Тематичний план лекцій загальна психологія спеціальність: «Медична психологія» 1 курсСторінка10/19
Дата конвертації11.04.2016
Розмір3.62 Mb.
#464
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   19ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ з дисципліни ПСИХОФІЗІОЛОГІЯ

Спеціальність: «Медична психологія» - 3 курс
№ п/п

НАЗВА ТЕМИ

Кільк-ть

годин
Психофізіологія на сучасному етапі розвитку


2Методи психофізіологічних досліджень2Психофізіологія сенсорних процесів


2Психофізіологія пізнавальних про­цесів2Психофізіологія емоцій


2Психофізіологія свідомості


2Психофізіологія несвідомого2Психофізіологія сну


2Психофізіологія рухової діяльності


2Психофізіологія станів людини


2Всього

20


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
№ п/п

НАЗВА ТЕМИ

Кільк-ть

годин


1.

Методи психофізіологічних досліджень12

2.

Психофізіологія сенсорних процесів


4

3.

Психофізіологія пізнавальних про­цесів2

4.

Психофізіологія емоцій


4

5.

Психофізіологія свідомості


2

6.

Психофізіологія несвідомого2

7.

Психофізіологія сну


2

8.

Психофізіологія рухової діяльності


2

9.

Системні засади психофізіології


2

10.

Психофізіологія діяльності


2

11.

Психофізіологія станів людини


2

12.

Психофізіологія адаптації


2

13.

Психофізіологічне забезпечення діяльності2Всього

40
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ

(ІНДИВІДУАЛЬНОЇ) РОБОТИ СТУДЕНТІВ


№ п/п

НАЗВА ТЕМИ

Кільк-ть

годин


1.

Психофізіологія на сучасному етапі розвитку


2

2.

Методи психофізіологічних досліджень4

3.

Психофізіологія сенсорних процесів


2

4.

Психофізіологія пізнавальних про­цесів2

5.

Психофізіологія емоцій


2

6.

Психофізіологія свідомості


2

7.

Психофізіологія несвідомого2

8.

Психофізіологія сну


2

9.

Психофізіологія рухової діяльності


2

10.

Системні засади психофізіології


2

11.

Психофізіологія діяльності


2

12.

Психофізіологія станів людини


2

14.

Психофізіологія адаптації


2Психофізіологічне забезпечення діяльності2Всього

30


Орієнтовний перелік питань для підсумкового контролю


 1. Предмет та завдання психофізіології.

 2. Психофізіологічна проблема.

 3. Сучасні проблеми психофізіології.

 4. Загальні властивості сенсорних процесів.

 5. Нейрофізіологічні механізми сенсорних систем.

 6. Сенсорна система зору.

 7. Сенсорна система слуху.

 8. Вестибулярна система.

 9. Сенсорна система шкіри.

 10. Сенсорна система кістково-м'язового апарату.

 11. Сенсорна система смаку.

 12. Сенсорна система нюху.

 13. Психофізіологія уваги.

 14. Психофізіологічні теорії уваги.

 15. Психофізіологія пам'яті.

 16. Психофізіологічні теорії пам'яті.

 17. Психофізіологія мовлення.

 18. Психофізіологія мислення.

 19. Психофізіологічні теорії мислення.

 20. Поняття, класифікація і функції емоцій.

 21. Теорії емоцій.

 22. Індикатори емоцій.

 23. Психофізіологічні механізми емоцій.

 24. Поняття свідомості.

 25. Теорії свідомості.

 26. Психофізіологічні механізми свідомості.

 27. Поняття несвідомого.

 28. Установки і неусвідомлювані мотиви.

 29. Поведінкові автоматизми і стереотипи.

 30. Підпорогове сприйняття.

 31. Змінені стани свідомості.

 32. Сон і його види.

 33. Теорії сну.

 34. Стадії сну.

 35. Сновидіння.

 36. Значення сну і потреба в ньому.

 37. Поняття рухової діяльності..

 38. Будова опорно-рухового апарата.

 39. Класифікація рухів.

 40. Організація рухової системи.

 41. Система управління рухами (за М.О. Бернштейном).

 42. Схема управління руховою діяльністю (за О.Р. Малхазовим).

 43. Опанування рухової діяльності.

 44. Поняття та основні положення системного підходу.

 45. Концепція системного підходу Б.Ф. Ломова.

 46. Теорія функціональних систем П.К. Анохіна.

 47. Людина як цілісна біопсихосоціальна система.

 48. Поняття діяльності..

 49. Види і структура діяльності.

 50. Психофізіологія професійної діяльності.

 51. Поняття стану людини.

 52. Психічний стан.

 53. Функціональний і психофізіологічний стан.

 54. Негативні стани.

 55. Загальні уявлення про адаптацію.

 56. Види адаптації.

 57. Загальні закономірності адаптації.

 58. “Ціна” адаптації та дезадаптація.

 59. Адаптивність та адаптаційні можли­вості.

 60. Поняття психофізіологічного забезпечення діяльності.

 61. Психофізіологічний відбір.

 62. Принципи психофізіологічного забезпечення діяльності.

 63. Зміст алгоритму психофізіологічного забезпечення діяльності.

 64. Дослідницькі методи психофізіологічного забезпечення діяльності.

 65. Оптимізаційні методи психофізіологічного забезпечення діяльності.

 66. Загальні характеристики та закономірності діяльності.

 67. Фактори ефективності діяльності..

 68. Працездатність.

 69. Електро- і магнітоенцефалографія.

 70. Метод викликаних потенціалів.

 71. Реєстрація електричної активності шкіри.

 72. Реєстрація показників серцево-судинної системи.

 73. Реєстрація реакції очей.

 74. Поліграфні дослідження.

 75. Дослідження нейродинамічних властивостей людини.

 76. Самооцінка психофізіологічного стану.

 77. Дослідження параметрів сенсомоторних реакцій людини різного ступеня складності.

 78. Дослідження простої сенсомоторної реакції.

 79. Дослідження складної сенсомоторної реакції.

 80. Дослідження складної сенсомоторної реакції вибору “1-3”.

 81. Дослідження складної сенсомоторної реакції вибору “2-3”.

 82. Дослідження функціональної рухливості нервових процесів.

 83. Дослідження сили нервових процесів.

 84. Дослідження функціональної рухливості нервових процесів (режим зворотного зв’язку).

 85. Дослідження сили нервових процесів (режим зворотного зв’язку).

 86. Дослідження функціональної рухливості нервових процесів (режим нав’язаного ритму).

 87. Дослідження сили нервових процесів (режим нав’язаного ритму).

 88. Дослідження особливостей нервової системи на основі вимірювання реакції на рухомий об’єкт.

 89. Методика “Шкалована самооцінка ПФС”.

 90. Методика біогальванометричного контролю ПФС.

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна:


 1. Аршава І.Ф., Черненко М.І. Психофізіологія: Підручник для студ. вищих навч. закл. - К.: Вища освіта, 2006. - 308 c.

 2. Батуев А.С. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем: Учебник для вузов. - СПб. Питер, 2005. - 317 с.

 3. Березин Ф.Б. Психическая и психофизиологическая адаптация человека. - Л.: Наука, 1988. - 270 с.

 4. Данилова Н.Н. Психофизиология: Учебник для вузов. - М.: Аспект Пресс, 2000. - 373 с.

 5. Ильин Е.П. Психофизиология состояний человека. - СПб.: Питер, 2005. - 412 с.

 6. Кокун О.М. Психо­фізіологія: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 184 с.

 7. Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності / Підручник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. - 400 с.

 8. Малхазов О.Р. Психологія та психофізіологія управління руховою діяльністю. - К.: Євролінія, 2002. - 320 с.

 9. Марютина Т.М., Ермолаев О.Ю. Введение в психофизиологию. – 4-е изд. - М.: Флинта, 2004. - 400 с.

 10. Психофизиология: Учебник для вузов / Под. ред. Ю.И. Александрова. - 3-е изд. - СПб.: Питер, 2004. - 464 с.

 11. Філіппов М.М. Психофізіологія людини: Навч посіб. – К.: МАУП, 2003. – 136 с.

Додаткова:

 1. Абабков В.А., Перре М. Адаптация к стрессу: Основы теории, диагностики, терапии. - СПб.: Речь, 2004. - 165 с.

 2. Агаджанян Н.А. Адаптация и резервы организма. - М.: ФиС, 1982. - 176 с.

 3. Александровский Ю.А. Состояния психической дезадаптации и их ком­пенсация. - М.: Наука, 1976. - 272 с.

 4. Анохин П.К. Узловые вопросы теории функциональных систем. - М.: Наука,1980. - 197 с.

 5. Бернштейн Н.А. Биомеханика и физиология движений: Избранные психологические труды. – М.: Изд-во "Институт практической психологии", Воронеж: НПО "МОДЭК", 1997. - 608 с

 6. Бехтерев В.М. Гипноз. - Донецк : Сталкер, 1999. - 382 с.

 7. Блум Ф., Лейзерсон А., Хофстедтер Л. Мозг, разум и поведение / Пер. с англ. - М.: Мир, 1988. - 246 с.

 8. Вейн А.М. Бодрствование и сон. - М.: Наука, 1970. - 128 с.

 9. Генкин А.А., Медведев В.И. Прогнозирование психофизиологических сос­тояний. Вопросы методологии и алгоритмизации. - Л.: Наука, 1973. - 144 с.

 10. Горго Ю.П. Психофізіологія (прикладні аспекти): Навч. посіб. - К.: МАУП, 1999. - 128 с.

 11. Дичев Т.Г., Тарасов К.Е. Проблемы адаптации и здоровье человека (методо­логические и социальные аспекты). - М.: Медицина, 1976. - 184 с.

 12. Дубровский Д.И. Психические явления и мозг. - М.: Наука, 1971. - 386 с.

 13. Дубровский Д.И. Информация, сознание, мозг. М.: Высшая школа, 1980. - 286 с.

 14. Изард К. Психология эмоций. – СПб.: Питер, 2002. – 460 с.

 15. Kазначеев В.П. Современные аспекты адаптации. - Новосибирск: Наука, 1980. - 192 с.

 16. Карпухина А.М. Психологические и психофизиологические пути повы­шения эффективности деятельности. - К: Знание, 1990. - 19 с.

 17. Китаев-Смык Л.А. Психология стресса. - М.: Наука,1983. - 368 с.

 18. Клименко В.В. Механізми психомоторики людини. - К., 1997. - 192 с.

 19. Костандов Э.А. Психофизиология сознания и бессознательного. – СПб.: Питер, 2004. – 167 с.

 20. Кочубей Б.И. Некоторые тенденции современной психофизиологии // Вопр. психол. - 1986. - № 5. - С.31 - 37.

 21. Крушельницька Я.В. Фізіологія і психологія праці. - К.: КНЕУ, 2002. - 182 с.

 22. Лебедев А.Н., Забродин Ю.М. Психофизиология и психофизика. - М.: Наука, 1977.-288 с.

 23. Леонова А.Б. Психодиагностика функциональных состояний человека. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. - 200 с.

 24. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М.: Смысл, Изд. Центр «Академия», 2004. - 352 с.

 25. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. - М.: Наука, 1984. - 446 с.

 26. Ломов Б. Системность в психологии: Избр. психол. тр. / Под ред В.А. Барабанщикова.- М.: Институт практ. психологии, 1996.- 384 с.

 27. Макаренко Н.В. Теоретические основы и методики профессионального психофизиологического отбора военных специалистов / НИИ проблем воен­ной медицины Украинской военно-медицинской академии. - К., 1996. - 336 с.

 28. Макаренко М. В. Методика проведення обстежень та оцінки індивідуальних нейродинамічних властивостей вищої нервової діяльності людини // Фізіологічний журнал, 1999. - Т. 45. - № 4. – С. 125 – 131.

 29. Максименко С.Д. Общая психология. - М.: Рефл-бук, 2004. - 523 с.

 30. Психологическое обеспечение профессиональной деятельности / Никифоров Г.С., Дмитриева М.А., Корнеева Л.Н. и др. / Под ред. Г.С. Никифорова. - СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 1991. - 152 с.

 31. Психофізіологічне забезпечення бойових підрозділів в екстремальних умо­вах: Метод. посіб. / Під ред. М.С. Корольчука. - К.: МОУ, 2001. - 175 с.

 32. Семиченко В.А. Психические состояния: Модульный курс для препода­вателей и студентов. - К.: Магістр-S, 1998. - 207 с.

 33. Симонов П.В. Избранные труды: Т. 1. Мозг: эмоции, потребности, поведение. - М.: Наука, 2004. – 437 c.

 34. Суходольский Г.В. Основы психологической теории деятельности. - Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1988. - 168 с.

 35. Теория функциональных систем в физиологии и психологии. - М.: Наука, 1978. – 384 с.

 36. Ткачук В.Г., Хапко В.Е. Психофизиология труда: Конспект лекций. - К.: МАУП, 1999. - 88 с.

 37. Хессет Дж. Введение в психофизиологию. - М.: Мир. - 1981. - 248 с.

 38. Чайченко Г.М., Цибенко В.О., Сокур В.Д. Фізіологія людини і тварини: Підручник для студ. біол. спец. вищ. навч. закл.. - К. : Вища школа, 2003. - 464 с.

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

Спеціальність: «Медична психологія»

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

Спеціальність: «Медична психологія» - 3 курс№ п/п

Теми лекцій

Кіл-сть год.

1.

Розділ І. Місце і роль соціальної психології в системі наукового знання.

Предмет та завдання соціальної психології. Методологія та методи соціальної психології.2

2.

Формування та розвиток соціально-психологічних знань. Сучасна західна соціальна психологія.

2

3.

Розділ ІІ. Соціально-психологічні проблеми особистості.

Специфіка соціально-психологічного підходу до вивчення особистості. Соціально-психологічні проблеми соціалізації особистості.2

4.

Особистість та група: основні характеристики та специфіка взаємодії.

2

5.

Розділ ІІІ. Соціально-психологічна характеристика спілкування.

Спілкування як феномен соціальної психології. Характеристика різних сторін спілкування. Перешкоди та труднощі на шляху спілкування.2

6.

Розділ ІУ. Соціальна психологія груп і між групової взаємодії.

Феномен групи з погляду соціальної психології. Психологія великих соціальних груп та масових явищ.2

7.

Психологія малих груп. Групові процеси в малій групі.

2

8.

Лідерство та керівництво у малих групах. Проблема групової динаміки.

2

9

Прийняття групового рішення. Групова згуртованість і груповий конфлікт.

2

10

Розділ У. Особливості прикладної соціальної психології.

Практична соціальна психологія як область професійної діяльності. Основні сфери застосування та методи прикладної соціальної психології.2
Всього:

20

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ

№ п/п

Теми практичних занять

Кіл-сть год.

1.

Сутність, структура, функції та категорії соціальної психології.

2

2.

Експериментально-прикладний етап у розвитку соціальної психології.

2

3.

Аналіз основних напрямів сучасної західної соціальної психології.

2

4.

Розвиток соціальної психології в Україні: історія та сучасні перспективи розвитку.

2

5.

Методологія та принципи побудови соціально-психологічного дослідження.

2

6.

Характеристика основних методів соціально-психологічного дослідження.

2

7.

Використання опитувальних методів в соціально-психологічному дослідженні.

2

8.

Соціалізація особистості.

2

9.

Механізми соціалізації

2

10.

Специфіка входження особистості в групу. Статусно-рольові характеристики особистості.

2

11.

Поняття спілкування в соціальній психології. Афіліація та альтруїзм як складові потреби в спілкуванні.

2

12.

Труднощі міжособистісного спілкування. Механізми взаєморозуміння.

2

13.

Психологія впливу на інших людей. Види та характеристика особистісного впливу.

2

14.

Модульний контроль

2

15.

Поняття соціальної групи. Великі групи.

2

16.

Психологічні особливості етнічних груп. Ментальність та етноцентризм. Міжгрупові конфлікти: характеристика та шляхи подолання.

2

17.

Структура взаємовідносин в малих групах.

2

18.

Характеристика групових процесів.

2

19.

Групова динаміка.Теорії групової динаміки

2

20.

Лідерство та керівництво. Стиль керівництва і проблеми ефективності групової діяльності і згуртованості групи.

2

21.

Поняття групового рішення. Форми групових дискусій.

2

22.

Предмет, завдання та галузі прикладної соціальної психології. Соціально-психологічний аналіз рекламного продукту.

2

23.

Соціально-психологічна структура організації. Робота з персоналом в організації.

2

24.

Методи прикладної соціальної психології. Зміст та напрямки маркетингових досліджень. Фокус група, як один із якісних методів маркетингового дослідження: історія розвитку та методика проведення.

2

25.

Модульний контроль

2
Всього:

50

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ (ІНДИВІДУАЛЬНОЇ) РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ

№ п/п

Теми

Кіл-сть год.
1.

Історичні витоки соціальної психології та її зв'язок з іншими психологічними науками.

2

2.

Розвиток критичних тенденцій в соціальній психології другої половини ХХ століття.
3.

Особливості історії української соціальної психології.
4.

Перспективіні тенденції і питання дослідження в соціальній психології.
5.

Способи формування вибірки відповідно до мети соціально-психологічного дослідження.

2
6.

Асоціальні прояви особистості: проблеми та шляхи запобігання.

2

7.

Соціально-психологічна компетентність особистості.
8.

Духовне буття та сенс життя особистості.
9.

Довіра та псевдодовіра у спілкуванні.

1
10.

Особливості формування неформальних стосунків у групі.

4

11.

Стратегії та тактики впливу та маніпулювання
12.

Стилі та типології лідерства.

2
13.

Поняття про соціально-психологічний тренінг.

2
14.

Соціально-психологічні особливості усного виступу перед уадиторією.

2
15.

Соціальна психологія в системі охорони здоров‘я.

3


Всього

20
ВСЬОГО: 120 балів

80

200Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   19
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка