Тематичний план лекцій загальна психологія спеціальність: «Медична психологія» 1 курсСторінка15/19
Дата конвертації11.04.2016
Розмір3.62 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

Список використаної та рекомендованої літератури
 1. Айзенк Г. Проверьте ваши способности. – М.: Мир, 1972.

 2. Амосов Н.И. Моделирование мышления и психики. – К.: Наукова думка, 1965.

 3. Амосов Н.И. Регуляция жизненных функций и кибернетика. – К.: Наукова думка, 1964.

 4. Анастази А. Психологическое тестирование. В 2 т. - М,. 1982.

 5. Аракелов Г.Г., Шишкова Н.Р. Тревожность, методы ее диагностики и коррекции. // Вест. моск. ун-та. Серия 14. – Психология, № 1. – 1998.

 6. Асмолов А.Г. Психология личности. Принципы общепсихологического анализа. Уч. пособие., М.: Изд-во МГУ, 1990.

 7. Баевский Р.-М. Прогнозирование состояний на грани нормы и патологии. – М.: Наука, 1979.

 8. Бажин Е.Ф. и др. Объективная диагностика эмоционального состояния в психиатрической клинике. // Матер. Всес. симп. «Речь и эмоции». Л., 1974. – С. 69-74.

 9. Балабанова Л.М. Категория нормы в психологии студенческого возраста. – Харків, Консум, 1999.

 10. Балабанова Л.М. Категория нормы в психологии студенческого возраста. – Харків: Консум, 1999.

 11. Блейхер В.М., Бурлачук Л.Ф. Психологическая диагностика интелекта и личности. – К.: Вища школа, 1978.

 12. Блейхер В.М., Крук И.В. Патопсихологическая диагностика. – К.: Здоров‘я, 1986.

 13. Блейххер В.М. Клиническая патопсихология. – Ташкент, 1976.

 14. Братусь Б.С., Зейгарник Б.В. Очерки по психологии аномального развития личности.: М.: Изд-во МГУ. – 1980.

 15. Бухановский А.О., Кутявин Ю.А., Литвак М.Е. Общая патопсихология. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1998.

 16. Вилюнас В.К. Основные проблемы психологической терапии эмоций. // Психология эмоций. Тексты // Под ред. В.К. Вилюнаса и др. – М.: МГУ, 1984. – С. 3-28.

 17. Витт Н.В. Эмоциональная регуляция речевого поведения. // Вопр. психол. – 1981. - № 4. – С. 60-69.

 18. Гильбух Ю.З. Метод психологических тестов: сущность и значение // Вопр. психологии. – 1986. - № 2.

 19. Гиндинкин В.Я. Лексикон малой психиатрии. – М., 1997.

 20. Голанд Я.Г. Лечение нарушения психосексуальных ориентаций // Частная сексопатология: Рук-во для врачей / Под ред. Г.С. Васильченко. – М., 1983. – Т. 2.

 21. Дружинин В.Н. Психодиагностика общих способностей. - М., 1996.

 22. Зейгарник Б.В. Патопсихология. – М.: Изд-во МГУ, 1986.

 23. Зейгарник Б.В. Теория личности К.Левина. – М., 1981.

 24. Измерение интеллекта детей. / Под ред. Ю.З.Гильбуха. - К., 1992.

 25. Казачкова В.Г. Метод незаконченных предложений при изучении отношений личности // Вопр. психологии. – 1989, - № 3.

 26. Карвасарский Б.Д. Медицинская психология. – Л., 1982.

 27. Кемпински А. Психопатология неврозов. – Варшава: Польское мед. изд-во, 1975.

 28. Максимова Н.Ю., Мілютіна К.Л., Піскун В.М. Основи дитячої патопсихології. – К.: Перун, 1996.

 29. Общая психодиагностика: основы психодиагностики, немедицинской психотерапии и психологического консультирования. / Под ред. А.А.Бодалева, В.В.Столина. – М.: Изд-во МГУ, 1987.

 30. Хорни К. Невротическая личность нашего времени. Самоанализ. – М., 1993.

 31. Щекин Г.В. Визуальная психодиагностика и ее методы. - К., 1996.

 32. Юнг К.Г. Психологические типы. – М.: Университетская книга, 1997.

 33. Ярмоленко А.В. Очерк психологии слепоглухонемых. – Л., 1961.

психологія ЖИТТЄВОЇ КРИЗИ ОСОБИСТОСТІ, ВМИРАННЯ ТА СМЕРТІ

Спеціальність: «Медична психологія»

психологія ЖИТТЄВОЇ КРИЗИ ОСОБИСТОСТІ, ВМИРАННЯ ТА СМЕРТІ

Спеціальність: «Медична психологія» - 5 курс


Тематичний план лекцій

п/п


Теми

К-ть год.

1.

Кризові стани. Соціально-психологічна допомога при виникненні кризових станів

2

2.

Соціально-психологічна характеристика вікових категорій людей похилого віку

2

3.

Психологія вмирання. Поведінка і суб‘єктивні переживання помираючих

2

4.

Стан свідомості в момент смерті

2

5.

Термінальний хворий і якість його життя

2
Всього:

10

Тематичний план практичних занятьп/п


Теми

К-ть год.

1.

Кризові стани. Соціально-психологічна допомога при виникненні кризових станів. Вікова криза особистості

2

2.

Старіння і психологія старості

2

3.

Патологічна старість. Проблема лікування та соціально–психологічної допомоги соматичних хворих людей похилого віку

2

4.

Психологія вмирання. Поведінка і суб‘єктивні переживання помираючих

2

5.

Стан свідомості в момент смерті

2

6.

Термінальний хворий і якість його життя

2

7.

Суїцидальна поведінка

2

8.

Психологічні особливості особистості суїцидента

2

9.

Діагностика суїцидальної поведінки

2

10.

Постсуїцидальні стани

2
Всього:

20

Тематичний план самостійної позааудиторної роботи студентів

п/п


Теми

К-ть год.

1

Стрес та шляхи його подолання. Реабілітація та самореабілітація у кризовому стані

2

2

Проблема психічних розладів у людей похилого віку

2

3

Єгипетські і тибетські ритуали, що супроводжували процес смерті

2

4

Розуміння поняття смерті у людей з різного культурного середовища

2

5

Стан свідомості людей, які пережили стан клінічної смерті

1

6

Особливості роботи хоспісів, геронтологічних відділень, спеціалізованих центрів для лікування хворих на СНІД

2

7

Мотиваційно-психологічний аспект філософського тлумачення самогубства

2

8

Діагностично-профілактичний та терапевтичний етапи корекції суїцидальності

2
Всього:

15

ПЕРЕЛІК ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ

 1. Проблема стресу в житті сучасного суспільства|товариства|. Основні сфери вивчення стресу в прикладних психологічних дослідженнях.

 2. Стрес і адаптація. Рівні адаптації і форми проявів|виявів| дезадаптації на особовому і поведінковому рівнях.

 3. Стрес і здоров'я людини. Поняття психічного здоров'я. Критерії оцінки впливу стресу на здоров'ї людини.

 4. Історія розвитку досліджень стресу у фізіології і психології. Основні етапи.

 5. Класична концепція стресу Р. Сельє. Загальний|загальний| адаптаційний синдром, основні закономірності проявів|виявів| і розвитку.

 6. Внесок|внесок| природничонаукової традиції в розвиток психологічних досліджень стресу.

 7. Фізіологічний і психологічний стрес, відмінності в механізмах формування.

 8. Основні субсиндроми проявів|виявів| стресу. Зв'язок з|із| успішністю поведінкової адаптації.

 9. Комплексний підхід до аналізу проявів|виявів| стресу. Основні класи діагностичних методів, приклади|зразки| конкретних методик. Способи інтеграції даних залежно від типу|типу| діагностичних завдань|задач|.

 10. Основні сучасні підходи до вивчення стресу. Порівняльна характеристика підходів.

 11. Екологічний підхід до вивчення стресу. Трактування поняття стрес в рамках|у рамках| парадигми відповідності «особа|особистість|-середа|середовище|» і методологія досліджень.

 12. Когнітивна модель психологічного стресу Р. Лазаруса.

 13. Суб'єктивний образ проблемної ситуації і роль механізмів когнітивної оцінки у формуванні стресових реакцій.

 14. Стратегії подолання|здолання| стресу (копінг-механізми|).

 15. Індивідуальні стилі «підпорядкована| поведінка» (модель З|із|. Хобфолла).

 16. Можливості|спроможності| цілеспрямованого формування адекватних стратегій подолання|здолання| стресу.

 17. Трансактний підхід до вивчення стресу.

 18. Модель Т. Кокса і можливості|спроможності| її практичного використання.

 19. Підхід регулювальника|регулятора| до вивчення стресу. Синдроми гострого і хронічного стресу, їх негативні наслідки.

 20. Поняття «екстремальності|» і екстремальних умов діяльності. Абсолютна і відносна екстремальність|. Класифікація чинників|факторів| прямого і опосередкованого впливу на ступінь|міру| екстремальності| ситуації.

 21. Стрес і стани|стани| психічної напруженості. Операційна і емоційна |емоціональна|

 22. напруженість, роль мотиваційно-особових чинників|факторів| в їх розвитку.

 23. Форми прояви|вияви| станів|станів| емоційної|емоціональної| напруженості.

 24. Стадії переживання|вболівання| критичних життєвих ситуацій (модель Хоровітца).

 25. Закономірності динаміки і психологічна характеристика кожній із стадій. Особливості психологічної допомоги на кожній з них.

 26. Основні психологічні складові переживань|вболівань| хронічного стресу. Фіксація негативних проявів|виявів| у формі|у формі| стійких індивідуально-особових характеристик поведінкових порушень.

 27. Зміни в поведінці при тривалому переживанні|вболіванні| стресу. Формування поведінкових риск-факторів| для здоров'я людини. Тип А поведінка.

 28. Розвиток особових деформацій в процесі тривалого переживання|вболівання| стресу. Синдром вигорання.

 29. Розвиток прикордонних|прикордонних| невротичних станів|станів| як наслідок інтенсивного переживання|вболівання| стресу. Посттравматичний стрес.

 30. Проблема управління стресом. Взаємозв'язок діагностичною і профілактичною спрямованості роботи як основа сучасних технологій стрес-менеджменту|.

 31. Психопрофілактика і корекція стресу. Об'єктна і суб'єктна парадигми. Загальна класифікація методів боротьби із|із| стресом.

 32. Опосередковані методи профілактики і корекції стресу (об'єктна парадигма). Приклади|зразки| використовуваних засобів|коштів|.

 33. Безпосередні методи дії на стан людини. «Пасивний» і активний суб'єкт психопрофілактики. Приклади|зразки| засобів|коштів| «зовнішньої» дії на стан |стан|людини.

 34. Психологічна саморегуляція станів|станів|. Основні класи методів і техніки.

 35. Програми навчання|вчення| навичкам|навичкам| саморегуляції і управління стресом.

 36. Організаційні форми використання методів профілактики і управління стресом в прикладних умовах.

 37. Оцінка ефективності використання методів оптимізації стани|стани| людини при проведенні індивідуальної і групової психокорекційної роботи.

Перелік питань для кінцевого контролю знань з дисципліни (диф.залік)

 1. Загальне уявлення про поняття «криза» в психології. Поняття психологічного здоров’я та гармонійної особистості.

 2. Типологічний аналіз та класифікація життєвих криз. Умови виникнення життєвих криз.

 3. Специфіка вікових криз.

 4. Криза народження.

 5. Кризи дитячого та підліткового віку.

 6. Криза середнього віку.

 7. Криза «Я-інтеграції» прихильного віку.

 8. Усвідомлення власної гомосексуальності як криза ідентичності. Психологічний профіль гея.

 9. Віктимність. Віктимні внутрішньоособистісні конфлікти. Віктимні синдроми, віктимні фобії, віктимні ілюзії.

 10. Психологічні наслідки віктимізації.

 11. Превенція віктимності.

 12. Психологічна допомога колишнім сектантам.

 13. Суїцид як складний психологічний феномен вітчизняної та зарубіжної психології. Суїцид в історичному та культурному аспекті.

 14. Суїцид та особистість – специфіка взаємовідносин.

 15. Особливості телефонного консультування потенціальних суїцидентів.

 16. Тренінг для превенції суїциду.

 17. Специфіка соціальних особливостей захворювання ВІЛ та СНІД. Основні психогенні реакції в період захворювання.

 18. Особливості консультування ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД.

 19. Психологія війни.

 20. Психологія тероризму.

 21. Психологія природних катастроф.

 22. Психологія паніки.

 23. Посттравматична стресова реакція. Психологічні проблеми учасників бойових дій, свідків природних катастроф та терористичних актів.

 24. Тренінгові заняття для колишніх комбатантів.

 25. Термінальний період у житті людини. Поняття «термінальності» в психології. Динаміка переживання термінальних станів.

 26. Специфіка життєвої кризи в період термінальних захворювань на прикладі онкологічного захворювання.

 27. Психотерапевтична допомога онкологічним хворим.

 28. Професійне вигорання та емоційне вигорання.

 29. Успіх як криза. «Зіркова хвороба».

 30. Психологія безробіття.

 31. Типовий депресивний розлад.

 32. Особливості патопсихологічних та клінічних проявів типового депресивного синдрому.

 33. Класифікація депресій за провідним синдромом.

 34. Атипові субдепресивні синдроми.

 35. Варіанти ларвованих депресій.

 36. Поняття та причини виникнення дистимії.

 37. Психогенна депресія у клімактеричному періоді.

 38. Реактивна депресія у старечому віці.

 39. Маніакальні синдроми.

 40. Маніакально-депресивний психоз.

 41. Вчення Г.Сельє про стрес. Поняття стресу та дистресу.

 42. Ознаки стресового напруження.

 43. Причини виникнення стресового напруження.

 44. Теорія життєвих подій Холмса і Рейха і її зв'язок з виникненням стресу.

 45. Процесу опанування струсу у надзвичайних ситуаціях.

 46. Відмінність між ендо- та екзогенними розладами.

 47. Афективно-шокова реакції та методи її подолання.

 48. Особливості перебігу посттравматичного стресового розладу у осіб з різним типом особливості реагування.

 49. Дисоціативні розлади: виникнення, перебіг, види. Шляхи подолання.

 50. Синдром Ганзера, транс і одержимість: виникнення, перебіг, види. Шляхи подолання.

 51. Наукове та побутове тлумачення множинного розладу особистості.

 52. Синдром відчуження як наслідок впливу стресу.

 53. Дайте визначення поняття стресу і перелічіть та охарактеризуйте розлади, пов’язані зі стресом.

 54. Опишіть як виникає гостра реакція на стрес в умовах надзвичайної ситуації та після неї.

 55. Які поняття включає посттравматичний стресовий розлад? Опишіть основні ознаки ПТСР.

 56. Які дисоціативні розлади, пов’язані зі стресом найчастіше стають об’єктом лікування для медичних психологів та для психіатрів.

 57. Дисоціативна амнезія, фуга і ступор: причини появи, клінічні ознаки, шляхи подолання.

 58. Синдром Гейзера, транс і одержимість: причини появи, клінічні ознаки, шляхи подолання..

 59. Поняття розлад множинної особистості.

 60. Синдром деперсоналізації-дереалізації: причини появи, клінічні ознаки, шляхи подолання.

 61. Дисоціативні розлади рухів і відчуттів: причини появи, клінічні ознаки, шляхи подолання.

Список використаної і рекомендованої літератури:

  1. Адлер А. Понять природу человека. – СПб.: Ювента, 1997.

  2. Александров Е.О. Взорванный мозг. Посттравматическое стрессовое расстройство. Клиника и лечение. – Новосибирск: Сибвузиздат, 2001. – 160с.

  3. Александрова М.Д. Проблема социальной и психологической геронтологии. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1974.

  4. Амбрумова А.Г. Актуальные проблемы суицидологии. – М., 1981.

  5. Амбрумова А.Г. Анализ состояний психологического кризиса и их динамика. // Психол. журнал. – 1985. – Т. 6. - № 6.

  6. Амбрумова А.Г. Психология самоубийства. // Соц. и клин. психиатрия. – 1996. - № 4.

  7. Амбрумова А.Г., Калашникова О.Э. Психологические аспекты одиночества. // Соц. и клин. психиатрия. – 1996. - № 3.

  8. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. – М.: Наука, 1977.

  9. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. – Л.: Наука, 1968.

  10. Анцыферова Л.И. Личность в трудных жизненных условиях: переосмысливание, преобразование ситуаций и психологическая защита // Психол. Журнал. – 1992, Т. 13. - № 3.

  11. Апчел В.Я., Цыган В.Н. Стресс и стрессоустойчивость человека. – СПб.: ВМедА, 1999. – 86с.

  12. Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. – М., 1992.

  13. Бессмертный Ю.Л. Жизнь и смерть в средние века. – М., 1991.

  14. Бовуар С. Очень легкая смерть. – М., 1968.

  15. Бульер Ф. Старение и старость. – М.: Просвещение, 1962.

  16. Василюк Ф,Е. Психология переживаний. Анализ преодоления критических ситуаций. – М., 1984.

  17. Василюк Ф.Е. Жизненный мир и кризис: типологический анализ критических ситуаций // Психол. журнал. – 1997. – Т. 18. – № 2.

  18. Василюк Ф.Е. Психология переживания. Анализ преодоления критических ситуаций. – М.: Изд-во МГУ, 1984. – 200с.

  19. Василюк Ф.Е. Семиотика психотерапевтической ситуации и психотехника понимания. // Моск. психотерапевтич. журнал. – 1996. - № 4.

  20. Василюк Ф.Е. Типология переживания различных критических ситуаций // Психол. журнал. – 1995. – № 5.

  21. Василюк Ф.Е. Уровни построения переживания и методы психологической помощи. // Вопр. психологии. – 1988. - № 5.

  22. Вейнингер О. Пол и характер. – М.: Терра, 1999.

  23. Віктимологія: проект організації «Відродження» /www.victimology.org. ua/

  24. Волков Е.Н. Методы вербовки и контроля сознания в деструктивных культах // Журнал практического психолога. – 1996. – №3. – С. 23-28.

  25. Гнездилов А. Путь на Голгофу: Очерки работы психотерапевта в онкологической клинике и хосписе. – СП., 1995.

  26. Головаа Е.И., Панина Н.В. Психология человеческого взаимопонимания. – К.: Изд-во полит. лит-ры Украины, 1989.

  27. Гончар П.С. Некоторые проблемы психокоррекции постстрессовых состояний // Сучасна психологія в ціннісному вимірі: Мат. 3–х Костюківських читань. – К., 1994. – Т. 2.

  28. Грелик М.Д. Геронтология – учение о старости и долголетии. – М.: Медицина, 1958.

  29. Гурвич И.Н. Социальная психология здоровья. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 1999. – 1023с.

  30. Дослідження гендерної проблематики /www.gendergateway.uz/

  31. Жабокрицький С.В. Визначення поняття “самогубство” та його диференціація з іншими випадками смерті: Методичні рекомендації. – К., 1996.

  32. Життєві кризи особистості: науково-методичний посібник: у 2 частинах. – К.: ІЗМН, 1998.

  33. Зейгарник Б.В. Теория личности К.Левина. – М., 1981.

  34. Иконников М., Смирнова Н. Понять и помочь. Беседы психиатра с родственниками больных. – К., 1966.

  35. Казинс Н. Анатомия болезни. – М., 1991.

  36. Калиновский П. Переход: последняя болезнь, смерть и после. – М., 1991.

  37. Калшед Д. Внутренний мир травмы. – М.: Академический проект, Екатеринбург: Деловая книга, 2001. – 305с.

  38. Кан М. Между психотерапевтом и клиентом: новые взаимоотношения. – СПб.: Б.С.К., 1997.

  39. Китаев-Смык Л.А. Психология стресса. – М.: Наука, 1983. – 368с.

  40. Кобзар Т.А., Пурик-Бондаренко Е.И. Часова саморегуляція особистості як фактор подолання життєвої кризи // Ментальність. Духовність. Саморозвиток особистості. Ч. 1, розд. III. – К.–Луцьк, 1994.

  41. Колодзин Б. Как жить после психической травмы. – М., 1992. – 95с.

  42. Кон И.С. Жизненный путь как предмет междисциплинарного исследования // Человек в системе наук. – М., 1989.

  43. Кузнецов О.Н., Лебедев В.И. Психология и психопатология одиночества. – М., 1972.

  44. Кьеркегор С. Страх и трепет. – М., 1993.

  45. Лабиринты одиночества. Пер. с англ. / Под ред. Н.Е.Покровского. – М., 1989.

  46. Левин С. Кто умирает? Исследование проблем осознанной жизни и осознанного умирания. – К., 1996.

  47. Леонгард К. Акцентуированные личности. – К.: Вища школа: 1982.

  48. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. – М., 1981. – 572с

  49. Линдеманн Э. Аутогенная тренировка. – М., 1980.

  50. Линдеманн Э. Клиника острого горя // Психология эмоций. Тексты. – М., 1984.

  51. Литвинцев С.В., Кузнецов О.Н. Психологические факторы формирования и течения стрессогенных расстройств у участников афганской войны // Вестник психотерапии. – 1996.– №3 (8). – С.46-60.

  52. Лукас К., Сейден Г. Молчаливое горе: жизнь в тени самоубийства. – М.: Смысл, 2001.

  53. Лыткин В.М., Шамрей В.К., Койстрик К.Н. Посттравматические стрессовые расстройства. – СПб.: ВМедА, 1999. – 91с.

  54. Магомед-Эминов М.Ш. Личность и экстремальная жизненная ситуация // Вестник МГУ, Сер.14. Психология. – 1996. – Т.17. – №1. – С.26-35.

  55. Майерс Д. Социальная психология. – СПБ.: 1997.

  56. Маклаков А.Г. Личностный адаптационный потенциал: его мобилизация и прогнозирование в экстремальных условиях // Психологический журнал. – 2001 г., Т.22, №1. – С. 16-24.

  57. Максимов М. Как преодолевать кризисы // Физкультура и спорт. – 1986. - № 10-12.

  58. Малкина-Пых И.Г. Возрастные кризисы взрослости. – М.: Издательство «Эксмо», 2005. – 416с.

  59. Малкина-Пых И.Г. Экстремальные ситуации. – М.: Издательство «Эксмо», 2005. – 960с.

  60. Марищук В.Л., Евдокимов В.И. – Поведение и саморегуляция человека в условиях стресса. – СПб.: Издательский Дом "Сентябрь", 2001. – 260с.

  61. Медична психологія. За заг. ред. С.Д.Максименка /Максименко С.Д., Коваль І.А., Максименко К.С., Папуча М.В. – Вінниця: Нова книга, 2010.

  62. Методическое пособие по работе с посттравматическими стрессовыми расстройствами. – СПб.: Гармония, 2001. – 105с.

  63. Постовалова Л.И. Сравнительно-возрастные аспекты в суицидологии. – М., 1989.

  64. Психология смерти и умирания. Сост. К.С. Сельченок. – Минск, 1998.

  65. Психологічна допомога гомосексуалістам /www.1gay.ru/

  66. Психологія життєвої кризи / Відп. ред. Т.М.Титаренко. – К.: Інститут соціальної і політичної психології АПН України, 1998. – 348с.

  67. Пуховский Н.Н. Психопатологические последствия чрезвычайных ситуаций. – М.: Академический проект, 2000. – 286с.

  68. Пушкарев А.Л., Доморацкий В.А., Гордеева Е.Г. Посттравматическое стрессовое расстройство: диагностика, психофармакотерапия, психотерапия.– М.: Издательство Института психотерапии, 2000. – 128c.

  69. Романов А.В. Психологические причины вовлечения в деструктивные религиозные культы // Журнал практического психолога. – 2000. – №1-2. – С. 35-39.

  70. Ромек В.Г., Конторович В.А., Крукович Е.И. Психологическая помощь в кризисных ситуациях. – СПб.: Речь, 2005. – 256 с.

  71. Российская лекотека /http://www.lekoteka.ru/

  72. Сартр Ж.-П. Один новый мистик // Танатология эроса. – М., 1994.

  73. Світ, людина, суспільство. Упор. І.П.Арцишевська, Г.А.Арцишевський. – К.: Знання, 1977.

  74. Селье Г. Очерки об адаптационном синдроме. – М.: Медгиз, 1960. – 185с.

  75. Семичов С.Б. Предболезненные психические расстройства. – М.: Медицина, 1987. – 184с.

  76. Сеть снижения вреда /http://www.ceehrn.org/index.php?Lang=898

  77. Скотт Д.Г., Загл К. Конфликты, пути их преодоления. – К.: 1991.

  78. Соловьёв И.В. Посттравматический стрессовый синдром: причины, условия, последствия. Оказание психологической помощи и психореабилитация. – М., 2000г. – 111с.

  79. Степаненко В. Етика. К.: Лібра, 1998.

  80. Суицид. Хрестоматия по суицидологии / Под ред. А. Маховикова. – К., 1994.

  81. Сурожский А., митрополит. Жизнь, болезнь, смерть. – М., 1995.

  82. Тарабрина Н.В. Практикум по психологии посттравматического стресса. – СПб.: Питер, 2001. – 272с.

  83. Тарабрина Н.В. Психологические последствия войны // Психологическое обозрение. – 1996. – №1 (2). – С.26-29.

  84. Титаренко Т.М. Жизненный мир личности: этапы становления // Философ. и социол. мысль. – 1991. - № 1.

  85. Титаренко Т.М. Отношение к смерти как механизм миропостроения // Философ. и социол. мысль. – 1992. - № 2.

  86. Толстых А.В. Возрасты жизни. – М., 1988.

  87. Тэрнер В. Символ и ритуал. – М., 1983.

  88. Україно-Американське бюро захисту прав людини /http://humanrights. kiev.ua/

  89. Фанч Ф. Преобразующие диалоги. – К.: Ника-центр, 1997.

  90. Философский энциклопедический словарь. – М., 1992.

  91. Франкл В. Психотерапия на практике. – СПб.: Ювента, 1999.

  92. Франкл В. Человек в поиска смысла. – М., 1990.

  93. Харди Г. Врач, сестра, больной. – София, 1983.

  94. Хоелл Л., Зиглер Д. Теория личности. – СПБ.: Питер Пресс, 1997.

  95. Хорни К. Невротическая личность нашего времени. Самоанализ. – М., 1993.

  96. Черепанова Е.М. Психологический стресс. – М.: Изд-во МГУ, 1996. – 94с.

  97. Шнейдман Э. Душа самоубийцы. – М.: Смысл, 2001.

  98. Шутценбергер А.А. Тяжелобольной пациент (15-летний опыт применения психодрамы для лечения рака) // Вопр. психологии. – 1990. - № 5.

  99. Эриксон Э.Г. Идентичность: юность и кризис. – М.: Прогресс, 1996. – 344с.

ПСИХОЛОГІЯ СІМ‘Ї

Спеціальність: «Медична психологія»

ПСИХОЛОГІЯ СІМ‘Ї

Спеціальність: «Медична психологія» - 5 курс

Тематичний план лекцій

п/п


Теми лекцій

К-сть год.

1.

Історія розвитку сімейної психології.

2

2.

Психологічні особливості сучасної сім’ї.

2

3.

Сім’я та її вплив на формування особистості дитини. Сімейні проблеми як причина відхилень у ґендерній соціалізації, ідентифікації та поведінці дітей.

4

4.

Діяльність медичного психолога щодо надання психологічної та психотерапевтичної допомоги сім’ї.


2
Всього:

10

Тематичний план практичних занять

п/п


Теми практичних занять

К-сть год.

1.

Сім’я як соціально-психологічний феномен.

2

2.

Проблеми стабільності шлюбу та сім’ї. Наслідки порушень сімейних відносин.

2

3.

Ефективні шляхи та способи попередження та розв’язання сімейних конфліктів.

2

4.

Порушення основних сфер життєдіяльності сім’ї як чинник психічної травматизації особистості.

2

5.

Особливості роботи медичного психолога з різними типами сімей.

2

6

Комунікативна функція сім’ї. Формування мовної культури спілкування в родині.
7.

Особливості виховання дітей із розлучених сімей. Сімейні проблеми як причина відхилень у ґендерній соціалізації, ідентифікації та поведінці дітей.

2

8.

Методи соціально-психологічної діагностики проблем сім’ї.

2

9.

Сім’я в психологічній консультації. Консультування сім’ї що пережили катастрофи та стихійні лиха. Консультування сім’ї, що мають інвалідів, хворих, тощо.

2

10.

Психотерапевтична робота з сім’єю: основні види, форми і стратегії.

2
Всього

20

Тематичний план самостійної позааудиторної роботи студентів

№ п/п

Теми

К-сть год.

1.

Складання понятійно-термінологічних словників з основних тем психології сім’ї.

2

2.

Шлюб як санкціонована суспільством форма відносин між статями. Мотивація шлюбно-сімейних стосунків. Критерії вибору шлюбного партнера та емоційно-духовні характеристики.


3

3.

Проблеми стабільності шлюбу і сім’ї. Кризи сім’ї та шляхи подолання кризи.

2

4.

Попередження, виявлення і подолання випадків насильства та жорстокого поводження з дітьми у сім’ї. Сімейні проблеми як причина відхилень у ґендерній соціалізації, ідентифікації та поведінці дітей.

4

5.

Особливості сімейної психотерапії під час лікування та профілактики деяких психічних порушень

2

6

Психологічне здоров’я сім’ї.

2

7.

Всього:

15

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗАНЯТЬ ЯК ФОРМИ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ 1. Визначте роль сім’ї у становленні особистості дитини.

 2. Виконайте психодіагностичне дослідження ступеня задоволеності шлюбом за опитувальником В. Століна і проаналізуйте його результати.

 3. Вкажіть відмінності сім’ї від інших соціальних груп.

 4. Дайте характеристику кожної стадії життєвого циклу сім’ї.

 5. Дослідіть особливості процесу виховання в сім’ї за методикою АСВ, якщо виявите відхилення у вихованні дітей, зазначте їх тип і можливі причини порушення процесу виховання.

 6. Наведіть приклади психологічних механізмів впливу батьків на дітей.

 7. Наведіть приклади різних періодизацій розвитку сімейного життя.

 8. Назвіть компоненти готовності до шлюбу і сімейного життя.

 9. Назвіть методики, за допомогою яких можна визначити особливості взаємин в сім’ї.

 10. Назвіть причини неадекватного ставлення батьків до дитини. Наведіть приклади.

 11. Назвіть цілі і завдання психологічної діагностики сім’ї.

 12. Охарактеризуйте кожну стадію розлучення?

 13. Охарактеризуйте методи емпіричного дослідження сім’ї у вітчизняній і закордонній психології.

 14. Охарактеризуйте методики психодіагностики стилів сімейного виховання.

 15. Дайте характеристику основних концептуальних підходів до вивчення сім’ї і сімейних стосунків.

 16. Охарактеризуйте основні функції сім’ї.

 17. Перерахуйте та дайте характеристику підходів до психологічної діагностики сім’ї.

 18. Охарактеризуйте рівні подружньої сумісності.

 19. Охарактеризуйте сім’ю в динамічному процесі.

 20. Охарактеризуйте складові етико-психологічної готовності до шлюбу.

 21. Охарактеризуйте сучасну модель сім’ї і її особливості.

 22. Назвіть основні форми сімейно-шлюбних стосунків сучасної сім’ї.

 23. Опишіть критерії вибору шлюбного партнера.

 24. Перерахуйте категорії сучасної сім’ї.

 25. Назвіть найтиповіші сімейні ролі для подружжя, за Ю.Є. Альошиною.

 26. Перерахуйте ознаки сімей з сприятливим і несприятливим психологічним кліматом.

 27. Дайте перелік і опишіть сучасні моделі організації сімейних стосунків.

 28. При яких умовах можлива трансформація сімейно-подружніх стосунків в ситуацію дестабілізації шлюбу?

 29. Проаналізуйте відомі стилі сімейного виховання. Який із стилів є найоптимальнішим для розвитку особистості дитини?

 30. Проаналізуйте властивості психічного здоров’я сім’ї.

 31. Опишіть значення репродуктивних установок на розвиток сім’ї в цілому.

 32. Проаналізуйте наслідки функціональної дезорганізації сімейного життя.

 33. Проаналізуйте роль сім’ї в розвитку суспільства і окремої людини.

 34. Розкажіть про соціально-психологічні особливості структури сім’ї.

 35. Складіть власні правила-заповіді сімейного життя.

 36. Складіть перелік своїх вимог до шлюбного партнера.

 37. Чи має психологія сім’ї зв’язок з іншими науками? Якщо так, то охарактеризуйте який.

 38. Чи можливий безкризовий розвиток шлюбу?

 39. Чи означає низький рівень подружньої сумісності приреченість шлюбу на невдачу?

 40. Що означає термін „психологічне здоров’я сім’ї”?

 41. Як мотивація шлюбно-сімейних стосунків впливає на задоволеність шлюбом?

 42. Як мотивація шлюбно-сімейних стосунків впливає на задоволеність шлюбом?

 43. Як співвідносяться поняття „сім’я” і „шлюб”, „любов” і „шлюб”?

 44. Яким чином батьківська сім’я впливає на формування установок молоді до шлюбу?

 45. Яким чином відбувається адаптаційний період молодої сім’ї?

 46. Якими методами і методиками можна визначити рівень подружньої сумісності?

 47. Які соціально-психологічні характеристики є спільними для сім’ї та інших малих груп?

 48. Які фактори зумовлюють стабільність шлюбу і сім’ї?

ПЕРЕЛІК ТЕМ, РЕФЕРАТІВ, КОНТРОЛЬНИХ І КУРСОВИХ РОБІТ, НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ

 1. Взаємодія сім’ї і школи як умова успішного навчання дитини.

 2. Вплив батьківської сім’ї на формування установок підростаючого покоління на шлюб і сім’ю.

 3. Ґендерна складова виховного процесу сучасної сім’ї.

 4. Ґендерні відносини у сфері сімейного життя.

 5. Ґендерні особливості сучасної сім’ї.

 6. Ґендерно-рольовий розподіл сімейних обов’язків.

 7. Допомога дітям які зазнали насильства в сім’ї.

 8. Консультування членів сім’ї перед оперативним втручанням та після нього.

 9. Консультування членів сім’ї при алкоголізмі і наркоманії.

 10. Культура міжособистісного спілкування як фактор підготовки молоді до сімейного життя.

 11. Міфи і факти про насильство в сім’ї.

 12. Основні напрямки роботи медичного психолога з сім’єю.

 13. Особливості формування уявлень про майбутню сім’ю у дітей та молоді.

 14. Подружні конфлікти і їх профілактика.

 15. Попередження насильства в сім’ї.

 16. Психодіагностика шлюбно-сімейних стосунків.

 17. Психологічна сумісність подружжя.

 18. Психологічні проблеми мачухи та вітчима.

 19. Психологічні проблеми сім’ї: відображення у художній літературі,історії, мистецтві.

 20. Рівні сімейної сумісності: психофізіологічна сумісність та рольові очікування.

 21. Роль батька в сімейному вихованні.

 22. Сімейне виховання як основа формування психологічна готовність особистості до сімейного життя.

 23. Сім'я та її вплив на формування особистості дитини.

 24. Соціально-психологічні умови подолання конфліктів у сім’ї

 25. Темперамент та характер як фактори сімейної сумісності.

ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДО ЗАЛІКОВОГО ЗАНЯТТЯ

 1. Батьківські установки та стилі сімейного виховання.

 2. Види консультативної психологічної допомоги сім'ї.

 3. Вплив батьківської сім’ї на формування установок підростаючого покоління на шлюб і сім’ю.

 4. Ґендерна складова виховного процесу сучасної сім’ї.

 5. Ґендерні відмінності у консультуванні та психотерапії.

 6. Ґендерні особливості сучасної сім’ї.

 7. Ґендерно-рольовий розподіл сімейних обов’язків.

 8. Динаміка сімейних стосунків.

 9. Дошлюбне психологічне консультування.

 10. Емоційне вигорання в сім’ї.

 11. Етапи життєдіяльності сім'ї.

 12. Ігрова сімейна психотерапія.

 13. Консультування сім’ї щодо виховання дітей і в ситуації розлучення.

 14. Конфлікти у сім’ї.

 15. Концепції і форми розпаду сімейних стосунків.

 16. Мета та завдання психодіагностики сім'ї.

 17. Методи соціально-психологічної діагностики проблем сім’ї.

 18. Науково-методичні та соціально-практичні фактори забезпечення психологічної допомоги сім'ї.

 19. Основи сімейного консультування.

 20. Основні методи системної сімейної психотерапії.

 21. Основні психолого-педагогічні моделі батьківсько-дитячих відносин.

 22. Основні форми роботи психолога з сім'єю.

 23. Періодизація сімейного життя.

 24. Поняття про сімейну консультацію та сімейну психотерапію.

 25. Поняття про сімейну сумісність.

 26. Поняття про сім'ю як малу соціальну групу

 27. Поняття сімейного стресу та копінгу.

 28. Проблеми психологічної готовності молоді до сімейного життя.

 29. Проблеми стабільності сім'ї.

 30. Проективна казка у діагностиці та психотерапії сімейних проблем.

 31. Процеси руйнування і дестабілізація сімейних стосунків.

 32. Психічне здоров’я сучасної сім’ї.

 33. Психодіагностика особливостей сімейних стосунків.

 34. Психодраматичні методи у сімейній психотерапії.

 35. Психологічна корекція сімейних стосунків.

 36. Психологічний клімат сім’ї.

 37. Психологія сучасної сім'ї.

 38. Психотерапевтична модель консультативної допомоги сім'ї.

 39. Рівні сімейної сумісності: психофізіологічна сумісність та рольові очікування.

 40. Розлучення як соціально-психологічний феномен.

 41. Роль сім’ї в ґендерної соціалізації дитини.

 42. Сімейна арт-психотерапія.

 43. Сімейна розстановка Берта Хеллінгера.

 44. Сімейне виховання як основа формування психологічної готовності особистості до сімейного життя.

 45. Сімейні взаємовідносини - основа психічного розвитку особистості дитини.

 46. Сім'я та її вплив на формування особистості дитини.

 47. Сім'я як соціально-психологічний феномен.

 48. Складові компоненти психологічної готовності молоді до сімейного життя.

 49. Соціальне значення психологічної підготовки молоді до сімейного життя.

 50. Соціально-психологічна специфіка сімейного колективу.

 51. Стилі сімейного виховання.

 52. Стиль взаємовідносин батьків та дитини та їх вплив на розвиток особистості.

 53. Структура сім’ї як система відносин рідних.

 54. Суть поняття "психологічна консультація сім'ї".

 55. Тактика виховання в сім'ї.

 56. Темперамент та характер як фактори сімейної сумісності.

 57. Типові помилки сімейного виховання.

 58. Фази розпаду і дестабілізація емоційних стосунків.

 59. Фактори, які руйнують сімейно-шлюбні стосунки.

 60. Функції сім’ї та специфіка їх реалізації в сучасних умовах.

 61. Функції сім'ї, структура сім'ї, динаміка сім'ї.

 62. Характеристика ґендерних відносин у сфері сімейного життя.

 63. Ціннісно-орієнтаційна єдність сім'ї та методи її визначення.

 64. Сімейні проблеми як причина відхилень у ґендерній соціалізації, ідентифікації та поведінці дітей.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Азаров Ю.П. Семейная педагогика. – 2-е изд., переработ. и доп. – М.: Политиздат, 1985. – 238

 2. Афанасьєва Т.М. Сім’я. – М.: Просвещение, 1986. – 222 с.

 3. Балл Г.А. Понятие адаптации и его значение для психологии личности. // Вопросы психологии. 1989. № 1 С. 92-101.

 4. Батьків не обирають...: Проблеми відповідального батьківства в сучасній Україні / За ред. Ю.М. Якубової та ін. – К.: АЛД, 1997.

 5. Бендлер Р., Гриндер Дж., Сатир В. Семейная терапия и НЛП. – М.: Изд-во Ин-та общегуманитар. исслед., 1999.

 6. Бондарчук О.І. Психологія сім’ї: Курс лекцій. – К.: МАУП, 2001. – 96с.: іл. – Бібліогр. наприкінці тем.

 7. Буянов М. Беседы о детской психиатрии. – М.: Просвещение, 1986.

 8. Витек К. Проблемы супружеского благополучия: Пер. с чешск. / Общ. ред. и предисл. М.С. Мацковского. – М.: Прогресс, 1988. – С. 55-63.

 9. Гребенников И.В. Основы семейной жизни: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов. – М.: Просвещение, 1991

 10. Гребенников И.В., Дубровина И.В., Разумихина Г.П. и др. Этика и психология семейной жизни. Пособие для учителя. Киев «Радянська школа», 1986.

 11. Зюбин Л.М., Храмцова А.Д. Подготовка учащихся к браку и семье. – Киев «Вища школа», 1985. – 95 с.

 12. Индыченко С.П., Гопанчук В.С. Брачно-семейное право в вопросах и ответах. – К.: Политиздат Украины, 1990. – 192 с.

 13. Карамушка Л. М., Фролов М. О. Підготовка шкільних психологів до розв'язання проблем управління школою // Психологічна служба в системі освіти: проблеми та перспективи: Тези міжрегіональної наук.-практ. конф. — Запоріжжя; К., 1994. — Ч. 1. — С.49-50.

 14. Ковалев С.В. Подготовка старшеклассников к семейной жизни: Тесты, опросники, ролевые игры. – М.: Просвещение, 1991.

 15. Ковалев С.В. Психология современной семьи: информ.-метод. материалы к курсу «Этика и психология семейной жизни»: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1988. – 208 с.

 16. Короленко Ц.П., Донских Т.А. Семь путей к катастрофе. Деструктивное поведение в современном мире. – Новосибирск: «Наука», 1990.

 17. Кон И.С. Вступ до сексології: Пер. з рос. / П.Л. Пироженко. – К.: Либідь, 1991. – 304 с.

 18. Кон И.С. Психология старшеклассника: Пособие для учителей. – М: Просвещение, 1980. – С. 113-115

 19. Кратохвал С. Психотерапия семейно-сексуальных дисгармоний. – М.: Медицина, 1991.

 20. Кроник А.А., Кроник Е.А. Психология человеческих отношений. – Дубна: Когито-Центр, 1998.

 21. Левицкий В.М. Психология семейных отношений. – К.: Феникс, 1991.

 22. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник. – Видання 2-ге перероблене та доповнене. – К., 2004.

 23. Максименко С.Д.. Общая психология. – М.- К., 2004.

 24. Мартынова М. Почему мы развелись: Пер. с болг. – М.: Знание, 1984. – 140 с.

 25. Махов Ф.С. Кого мы растим: Беседы о материнском и отцовском воспитании. – М.: Профиздат, 1989. – 144 с.

 26. Мілютіна Є., Жити під час змін. К.: ПП «Клім», 2004, 327 с. Науково-виробниче видання.

 27. Молода сім’я України 90-х / За ред. Ю.М. Якубовой. – К.: АЛД, 1996.

 28. Молодая семья: Соц.-экон., правовые, морально-психол. пробл. / В.И. Зацепин (сост.), А.В. Берещенко, Л.М. Бучинская. – К.: Изд-во «Україна», 1991. – 314 с.

 29. Навайтис Г.А. Семья и психолог. Калиноград, 1996.

 30. Обухов Я.Л. Диагностика внутрисемейных отношений при помощи проективной методики «Три дерева» // Практична психологія та соціальна робота. – 1998. - № 8. – С. 17-21.

 31. Особенности развития ребенка в неблагополучной семье // Практична психологія та соціальна робота. – 2002. - № 1. – С. 39-42.

 32. От Я до Мы: Азбука семейной жизни / Сост. С.В. Ковалев. – 2-е изд., доп. – М.: Педагогика, 1990.

 33. Панкова Л.М. У порога семейной жизни: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1991. – С. 61-77

 34. Пачковський Ю., Корнієнко І. Методика „Кінетичний малюнок сім’ї”// Психолог. – 2004. - № 8.

 35. Педагогічні задачі і завдання для батьків / За ред. В.Г. Постового. – К.: Рад. шк.., 1989. – 189 с

 36. Пезешкиан Н. Позитивная семейная психотерапия: семья как терапевт. – М.: Семья, 1993.

 37. Психологічна допомога сім’ї: Посіб. / За ред. З.Г. Кісарчук. – К.: Вид-во Ін-ту соціології НАН України, 1998. – С. 15-20.

 38. Переведенцев В.И. Школа и молодая семья. – М.: Знание, 1982. – 96 с. (Новое в жизни, науке, технике. Сер. «Педагогика и психология»; № 7).

 39. Разумихина Г.П. Мир семьи: Кн. для учащихся ст. классов по курсу «Єтика и психология семейной жизни». – М.: Просвещение, 1986. – 208 с.

 40. Ридардсон Р.У. Сила семейных уз. – СПб.: Академия, 1994.

 41. Сатир В. Вы и ваша семья. Руководство по личностному росту: Пер. с англ. – М.: Эксмо-Пресс, 2000.

 42. Семейное воспитание: Словарь для родителей / Под ред. М.М. Кондакова. – М.: Просвещение, 1967. – 345 с.

 43. Семиченко В.А., Заслуженюк В.С. Психологія та педагогіка сімейного спілкування: Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів. – К.: Веселка, 1998. – 214 с.

 44. Семья глазами психолога: Сб. методик / Сост. С.Ф. Спичак. – М.: Воронеж, 1995.

 45. Семья: Книга для чтения. / Сост.: И.С. Андреева, А.В. Гулыга. – М.: Политиздат, 1991. – 527 с

 46. Спиваковская А.С. Как быть родителями: (О психологии родительской любви) – М.: Педагогика, 1986. – 160 с. – (Педагогика – родителям)

 47. Сысенко В.А. Молодежь вступает в брак. – М.: Мысль, 1986. – 255 с.

 48. Торохтий. В.С. Методика диагностики психологического здоровья семьи // Практична психологія та соціальна робота. – 2003. - № 8. – С. 51-65.

 49. Трухин И.А. Будущему семьянину. – К.: Рад. шк., 1987. – 272 с.

 50. Уайт Е.Г. Семья и здоровье. Калининград: Кн. Изд-во, 1991. – 239 с.

 51. Узы брака, узы свободы / Сост. Т. Разумовская. – М.: Мол. гвардия, 1990. – 222 с.

 52. Харчев А.Г., Мацковский М.С. Современная семья и ее проблемы (социально-демографическое исследование). М., «Статистика», 1978. – 224 с.

 53. Хрестоматия по этике и психологии семейной жизни: Учеб. пособие для учащихся ст. классов / Сост. И.В. Гребенников, Л.В. Ковинько. – М.: Просвещение, 1986. – 271 с.

 54. Чемоданов В.А., Заброцкий М.М., Кобзарь Л.И., Кострица И.С. Проблема межличностных отношений в курсе «Этика и психология семейной жизни». – Киев «Радянська школа», 1988. – 45 с.

 55. Шерман Р., Фредман Н. Структурированные техники семейной и супружеской терапии. – М., 1997.

 56. Шнейдер Л.Б. Психология семейных отношений. Курс лекций. – М.: Апрель-Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. – 512 с. (Серия «Кафедра психологии»).

 57. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В.В. Психология и психотерапия семьи. – 2-е изд., расшир. и доп. – СПб.: Питер, 2000. – 656 с.: ил. – (Серия «Мастера психологии»).

СПЕЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ ТА ДЕФЕКТОЛОГІЯ

Спеціальність: «Медична психологія»

СПЕЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ ТА ДЕФЕКТОЛОГІЯ

Спеціальність: «Медична психологія» - 5 курс

Тематичний план лекцій

п/п


Теми лекцій

К-ть год.

1.

Вступ. Дефектологія як наука про аномальних дітей. Діти з порушенням аналізаторів: порушення слуху і зору

2

2.

Діти з порушенням мови та комплексним порушенням розвитку

2

3.

Діти з порушенням інтелекту: розумово відсталі діти, діти із затримкою психічного розвитку

2

4.

Діти з іншими вадами розвитку

2

5.

Роль медичного психолога в розвитку аномальної дитини. Установи для дітей з вадами розвитку.

2
Всього

10

Тематичний план практичних занять

п/п


Теми практичних занять

К-ть год.

1.

Поняття ,,дефектологія” та „спеціальна психологія”. Предмет, завдання, методи та основні проблеми дефектології та спеціальної психології. Звязок дефектології та спеціальної психології з іншими науками. Значення цього зв'язку для роз­витку дефектології.

2

2.

Поняття "аномальна дитина", Види дитячих аномалій та їхні при­чини. Компенсація, корекція й реабілітація ано­мального розвитку - основна проблема дефектології.

2

3.

Тифлопсихологія як розділ спеціальної психології. Предмет та завдання тифлопсихології. Психологічна характеристика сліпих та слабозорих дітей. Причини виникнення дефектів зору. Види порушень зорового аналізатора (прогресуючі, стаціонарні) та їх характеристика.

2

4.

Сурдопсихологія як наука про особливості розвитку глухих дітей. Предмет, завдання та методи сурдопсихології. Медико-психологічна характеристика глухих, пізнооглухлих та туговухих дітей. Причини виникнення аномалій слуху.

2

5.

Логопедія як галузь дефектології. Предмет, завдання та зв'язок логопедії з іншими галузями дефектології та іншими науками.

Актуальні проблеми сучасної логопедії. Понятійно-категоріальний апарат логопедії.

Клініко-психологічна характеристика дітей з порушенням мовлення.


2

6.

Етиологія та патогенез розумової відсталості. Дизонтогенії.

Ступені розумової відсталості. Порушення пізнавальних процесів при розумовій відсталості. Діагностика розумової відсталості. Профілактика розумової відсталості.2

7.

Характеристика ЗПР. Причини виникнення. Класифікація ЗПР та їх медико-психологічна характеристика. Діагностика ЗПР в дитячому віці. Особливості корекційної роботи з дітьми, які мають ЗПР. Порівняльна характеристика дітей з ЗПР та розумовою відсталістю.

2

8.

Характеристика ДЦП, етиологія, основні форми. Психічний розвиток при ДЦП. Олігофренія у дітей з ДЦП. Особливості консультативної, корекційної та реабілітаційної роботи з дітьми, які мають ДЦП. Система закладів та особливості життєдіяльності дітей з ДЦП.

2

9.

Загальна характеристика дітей з комплексними порушеннями.

Особливості життєдіяльності сліпоглухонімих дітей. Особливості роботи медичного психолога з даною категорією населення. Система закладів для людей з комплексними порушеннями.2

10.

Діти з психопатичними формами поведінки. Виникнення та характеристика дитячого аутизму. Особливості психічних розладів при соматичних захворюваннях. Психологічна допомога дітям з реактивними станами і психопатичними формами поведінки.

2
Всього:

20

Тематичний план самостійної позааудиторної роботи студентів

п/п


Теми

К-ть год.

1.

Історія розвитку дефектології та спеціальної психології.

2

2.

Вплив глибоких порушень зору на особливості психічного розвитку дітей.

2

3.

Охарактеризуйте окремі види мовних порушень та дайте їх порівняльний аналіз.

2

4.

Особливості пізнавальної сфери при розумовій відсталості.

2

5.

Клінічна класифікація затримки психічного розвитку.

2

6.

Особливості розвитку та прояву емоційно-вольової сфери особистості при ДЦП

2

7.

Особливості життєдіяльності людей з багатьма комплексними порушеннями

2

8.

Психічні розлади при різноманітних захворюваннях дитячого віку.

1
Всього:

15

Перелік питань для кінцевого контролю знань з дисципліни (диф.залік)


 1. Аномальні діти. Загальна характеристика. Назвіть причини виникнення аномалій у розвитку дітей.

 2. В чому проявляється державний підхід до суспільного виховання аномальних дітей.

 3. Взаємозв’язок відхилень у функціонуванні психічних процесів та особистісному розвитку дитини.

 4. Взаємозв’язок дефектології з суміжними дисциплінами.

 5. Внесок Виготського Л.С. в розвиток дефектології як науки.

 6. Головні напрямки корекційно – виховної роботи при різних видах психопатії.

 7. Дайте визначення психопатії, назвіть її основні ознаки. Діти з психопатичними формами поведінки.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка