Тематичне оцінювання знань та умінь учнів із зарубіжної літератури за методикою особистісно зорієнтованого навчанняСторінка5/5
Дата конвертації29.04.2016
Розмір0.69 Mb.
1   2   3   4   5

Тестові завдання ( див. стор. 11, 12 ).

40

 1. клас. ТО з теми

Поетизація давнини й народно-національної стихії в літературній баладі”


 • ЛВК
 1. Що називається баладою? Назвіть її основні риси.
 1. Що є предметом зображення у ліричному творі?
 1. Що стало джерелом для літературної балади? Чим балада відрізня- ється від звичайного вірша?
 1. Хто написав баладу “Світязь”? Ким за національністю був її автор?
 1. Яку легенду покладено в основу балади “Світязь” ?
 1. Наведіть приклади фантастики в баладі А. Міцкевича “Світязь”.
 1. Що уособлюють білі квіти (купави) в баладі А. Міцкевича “Сві-тязь” ?
 1. Як Роберт Бернс у баладі “Джон Ячмінь” утверджує думку про духовну силу шотландського народу ?
 1. У чому виявляється народність балади Роберта Бернса “Джон Яч-мінь”?
 1. Про який історичний період йдеться у баладі “Вересовий трунок” і де відбувається дія ?
 1. Чим був невдоволений король-загарбник? Що він збирався зробити із двома медоварами, які залишилися живими?
 1. Яка ідея балади Стівенсона ? Назвіть частини композиції балади “Вересовий трунок” ?


Творчі завдання:


 1. Схарактеризуйте образ княжни в баладі А. Міцкевича “Світязь”.
 1. Чого вас навчила балада Стівенсона “Вересовий трунок” ?
 • Тестові завдання (1, 3, 5… — І варіант; 2, 4, 5… — ІІ варіант).
 1. Невеликий ліро-епічний твір казково-фантастичного, легендарно-історичного чи героїчного змісту називається…

а) піснею; б) легендою; в) баладою.


 1. Слово “балада” утворене від латинського слова, що означає…

а
41
) співати; б) розповідати; в) танцювати.

 1. Важливим джерелом тем і образів балад Адама Міцкевича є фольк-лор…

а) англійський; б) французький; в) польський.


 1. А. Міцкевича, Р. Бернса, Р. Л. Стівенсона єднає те, що вони…

а) автори історичних пісень; б) автори балад; в) автори поем.


 1. Роберт Бернс — відомий поет …

а) Англії; б) Ірландії; в) Шотландії; г) Німеччини.


 1. У поезії Р. Бернса осмислюється зіткнення…

а) добра і зла; б) людини і світу природи;

в) людини і народу із суспільним злом і насиллям.
 1. З'єднайте стрілкою автора і назву його твору…

а) Р. Л. Стівенсон “Джон Ячмінь”;

б) А. Міцкевич “Вересовий трунок”;

в) В. Жуковський “Світязь”;

г) Р. Бернс “Світлана”.
 1. Джон Ячмінь — це …

а) історична особа; б) алегоричний образ; в) реальний персонаж.


 1. Дівчата й жінки Туганової держави перетворилися на …

а) на троянди; б) на барвінок; в) на лілеї; г) на купави.

Назвіть автора балади.
 1. Батько просить короля вбити свого сина, тому що …

а) відмовляється від сина; б) боїться за власне життя; в) обирає синові легшу смерть.

Як називається ця балада? Хто її автор?
 1. Фантастичні елементи притаманні баладі …

а) “Світязь”; б) “Джон Ячмінь”; в) “Вересовий трунок”.


 1. Роберт Льюїс Стівенсон був представником …

а) Франції; б) Англії; в) Шотландії.

* * *
9 клас.ТО з теми

Найдавніші пам’ятки словесного мистецтва. Антична література ” • ЛВК
 1. Які види мистецтва ви знаєте ? Яке місце серед них займає літе-ратура ? Що вивчає історія літератури ?

42

 1. Що таке оригінал і переклад ? Назвіть найвідоміших українських перекладачів, які твори світового письменства вони переклали ?
 1. Назвіть найвідоміші пам’ятки словесного мистецтва. Яке їх значе-ння в житті громадян ХХІ ст.? Що ви знаєте про Веди та Коран ?
 1. Як і коли виникла Біблія ? З яких частин вона складається ? Які книги входять до Старого Заповіту ? Чого навчає історія про Йоси-па ?
 1. З чого складається Новий Заповіт ? Назвіть відомі Євангелія. Чим вони відрізняються ?
 1. Яку епоху людської цивілізації називають античною ? Хто і коли започаткував античну культуру? Чи згодні ви з твердженням, що “Античність — колиска європейської культури”? Відповідь обґрун-туйте.
 1. Що ви знаєте про Гомера ? Що таке “гомерівське питання” ?
 1. Коли виникли поеми “Іліада” та “Одіссея” ? Який між ними зв’я-зок ? Які історичні та міфологічні події стали основою “Іліади” ?
 1. Тема, сюжет твору. Назвіть головних героїв “Іліади”. Яка роль бо-гів в поемі ?
 1. Як в образах Ахілла та Гектора втілився античний ідеал воїна-ге-роя ? Які риси Ахілла вам імпонують, а які ні ?
 1. Назвіть найвідоміші твори Вергілія. Яка їхня тематика ? Що спону-кало автора до написання “Енеїди” ?
 1. Хто з богів заступався за Енея, а хто був його ворогом ? Чому ? Які риси характеру Енея відтворено у другій книзі — епізоді зни-щення Трої ?


Творчі завдання:


 1. Що таке епічний стиль ? Назвіть його ознаки. Знайдіть епітети, якими Гомер характеризує своїх героїв ( на вибір ). Які ще худож-ні засоби використовує поет ?
 1. Складіть план до характеристики Гектора. Схарактеризуйте його як воїна, сина, чоловіка та батька.
 1. Скласти кросворд за вивченою темою.
 1. Підготувати тестові завдання для учнів І — ІІ рівнів.


43

Під час поточного оцінювання навчальних досягнень учнів і рівня їхньої компетентності, обов'язковим має стати контроль за прочитан-ням кожним учнем визначених програмою творів і знанням їх змі-сту.

Адже вивчення літератури як мистецтва слова передбачає, що худо-жній твір учні мають сприйняти у його художньо-естетичній сутності. На уроці повинна панувати атмосфера творчості, уваги до слова. Для цього необхідно прочитати твір. Ми постійно чуємо нарікання, що учні мало читають… Це справжня “хвороба” нашого часу. Але відпові-дальні за це ми, вчителі літератури. Що ж робити ? Якщо в п’ятих – сьомих класах ще можна покращити ситуацію можливістю прочитати частину текстів на уроках, то в старших класах — це велика проблема. Звісно, дуже сприяє вирішенню цього питання використання новітніх комп’ютерних технологій у процесі вивчення зарубіжної літератури (та в нашій школі, як і в багатьох інших, комп’ютери з'явилися недавно, учні не володіють навичками роботи). Тому в 2001 році спробувала вести контроль за прочитанням кожним учнем визначених програ-мою творів та читанням напам’ять. Зробила зведену таблицю, пояс-нила учням, і справа зрушилася з мертвої точки. Я вела облік творчої та ІІІ груп ( в кожному класі учні поділені на групи для проведення тематичного оцінювання ), асистенти-помічники працювали з іншими. Вони навіть підказали, що прочитані повністю тексти позначати зна-ком ( + ), а за хрестоматією — ( ) . Ситуація покращилася. Але дуже сподіваюся, що учні будуть читати не тому, що ведеться контроль, а тому що без книги не зможуть уявити свого життя, тому що читання стане життєвою потребою.


 • Додаються зведені таблиці “Контроль за прочитанням кожним учнем визначених програмою творів та читанням напам'ять” (8 — 11 кл.).

Перед уроком тематичного оцінювання асистенти здають мені зве-дені таблиці. На кінцевий результат впливають і ці відомості.

З
44


арубіжна література має багато можливостей розкрити перед учнями широту людської душі, що вимірюється здатністю людини бути собою, жити заради інших, літати на крилах своєї високої мрії. Але це можливо тільки за умови емоційного викладання предмету. Щоб отримати уяву про особистість учня, необхідно повільно і вдумливо читати текст твору, поступово з'ясовуючи, як учень розуміє прочитане. Ми, звичайно, не маємо можливості робити це систематично.

Вчителі часто оцінюють роботу інтуїтивно, тому декілька зауважень щодо роботи з текстом ( зміст літературної освіти): • Вимагати від учня тільки те, чого навчив.

 • Немає уроку літератури без читання. На кожному уроці повинен максимально звучати текст.

 • Цитати ніколи не ілюструють “наші” думки, а тільки думки автора.

 • Сучасний урок літератури — це процес організації читацької діяльності учня.

 • Пам'ятати, що будь-який епізод існує як самостійний фрагмент тексту (є своя художня подія, свій конфлікт, рішення конфлікту, яке пізніше вплине на художні події у творі). Це надзвичайно важливий момент, оскільки на уроках зарубіжної літератури ми працюємо з перекладною літературою (ще й у скороченому варіанті).

 • Викладати літературу, спираючись на програму, а не на підручник!

 • Основа уроку — діяльність учнів. Знання формують читацькі мож-ливості (уміння).

 • По-різному реалізується авторський ідеал (авторський і читацький ідеали можуть не співпадати. Не ототожнювати ці ідеали. Саме те, що не співпадає, — особистісне сприйняття).

Треба пам'ятати, що не всі знання й уміння підлягають контро-лю, тому що урок – це відкрита творча система, а контроль — жост-ка система. ( Наприклад, у Франції вже десять років діє “Школа чи-тача”. Там немає ставлення до літератури як до морального потенці-алу сучасності. Завдання: тільки читання творів ( + напам'ять) і розви-ток мовлення).

Часом доводилося чути: “Навіщо ускладнювати життя? Дав тест — і готово! Можна дати декілька запитань і нехай дають письмові відпо-віді …”.

Реагую на такі “зауваження” по-різному. Але обов'язково прагну з'ясувати, кому саме ускладнюється життя. Якщо переді мною вчи-тель, який тільки відпрацювує години, то ніякі пояснення не допомо-жуть.

В
4


читель, який спочатку думає про дітей, інакше підходить до справи. З ним варто продовжити бесіду і переконати, що така форма проведення уроків ТО має свої переваги:

 1. Учні працюють в обстановці довіри, співпереживання (асистенти допомагають “своїм” учням підготуватись до цього уроку, прово-дять з ними консультації), що сприяє інтелектуальному піднесен-ню.

45


 1. Формується критичне мислення.

 2. Збільшується самостійність учнів (вони виступають асистентами, консультантами…).

 3. Розвивається монологічне, діалогічне мовлення.

 4. Учень відповідає

 • класу;

 • вчителеві;

 • учневі-партнеру (асистенту);

 • виконує самостійну роботу (тестові завдання) з наступним контро-лем;

 • працює в динамічних групах, парах.

 1. Враховуються індивідуальні особливості учнів:

 • здібні учні не очікують “слабких”;

 • “слабкі” звертаються по допомогу до вчителя і здібних учнів.

 1. Взаємоперевірка, взаємоконтроль. Відповідальне ставлення учнів до оцінювання знань однокласників

Якщо порівняти щойно перераховане з особливостями методики особистісно зорієнтованого навчання, то переконаємось, що ця форма проведення уроку тематичного оцінювання повністю відповідає вимо-гам даної методики.

Методика особистісно зорієнтованого навчання — це результат тривалих досліджень стилю спілкування вчителів і учнів.

Високу професійну майстерність учитель повинен поєднувати з високою любов'ю до дітей. Спроба роз'єднати ці підходи потерпіла по- разку. Про це писав Л. М. Толстой “Если учитель имеет только лю-бовь к делу, он будет хороший учитель. Если учитель имеет любовь только к ученику, как отец, мать, он будет лучше того учителя, ко-торый прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, — он со-вершенный учитель”.

Класичну відповідь на це запитання дав і А. С. Макаренко, який сповідував поєднання високої вимогливості з високою повагою до учня.

О
3


собистісний фактор вимагає яскраво виражені здібності й обда-рованість кожного вчителя, що визначають індивідуальний стиль його діяльності.

46

Неможливо уявити всіх учителів як зовсім однакових людей. Жодна методика не може бути зорієнтована на усереднений тип учителя. У такому випадку вчителеві відводиться роль магнітофона, що відтворює текст методичного посібника. Без особистісного забарвлення, без виявлення сильних сторін методичної майстерності саме цього вчителя максимально бажані результати ніколи не зможуть бути досягнуті.Під час вибору методів педагог зупиняється на тих, які макси-мально розкривають його здібності, відповідають його індивідуально-сті.

Відомий академік Юрій Костянтинович Бабанський вважав, що творчості потрібно наполегливо вчити, починаючи зі школи; педагогі-чній творчості — в спеціальних педагогічних класах, а потім у педаго-гічних вузах, в інститутах удосконалення вчителів, у різноманітних формах методичної роботи.Семюел Джонсон, англійський письменник і лексикограф, сказав: “Думка повинна працювати, якщо вона не працює, ми стаємо невдо-волені”. Отже, думати повинні і вчителі, і учні. Та не слід забувати, що “коли людина боїться, вона перестає думати” (це стверджував французький філософ Поль Анрі Гольбах). Ось чому необхідно дбати про атмосферу, в якій відбувається процес навчання. Обстановка доб-розичливості, поваги, довіри, співпереживання сприяє інтелектуальному піднесенню дітей, творчій співпраці вчителя і учнів.

Ті учні, що досягли у навчанні добрих результатів, успішно за-кінчують школу, а ті, хто не зазнав успіху, хто не вірить у свої сили, здебільшого звикають до своєї ролі “слабкого учня” і з великими труд-нощами “переповзають” з класу в клас, а нерідко опиняються і поза школою. Тому завдання вчителів — дати можливість відчути успіх, ві-ру в себе і слабким учням.

С
47
права, яка вдалася сама по собі, не така важлива, як той факт, що ви досягли успіху. Це вселяє у вас впевненість у собі, віру в свої сили. “Вчіться більше на своїх успіхах, ніж на невдачах”, — пише відомий англійський учений Б. Холдейн. Звичайно, аналізуючи будь-яку завершену справу, ви повинні з'ясувати, де вчинили правильно, а де схибили. Усвідомивши помилки, намагайтеся їх уникати надалі. Але на цьому думки про невдачу викиньте з голови і займайтеся краще аналізом методики виконання успішно завершених справ. Не шукати легкої дороги, бо це небезпечно в нашій справі. Доказом може бути влучний вислів ірландського поета ХХ ст. Кларка: “Якщо знайдеш у житті легку дорогу, знай: вона не веде нікуди”. І продовжують думку слова М. Горького: “Треба жити, закохавшись у щось тобі недо-ступне. Людина зростає тоді, коли тягнеться вгору”. Кожен вчитель повинен переконати в цьому учнів, довести їм, що люди необхідні один одному, тому що між ними існує духовний ланцюг, розрив якого загрожує всьому світові. Обов'язок вчителя зарубіжної літератури розкрити перед учнями двері в чудовий храм духовності. Не випадково Ф. Шиллер стверджував: “Література —це храм, куди можна ввійти лише з чистою совістю і благородними намірами”.


48
Список використаної літератури


 1. Амонашвили Ш. Обучение. Оценка. Отметка. — М., 1980.
 1. Клименко Ж. В. .Тематичне оцінювання знань та умінь учнів із зарубіжної літератури в запитаннях і відповідях. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. — 2002. — № 11. — С. 2 — 5.
 1. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти // Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. Зарубіж-на література. 5 — 11 кл. — К., 2001. — С. 75 — 76.
 1. Томан І. Як удосконалювати самого себе: Пер. з чес. — По-літвидав України, 1984, — С. 154.
 1. Український педагогічний словник. — К., 1997. — С. 245.


491 Клименко Ж. В. .Тематичне оцінювання знань та умінь учнів із зарубіжної літе-ратури в запитаннях і відповідях. // Всесвітня література в середніх навчальних за-

кладах України. — 2002. — № 11. — С. 2.2 Український педагогічний словник. — К., 1997. — С. 245.
3

1 Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі у загальної середньої освіти // Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. Зарубіжна література. 5 — 11 кл. — К., 2001. — С. 75 — 76.

2 Там само. С. 76.1 Клименко Ж. В. . Тематичне оцінювання знань та умінь учнів із зарубіжної лі-тератури в запитаннях і відповідях. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. — 2002. — № 11.— С. 5.

26


2 Томан І. Як удосконалювати самого себе: Пер. з чес. — Політвидав України, 1984, — С. 154.

27


3 Амонашвили Ш. Обучение. Оценка. Отметка. — М., 1980, С. 16.
28

1 Український педагогічний словник. — К., 1997. — С. 245.
30

1


31 Кричфалушій Т. Ф. . Вчителю допомагають учнівські групи. // Всесвітня літе-ратура в середніх навчальних закладах України. — 2003. — № 9. — С. 15 - 16.

36
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка