименко С. Д., Соловієнко В. О. Загальна психологія: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2000. – 256 с.

 38. Методики психодиагностики в спорте: Учебное пособие для студентов пед. ин-тов / В. Л. Марищук, Ю. М. Блудов, В. А. Плахтиенко, Л. К. Серова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 1990. – 208 с.

 39. Методики психодиагностики в учебно-воспитательном процессе / Под ред. В. В. Гришина, П. В. Лушина. – М.: ИНА „Москва”, 1990. – 142 с.

 40. Немов Р. С. Психология: В 3 кн. – 4-е изд., кн. 3: Психодиагностика. Введение в научное психологическое исследование с элементами математической статистики. – М.: ВЛАДОС, 2002. – 640 с.

 41. Немов Р. С. Психология. Кн.3. Экспериментальная педагогическая психология и психодиагностика. – М.: Просвещение, 1995. – 508 с.

 42. Никандров В. В. Экспериментальная психология. Учебное пособие. – СПб.: Изд-во «Речь», 2003. – 480 с.

 43. Обозов Н. Н. Психология межличностных отношений. – К.: Наукова думка, 1992. – 197 с.

 44. Общая психодиагностика / Под. ред. А. А. Бодалева, В. В.Столина – СПб.: Изд-во «Речь», 2001. – 440 с.

 45. Основы психодиагностики: Учебное пособие для студентов вузов / Под. общей ред. А. Г. Шмелева. – Ростов-на-Дону: ФЕНИКС, 1996. – 544 с.
 1. Практикум із загальної психології / За ред. Т. І. Пашукової. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2000. – 204 с.

 2. Практикум по общей психологии // В. В. Богословский, Т. И. Бочкарева, А. И.Великороднова / Под ред. А. И. Щербакова. – М.: Просвещение, 1979. – 184 с.

 3. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии: Учеб. пособие // Под общей ред. А. А. Крылова, С. А. Маничева. – СПб: Изд-во «Питер», 2000. – 560 с.

 4. Практикум по психодиагностике. Дифференциальная психометрика / Под ред. В. В Столина, А. Г. Шмелева. – М.: Изд-во Моск. ун-та,1984. – 151 с.

 5. Прощицкая Е. Н. Выбирайте профессию: Учеб. пособие для ст. кл. сред. шк. – М.: Просвещение, 1991. – 144 с.

 6. Профконсультационная работа со старшеклассниками / Под ред. Б. А. Федоришина. – К.: Радянська школа, 1980. – 160 с.

 7. Психические состояния : Хрестоматия / Под. ред. Ю. Забродина. – СПб.: ПИТЕР, 2000. – 325 с.

 8. Психодиагностика: учебное пособие / Под ред. Гуревича К. М., Борисовой Е. М. –М.: МСПИ, 2001. – 368 с.

 9. Психологическая диагностика: Учебное пособие / Под общ. ред. К. М. Гуревича, Е. М. Борисовой. – М.: Изд-во УРАО, 1997. – 220 с.

 10. Психологічна діагностика і корекція: Методичні поради. Укладачі П. Є. Мармазинська, О. С. Тарновська. – Чернівці: ЧДУ, 1998. – 29 с.

 11. Психология индивидуальных различий. Тексты / под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер и др. – М.: МГУ, 1982. – 320 с.

 12. Психология личности: тесты, опросники, методики / Сост. Н. В. Киршева и Н. В. Рябчикова. – М.: Геликон, 1995. – 236 с.

 13. Психологія: підручник / За заг. ред. Трофімова Ю. Л.. – К.:Либідь, 2000. – 544 с.

 14. Психология познавательных процессов: учебно-методическое пособие для студентов факультета медицинской психологии / Сост.: В. А. Мадорский, Н. И. Мельченко, Р. Ф. Ихсанов, Л. И. Мостовая. – Самара: СМИ, 1992. – 84 с.

 15. Райгородский Д. Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учеб. пособие. – Самара: Издательский Дом «БАХРАХ-М», 2002. – 672 с.

 16. Развитие и диагностика способностей / Под ред. В. Н. Дружинина, В. Д. Шадрикова. – М.: Наука, 1991. – 179 с.

 17. Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога: Учеб. пособие: В 2 кн. – 3-е изд. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2001. – Кн. 1: Система работы психолога с детьми разног возраста. – 384 с.

 18. Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога: Учеб. пособие: В 2 кн. – 3-е изд. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2001. – Кн. 2: Работа психолога со взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения. – 480 с.

 19. Рукавишников А. А., Соколова М. В. Нормы профессиональной этики для разработчиков и пользователей психодиагностических методик. Стандартные требования к психологическим тестам. – Ярославль: Дебют, 1991.Селье Г. Стресс без дисстресса. – Рига.: Виеда, 1992. – 108 с.

 20. Семиченко В. А. Психические состояния. – К.: Магістр-S, 1998. – 208 с.

 21. Сидоренко Е. В. Методы математической обработки в психологии. – СПб.: ООО «Речь», 2004. – 350 с.

 22. Скребец В. А. Психологическая диагностика: Учеб. пособие. – К.: МАУП, 1999. – 120 с.

 23. Словарь психолога-практика / Сост. С. Ю. Головин. 2-е изд., перераб. и доп. – Мн.: Харвест, 2003. – 976 с.

 24. Талызина Н. Ф., Карпов Ю. В. Педагогическая психология: Психодиагностика интеллекта. – М.: Изд-во МГУ, 1987.

 25. Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическя диагностика развития личности и малых групп. – М.: Изд-во Института психотерапии, 2005. – 490 с.

 26. Хекхаузен X. Мотивация и деятельность: Пер. с нем. -М., 1986.

 27. Хозиев В. Б. Практикум по общей психологии: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр “Академия”, 2003. – 272 с.

 28. Холодная М. А. Психология интелекта. –СПб.: Питер, 2001. – 507 с.

 29. Шевандрин Н. И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности. – М.: ВЛАДОС, 1998. – 512 с.

 30. Шмелев А. Г. Основы психодиагностики. Учеб. пособие для студ. педвузов. – М, Ростов-на-Дону: «Феникс», 1996. – 544 с.

 31. Щекин Г.В. Визуальная психодиагностика: познание людей по их внешности и поведению: Монография. – К.: МАУП, 1995. – 672 с.

 32. Яньшин П. В. Практикум по клинической психологии. Методы исследования личности. – СПб.: Питер, 2004. – 336 с.

ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ

Спеціальність: «Медична психологія»

Тематичний план лекцій ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ

Спеціальність: «Медична психологія» - 2 курс

п/п


Теми лекцій

К-сть год.

1.

Поняття особистості в психології

2

2.

Методи дослідження особистості

2

3.

Теорії особистості

2

4.

Онтогенез особистості

2

5.

Структура особистості

2
Всього:

10

Тематичний план практичних занять

п/п


Теми практичних занять


К-сть год.

1.

Методологічні та теоретичні принципи дослідження особистості.

4

2.

Психодинамічний напрямок у теорії особистості.

4

3.
Поведінковий та необіхевіористичний напрямки в теорії
особистості.
4

4.

Гуманістично-феноменологічний напрямок у теорії особистості.

4

5.

Потребнісно-мотиваційні теорії особистості.

4

6.

Структура особистості

2

7.

Проблема вивчення неусвідомлених психічних та емоційних мотивів у поведінці особистості.

2

8

Онтогенез особистості.

2

9

Особистість та її життєвий світ.

2

10

Психологія індивідуальних відмінностей.

2
Всього:

30

Тематичний план самостійної позааудиторної роботи студентівп/п


Теми


К-сть год.

1.

Вступ в психологію особистості.

4

2.

Психодинамічні напрямки в теорії особистості.

2

3.

Основні соціально-когнітивні теорії. Теорії соціального научіння.

2

4.

Потребнісно-мотиваційні теорії.

2

5.

Модель психологічної структури особистості.

2

6.

Основи диференційної психології.

2

7.

Прояви індивідуальної специфіки психічних, емоційних та регулятивних процесів.

2

8.

Психологія статевої та гендерної відмінності.

2

9.

Типологія та класифікація індивідуальних відмінностей.

2
Всього:

20

Тести, питання , завдання для контролю вихідного (початкового) рівня знань студентів.

 1. Дати визначення психології особистості.

 2. Які завдання, об’єкт та предмет психології особистості.

Дати визначення поняття особистість.

 1. Перерахувати основні положення про природу людини.

 2. Дати визначення поняттю свобода-детермінізм, раціональність-ірраціональність.

 3. Охарактеризувати поняття холізм-елементалізм, конституціоналізм-інвайроменталізм.

 4. Описати положення змінності-незмінності, суб’єктивності-об’єктивності, проактивності-реактивності.

 5. Що таке гомеостаз-гетеростаз, пізнання-непізнання.

 6. Перерахуйте методи дослідження в психології особистості.

 7. Що таке спостереження і які види спостереження ви знаєте.

 8. Навести види експерименту і описати їх.

 9. Описати переваги й недоліки методу анамнезу.

 10. Відповісти для чого застосовується метод кореляційного аналізу.

 11. Які ви знаєте проективні методики, охарактеризуйте.

 12. Навести критерії методів дослідження особистості.

Перелік питань для проведення контрольних занять

як форми поточного контролю.

 1. Дати визначення поняття особистості в психології, пояснити значення вивчення особистості в персонології.

 2. Описати основні психосексуальні стадії розвитку особистості за З.Фрейдом.

 3. Охарактеризуйте теорію оперантного научіння Скінера.

 4. Які психотерапевтичні методики використовував З.Фрейд для дослідження несвідомого ? Опишіть кожну.

 5. Перерахувати та охарактеризувати основні положення щодо природи людини в теорії персонології.

 6. Описати соціокультурний підхід в теорії К. Горні.

 7. Назвати основні принципи соціально- когнітивної теорії А.Бандури.

 8. Коротко опишіть психологічну утопію Маслоу. Чи вважаєте ви, що цю утопію можна здійснити на практиці в умовах світу або це просто кабінетне філософствування? Поясніть вашу точку зору.

 9. Охарактеризувати проективні методики, описати їх типологію.

 10. Дати опис аналітичної психології К. Юнга.

 11. В чому полягає суть структурної теорії рис особистості Р.Кеттела? Дайте їй оцінку.

 12. Скласти план дослідження, методом експерименту, “Причини неспостережливості лікарів-стоматологів”.

 13. Охарактеризувати, вказавши недоліки і переваги методів персонології: анамнезу, інтерв’ю, спостереження, експерименту.

 14. Дати опис і характеристику радикально-гуманістичного психоаналізу Е.Фрома.

 15. В чому суть концепції типів особистості М.Айзенка? Дайте їй характеристику.

 16. Перелічити відомі проективні методики і охарактеризувати процес їх проведення.

 17. Дайте визначення, охарактеризуйте та розмежуйте поняття індивід, особистість та індивідуальність.

 18. Як ви вважаєте що таке життєвий світ особистості, її психологічний вік? Поясніть.

 19. Опишіть, як сімейне виховання впливає на формування характеру дитини, які можуть бути позитивні та негативні наслідки цього виховання?

 20. Виділіть та опишіть п’ять комплексів “синдрому геніальності”.

 21. Дати визначення диференціальної психології, назвати її предмет вивчення , мету, завдання. З якими галузями психології має перетин.

 22. Охарактеризувати тривимірну структуру особистості за Ф.Лершем.

 23. Описати психогенетичні методи диференціальної психології.

 24. Як ви розумієте, що таке геніальність? За допомогою якого методу можна вивчити геніальності видатних людей? Які можна виділити умови за яких ефективне формування геніальності?

 25. Дати визначення темпераменту з погляду психології особистості. Охарактеризувати темперамент з точки зору різних наукових теорій.

 26. Описати такі характеристики особистості як статус, позиція, роль, ранг.

 27. Пояснити, яку передісторію становлення має диференціальна психологія?

 28. Як ви вважаєте люди, які змінюють свою стать шляхом операції достатньо швидко адаптовуються до середовища відповідно до нової статі? Якщо ні, то назвіть етапи формування статевої ідентичності таких людей.

 29. Поняття “статі” у психології особистості. Охарактеризувати основні зорієнтовані напрямки психології статевих розходжень.

 30. Що таке акцентуації характеру, які виділяють типи акцентуацій характеру у психології особистості ?

 31. Опишіть які виділяють теорії, щодо джерел формування індивідуальних відмінностей?

 32. Ознайомившись з психологічними теоріями вивчення статі у психології особистості, які теорії ви б прийняли на свій бік, які ні. Відповідь опишіть.

Перелік питань для кінцевого контролю знань з дисципліни (залік)


1.Дати визначення психології особистості.

2. Які завдання, об’єкт та предмет психології особистості.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка