Тематичний план лекцій загальна психологія спеціальність: «Медична психологія» 1 курсСторінка11/19
Дата конвертації11.04.2016
Розмір3.62 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   19

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ З ДИСЦИПЛІНИ

 1. Предмет сучасної соціальної психології: історія та перспективи.

 2. Історичні витоки соціальної психології та її зв'язок з іншими психологічними науками.

 3. Соціальна психологія та соціологія, їх єдність та відмінності.

 4. Розкрити зміст основних категорій соціальної психології.

 5. Основні функції та завдання соціальної психології.

 6. Передісторія соціально-психологічної думки.

 7. Психологія народів та мас як витоки соціальної психології.

 8. Теорії організації та управління.

 9. Експериментальний етап розвитку соціальної психології.

 10. Розвиток соціальної психології на Україні.

 11. Основні методологічні проблеми та теоретичні напрямки сучасної західної соціальної психології

 12. Інтеракціонізм, як соціально-психологічна концепція. Основні напрямки інтеракціонізму.

 13. Необіхевіориська орієнтація в соціальній психології. Теорія агресії та наслідування (Н.Міллер, Д.Доллард, А.Бандура). Теорії міжособистісної взаємодії, як обміну (Д.Тібо, Г.Келлі, Дж. Хоманс).

 14. Когнітивні теорії в соціальній психології: теорії когнітивної відповідності (Ф.Хайдера, Т.Ньюкома, Л.Фестінгера, Ч.Осгуда, П.Танненбаума).

 15. Психоаналітична орієнтація в соціальній психології. (В.Байон, В.Бенніс, Г.Шепард, В.Шутц).

 16. Побудова соціально-психологічного дослідження.

 17. Поняття залежної та незалежної змінної, експериментальної та контрольної групи, вибірки та генеральної сукупності.

 18. Вимоги до соціально-психологічного дослідження: надійність та валідність.

 19. Основні вимоги до використання методу спостереження в соціальній психології.

 20. Сутність експерименту в соціальній психології:

 21. Характеристика основних опитувальних методів в соціальній психології.

 22. Особистість в соціальній психології.

 23. Проблема особистості в соціальному просторі.

 24. Соціалізація особистості.

 25. Причини та наслідки паталогічної дезадаптації особистості.

 26. Соціально-психологічні чинники як детермінанти суїцидальної поведінки.

 27. Поняття психологічної стійкості особистості. Фактори, що підвищують та знижують психологічну стійкість особистості.

 28. Характеристика основних підходів в розумінні поняття гармонії особистості.

 29. Статус та позиція як основні характеристики входження особистості в групу.

 30. Генезис ролі: характеристика основних стадій

 31. Формування потреби в спілкуванні в процесі онтогенезу.

 32. Афіліація та альтруїзм як складові потреби в спілкуванні.

 33. Закономірності формування симпатії до інших людей.

 34. Гендерні характеристики потреби в спілкуванні.

 35. Причини виникнення труднощів у спілкуванні.

 36. Види бар’єрів в спілкуванні.

 37. Дефектне спілкування: акцентуації характеру, ригідність, тривожність.

 38. Деструктивне спілкування: обман, брехня, егоїзм; агресивно-конфліктна взаємодія.

 39. Стратегії та тактики впливу та маніпулювання.

 40. Довіра та псевдодовіра у спілкуванні.

 41. Охарактеризуйте домінанти активності, що виступають як основа психологічної стійкості особистості.

 42. Проаналізуйте групи психологічної залежності, що можуть виникати при зниженні психологічної стійкості особистості.

 43. Який зміст виражає поняття «соціально-психологічна компетентність особистості»?

 44. Як соціальна адаптація та інтеріоризація виявляються у процесі соціалізації особистості?

 45. Типи міжособистісного впливу.

 46. Види та характеристика особистісного впливу.

 47. Особливості формування неформальних стосунків у спілкуванні.

 48. Теорії групової динаміки (Уманський, Петровський)

 49. Механізми групової динаміки.

 50. Лідерство та керівництво: теорії та класифікації.

 51. Стилі та типології лідерства.

 52. Поняття групового рішення: групова поляризація, групова нормалізація, сув до ризику.

 53. Етапи прийняття групового рішення.

 54. Форми групових дискусій.

 55. Теорії групової динаміки (Уманський, Петровський)

 56. Механізми групової динаміки.

 57. Лідерство та керівництво: теорії та класифікації.

 58. Стилі та типології лідерства.

 59. Поняття групового рішення: групова поляризація, групова нормалізація, сув до ризику.

 60. Етапи прийняття групового рішення.

 61. Форми групових дискусій.

 62. Охарактеризуйте параметри що виділяють групу як цілісність: психологічний зміст спільної діяльності, композиція групи, структура групи, групові процеси.

 63. Охарактеризуйте параметри, що виділяють особистість як члена групи: групові норми та цінності, групові санкції, групові очікування, статус особистості, позиція, роль, ранг особистості.

 64. Основні ознаки натовпу як одного з видів великої групи.

 65. Психологічні особливості етнічних груп. Ментальність та етноцентризм.

 66. Психологічні особливості українського національного характеру.

 67. Поняття та класифікація малих груп.

 68. Групові процеси.

 69. Конформізм та нонконформізм.

 70. Феномен групового мислення.

 71. Групові норми та правила.

 72. Вплив меншості в малій групі.

 73. Охарактеризуйте структурні компоненти малої соціальної групи.

 74. Прокоментуйте основні підходи та напрями до вивчення малої групи.

 75. Розкрийте зміст основних механізмів групової динаміки.

 76. Проаналізуйте основні характеристики групової норми.

 77. Наведіть приклади прояву конформізму.

 78. У чому полягають зовнішні і внутрішні підпорядкування індивіда групі.

 79. Етимологічна характеристика поняття група.

 80. П’ять фундаментальних понять з проблеми групи в соціальній психології.

 81. Основні ознаки соціальної групи.

 82. Загальна характеристика та класифікація малих та великих груп.

 83. Міжгрупові конфлікти: характеристика та шляхи подолання.

 84. Поняття та задачі прикладної соціальної психології.

 85. Галузі застосування соціально-психологічних знань.

 86. Особливості використання соціально-психологічних знань в економіці та бізнесі.

 87. Напрямки соціально-психологічних досліджень в політиці.

 88. Соціальна психологія та проблеми сім‘ї.

 89. Психологічна характеристика реклами.

 90. Соціальна психологія в системі охорони здоров‘я.

 91. Проаналізуйте функції прикладної соціальної психології.

 92. Охарактеризуйте особливості застосування соціально-психологічних досліджень у системі охорони здоров‘я .

 93. Розкрийте суть основних проблем прикладної соціальної психології у сфері сім‘ї.

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна:


 1. Андреева Г.М. Социальная психология. М., 1988.

 2. Андреева Г.М., Богомолова Н.Н., Петровская Л.А. Современная социальная психология на Западе. М., 1978.

 3. Трастов Н.П. Психология общения. Ярославль, 1989.

 4. Казмиренко В.П. Социальная психология организаций. К., 1993.

 5. Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія: Підручник. – К., 1995.

 6. Кричевский Р.Л., Дубовская Е.М. Психология малой группы: теоретические и прикладные аспекты. М., 1991.

 7. Методы социальной психологии. Под ред. Е.С. Кузьмина, В.Е. Семенова. Л., 1977.

 8. Обозов Н.Н. Психология межличностных отношений. К., 1990.

 9. Парыгин Б.Д. Социальная психология как наука. Л., 1965.

 10. Поршнев Б.Ф. Социальная психология и история. М., 1988.

 11. Прикладные проблемы социальной психологии. М., 1983.

 12. Современная зарубежная социальная психология. Под ред. Г.М. Андреевой, Н.Н. Богомоловой, Л.А. Петровкой. М.,1984.

 13. Соціальна психологія. За ред. Л.Є. Орбан. К., 2003.

 14. Хрестоматия по социальной психологи. М., 1994.

 15. Шибутани Т. Социальная психология. М., 1969.

 16. Шихерев П.Н. Современная социальная психология США. М., 1979.

 17. Социальная психология в трудах отечественных психологов. Под ред. А.Л. Свенцицкого. СПб. Питер, 2000.

 18. Перспективы социальной психологии. Пер. с англ. Редакторы-составители Майкл Хьюстон, Вольфганг Штребе, Джеф Фри, М. Стефенсон. М., 2001.

 19. Майерс Давид. Социальная психология. Питер, 2003.

Додаткова :

 1. Берн Э. Игры, в которые играют люди. М., 1998.

 2. Брудный А.А. Понимание и общение. М., 1978.

 3. Гічан І.С. Психологія ділового спілкування. К., 2003.

 4. Головаха Е.И. Структура групповой деятельности. К., 1979.

 5. Головаха Е.И., Панина Н.В. Психология человеческого взаимопонимания. К., 1989.

 6. Горелов И.Н. Невербальные компоненты коммуникации. М., 1988.

 7. Десев Л. Психология малых груп. М., 1979.

 8. Донченко Е.А. Социетальная психика. К., 1994.

 9. Трастов Н.П. Психология общения. Ярославль, 1989.

 10. Карнеги Д. Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей. Л., 1991.

 11. Лабунская В.А. Невербальное поведение. Ростов-на-Дону, 1989.

 12. Межличностное восприятие в группе. Под ред. Г.М. Андреевой, А.И. Донцова. М., 1981.

 13. Прутченков А.С. Социально-психологический тренинг межличностного общения. М., 1991.

 14. Совместная деятельность: методология, теория, практика. М., 1988.

4 курс:

«Медична психологія»

спеціальності «Медична психологія»

тематичний план лекцій з дисципліни

«Медична психологія» спеціальності «Медична психологія» - 4 курс

№ п/п

Теми

Кільк.

годин


1

Основні поняття, завдання медичної психології

Поняття та предмет  медичної психології. Місце медичної психології в системі наук: еволюція та сучасний стан медико-психологічної допомоги в Україні і світі. Медична психологія як комплексна наукова дисципліна: теоретичні та методологічні основи. Галузі застосування клініко-психологічних знань.2

2

Методи  дослідження в  медичній психології

Загально-психологічні методи і особливості їх застосування в медичній психології. Генетико-моделюючий метод.  Метод спостереження. Анкетні методи. Експериментальні методи. Завдання та функції психодіагностичного дослідження. Проблема валідності та надійності методів дослідження особистості. Психодіагностика й експертні (клінічні) методи в психодіагностиці. Використання показників динаміки психічного стану особистості за даними різних тестів. Психодіагностичні можливості деяких психотерапевтичних технік. Оцінка ефективності психокорекційного і психотерапевтичного впливу. Взаємодоповнення медико-психологічних та клінічних методів обстеження. Значення клінічної психології в створенні методології і конкретних методів психологічної діагностики і психологічного впливу.2

3

Особистість в медичній психології

Поняття особистості  у медичній психології. Теорії особистості. Онтогенез та структура особистості. Прогнозування розвитку особистості. Нужда – рушійна сила розвитку особистості. Життєвий шлях людини. Особистість і діяльність. Роль особистісного фактора в генезі захворювань, у попередженні та лікуванні захворювань. Патологічні зміни особистості.2

4.

Поняття про психічну норму і патологію

 Варіабельність можливих підходів до розуміння норми. Врахування різних факторів при кваліфікації психічних явищ як нормальних або патологічних. Фундаментальні психологічні проблеми, що вирішуються на моделях патології: зв'язок тілесних (соматичних) процесів з «душевними», мозок і психіка, структура і динаміка окремих психічних процесів і особистості в цілому, закономірності розпаду і розвитку психічної діяльності. Критерії норми: «середньостатистична» норма, культурна норма, успішність адаптації як показник норми, норма як відсутність симптомів, позитивні і негативні критерії норми. Критерії психічного здоров'я в поведінковому і когнітивному підході: здоров'я як здатність до успішної адаптації. Критика адаптаційного підходу. Позитивні критерії норми в екзістенціально-гуманістичному підході. Поняття про повноцінно функціонуючу людину в роботах К. Роджерса. Здоров'я як певний рівень розвитку особистості (А. Маслоу). Повноцінне формування самості як фактор, що забезпечує здоров'я особистості (Г. Олпорт). Психодіагностичний підхід і статистичні критерії норми. Психічне здоров'я як багаторівневе утворення. Рівні психічного здоров'я за Б.С. Братусем: особистісний, індивідуально-психологічний, психофізіологічний. Взаємозв'язок психічного і фізичного здоров'я. Специфіка психологічного підходу до психічної норми, його відмінність від біомедичного підходу.2

5.

Психологія  здоров'я як предмет  практичної діяльності медичних психологів

Спрямованість медичної психології на охорону і зміцнення здоров'я населення. Психологія здоров'я, здорового способу життя як психологічна культура людини. Роль соціальних факторів у вирішенні питань охорони здоров'я. Індивідуальна відповідальність людини за своє здоров'я. Форми участі медичних психологів у роботі медико-психологічної служби охорони психічного здоров'я.2

6

Стрес як причина захворювання

Поняття та види стресу. Пов’язані зі стресом та дисоціативні розлади. Гостра реакція на стрес. Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР). Дисоціативні (конверсійні) розлади. Вплив психічної травми на формування та особливості перебігу психопатологічних змін особистості. Поняття життєвої кризи. Вікові кризи Критерії діагностики посттравматичного стресового розладу. Соціально-психологічні фактори виникнення і соціальний зміст посттравматичного стресового розладу. Психодіагностика хворих із ПТСР. Особливості особистості у подоланні стресу. Основи психокорекції та психопрофілактики при кризових станах і розладах, пов’язаних зі стресом. Психотерапія хворих із ПТСР. Групи самодопомоги для хворих із ПТСР. Технології психологічної допомоги в кризових і посттравматичних ситуаціях 2

7

Психологічні особливості соматичних захворювань

Внутрішньоособистісний  конфлікт як причина виникнення соматичний захворювань. Психологічні особливості соматичних захворювань особистості. Вплив хвороби на психіку людини. Психічні порушення при соматичних захворюваннях. Непсихотичні розлади психіки у соматичних хворих. Основні принципи психологічного аналізу змін психіки у соматичних хворих. Формування невротичних реакцій у соматичних хворих. Нозогенії (психогенні реакції) при соматичних захворюваннях2

8

Внутрішня картина хвороби (ВКХ)

Поняття про  ВКХ як особливий психосоматичним  феномен. Історія вивчення ВКХ. Різні  поняття, що описують даний феномен. Диференціація медичного і психологічного трактування феномена ВКХ. ВКХ як психологічний новотвір, що має складну  структуру. Особистісні феномени в психосоматиці. Проблема психодіагностики і корекції особистісних феноменів у психосоматиці. Основні принципи психодіагностики хворих із психосоматичними розладами. Проблема психологічної корекції психосоматичних порушень. Значення психологічних досліджень у психосоматиці для теорії і практики медичної психології.2

9

Психологічні  аспекти психосоматичних розладів. Психосоматичний підхід у медичній психології.

Еволюція психосоматичної  медицини. Співвідношення психічного та соматичного. Вихідні фундаментальні принципи психосоматичного підходу. Етіологія і патогенез психосоматичних захворювань. Класифікація психосоматичних захворювань. Поняття соматизованих розладів та причини їх виникнення. Іпохондрія. Конверсійні розлади. Психологічний підхід до лікування соматизованих розладів. Вплив психіки на функціонування організму людини. Психологічний вплив на фізіологічні функції організму. Специфіка емоційних факторів при соматичних розладах. Нервові та гормональні механізми психосоматики. Вплив стану організму на психічну діяльність. Психосоматика та індивідуально-типологічні особливості людини2

10

Психосоматика як основа інтегральної медицини

Психосоматична  проблема в системі гуманітарного (філософія, культурологи й ін.) і  природничонаукового (фізіологія, медицина тощо) знання. Актуальність дослідження психосоматичної проблеми в психології.

Психосоматична  феноменологія: психосоматичні феномени в повсякденному житті (страх,тривога, агресія, алекситимія) , психосоматичні розлади – клінічні спостереження й описи; проблеми і труднощі виділення психосоматичних явищ у нормі.

Вивчення генези, структури і функцій психосоматичних  явищ, як на різних етапах онтогенезу людини, так і при різних формах патології  як предмет психологічного вивчення в психосоматиці. Основні задачі психологічного вивчення психосоматичних явищ. Психосоматика в історії науки. Основні напрямки і проблеми. Ідея цілісного (холістичного) підходу до хворого і її втілення в практику лікування в різні історичні епохи. Основні критерії виділення специфічного і неспецифічного підходу в психосоматиці.2

11

Клінічна  психологія в клініці внутрішніх хвороб

Психологічні складові терапії. Психосоматичні розлади серцево-судинної системи, органів дихання і травлення. Психологічні складові дерматології.2

12

Клінічна  психологія в хірургічній клініці

Психологічні складові хірургії. Психологічні особливості особистості пацієнтів хірургічного стаціонару.  Емоція страху у хірургічних хворих. 

13

Клінічна  психологія в клініці  акушерства  та гінекології

Психологічні складові акушерства і гінекології. Психологічні особливості вагітних жінок. Психологічні аспекти пологів та післяпологового періоду. Післяпологові психічні розлади. Психологічні особливості жінок, хворих на гінекологічні захворювання. 

14

Вікові  аспекти психологічних  та патопсихологічних  проявів

Психосоматичні розлади, психологічні та патопсихологічні прояви в педіатричній клініці. Психосоматичні розлади у дітей та підлітків. Порушення поведінки і розвитку у дитячому та підлітковому віці. Класифікація порушень поведінки. Класифікація порушень розвитку. Агресивність. Порушення уваги і гіперактивність. Соціальна невпевненість і тривожні розлади. Аутизм. Патологічні звичні дії у дітей та підлітків. Принципи профілактики та патогенетично обґрунтованої психотерапії у дітей та підлітків. 

Особливості літніх пацієнтів. Психосоматичні розлади у літніх пацієнтів Принципи профілактики та патогенетично обґрунтованої психотерапії у літніх пацієнтів. Психологічні аспекти паліативної терапії.


2

15

Медико-психологічні аспекти  психотичних психічних розладів та недоумства

Класифікація  і діагностика психічних розладів. Поняття психічних розладів у психології.


Етіологія і патогенез психотичних психічних розладів та недоумства. Історія понять. Проблеми визначення психотичних психічних розладів та недоумства. Деякі сучасні уявлення про клініку психотичних психічних розладів та недоумства. Класифікація, клінічний патоморфоз і діагностика. Форми психотичних психічних розладів. Особистість при психотичних психічних розладах та недоумстві. Диференціальна діагностика психотичних розладів.

2

16

Медико-психологічні аспекти  непсихотичних психічних  розладів


Етіологія і патогенез невротичних  та соматоформних  розладів. Неврози. Історія поняття. Проблеми визначення неврозів. Деякі сучасні уявлення про клініку неврозів і психологічних детермінант неврозів. Варіанти визначення неврозів у різних традиціях і школах (біхевіоральний підхід, гуманістична традиція когнітивна психотерапія). Уявлення про неврози у вітчизняній психіатричній традиції. Класифікація, клінічний патоморфоз і діагностика неврозів. Особистісний стиль і структура характеру при неврозах. Диференціальна діагностика невротичних, межових і психотичних розладів.

Синдромний підхід до тривожних розладів у сучасній психіатрії і медичній патології. Концепції тривожних розладів у психодинамічному, екзістенціально-гуманістичному, поведінковому, когнітивному і соціокультурих підходах. Біологічний підхід до тривожних розладів. Загальна характеристика і різновиди фобійних розладів. Психотерапія фобійного розладу. Моделі обсесивно-компульсивного розладу в різних теоретичних напрямках медичної психології. Психотерапія обсесивно-компульсивного розладу. Концепція істерії в класичному психоаналізі.

Афективні розлади настрою

Загальна характеристика синдрому депресії. Психологічні теорії депресії: психоаналіз, екзистенціалізм, когнітивна теорія депресії А. Бека, теорія виученої безпорадності М. Селігмана. Особливості динаміки психічних процесів, емоційно-вольової і когнітивної сфери при маніакальних станах.

Патопсихологічна  характеристика розладів особистості

Обумовленість уявлень про розлади особистості  різними персонологічними теоріями. Визначення терміну “психопатія”. Класифікація психопатій (П.Б.Ганнушкін). Акцентуації характеру. Психологічні теорії виникнення особистісних розладів. Психоаналітичні теорії характеру. Нормальний і патологічний типи характеру з погляду психоаналізу.

Розлади зрілої особистості  і поведінки у дорослих

Розлади статевої ідентифікації. Парафілії. Розлади сексуальної переваги. Сексуальна аддикція. Інцест. Розлади звичок і потягів.

Статеві (сексуальні) дисфункції у жінок та чоловіків.


2

17

Психологічна експертиза

Завдання судово-психологічної експертизи: експертиза потерпілого, свідків, фізіологічного афекту. Участь психолога в проведенні судово-психіатричної експертизи. Завдання і методи експертизи свідків. Визначення психічних станів, що заважають адекватному виконанню професійних обов'язків. Психологічна експертиза по справах про самогубства. Складання висновків за даними судово-психологічної експертизи.2

18

     Психологічна  профілактика, психогігієна і реабілітація

Мета реабілітації: відновлення порушеної соціальної адаптації, збільшення активності хворих. Важливість оцінки вихідного стану хворого. Відмінність реабілітаційної діагностики від патопсихологічного дослідження. Реабілітація психічно хворих. Реабілітація після соматичного захворювання. Реабілітація хворих з ураженням мозку. Завдання психологічної реабілітації. Підвищення самостійності і відповідальності хворих як важливий принцип реабілітації. Демократизація відносин у клініці як основна умова реабілітації. Методи поведінкової терапії в реабілітації. Психологічні проблеми людей з обмеженими можливостями (інвалідів).2

19

Психокорекція та психотерапія в медичній психології

Базові теоретичні орієнтації і методи сучасної психотерапії у клінічній психології. Завдання психотерапії в діяльності медичного  психолога.

Роль і місце  теоретичних знань, «особистісного знання», досвіду, самосвідомості в  процесі навчання і професійного використання психотерапевтичних технік. Психотерапія як мистецтво спілкування. Специфіка психотерапевтичного контакту. Поняття «ефективності психотерапії». Психотерапія в клініці соматичних і психосоматичних хвороб Загальні етичні принципи професійної діяльності.


2

20

Етико-деонтологічна  аспекти в психології лікувальної взаємодії

Психологічні питання деонтологічного дискурсу. Деонтологічні засади психологічної та медичної діяльності. Особистість лікаря і питання професійної придатності  до медичної діяльності. Образ “ідеального лікаря”. Особистість хворого як індивідуальності та ефективність психологічного контакту з ним. Поняття медичної деонтології та її основні завдання. Використання психологічних закономірностей у практичній діяльності лікаря. Проблеми взаємин лікаря та пацієнта в клінічній психології. Вплив етнокультурних традицій на ставлення пацієнта до хвороби та взаємини з лікарем. Психологічні особливості поведінки лікаря при роботі з пацієнтами з різними захворюваннями та їхніми родичами. Ятрогенії та їх попередження. Мікроклімат у відділеннях клінічних лікарень. Особливості професійної взаємодії в лікарському колективі. Лікувальний колектив як мала група (на прикладі клінічного відділення). Медична психологія як фахова дисципліна. Професія лікаря-психолога. Етичні принципи і норми практичної діяльності клінічних психологів.2

 

 Всього

 40

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   19


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка