Тематичний план лекцій загальна психологія спеціальність: «Медична психологія» 1 курсСторінка1/19
Дата конвертації11.04.2016
Розмір3.62 Mb.
#464
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
1 курс:

Тематичний план лекцій ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

Спеціальність: «Медична психологія» - 1 курс

№ п/п

Назва теми

Кільк-ть

годин


1.

Загальне поняття про психологію як науку.

Еволюція предмету психологічної науки.2

2.

Психологія як система знань.

Основні напрямки, школи та концепції психологічної науки.2

3.

Методологія і методи психологічних досліджень.

2

4.

Виникнення і розвиток психіки в процесі біологічної еволюції (філогенезі).

2

5.

Загальна характеристика онтогенезу людської психіки. Виникнення та розвиток людської свідомості.

2

6.

Психологія особистості.

2

7.

Теорії особистості в сучасній психології.

2

8.

Психологічна теорія діяльності.

4

9.

Спілкування як специфічний вид діяльності людини.

2

10.

Психологія міжособистісних взаємин в групах і колективах.

2

11.

Психологія уваги

2

12.

Механізми психічного відображення. Відчуття.

4

13.

Закономірності, механізми і природа сприймання.

4

14.

Психологія пам‘яті.

4

15.

Психологія мислення.

4

16.

Психологія уяви.

2

17.

Афективна сфера особистості. Емоції та почуття.

4

18.

Психологія волі.

4

19.

Психологія темпераменту.

2

20.

Психологія характеру.

4

21.

Психологія здібностей.

4
Всього:

60

ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

Спеціальність: «Медична психологія»


Тематичний план практичних занять.


№ п/п

Теми практичних занять

Кіл-ть

годин


1.

Об’єкт та предмет психологічної науки.

Наукова і буденна психологія. Основні етапи формування знань про психологічну науку. Розвиток поглядів на природу психічного. Специфіка предмету психології. Загальні завдання психологічної науки.

Поняття про психіку. Рефлекторна природа психіки. Особливості психічного відображення. Функції психіки. Загальна характеристика основних форм прояву психіки.


4

2.

Механізми психіки людини. Мозок і психіка. Фізіологічні механізми психіки: психічне відображення, проектування, опредметнення. Рівні психічного відображення. Проблема співвідношення психічних процесів та мозку. Принципи функціональної організації людського мозку. Три основних “блоки” головного мозку. Принцип латералізації в роботі великих півкуль.

2

3.

Структура сучасної психології, її завдання та основні категорії.

Характеристика основних галузей психологічної науки. Фундаментальні та прикладні галузі психології. Місце загальної психології в системі психологічних знань. Структура загальної психології. Місце медичної психології в структурі сучасної психології.

Зв’язок психології з іншими науками. Перспективи виникнення та розвитку нових галузей психології. Теоретичні та практичні завдання сучасної психології. Практична психологія. Значення психологічних знань в практичній діяльності лікаря.


4

4.

Методологічні основи психологічних досліджень. Загальна характеристика методології і психології.

Методологічні підходи до наукового пояснення психічних явищ. Методологічні принципи психологічної науки. Методологічні проблеми в психології. Методологічні проблеми в психології. Науковий закон в психології. Основні категорії психології.2

5.

Методи психології, їх класифікація.

Поняття методу в психології. Основні методи психологічного дослідження, історія їх становлення. Загальна організація психологічного дослідження. Класифікація методів психологічного дослідження. Характеристика основних груп методів психологічного дослідження.

Емпіричні методи психологічних досліджень. Експеримент та його види. Спостереження та його види. Анкета, бесіда, інтерв‘ю та їх місце в психологічному дослідженні. Тестові методи: їх види та можливості використання. Поняття про способи кількісної обробки результатів та якісний аналіз психологічного дослідження. Вимоги до методів психологічного дослідження та процедури отримання емпіричних даних.


4

6.

Виникнення та розвиток психіки в філогенезі.

Сигнальність як фундаментальна властивість психіки. Чутливість як ознака виникнення психіки. Характеристика основних стадій розвитку психіки тварин (стадія сенсорної психіки, стадія перцептивної психіки, стадія практичного інтелекту). Співвідношення стадій та рівнів психічного відображення і особливостей поведінки тварин. Специфіка експериментального дослідження поведінки тварин у дослідах І. П. Павлова, Торндайка, Скіннера, Кьоллера. Загальні закономірності еволюції тварин. Значення вивчення психіки тварин.2

7.

Культурно-історична теорія розвитку вищих психічних функцій Л.С. Виготського.

Історичні та наукові передумови виникнення теорії. Розвиток психічних функцій. Структура вищих психічних функцій. Генезис вищих психічних функцій. Критика та науково-практичне значення теорії Л.С. Виготського. Сучасний етап розвитку культурно-історичної теорії (П.Я. Гальперін, В.В. Давидов, Г.С. Костюк, С.Д. Максименко).2

8.

Свідомість – вищий рівень розвитку психіки. Свідоме і несвідоме в психічній діяльності людини.

Суспільно-історична зумовленість виникнення свідомості людини, психологічна сутність свідомості. Історичний розвиток людської свідомості. Свідомість первісної людини (архаїчне мислення). Значення праці, спілкування, мислення та мовлення у становленні свідомості. Основні характеристики свідомості. Свідомість та її структура. Свідомість та її функції. Ступені розвитку свідомості (Л. С. Виготський, О. М. Леонтьєв та ін.).

Історія розвитку поглядів несвідоме в психіці людини. Несвідомі прояви в психіці людини та їх характеристика. Співвідношення свідомого та несвідомого в психіці людини. Категорія несвідомого в теорії З. Фрейда.

Контрольне заняття.4

9.

Особистість та її структура. Біологічне та соціальне в особистості.

Особистість як предмет міждисциплінарного дослідження. Різноманітність підходів до розуміння особистості в психології. Співвідношення понять „людина”, „індивід”, „особистість”, „індивідуальність”. Біологічне та соціальне в розвитку особистості. Активність особистості та її джерела.

Проблема побудови структури особистості. Дедуктивний та індуктивний методи у побудові структури особистості. Спрямованість особистості. Характеристика основних компонентів спрямованості. Потреби і мотиви. Самосвідомість та „Я-концепція” особистості. Сутнісні психологічні параметри особистості (активність, саморегуляція і саморозвиток). Цілісність особистості.


4

10.

Розвиток і формування особистості.

Життєвий шлях – самоздійснення людини. Загальна характеристика етапів розвитку особистості в онтогенезі. Біогенетична та соціогенетична концепції розвитку особистості. Генетичний підхід до вивчення розвитку особистості (Л.С. Виготський, Б.Г. Ананьєв, Л.С. Рубінштейн, Г.С. Костюк, С.Д. Максименко). Умови виховання особистості. Проблема типології особистості в психологічній науці.2

11.

Проблема індивідуальності в психології.

Поняття індивідуальності в системі психологічних категорій. Становлення індивідуальності як феномен культури. Ідентифікація та індивідуалізація як механізм розвитку індивідуальності.2

12.

Психоаналітична теорія особистості З. Фрейда.

Проблема особистості у неофрейдизмі.

Аналітична теорія особистості К.Г. Юнга та індивідуальна теорія особистості А. Адлера.

Структура особистості в уявленні З. Фрейда. Характеристика структурних елементів та їх співвідношення. Розвиток особистості: психосексуальні стадії. Виникнення психологічних відхилень в процесі розвитку особистості. Механізми психологічного захисту. Психоаналіз: основні концепції та принципи.

Розвиток особистості: психосоціальні стадії (Е.Еріксон). Розвиток особистості, втеча від свободи, екзистенційні потреби, соціальні типи характеру (Е Фромм). Відношення від батьками і дитиною, як вирішальний фактор розвитку особистості (К.Хорні).

Поняття структури особистості, архетипів та колективного несвідомого. Розвиток особистості в процесі індивідуалізації особливості побудови типології особистості: критерії та їх співвідношення. Характеристика типів (К.Г.Юнг).2

13.

Біхевіористський підхід до вивчення особистості.

Гештальт-психологія в поглядах на особистість.

Гуманістична психологія.

Рефлексологія та біхевіоризм про особистість. Класичне обумовлення поведінки з точки зору І. П. Павлова.

Сутність схеми обумовлення поведінки Д.Уотсона. Необіхевіоризм. Теорія оперантного научіння Б.Скінера. Гуманістична психологія про сутність особистості людини. Теорія мотивації А. Маслоу. Самоактуалізуюча особистості. Проблема самоорганізації та саморозвитку. Тенденція актуалізації, як загальний мотив поведінки людини (К.Роджерс).


2

14.

Підходи до вивчення особистості в сучасні вітчизняній психології.

Історичні погляди В. М. Бєхтєрєва, А. Ф. Лазурського, В.В. Сікорського. Особистість в теоретичних поглядах С. Л. Рубінштейна. Петербурзька школа вивчення особистості (Б. Г. Ананьєв, В. М. Мясищев та ін.). Особистість в культурно-історичній теорії Л. С. Виготського. Розвиток психологічної думки в Україні наприкінці XVIII ст. – на початку XX ст. Тенденції розвитку психологічної думки після жовтневого перевороту 1917 р. Харківська психологічна школа у період 1917-1941 р. психологічна думка в повоєнні роки. Психологічна думка сьогодення.2

15.

Психологічна характеристика діяльності людини та її структурних компонентів. Види діяльності.

Активність і діяльність як основні характеристики особистості. Порівняльний аналіз поглядів в теорії установки та в діяльнісному підході щодо природи активності особистості. Принцип активності (М. О. Бернштейн). Проблема діяльністі в роботах С.Л.Рубінштейна, С.Л.Виготського, О.М.Леонтьєва та ін. Специфіка людської діяльності. Види діяльності. Структура діяльності. Способи діяльності та процес їх опанування.

Поняття про вміння та навички. Умови та процес формування вмінь та навичок. Різновиди вмінь та навичок. Феномен установки: минуле і сучасне психологічне розуміння. Поняття установки та долання „постулату безпосередності”. Рівневі структура поведінки людини. Установка та соціальна поведінка людини.


4

16.

Мотиваційно-особистісні аспекти діяльності.

Поняття про мотив та мотивацію. Формування мотивів. Характеристика мотиваційної сфери особистості. Мотивація досягнення успіхів та невдач. Мотивація досягнень та тривожність. Внутрішня діяльність. Діяльність і психічні процеси. Вплив діяльності на формування і розвиток особистості.2

17.

Психологія спілкування.

Суспільно-трудова природа спілкування, мови та мовлення. Особливості спілкування та його зміст. Функції та види спілкування.

Засоби спілкування. Оволодіння навичками спілкування. Сприймання та розуміння в процесі спілкування. Труднощі та дефекти спілкування. Фактори успішного спілкування з пацієнтом. Формування навичок професійного спілкування.


4

18.

Характеристика та способи вивчення міжособистісних взаємин в групах та колективах.

Поняття про групи. Класифікація груп в психології. Етапи розвитку групи. Структура міжособистісних взаємин в групі. Проблема згуртованості в групі.

Неформальне спілкування в групі і його особливості. Психологічна сумісність людей в групі. Феномени особистісного впливу в групі.

Контрольне заняття.4

19.

Увага як форма організації психічних процесів.

Визначення уваги. Роль уваги у пізнавальній діяльності та професійній діяльності лікаря. Фізіологічні основи уваги. . Поняття про домінанту, орієнтувальний рефлекс (О. О. Ухтомський, І. П. Павлов). Класичні та сучасні теорії уваги (В. Вундт, Т. Рібо, Н. Н. Ланге, Д. Н. Узнадзе, П. Я. Гальперін та ін.).

Характеристика основних властивостей уваги. Види уваги, їх характеристика. Індивідуальні відмінності уваги. Неуважність та її причини. Порушення уваги. Розвиток і формування уваги. Деякі вікові особливості розвитку уваги. Розвиток уваги в системі „діяльність – особистість”.


4

20

Характеристика відчуттів.

Поняття про відчуття. Поняття про аналізатор як центральний механізм сенсорно-перцептивних процесів. Класифікація відчуттів, їх характеристика.

Основні властивості відчуттів. Чутливість аналізатора і пороги чутливості. Закон Вебера-Фехнера. Больові відчуття.

Індивідуальні особливості відчуттів. Зв‘язок відчуттів з емоційною сферою та вегетативними процесами. Порушення відчуттів. Методи вивчення індивідуальних властивостей відчуттів.6

21.

Сприймання як пізнавальний процес.

Закономірності переходу від сенсорних до перцептивних процесів. Визначення сприймання. Фізіологічна основа сприймання. Класифікація сприймання. Зорові та слухові сприймання: їх особливості та полрушення. Зорові ілюзії.

Сприймання простору та часу. Розвиток сприймання простору в онтогенезі. Сприймання послідовності та тривалості подій. Орієнтування в часі та часова перспектива. Взаємозв’язок сприймання простору та часу. Сприймання руху. Ілюзії сприймання.

Основні властивості сприймання. Загальні та індивідуальні особливості сприймання. Сприймання реального, навідомого, уявного. Особливості сприймання людини людиною. Ілюзії установки. Методи вивчення особливостей сприймання.6

22.

Психологічні теорії пам‘яті.

Поняття про пам‘ять. Значення пам‘яті в життєдіяльності людини та професійній діяльності лікаря. Психологічні теорії та механізми пам’яті. Асоціативна теорія пам‘яті. Поняття асоціації, її види. Діяльнісна теорія пам‘яті. Фізіологічна теорія. Біохімічна теорія.

Проблема пам’яті в гештальтпсихології, біхевіоризмі, психоаналізі. Проблема пам’яті з позицій культурно-історичного, діяльнісного, інформаційного, системного підходів.


4

23.

Процеси та індивідуальні властивості пам’яті.

Загальна характеристика процесів пам’яті. Мимовільне запам’ятовування та фактори, що його обумовлюють. Довільне запам’ятовування та фактори, що його обумовлюють. Взаємовідношення довільного й мимовільного компонентів у запам’ятовуванні. Умови ефективного запам‘ятовування.

Відтворення. Рівні відтворення. „Збереження-забування”. Теорії забування. Причини забування. Явище ремінісценції. Характеристика основних видів пам‘яті. Індивідуальні відмінності пам‘яті. Методи вивчення індивідуальних властивостей пам‘яті.


4

24.

Теорії мислення.

Мислення, як біологічний процес. Мислення, як система обробки інформації. Основні концепції мислення у зарубіжній психології. Питання про мислення в асоціативній психології. Інтроспективний експеримент та дослідження мислення у Вюрцбюрзькій школі. Теорія інтелектуальних операцій Тельця.

Проблема мислення у біхевіоризмі та гештальтпсихології. Основні положення культурно-історичної теорії мислення Л.С.Виготського.


2

25.

Характеристика мислення як процесу.

Поняття про мислення. Особливості мислення як абстрактного пізнання дійсності. Класифікація видів мислення та їх характеристика. Теоретичне і практичне мислення. Творче мислення. Розумові операції. Форми мислення.

Процес розуміння та процес розв’язання завдань. Поняття про проблемну ситуацію. Мислення та мовлення. Індивідуальні особливості мислення. Професійне мислення. Методи вивчення індивідуальних властивостей мислення.


4

26.

Мова і мовлення.

Поняття про мову і її функції. Фізіологічні механізми мовленнєвої діяльності. Різновиди мовлення. Мовленнєві та немовленнєві компоненти спілкування. Індивідуальні особливості мовлення. Етапи оволодіння мовленням.2

27.

Психологія уяви. Уява і творчість.

Поняття про уяву та її розвиток. Зв‘язок уяви з об‘єктивною дійсністю. Фізіологічні основи уяви. Уява і органічні процеси. Класифікація видів уяви. Прийоми створення образів уяви.

Роль уяви в різних видах діяльності людини. Уява і особистість. Індивідуальні особливості уяви. Уява в професійній діяльності лікаря-психолога. Методи вивчення індивідуальних особливостей уяви.


4

28.

Психологічні теорії емоцій та почуттів.

Погляди на емоції Р. Декарта та Б. Спінози. Біологічна теорія емоцій (Ч. Дарвін). Емоції та діяльність (теорія У. Джемса і К. Ланге). Теорії емоцій у вітчизняній психології. Інформаційна теорія емоцій (П.Сімонов). Теорія емоцій як цінностей (Б. Додонов).2

29.

Характеристика емоційних станів, індивідуальних та вікових особливостей почуттів.

Місце і роль емоцій у життєдіяльності людини. Поняття про емоції і почуття. Фізіологічні механізми емоцій. Функції емоцій. Якісні характеристики емоцій. Основні параметри емоційного процесу: інтенсивність, тривалість, глибина, усвідомленість, сила, темп, ритм емоційних реакцій.

Основні форми прояви емоційної сфери особистості. Властивості емоцій та почуттів. Види емоцій та почуттів. Форми переживання почуттів. Вищі почуття. Емоції і особистість. Зв‘язок емоцій і потреб особистості. Поняття емоційності в психології. Способи виявлення емоцій.


4

30.

Причини виникнення та засоби психокорекції психоемоційних станів.

Форми прояву (переживання) емоцій: настрій, афект, пристрасть, стрес, фрустрація. Причини виникнення та умови управління настроєм. Фізіологічний та психологічний афекти. Психологічні наслідки афективної поведінки.

Позитивні та негативні пристрасті. Поняття психологічної залежності. Пристрасть і залежність. Теорія Г.Сельє. Можливості попередження та подолання стресу. Форми переживання фрустрації та можливості психологічної допомоги. Емоції і здоров‘я людини.


4

31.

Основні проблеми психології волі.

Воля як вища психічна функція. Фізіологічні механізми волі (І. П. Павлов). Психологічна природа вольової дії. Теорії волі. Поняття про довільну та мимовільну дію. Вольова дія, вчинок (В. А. Роменець). Структура вольової дії. Проста та складна вольова дія, їх аналіз. Етапи розвитку вольових дій (Л. І. Божович).Розвиток вольової регуляції в онтогенезі.

Вольові якості особистості. Поняття про вольове зусилля та силу волі. Вольові якості особистості. Розвиток вольової активності людини.Свобода волі (У. Джеймс, К. Левін, Л. С. Виготський, В. Франкл). Порушення вольової сфери особистості.

Контрольне заняття.4

32.

Індивідуально-типологічні особливості особистості. Темперамент.

Поняття про темперамент. З історії розвитку вчення про темперамент. Школа І.П. Павлова та її внесок у розвиток вчення про темперамент.

Основні властивості нервової системи і темперамент. Дослідницька програма наукової школи Б.М. Теплова – В.Д. Небиліцина. Сфери прояву темпераменту.

Психологічна характеристика типів темпераменту. Зв‘язок темпераменту з основними властивостями особистості. Темперамент та діяльність особистості. Методики вивчення основних властивостей нервової системи.6

33.

Характер та особистість. Психологія характерологічних відхилень.

Поняття про характер. Зв’язок темпераменту та характеру. Природні передумови, розвиток та формування характеру.

Структура характеру. Провідні риси характеру. Проблема типології характерів (Е. Кречмер, У. Шелдон). Екстравертованість та інтровертованість. Поняття місця найменшого супротиву.

Проблема акцентуації характеру (К. Леонгард, В. Личко). Види акцентуацій характеру. Психопатії та їх ознаки. Характер і особистість. Проблема “нормального” характеру. Вікові характеристики у формуванні та прояві характеру. Методики вивчення характерологічних особливостей особистості.6


34.

Теорії здібностей. Психологічна характеристика здібностей.

Поняття про здібності. Взаємозв‘язок здібностей і діяльності. Зв‘язок темпераменту, характеру і здібностей. Здібності, знання, вміння та навички. Біологічне та соціальне в здібностях. Задатки як природна передумова розвитку здібностей. Види здібностей. Розвиток здібностей. Рівні розвитку здібностей та їх детермінованість. Обдарованість, талант, геніальність. Здібності та схильності.

Контрольне заняття.


6
Всього:

120

Тематичний план самостійної позааудиторної роботи
№ п/п

Назва теми

Кільк-ть

годин


1.

Ключові моменти виникнення та якісного перетворення психіки в процесі філогенезу.

4

2.

Побудова і використання тестів.

2

3.

Концепції особистості у вітчизняній класичній психології.

2

4.

Провідні чинники розвитку самосвідомості людини.

2

5.

Розвиток самосвідомості в онтогенезі.

2

6.

Умови психічного розвитку індивіда в процесі його перетворення в особистість.

2

7

Характеристика спрямованості особистості за С.Л.Рубінштейном.

2

8.

Перші послідовники Фрейда та їх внесок в розвиток теорії особистості (Отто Ранк, Ганс Закс, Карл Абра хам, Шандор Ференці).

4

9.

Екзистенціальний психоаналіз Ж.-П.Сартра та екзистенціальна психіатрія Людвіга Бісванегера.

4

10.

Сучасні погляди на теорію особистості та природу несвідомого в аналітичній психології.

2

11.

Порівняльний аналіз теорій особистості за формальними якостями та змістом.

2

12

Особистісні детермінанти діяльності, поведінки людини.

4

13

Активність і саморегуляція як стрижневі характеристики діяльності, поведінки особистості.

2

14

Психологічні механізми соціалізації особистості.

4

15

Диспозиційна концепція особистості.

2

16

Роль міжособистісних стосунків у функціонуванні групи.

2

17

Спільна діяльність як взаємодія.

2

18

Основні феномени міжособистісного розуміння.

2

19

Групові явища. Вплив групи на особистість.

2

20

Взаємовідносини в групі, психологічна сумісність.

2

21

Групові конфлікти та їх розв’язання.

2

22

Індивідуальність в різних соціально-політичних системах (етнос, політика, економіка, юриспруденція).

4

23

Когнітивний стиль особистості.

4

24.

Концепція Л.С.Виготського про нижчі і вищі функції уваги.

4

25

Мнемотехніка та мнемотехнічні прийоми.

2

26

Стреси в житті люди: причини виникнення та шляхи їх подолання.

4

27

Функції афективної сфери в житті особистості.

2

28

Розвиток і вияв індивідуальності в діяльності.

4

29

Індивідуальність в спілкуванні.

2

30

Психофізична проблема.

2

31

Теорія формування рухової навички за М.О.Бернштейном.

2
Всього:

82

Питання для контролю вихідного (початкового) рівня знань.

1. Визначення, особливості та основні етапи розвитку психології як науки.

2. особливості розвитку психіки в філо- і онтогенезі.

3. Охарактеризуйте основні етапи розвитку психіки.

4. Свідомість, як вищий рівень розвитку психіки.

5. Визначити роль мовлення у функціонуванні людської свідомості.

6. Психологічна структура діяльності.

7. Види потреб та мотивів.

8. поняття про внутрішню діяльність.

9. Визначити внутрішні та зовнішні компоненти діяльності.

10. психофізіологічна природа людської активності.

11. Психофізична проблема.

12. Поняття, психологічні характеристики та структура особистості.

13. Етапи і механізми розвитку особистості.

14. Індивідуально-психологічні властивості особистості.

15. Здібності, їх психологічна структура і розвиток в онтогенезі.

16. Темперамент та характер.

17. Теорії особистості у вітчизняній та зарубіжній психології.

18. Провести порівняльну характеристику психологічних шкіл та напрямків.

19. Загальні особливості та фізіологічні механізми пізнавальних процесів.

20. Теорії та класифікація пізнавальних процесів.

21. Індивідуальні особливості, розвиток та розлади пізнавальних процесів.

22. Назвати засоби, що сприяють привертанню, утриманню та концентрації уваги.

23. Проаналізуйте сферу застосування властивостей та закономірностей відчуттів, сприймання, пам’яті.

24. Назвати засоби мнемотехніки.

25. Визначити фактори та індивідуальні прояви творчого мислення.

26. Емоційно-вольова сфера особистості.

27. Розкрити взаємозв’язок емоцій з іншими психічними процесами.

28. Особливості психологічного дослідження.

29. Методи дослідження особистості.

30. Поняття про індивідуальність, її психологічні індикатори й структуру.

Література:

Основна


1. Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни. – М.: Мысль, 1991. –299 с.

2. Божович Л.И. Психологический анализ условий формирования и строения гармонической личности//Психология формирования и развития личности /Под ред. Л.И.Анциферовой. – М.: Наука, 1981. – С. 257-284.

3. Кон И.С. Открытие "Я". – М.: Политиздат, 1978. – 367 с.

4. Олпорт Гордон В. Личность в психологии. – М.: КСП., СПБ.: Ювента, 1998. – 345 с.

5. Леонтьев А.А. Л.С.Выготский. – М.: Просвещение, 1990. – 156 с.

6. Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения: В 2-х т. – М.: Педагогика, 1983.

7. Психология личности в трудах зарубежных психологов/Сост. А.А.Реан. – СПб.: Питер, 2000. – 320 с.

8. Психология личности в трудах отечественных психологов /Сост. Л.В.Куликов. – СПб.: Питер, 2000. – 480 с.

9. Психология личности. Тексты. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1983.

10. Психология индивидуальных различий. Тексты. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982.; М.: ЧеРо, 2002. – 776 с.

11. Франкл В. Человек в поисках смысла. – М.: Прогресс, 1990. – 368 с.

12. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность: В 2-х т. Т.1. – М.: Педагогика, 1986. – 408 с.

13. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. – СПб.: Питер, 1999. – 608 с.

Додаткова 1. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений; Люди, которые играют в игры. Психология человеческой судьбы. – Минск: Пралееб, 1992. - с.

 2. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание.– М.: Прогресс, 1986.- с.

 3. Божович Л.И. Этапы формирования личности в онтогенезе//Психология развития. – СПб: Питер, 2001. – С.227 – 272.

 4. Вилюнас В. Психология эмоций. – СПб.: Питер, 2004. – 496 с.

 5. Выготский Л.С. Психология. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2000. – 1008 с.

 6. Грановская Р.Л. Элементы практической психологии. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1988.- 564 с.

 7. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения.– М.:ИНТОР,1996.–544с.

 8. Зейгарник Б.В. Хрестоматия по патопсихологии/Сост. Б.В.Зейгарник, А.П.Корнилов, В.В.Николаева. – М.: Изд-во МГУ, 1981. – 160 с.

 9. Зейгарник Б.В., Братусь Б.В. Очерки по психологии аномального развития личности. – М.: Изд-во МГУ, 1980. – 157 с.

 10. Зинченко В.П., Моргунов Е.Б. Человек развивающийся. – М.: Тривола, 1994.

 11. Загальна психологія за заг. Ред. С.Д. Максименка – К., 2000 1. Психологические состояния/Под ред. Л.В.Куликова. – СПб.: Питер, 2000. – 512 с.

 2. Роменець В.А. Психологія творчості. – К.: Вища школа, 1971. – 247 с.

 3. Титаренко Т.М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності. – К.: Либідь, 2003. – 373 с.

 4. Франкл В. Психотерапия на практике. – СПб.: 2000. – 256 с.

 5. Хрестоматия по вниманию/Под ред. А.Н.Леонтьева, А.А.Пузырея, В.А.Романова. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1976. – 295 с.

 6. Хрестоматия по общей психологии. Психология памяти/Под ред.Ю.Б.Гиппенрейтер, В.Я.Романова. – М.: Изд-во МГУ, 1979. – 272 с.

 7. Хрестоматия по ощущению и восприятию/Под ред.Ю.Б.Гиппенрейтер, М.Б.Михалевской. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1975. – 440 с.

 8. Юнг К.Г. Структура психики и процесс индивидуации. – М.: Наука, 1996.

 9. Ялом И. Лечение от любви.

 10. Фрейд З. Введение в психоанализ: Лекции.-М., 1989.

 11. Фрейд З. Психология бессознательного.-М.,1989.

 12. Фрейд З. Я и Оною – М.,Х., 2002

 13. Юнг К.Г. Аналитическая психология. -

 14. Юнг К.Г. Психологические типы. – С-.Петербург: Ювента; М.: Прогресс-Универс, 1995.

 15. Юнг К.Г. Тєвистокские лекции. – М.: “Реал-бук”; К.:”Ваклер”,1998.

 16. Юнг К.Г. Архетип и сивол. М.: Renaissance, 1991

 17. Адлер А. Зрозуміти природу людину. – СПб, 1997.

 18. Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии. М.: Прагма, 1993.

 19. Фромм Э. Бегство от свободы. М.: Прогресс 1990.

 20. Фромм Э. Душа человека. М.: Республика, 1992.

 21. Фромм Э. Иметь или быть? М.: Прогресс 1990.

 22. Фромм Э. Человек для себя. М.: Прогресс 1992.

 23. Хорни К. Невротическая личность нашего времени: Самоанализ. М.: Прогресс-Универс, 1993.

 24. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. – СПб, 1997.

 25. Годфруа Ж. Что такое психология. В 2-х т. Мир, 1992

 26. Зейгарник Б.В. Теория личности в зарубежной психологии. М., 1992

 27. Мєй Р. Искусство психологического консультирования. М., 1994.

 28. Нельсон-Джоунс Р. Теорія и практика консультирования. СПб., 2002.

 29. Роджерс К. Консультирование и психотерапия. Новейшие подходы в области практической роботы: Монография. М, 1999.

 30. Рудестат К. Групповая психотерапия. Психокоррекционные группы: теория и практика., 1990.

 31. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности . СПб, 2003.

 32. Франкл В. Человек в поисках смысла. М., 1990.
 1. Абульханова-Славская К. А. Личностные типы мышления// Когнитивная психология. – М., 1986.

 2. Вертгеймер М. Продуктивное мышление. – М., 1990.

 3. Выготский Л. С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2.– М., 1983.

 4. Гальперин П.Я., Котик Н.Р. К психологии творческого мышления //Вопросы психологии. – 1982. - №5.

 5. Годфруа Ж. Что такое психология?. – М. 1992.

 6. Заика Е.В. Комплекс игр для развития воображения // Вопросы психологии. – 1993. - №2.

 7. Карвасарский Б. Психотерапевтическая энциклопедия. – М., 1998.

 8. Конечный Р., Боухал М. Психология в медицине. – Прага, 1983.

 9. Коршунова Л.С. Воображение и его роль в познании. – М., 1979.

 10. Леви-Брюль Х. Первобытное мышление // Хрестоматия по общей психологии. – М., 1981.

 11. Леонтьев А. Н. Мышление // Хрестоматия по общей психологии. – М., 1981.

 12. Мышление: процесс, деятельность, общение. – М., 1982.

 13. Петровский А. В. Основы теоретической психологии. Учебник. – М., 1999.

 14. Петухов В. В. Психология мышления: Уч.- метод. пособие. – М., 1987.

 15. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии. – М., 2000.

 16. Тихомиров О. К. Психология мышления: Учеб. пособие. – М., 1984.

 17. Вартанян Г.А., Петров Е.С. Эмоции и поведение. – Л., 1989.

 18. Годфруа Ж. Что такое психология?. – М. 1992.

 19. Додонов Б. И. В мире эмоций. – К., 1987.

 20. Изард К. Психология эмоций. – М.,2000.

 21. Изард К.Е Эмоции человека. – М., изд-во Моск. ун-та, 1980.

 22. Ильин А. Психология воли. – М.,2000.

 23. Кьеркегор С. Страх и трепет. – М., 1993.

 24. Макаренко Ю.А. Системная организация эмоционального поведения. – М., 2004.

 25. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии. – М., 2000.

 26. Психология эмоций: Тексты. – М., 1984.

 27. Селье Г. Стресс без дистресса. – М., 1982.

 28. Симонов П.В. Потребностно-мотивационная теория эмоций //Вопр. Психологии. – 1982. - №6.

 29. Экспериментальные исследования волевой активности. – Рязань, 1986.

 30. Якобсон П.М. Психология чувств. – М., изд-во Моск. ун-та, 1980.

 31. Асмолов А. Т. Психология личности. – М., 1990.

 32. Белоус В.В. Темперамент и деятельность: Учебное пособие. – Пятигорск, 1990

 33. Дружинин В. Психология общих способностей. – М., 1999.

 34. Зейгарник Б. В. Теория личности в зарубежной психологии. – М., 1992.

 35. Левитов Н. Д. Психология характера. – М., 1989.

 36. Леонгард К. Акцентуированные личности. – М., 1989.

 37. Мерлин В.С. Очерк теории темперамента. – М., 1964.

 38. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии. – М., 2000. 10. Психология индивидуальных различий / Под ред. Ю. Гиппенрейтер, М., 2000.

 39. Психология индивидуальных различий. Тексты. – М., 1982.

 40. Русалов В.М. О природе темперамента и его место в структуре индивидуальных свойств человека // Вопросы психологии. – 1985. - № 11.

 41. Симонов П. В., Ершов П. М. Темперамент. Характер. Личность. – М., 1984.

 42. Стреляу Я. Роль темперамента в психическом развитии. – М., 1982.

 43. Теплов Б.М. Психология индивидуальных различий. – М.: Педагогика, 1985.

Перелік питань для кінцевого контролю знань (іспит). 1. Предмет психології.

 2. Наукова психологія і практика.

 3. Уявлення давніх філософів про природу душі.

 4. Явища свідомості як предмет психології. Співвідношення предмету і методу в психології свідомості.

 5. Поведінка як предмет психології: біхевіоризм, необіхевіоризм. Російська рефлексологія.

 6. Неусвідомлені процеси. Класифікація. З.Фрейд: психоаналіз. Інші психоаналітичні теорії.

 7. Культурно-історична теорія Л.С.Виготського. Вищі психічні функції: будова, властивості, генезис. Інтеріоризація.

 8. Теорія діяльності в психології.

 9. Виникнення і розвиток психіки в процесі біологічної еволюції.

 10. Психологія особистості. Теорії особистості в сучасній психологічній науці.

 11. Психологічна структура особистості.

 12. Соціальні ролі як складова структури особистості.

 13. Самосвідомість особистості.

 14. Розвиток і формування особистості. Гармонійність-дисгармонійність особистості.

 15. Індивідуальність як комплексний предмет психологічної науки.

 16. Індивідуально-типологічні особливості людини. Темперамент. Фізіологічні основи. Історія вчень про темперамент.

 17. Психологічні властивості темпераменту.

 18. Індивідуально-типологічні властивості особистості: характер.

 19. Характер і особистість.

 20. Акцентуації характеру і психопатії.

 21. Здібності: загальні поняття. Походження здібностей.

 22. Класифікація здібностей.

 23. Психологічна структура і формування здібностей.

 24. Індивідуальність у спілкуванні і спільній діяльності.

 25. Методи психології.

 26. Експериментальне дослідження психічного розвитку. Експериментально-генетичний метод.

 27. Уява у структурі психіки людини.

 28. Функції емоцій. Способи вираження емоцій.

 29. Сучасна психологія в системі наук. Структура сучасної психологічної науки.

 30. Лабораторний експеримент і його можливості. Спостереження і природний експеримент.

 31. Процедура психологічного дослідження (на прикладі одного з методів вивчення особистості).

 32. Особистість як суб’єкт міжособистісних відносин, опосередкованих діяльністю, індивід і особистість.

 33. Особистість і індивідуальність.

 34. Спрямованість особистості як система домінуючих мотивів. Види мотивів і рівень їх усвідомлення.

 35. Види мислення і його індивідуальні особливості.

 36. Поняття про інтереси. Переконання і світогляд особистості.

 37. Самооцінка особистості і її роль для становлення самоусвідомлення особистості. Цілі особистості і рівень домагань.

 38. Основні види діяльності. Формування діяльності.

 39. Поняття про діяльність. Потреби людини і мотивація діяльності.

 40. Структура діяльності людини.

 41. Походження внутрішньої психічної діяльності із діяльності зовнішньої і практичної (інтеріоризація).

 42. Поняття про відчуття. Фізіологічні основи і класифікація відчуттів.

 43. Класифікація сприймань.

 44. Характеристика сприймань. Його найбільш важливі особливості.

 45. Характер і діяльність. Врахування особливостей характеру в роботі лікарів і практичних психологів.

 46. Види та властивості уваги. Керівництво увагою учнів на уроці.

 47. Розвиток психіки в філогенезі.

 48. Поняття про увагу та її структура.

 49. Спостереження і умови його ефективності.

 50. Поняття про пам’ять. Індивідуальні відмінності пам’яті учнів.

 51. Історія розвитку і головні концепції психології.

 52. Аналіз психологічних складових вольової дії.

 53. Теорії уваги.

 54. Індивідуальні особливості (властивості) уваги.

 55. Основні якості волі.

 56. Загальна характеристика пізнавальних психічних процесів .

 57. Воля. Довільність поведінки. Вольова регуляція особистості.

 58. Емоційні стани людини. Настрій. Емоційний тон. Стрес.

 59. Відчуття. Класифікація і різновиди відчуттів.

 60. Основні властивості відчуттів.

 61. Емоційні стани людини. Афект. Фрустрація.

 62. Властивості сприймання.

 63. Сприймання і діяльність.

 64. Психологічні особливості почуттів

 65. Механізми виникнення емоцій.

 66. Поняття про мислення. Соціальні детермінанти мислення.

 67. Процеси мислення.

 68. Мислення як діяльність.

 69. Різновиди мислення.

 70. Індивідуальні особливості мислення.

 71. Мислення і мовлення.

 72. Поняття про уяву. Уява і об’єктивна дійсність.

 73. Пам’ять. Теорії пам’яті.

 74. Види пам’яті.

 75. Пам’ять в структурі особистості.

 76. Індивідуальні особливості пам’яті людини.

 77. Поняття про емоції і почуття.

 78. Процеси пам’яті.

 79. Предмет та завдання медичної психології.

 80. Характеристика психодіагностичних методів дослідження.

 81. Поняття про групи. Класифікація груп в психології.

 82. Міжособистісні відносини в групі. Сумісність людей.

 83. Взаємовідносини керівника і підлеглого. Стилі керівництва.

 84. Сутність і природа спілкування.

 85. Діяльність як основа людського спілкування.

 86. Основні функції та види спілкування.

 87. Засоби спілкування.

 88. Поняття про мову та мовлення. Їх види та функції.

 89. Сутність та природа міжособистісного конфлікту.

 90. Стилі поведінки в конфліктній ситуації.

Перелік питань до заліку


1. Предмет, завдання і методи загальної психології.

 1. Поняття про психіку, функції психіки, основні форми прояву.

 2. Свідомість, її структура, несвідоме.

 3. Основні галузі психології.

 4. Сучасні психологічні теорії особистості.

 5. Основні напрямки психології.

 6. Зв’язок психології з іншими науками.

 7. Методи психологічних досліджень.

 8. Особистість, її психологічна структура.

 9. Біологічне і соціальне в особистості.

 10. Особистість, індивід, індивідуальність.

 11. Спрямованість особистості, її компоненти.

 12. Потреби, види потреб. Мотиви, інтереси, їх види.

 13. Свідомість та “Я” – образ людини. Самооцінка. Рівень домагань особистості.

 14. Діяльність, її структура і види.

 15. Знання, вміння, навички, звички.

 16. Увага, види уваги, їх характеристика.

 17. Властивості уваги.

 18. Відчуття. Види відчуттів. Больові відчуття.

 19. Основні властивості відчуттів.

 20. Індивідуальні особливості відчуттів.

 21. Чутливість як психічна властивість особистості.

 22. Сприймання та його основні властивості.

 23. Види сприймання, їх характеристика.

 24. Пам’ять, її види та властивості.

 25. Основні процеси пам’яті, їх загальна характеристика.

 26. Смислове і механічне запам’ятовування та їх місце і роль у засвоєнні знань.

 27. Основні умови успішного довільного запам’ятовування.

 28. Відтворення, його види і роль у процесах засвоєння та збереження знань.

 29. Забування, його причини і способи боротьби з ним.

 30. Асоціація, її види.

 31. Індивідуальні відмінності пам’яті.

 32. Забування, його причини, способи боротьби з ним.

 33. Умови ефективного запам’ятовування, зберігання і відтворювання інформації.

ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ

Спеціальність: «Медична психологія»

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ (ІНДИВІДУАЛЬНОЇ) РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ
п/п


Найменування теми

Кільк. годин

1.

Міфологічні уявлення стародавнього світу про душу. Ритуали як основа психологічних уявлень людства.

1

2.

Космогонія Аристотеля і його уявлення про універсальність світу.

1

3.

Філософські і психологічні погляди Спінози.

1

4.

Концепція "Творчого Я" А.Адлера. Вплив теорії Адлера на становлення психології XX століття.

1

5.

Психоаналітичний напрямок Я-теорії по А.Фрейд.

1

6.

Транзактний аналіз Е.Берна. Его – стани особистості, специфіка соціальних ролей і їх особливості.

1

7.

Основні постулати і принципи гештальт –терапії.

1
ВСЬОГО:

7Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка