Тематичний план лекцій загальна психологія спеціальність: «Медична психологія» 1 курсСторінка16/19
Дата конвертації11.04.2016
Розмір3.62 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

Дефектологія як наука. Предмет і завдання дефектології.


 • Діагностика ЗПР в дітей та особливості корекційно-виховної роботи з ними.

 • Діти з затримкою психічного розвитку (ЗПР). Клініко-психологічна характеристика. Основні причини виникнення ЗПР.

 • Діти з комплексними порушеннями розвитку.

 • Діти з поєднанням сенсорного та інтелектуального дефектів.

 • Діти з порушенням зору. Вплив порушень зору на особливості розвитку дитини.

 • Діти з порушенням зору. Основні види порушень.

 • Діти з порушеннями опорно – рухового апарату. Основні причини порушень опорно-рухового апарату у дітей.

 • Діти з порушеннями слуху. Основні форми патології.
 • Загальні закономірності психічного дизонтогенезу.


 • Загальні закономірності психічного розвитку дитини.

 • Індивідуальний підхід, психологічна і соціальна допомога дітям з незначними вадами слуху.

 • Інші категорії розумово відсталих дітей.

 • Історія виникнення дефектології.

 • Класифікація олігофренії за глибиною дефекту (ідіотія, імбецильність, дебільність).

 • Клініко-психологічна характеристика дітей з порушенням мовлення.

 • Клініко-психологічна характеристика розумово відсталих дітей.

 • Клініко-психологічна характеристика розумово відсталих дітей.

 • Організація логопедичної роботи з дітьми з порушеннями мовлення.

 • Основні типи ЗПР та їх психолого-педагогічна характеристика.

 • Особливості корекційної роботи з розумово відсталими дітьми.

 • Особливості корекційної роботи із слабозорими та сліпими дітьми.

 • Особливості корекційної роботи із слабозорими та сліпими дітьми.

 • Особливості корекційної роботи із слабочуючими та глухими дітьми.

 • Особливості логопедичної роботи при порушенні слуху і зору.

 • Особливості навчання дітей із затримкою психічного розвитку.

 • Особливості психічного розвитку дітей-олігофренів.

 • Особливості розвитку дітей з реактивними станами і конфліктними переживаннями.

 • Охарактеризуйте основні форми олігофренії.

 • Охарактеризуйте принципи та методи обстеження дитини. В чому сутність системного, комплексного підходу до обстеження дитини з відхиленнями в розвитку.

 • Підготовка розумово відсталих дітей до самостійного життя.1. Особливості розвитку мовленнєвої функції дітей-олігофренів.

 • Порушення писемної мови. Характеристика розладів писемної мови.

 • Порушення усної мови. Характеристика розладів усної мови.

 • Поясніть погляд Л.С.Виготського на те, що дефект одного аналізатора призводить до цілого ряду відхилень.

 • Принципи і організація комплектування спеціальних установ для аномальних дітей.

 • Розкрийте предмет, мету та завдання логопедії, як одного з розділів дефектології.

 • Розкрийте суть понять «компенсація», «корекція», «реабілітація».

 • Роль зору, слуху та мовлення в процесі розвитку дитини.

 • Сліпоглухонімі діти. Основні принципи організації системи навчання.

 • Специфіка роботи психологів-дефектологів в системі закладів для аномальних дітей. 1. Наведіть приклади взаємозв'язку логопедії, тифлопедагогіки, сурдопедагогіки та олігофренопедагогіки. В чому зв'язок логопедії з психологією та педагогікою.

 • Структура дефекту. Взаємовідношення між первинним і вторинним дефектом.

 • Суть роботи медико-психолого-педагогічних консультацій при наданні допомоги аномальним дітям.

 • Які сторони мовного розвитку можуть бути порушені у дітей? Розкажіть про причини таких порушень.


  Список використаної та рекомендованої літератури


  Список основної літератури:

  1. Братусь, Б. С. Аномалии личности / Б. С. Братусь. М, 1988.

  2. Выготский, Л. С. Собрание сочинений: в 6 т. / Л. С. Выготский. М., 1982-1984.

  3. Дети с задержкой психического развития / Под ред. Т. А. Власовой, В. И. Лубовского, Н. А. Цыпиной. М., 1984.

  4. Дети с нарушениями в развитии. Хрестоматия./ Сост. Б. М. Астапов. М., 1995.

  5. Зейгарник, Б. В. Патопсихология: Учеб. пособие для студ. вузов / Б. В. Зейгарник. М., 1999.

  6. Корсакова, Н. К. Неуспевающие дети: нейропсихологическая диагностика трудностей в обучении младших школьников / Ю. В. Микадзе, Н. К. Корсакова. М., 2001

  7. Лебединская, К. С. Подростки с нарушениями в аффективной сфере / К. С. Лебединская, М. С. Райская, Г. В. Грибанова. М., 1988.

  8. Лебединский, В. В. Нарушения психического развития в детском возрасте / В. В. Лебединский. М., 2003.

  9. Литвак, А. Г. Психология слепых и слабовидящих / А. В. Литвак. Спб., 1998.

  10. Лубовский, В. И. Психологические проблемы диагностики аномального развития детей / В. И. Лубовский. М., 1989.

  11. Мещеряков, А. И. Слепоглухонемые дети. Развитие психики в процессе формирования поведения / А. И. Мещеряков. М., 1974.

  12. Основы специальной психологии: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений / Л.В.Кузнецова, Л. И. Переслени, Л. И.Солнцева [и др.]; Под ред. Л.В.Кузнецовой. М., 2002.

  13. Особенности умственного развития учащихся вспомогательной школы. / Под ред. Ж. И. Шиф. М., 1965.

  14. Психология глухих детей / Под ред. И. Т. Соловьева, Ж. И. Шиф, Т. В. Розановой. М.,1971.

  15. Рубинштейн, С. Я. Психология умственно отсталого школьника / С. Я. Рубинштейн. М., 1978.

  16. Солнцева, Л. И. Тифлопсихология детства / Л. И. Солнцева. М., 2000.

  17. Специальная психология: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В. И. Лубовский, Т. В. Розанова, Л. И. Солнцева [и др.]; Под ред. В.И.Лубовского. М., 2003.

  18. Шипицына Л. М. Психология детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата / Л. М. Шипицына, И. И. Мамайчук. М., 2004.

  Список додаткової літератури:

  1. Афазия и восстановительное обучение. Тексты. М., 1983

  2. Бютнер, К. Жить с агрессивными детьми / К. Бютнер. М., 1991.

  3. Вайзман, Н. Реабилитационная педагогика. Вып. 1. / Н. Вайзман. М.,1996

  4. Венгер, А. А. Отбор детей в специальные дошкольные учреждения / А. А. Венгер, Т. Д. Выгодская, Э. И. Леонгард. М., 1972.

  5. Егорова, Т. В. Развитие наглядно-образного мышления у аномальных детей / Т. В. Егорова, В. А. Лонина, Т. В. Розанова // Дефектология. – 1975. – № 4.

  6. Захаров. А.И. Психотерапия неврозов у детей и подростков / А. И. Захаров. М., 1983.

  7. Иванова, А. Я. Обучаемость как принцип оценки умственного развития детей / А. Я. Иванова. М., 1976.

  8. Карабанова, О. А. Игра в коррекции психического развития ребенка / О. А. Карабанова. М.,1997.

  9. Коробейников, И. А. Патопсихологическая дифференциация некоторых форм психического недоразвития у детей дошкольного возраста / И. А. Коробейников. М, 1980.

  10. Коррекционное обучение, как основа личностного развития аномальных дошкольников. М, 1989.

  11. Манова-Томова B. C. Психологическая реабилитация при нарушениях поведения в детском возрасте / В. С. Манова-Томова, Г. Д. Пирьов, Р. Д. Пелушлиева. София, 1981.

  12. Марковская, И. Ф. Нейропсихологический анализ клинических вариантов задержки психического развития / И. Ф. Марковская // Дефектология. – 1977. – № 6.

  13. Материалы к спецпрактикумам по нейро- и патопсихологии. М., 1980.

  14. Методы психолого-педагогического изучения аномальных детей. М., 1981.

  15. Николаева, В. В. Спецпрактикум по патопсихологии / В. В. Николаева, Е. Т. Соколова, А. С. Спиваковская. М., 1979.

  16. Оклендер, В. Окна в мир ребенка: Руководство по детской психотерапии / В. Оклендер. М., 1997.

  17. Осипенко, Т. Н. Психоневрологическое развитие дошкольников / Т. Н. Осипенко. М., 1996

  18. Отбор детей во вспомогательную школу. Пособие для учителя. М., 1983.

  19. Панасюк, А.Ю. Адаптированный вариант методики Векслера / А. Ю. Панасюк. М., 1973.

  20. Патопсихология: Хрестоматия. М., 1998.

  21. Пожар, Л. Психология аномальных детей и подростков – патопсихология / Л. Пожар. М., 1996.

  22. Принципы отбора детей во вспомогательные школы / Под ред. Г. М. Дульнева и А. Р. Лурия. М., 1973.

  23. Рубинштейн, С. Я. Экспериментальные методики патопсихологии и опыт применения их в клинике. Практическое руководство / С. Я. Рубинштейн. М., 1970.

  24. Слепович, Е. С. Работа психолога в системе оказания помощи детям с задержкой психического развития от 0 до 7 лет. Методические рекомендации / Е. С. Слепович, Н. А. Масюкова. Мн., 1992.

  25. Слепович, Е. С. Обследование детей с задержкой психического развития в условиях медико-педагогической комиссии / Е. С. Слепович, Ф. М. Гайдук. М., 1984.

  26. Слепович, Е. С.. Формирование у дошкольников с задержкой психического развития представлений о себе и других людях. Методические рекомендации / Е. С. Слепович, С. С. Харин. Минск, 1989.

  27. Спиваковская, А. С. Профилактика детских неврозов / А. С. Спиваковская. М., 1988.

  28. Специальная психолдогия / За ред В.И. Лубовского

  29. Тржесоглава, 3. Легкая дисфункция мозга в детском возрасте / З. Тржесоглава. М., 1986.

  30. Ульенкова, У. В. Шестилетние дети с задержкой психического развития / У. В. Ульенкова. М., 1990.

  31. Хрестоматия по возрастной психологии. М., 1994.

  32. Цветкова, Л. С. Нейропсихологическая реабилитация больных / Л. С. Цветкова. М., 1985.

  33. Шаумаров, Г. Б. К оценке значения интеллектуальных тестов в диагностике и изучении развития детей с интеллектуальной недостаточностью / Г. Б. шаумаров // Дефектология. – 1979. – № 6.

  34. Шибаева, Л. В. Программы реабилитации школьников с несформированной учебной деятельностью / Л. В. Шибаева. М., 1996.

  35. Эйдемиллер, Э. Г. Методы семейной диагностики и психотерапии / Э. Г. Эйдемиллер. М., 1996.

  36. Hughes, I. The clinical child interview / I. Hughes. New York, 1991.

  37. Stress and coping in child health. New York, 1992.

  38. Treatment of childhood disorders. New York, 1989.

  6 курс:

  ОСНОВИ ПСИХОСОМАТИКИ

  спеціальності Медична психологія

  ОСНОВИ ПСИХОСОМАТИКИ

  спеціальності Медична психологія – 6 курс

  Теми лекцій  п/п


  Теми

  К-ть год.

  1.

  Вступ до психосоматичної медицини. Епідеміологія психосоматичних розладів. Центральна нервова система та психосоматичні реакції.

  2

  2.

  Підходи до лікування психосоматичних розладів. Психотерапія психосоматичних розладів.

  2
  Всього:

  4

  Теми практичних занять

  п/п


  Теми

  К-ть год.

  1.

  Вступ до психосоматичної медицини. Історія виникнення та становлення вчення про психосоматику. Місце психосоматики в загальній медицині.

  2

  2.

  Класифікація психосоматичних розладів. Методи дослідження в психосоматичній медицині.

  4

  3.

  Психосоматичні теорії та моделі.

  2

  4.

  Органічні психосоматичні захворювання.

  4

  5.

  Психологічні проблеми психосоматичних розладів. Поняття соматоформних розладів.

  2

  6.

  Соматопсихічні розлади. Психологічні особливості соматичних захворювань.

  2

  7.

  Діагностика в психосоматиці: діагностична бесіда та психологічні тести в психосоматичній практиці.

  4

  8.

  Загальні підходи до лікування психосоматичних розладів. Психотерапія психосоматичних розладів. Види та техніки психотерапії психосоматичних розладів.

  4
  Всього:

  24

  Самостійна робота

  п/п


  Теми

  К-ть год.

  1.

  Внесок вітчизняних вчених у розвиток вчення про психосоматику.

  2

  2.

  Неврози та психосоматичні захворювання як різні способи реагування на зміни у навколишньому середовищі.

  2

  3.

  Транскультуральна психосоматика. Психосоматика та соціальні класи.

  2

  4.

  Значення теорії специфічного психодинамічного конфлікту Ф. Александера для загальної медицини.

  1

  5.

  Конструктивні та неконструктивні копінг-стратегії.

  2

  6.

  Інтегративна модель здоров’я, хвороби та хворобливого стану за Вайнером.

  2

  7.

  Проективні методики в діагностиці алекситимії.

  2

  8.

  Приклади лікування психосоматичних розладів в роботах З. Фрейда.  Всього:

  15

  Рекомендована література

  Базова:


  1. Александер Ф.   Психосоматическая медицина. Принципы и практическое применение / Ф. Александер ; пер. с англ.: Могилевский С. – М. : Эксмо-пресс, 2002. - 351 с.

  2. Бройтигам В. Психосоматическая медицина : крат. учеб. / В. Бройтигам, П. Кристиан, М. фон. Рад ; [Пер. с нем. Обухова Г.А.]. - М. : Гэотар медицина, 1999. - 373 с.

  3. Ворнов М. Психосоматика: Практическое руководство / М. Ворнов. – К.: Ника-Центр, 2002. – 256 с.

  4. Малкина-Пых И.Г. Психосоматика. Справочник практического психолога. /И.Г. Малкина-Пых. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. — 992 с.

  5. Психосоматические заболевания: полн. справ. / [Е.В. Бочанова, Д.А. Гейслер, Т.В. Гитун и др.; Ред. Ю.Ю. Елисеев]. - М. : ЭКСМО, 2003. - 604 с.

  6.  Сидоров П.И. Психосоматическая медицина: рук. для врачей / П.И. Сидоров, А. Г. Соловьев, И. А. Новикова; под ред. П. И. Сидорова. - М. : МЕДпресс-информ, 2006. - 564 с.

  7. Фролова, Ю. Г. Психосоматика и психология здоровья: Учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. / Ю.Г. Фролова. – Мн.: ЕГУ, 2003. – 172 с.

  8. Чабан О.С, Хаустова О.О. Психосоматична медицина (аспекти діагностики та лікування): Посібник . – Київ: ТОВ "ДСГ Лтд", 2004.– 96 с.

  Допоміжна  1. Сандомирский М.Е. Психосоматика и телесная психотерапия: Практическое руководство / М.Е. Сандомирский. – М.: Независимая фирма «Класс», 2005. – 592 с.

  2. Елисеев Ю. Ю. Психосоматические заболевания: полній справочник / Ю.Ю. Елисеев. – М.: Эксмо, 2003г. – 608 с.

  3. Гиндикин В.Я. Соматогенные и соматоформные психические расстройства: клиника, лечение, диагностика. – М.: Триада-Х, 2000. - 256 с.

  4. Исаев Д.Н. Психосоматическая медицина детского возраста / Д.Н. Исаев. – СПб., 1996. - 454 с.

  5. Менделевич В.Д. Неврозология и психосоматическая медицина / В.Д. Менделевич, С.Л. Соловьева. — М.: МЕДпресс-информ, 2002. – 608 с.

  6. Пезешкиан Н. Психосоматика и позитивная психотерапия.  : межкультурные и междисциплинарные аспекты на примере 40 историй болезни / Н.Пезешкиан; пер. Т. В. Куличенко. - М. : Медицина, 1996. - 464 с.

  7. Пограничная психическая патология в общемедицинской практике / Под ред. Смулевич А.Б. – М.: Русский врач, 2000. - 160 с.

  8. Смулевич А. Б. Психогенные заболевания / А.Б. Смулевич // Руководство по психиатрии. Т. 2. – М.: Медицина, 1983.

  9. Психосоматика. Взаимосвязь психики и здоровья: Хрестоматия : / Сост.: К. В. Сельченок . – Минск; М. : Харвест ; АСТ, 2000 . – 639 с.

  Інформаційні ресурси  http://www.psychol-ok.ru/lib/alexander/pm/pm_01.html

  http://bookmate.com/books/IUIz8f4o

  http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/40258/1/frolova_psihosom_i_psi_zdor_uch_pos.pdf

  http://www.mif-ua.com/archive/article/6454

  http://publishing-vak.ru/file/archive-psycology-2012-4/2-fusu-mariann.pdf

  ПСИХОЛОГІЯ ДІЯЛЬНОСТІ

  МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА

  спеціальності Медична психологія


  ПСИХОЛОГІЯ ДІЯЛЬНОСТІ

  МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА

  спеціальності Медична психологія – 6 курс

  Тематичний план лекцій  Тема


  Кількість годин

  1.

  Загальна характеристика психології діяльності.

  2

  2.

  Психологічне розуміння професії, спеціальності, посади.

  2

  3.

  Основні напрямки діяльності лікаря-психолога.

  2

  4.

  Психологічні особливості особистості та компетенції лікаря-психолога.

  2

  5.

  Психологічні аспекти феномену “емоційного” вигорання у медичних працівників.

  2

  Всього:

  10

  Тематичний план практичних занять


  Тема

  Кількість годин

  1.

  Психологічні поняття та критерії професійної діяльності.

  2

  2.

  Психологічні складові професіоналізму

  2

  3.

  Супервізія та менеджмент як супровід професійної діяльності лікаря, медичного психолога.

  2

  4.

  Психологічна служба організації.

  2

  5.

  Організація роботи кабінету лікаря-психолога.

  2

  6.

  Формування професійної ідентичності лікаря, медичного психолога.

  2

  7.

  Психологічне забезпечення ефективної діяльності лікаря, медичного психолога.

  2

  8.

  Психодіагностика синдрому «емоційного/професійного вигорання» в медичних закладах.

  2

  9.

  Корекція і профілактика професійного вигорання.

  2

  10.

  Формування емоційної сфери та емоційної компетентності фахівця.

  2

  Всього:

  20

  Тематичний план самостійної роботи студентів


  Тема

  Кількість годин

  1.

  Історія розвитку психології професійної діяльності.

  2

  2.

  Професійно важливі якості лікаря, медичного психолога

  2

  3.

  Етичні та деонтологічні аспекти роботи лікаря-психолога.

  2

  4.

  Матеріали та документація кабінету лікаря-психолога.

  2

  5.

  Психологічне забезпечення ефективної діяльності лікаря-психолога.

  2

  6.

  Психодіагностика синдрому “емоційного/професійного вигорання” в медичних закладах.

  2

  7.

  Робота з емоціями та формування емоційної компетентності.

  3

  Всього:

  15

  Індивідуальні завдання  1. Дайте характеристику предмету психології діяльності медичного працівника.

  2. Назвіть актуальні сучасні проблеми психології діяльності медичного працівника.

  3. Розкрийте зміст концепції стилів професійної діяльності (за В.О. Толочек).

  4. Назвіть основні етапи професіогенезу.

  5. Охарактеризуйте свій етап вибору професії медичного психолога як початок професійної кар‘єри.

  6. Поясніть зміст поняття «вибір професії».

  7. Назвіть психологічні ознаки професії лікаря, медичного психолога.

  8. Поясніть поняття «професійна деформація». Дайте характеристику основних деформуючих факторів.

  9. Дайте порівняльну характеристику понять «майстерність» та «професіоналізм».

  10. Як реалізується особистість в професійній діяльності.

  11. Назвіть ознаки діяльності та професії.

  12. Особливості професійної діяльності медичного психолога.

  13. Психологічні проблеми стимулювання професійної діяльності.

  14. За яких умов формується професійна ідентичність фахівця?

  15. Яка мета вашого індивідуального професійного розвитку?

  ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПОТОЧНОГО ТА ПРОМІЖНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ

  1. Предмет психології діяльності.

  2. Історія виникнення психології діяльності як наукової дисципліни.

  3. Психологія діяльності у дослідженнях зарубіжних науковців.

  4. Сучасний етап вивчення проблем психології діяльності.

  5. Основні напрями та галузі психології професійної діяльності.

  6. Завдання психології діяльності.

  7. Методи психології діяльності.

  8. Класифікація професій, психологічна класифікація професій за Є.О. Климовим.

  9. Види та функції трудової діяльності.

  10. Психологічне тлумачення професії та діяльності.

  11. Людина як суб‘єкт діяльності.

  12. Особистісне та професійне становлення.

  13. Психолого-педагогічні аспекти системи професійної орієнтації.

  14. Поняття професійного самовизначення особистості.

  15. Принципи професійної орієнтації.

  16. Професія лікаря, медичного психолога.

  17. Вимоги до особистості сучасного фахівця лікаря, медичного психолога.

  18. Професіоналізація особистості. Професійний досвід. Професіоналізм.

  19. Професійно важливі властивості особистості фахівця медичного психолога.

  20. Вибір професії та мотивація діяльності.

  21. Нормативні документи, що регламентують виробничі дії.

  22. Психологічні особливості професійного навчання.

  23. Психологічні аспекти стимулювання трудової діяльності.

  24. Мотивація діяльності фахівця та задоволеність роботою.

  25. Ефективність трудової діяльності.

  26. Психологічні проблеми організації режиму праці та відпочинку.

  27. Попередження професійного стресу.

  28. Профілактика невротичних та психологічних захворювань.

  29. Професійна деформація особистості.

  30. Емоційне вигорання та його наслідки.

  31. Проблема задоволеності діяльністю.

  32. Проблеми охорони здоров‘я медичних працівників.

  Рекомендована література
  1. Алешина Ю.Е. Семейное и индивидуальное психологическое консультирование. - М, 1993.

  2. Бондаренко А.Ф. Психологическая помощь: теория и практика. - К., 1997.

  3. Вітенко І.С., Вітенко Т.І. Основи психології: Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів. Вінниця, Видавництво «Нова книга», 2001.

  4. Водопьянова Н, Старченкова Е. Синдром выгорания: диагностика и профилактика. – СПб.: Питер, 2005.

  5. Городнова Н.М. Кабінет психолога в системі освіти. – К.: Шк. світ, 2009. – 128 с.

  6. Демьянов Ю.Г. Основы психопрофилактики и психотерапии: Пособие-практикум – СПб: ИД «МиМ» - «Паритет», 1999.

  7. Климов Е.А. Основы психологи (практикум). Учебное пособие. – М.: ЮНИТИ, 1999.

  8. Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Ельга, Ника-Центр, 2009. – 400 с.

  9. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. - М., 1999.

  10. Лідинська О.А. Практикум з індивідуально-психологічного консультування для початківців. - К., 1997.

  11. Максименко С. Д., Максименко К.С., Папуча М.В. Медична психологія / За редакцією академіка С.Д. Максименка. 2-ге видання. Підручник. – Вінниця: Нова Книга, 2010 – 520 с.

  12. Максименко С. Д., Максименко К.С., Папуча М.В. Психологія особистості.: - К.: Видавництво ТОВ «КММ», 2007, - 296 с.

  13. Максименко С.Д. Основи генетичної психології: Навч. посібник. – К.; НПЦ Перспектива, 1998. – 220 с.

  14. Менделевич В.Д. Клиническая медицинская психология. Практическое руководство. – М.: МЕДпресс. – 1999.

  15. Моховиков А.Н. Телефонное консультирование. — К., 1994.

  16. Мэй Р. Искусство психологического консультирования. - М., 1994.

  17. Нельсон-Джоунз Р. Теория и практика консультирования. - СПб, 2000.

  18. Немов Р.С. Психологическое консультирование. — М., 2000.

  О.Ф. Бондаренко. - К., 1992.

  1. Обозов Н.Н. Психологическое консультирование: Метод, пособие. - СПб, 1993.

  2. Осипова А.А. Введение в практическую психокоррекцию, групповые методы работы. – М.: МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2000.

  3. Осипова А.А. Общая психокоррекция: Учебное пособие. – М.: Творческий центр «Сфера», 2000.

  4. Психологическое консультирование: Теория и практика. Учебное пособие. М.: Академия, 2000.

  5. Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие. – Самара, 2002.

  6. Синдром «професійного вигорання» та професійна кар’єра працівників освітніх організацій: гендерні аспекти: Навч. посіб. для студ.вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів післядиплом. освіти/За наук. ред.. С.Д.Максименка, Л.М. Карамушки, Т.В. Зайчикової – К.: Міленіум, 2004. – 264 с.

  7. Тодд Дж., Богарт А.К. Основы клинической и консультативной психологии. - М., 2001.

  8. Фримен Д. Техники семейной психотерапии и семейного консультирования: Пособие /Под общ. Ред. Копытин А.И. – СПб: Питер, 2001.

  9. Юрьева Л.Н. Профессиональное выгорание у медицинских работников: формирование, профилактика, коррекция. – К., 2004.

  ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ КІНЦЕВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ (ПМК) З ДИСЦИПЛІНИ


  1. Основні категорії та поняття професійної діяльності.

  2. Вимоги професії до особистості.

  3. Аналіз професійної діяльності.

  4. Психофізіологічна складова діяльності спеціалістів.

  5. Професійний відбір спеціалістів: сутність та принципи.

  6. Методики оцінки індивідуальних якостей спеціаліста.

  7. Методики для діагностики синдрому “емоційного/професійного

  вигорання” в медичних закладах.

  1. Професіограма фахівця.

  2. Раціональний режим праці та відпочинку.

  3. Оптимізація емоційного стану та психологічного клімату.

  4. Психологічне забезпечення ефективної діяльності.

  5. Соціально-психологічні особливості діяльності спеціалістів.

  6. Вплив факторів умов життєдіяльності на ефективність професійної діяльності.

  7. Особливості праці спеціалістів медичних психологів.

  8. Етичні та деонтологічні принципи консультування та психотерапії.

  9. Цінності консультування та психотерапії.

  10. Особистісні якості лікаря-психолога.

  11. Підтримання компетентності роботи. Підтримання довіри.

  12. Супервізія и менеджмент.

  13. Відповідальність перед клієнтами.

  14. Робота з колегами.

  15. Чесність в професійної практиці.

  16. Турбота фахівця про власне фізичне та психологічне самопочуття.

  17. Вимоги до особистості фахівця, що допомагає іншим (медичний працівник, психолог, соціальний робітник та інш.).

  18. Стилі лідерства та емоційна компетентність.

  19. Емпатія та рефлексія.

  20. Патерни професійної поведінки.

  21. Формування реалістичного професійного Я-образу.

  22. Аналіз та оцінка власної професійної діяльності.

  23. Характеристика помилок в роботі.

  24. Особистісне самовизначення лікаря психолога.

  25. Ситуативне самовизначення. Парадігмальне самовизначення.

  26. Професійні стереотипи.

  27. Інструментальне (психотехнічне) самовизначення.

  28. Модель професійної ідентичності медичного психолога.

  29. Психологічний аналіз професійного стресу в медичних закладах.

  30. Супервізія: визначення поняття, різновиди, критерії ефективності.

  31. Характеристика психологічних компонентів процесу управління в медицині.

  32. Соціально-психологічні особливості управління персоналом в медичній галузі.

  33. Формування сприятливого соціально-психологічного клімату в колективах закладів охорони здоров‘я.

  34. Діяльність керівника у галузі охорони здоров‘я та медичної допомоги з попередження та розв‘язання конфліктів.

  35. Психологічні особливості синдрому “емоційного вигорання” у медичних працівників.

  36. Гендерні аспекти формування синдрому “емоційного/професійного вигорання”.

  37. Технологія профілактики та подолання стресу та синдрому “емоційного/професійного вигорання” в медичних закладах.

  38. Корекція і профілактика професійного вигорання.

  39. Організаційно-методологічні принципи психологічної служби організації.

  40. Завдання та функції кабінету лікаря психолога.

  41. Організація роботи та оснащення тренінгової кімнати (кімнати психологічного розвантаження).

  42. Матеріали та документація, методичне забезпечення, довідково-інформаційне забезпечення кабінету лікаря-психолога.

  43. Нормативно-правові матеріали та документи, що забезпечують роботу лікаря-психолога.

  44. Психокорекційні та психотерапевтичні техніки роботи лікаря-психолога у медичних закладах.

  45. Поняття про менеджмент в медицині. Психологічна сутність процесу управління в системі охорони здоров‘я.

  46. Зміст діяльності менеджера медицини.

  47. Проблема оптимізації професійної діяльності.

  48. Фактори розвитку та формування професійних компетенцій.

  49. Професіоналізм фахівця.

  ПСИХОТЕРАПІЯ

  Спеціальність: «Медична психологія»

  Тематичний план курсу

  Назва теми

  Всього годин

  Практичні заняття

  Самостійна робота

  1

  Вступ до психотерапії

  4

  2

  2

  2

  Історія психотерапії

  4

  2

  2

  3

  Особистість психотерапевта

  4

  2

  2

  4

  Підготовка і навчання психотерапевта

  4

  2

  2

  5

  Психотерапія: основні поняття

  6

  4

  2

  6

  Основні механізми психотерапії

  6

  4

  2

  7

  Інтерв’ю у психотерапії

  6

  4

  2

  8

  Основні технології психотерапії

  6

  4

  2

  9

  Метод кристалізації проблеми

  4

  2

  2

  10

  Психотерапевтичні підходи

  4

  2

  2

  11

  Психодинамічний напрямок психотерапії. Класичний психоаналіз

  8

  6

  2

  12

  Психодинамічний напрямок психотерапії. Індивідуальна психотерапія А. Адлера

  8

  6

  2

  13

  Психодинамічний напрямок психотерапії. Аналітична психотерапія К. Г. Юнга

  8

  6

  2

  14

  Інші напрямки психодинамічної психотерапії

  8

  6

  2

  15

  Когнітивно-поведінковий напрямок психотерапії

  8

  6

  2

  16

  Екзистенційно-гуманістичний напрямок психотерапії. Логотерапія Франкла

  8

  6

  2

  17

  Екзистенційно-гуманістичний напрямок психотерапії. Клієнт-центрована психотерапія К. Роджерса

  8

  6

  2

  18

  Екзистенційно-гуманістичний напрямок психотерапії. Гештальт-терапія Ф. Перлза

  8

  6

  2

  19

  Екзистенційно-гуманістичний напрямок психотерапії. Трансактний аналіз Е. Берна

  8

  6

  2

  20

  Сугестивна психотерапія

  8

  6

  2

  21

  Сімейна психотерапія

  8

  6

  2

  22

  Арт-терапія

  8

  6

  2

  23

  Вікові особливості психотерапії та психокорекції

  4

  2

  2

  24

  Групова психотерапія

  6

  4

  2

  25

  Інтегративні тенденції в психотерапії

  4

  2

  2

  26

  Психотерапія у психіатрії

  4

  2

  2

  27

  Психотерапія у соматичній і психосоматичній медицині

  4

  2

  2

  28

  Оцінка ефективності надання психотерапевтичної допомоги

  4

  2

  2

  29

  Психофармакотерапія

  6

  4

  2

  30

  Допоміжні види психотерапії

  4

  2

  2
  Всього:

  180

  120

  60

  Перелік контрольних питання до курсу

  (до диференційованого заліку)  1. Предмет і завдання психотерапії.

  2. Відмінність психотерапії від психології та від психіатрії.

  3. Відмінність між медичною та немедичною психотерапією.

  4. Відмінність між пацієнтом та клієнтом у психотерапії.

  5. Поняття фрустрації.

  6. Поняття та основні характеристики неврозу.

  7. Що принципово нового вніс у психологію та психотерапію Зиґмунд Фройд?

  8. Структура особистості за З. Фройдом.

  9. Основні положення психоаналізу.

  10. Основні інстинкти з позиції психоаналізу та їх вплив на особистість, психічні стани і поведінку людини.

  11. Захисні механізми свідомості за З. Фройдом.

  12. Основні техніки класичного психоаналізу.

  13. Що принципово нового вніс Карл Густав Юнг у психоаналітичний напрямок психології та психотерапії?

  14. У чому Карл Юнг був не згоден з Зиґмундом Фройдом?

  15. Поняття колективного безсвідомого.

  16. Назвіть основні архетипи за К. Юнгом і дайте їх характеристику.

  17. Основні психотерапевтичні підходи К. Юнга.

  18. Основні стадії психотерапії за К. Юнгом.

  19. Сутність методу направлених асоціацій.

  20. У чому полягає принциповий внесок Альфреда Адлера у психоаналітичну психологію?

  21. Поняття соціального чуття.

  22. Поняття комплексу неповноцінності.

  23. Основні положення психотерапії за А. Адлером.

  24. Сфери застосування робіт А. Адлера.

  25. У чому полягає основна ідея техніки психосинтезу Р. Ассаджіолі?

  26. Відношення між психоаналізом та технікою психосинтезу Р. Ассаджіолі.

  27. Які ідеї і методи Фройда, Юнга та Адлера знайшли своє відображення у психосинтезі Р. Ассаджіолі?

  28. Структура особистості за Р. Ассаджіолі та її принципова відмінність від структури особистості за Фройдом?

  29. У чому полягає метод контролю на елементами у техніці психосинтезу Р. Ассаджіолі?

  30. У чому полягає метод роботи над субособистостями у техніці психосинтезу Р. Ассаджіолі?

  31. Перелічіть та коротко охарактеризуйте основні етапи практичної реалізації техніки психосинтезу Р. Ассаджіолі.

  32. Самоаналіз Карен Хорні.

  33. Назвіть основні принципи біхевіоризму і поведінкової терапії.

  34. Назвіть основних авторів біхевіоризму і поведінкової психотерапії. Що таке оперантне обумовлення?

  35. Опишіть вправи групової поведінкової терапії.

  36. Назвіть основні положення тілесно орієнтованої терапії В. Райха.

  37. Поняття м’язового панцира. Основні його зоні за В. Райхом.

  38. З якими пригніченими емоціями пов’язані м’язові панцирі за В. Райхом?

  39. Які види тілесно орієнтованої психотерапії Ви знаєте?

  40. Поняття принцип гештальттерапії.

  41. Поясніть принцип гештальттерапії тут і тепер.

  42. Поняття фігури та фону у гештальттерапії.

  43. Розширення свідомості у гештальттерапії.

  44. Амбівалентність почуттів у гештальттерапії.

  45. Поняття трансактного аналізу.

  46. Сутність трансактного аналізу.

  47. Які ролі існують у трансактному аналізі.

  48. Коротко охарактеризуйте Роль Батька у трансактному аналізі.

  49. Коротко охарактеризуйте Роль Дорослого у трансактному аналізі.

  50. Коротко охарактеризуйте Роль Дитини у трансактному аналізі.

  51. Наведіть приклади дій психотерапевта для руйнування ролей Батька і Дитини при трансактному аналізі.

  52. Поняття гуманістичної психотерапії. Терапія, центрована на клієнті.

  53. Сутність гуманістичної психотерапії.

  54. Основні ідеї та практичні підходи Карла Роджерса.

  55. Основні кроки психотерапевтичної допомоги за К. Роджерсом.

  56. Принципи роботи енкаунтер-груп.

  57. Теорія самоактуалізації Абрахама Маслоу.

  58. Джерела розвитку екзистенційної психотерапії.

  59. Метод дерефлексії та парадоксальної інтенції Віктора Франкла.

  60. Поняття та сутність нейролінгвістичного програмування.

  61. Назвіть і коротко охарактеризуйте основні робочі терміни НЛП.

  62. Поняття первинної модальності у НЛП.

  63. Поняття та сутність рефреймінгу у НЛП.

  64. Перелічіть і коротко охарактеризуйте шість ступенів рефреймінгу у НЛП.

  65. Поняття та сутність медитації.

  66. Сутність медитативної психотерапії.

  67. Опишіть відношення медитації до інсайту.

  68. Коротко перелічіть основні етапи (ступені) медитації.

  69. Наведіть приклад активної медитації.

  70. Чим відрізняється групова психотерапія як форма будь-якої психотерапії від групової психотерапії як самостійного методу.

  71. Поняття психотерапевтичної групи.

  72. Назвіть два найпопулярніші типи груп групової психотерапії.

  73. Наведіть приклади роботи груп тренінгу умінь.

  74. Охарактеризуйте сутність енкаунтер-груп.

  75. Перелічіть типи психокорекцій них груп та особливості їх діяльності.

  76. Опишіть групову поведінкову терапію.

  77. Перелічіть основні права, які вивчають у групах тренінгу соціальних умінь.

  78. Перелічіть основні вимоги до групового психотерапевта.

  79. Поняття методу психодрами.

  80. Основна сутність психодрами.

  81. Перелічіть основні поняття психодрами.

  82. Ролі та рольові ігри у психодрамі.

  83. Поняття спонтанності у психодрамі.

  84. Поняття катарсису та інсайту у психодрамі.

  85. Основні стадії розвитку психодрами.

  86. Поняття та сутність позитивної психотерапії.

  87. Міжкультуральний підхід у позитивній психотерапії.

  88. Чому позитивна психотерапія називається конфлікт-центрованою?

  89. Перелічіть п’ять рівнів техніки позитивної психотерапії.

  90. Психічні та соматичні розлади як основні об‘єкти застосування психотерапії

  91. Клінічні аспекти психологічної норми та психології.

  92. Механізми психологічного захисту

  93. Психологічні аспекти психогігієни та психопрофілактики.

  94. Розвиток ідей душевного здоров‘я в давній українській культурі.

  95. Медико-психологічний підхід до охорони психічного здоров‘я.

  96. Виникнення психогігієни.

  97. Основні розділи психогігієни: вікова, психогігієна праці, сім‘ї та побуту.

  98. Основні завдання психопрофілактики.

  99. Методи психогігієни та психопрофілактики.

  100. Особливості дитячої психотерапії.

  101. Психологічна реабілітація.

  102. Парапсихологія та екстрасенсорика.

  103. Відмінності цілительства та психотерапії

  104. Загальні принципи психофармакотерапії.

  105. Оцінка ефективності лікарських засобів та її клінічні аспекти.

  106. Психотропні засоби.

  107. Фармакокінетика і фармакодинаміка психотропних препаратів.

  108. Класифікація психофармакологічних препаратів.

  109. Основні принципи психофармакотерапії та клінічної фармакології.

  110. Основні положення психофармакотерапії.

  111. Фармакокінетика і фармакодинаміка психотропних препаратів.

  112. Нейролептики. Класифікація нейролептиків.

  113. Побічні ефекти нейролептиків та їх купіювання.

  114. Загальні правила призначення нейролептиків

  115. Транквілізатори (анксіолітики). Класифікація.

  116. Правила призначення бензодіазепінів.

  117. Синдром відміни транквілізаторів

  118. Антидепресанти. Завдання терапії антидепресантами.

  119. Тимоаналептичні (нормотимічні) властивості антидепресантів.

  120. Класифікація антидепресантів.

  121. Неселективні інгібітори зворотного захоплення серотоніні і норадреналіну-трициклічні антидепресанти (ТЦА). 

  122. Гетероциклічні антидепресанти. 

  123. Селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС). 

  124. Норадренергічні і специфічні серотонінергічні антидепресанти (НаССА).

  125. Інгібітори моноаміноксидази (ІМАО). 

  126. Зворотні ІМАО-А. 

  127. Антидепресанти з іншим механізмом дії. 

  128. Принципи лікування антидепресантами.

  129. Вибір антидепресанту 

  130. Нормотиміки: солі літію, препарати групи іміностильбенів (карбамазепін) і солі вальпроєвої кислоти.

  131. ГАМК-ергічні препарати.

  132. Ноотропи. Основні препарати.

  133. Інші класи психотропних сполук, які застосовують у психіатрії.

  134. Інгібітори кальцієвих каналів. Інгібітори холінестерази.

  135. Електросудомна терапія (ЕСТ).

  136. Інсулінотерапія.

  137. Лікування депривацією сну і тривалим сном.

  138. Механотерапія і терапія зайнятістю.

  139. Психохірургія.

  140. Гормонотерапія.

  141. Піротерапія і краніогіпотермія.

  142. Дієтична і гіпервітамінна терапія.

  143. Фототерапія, фізіотерапія і екологічна терапія.

  144. Детоксикація.


 • 1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


  База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка