Тематичне оцінювання знань та умінь учнів із зарубіжної літератури за методикою особистісно зорієнтованого навчанняСторінка4/5
Дата конвертації29.04.2016
Розмір0.69 Mb.
1   2   3   4   5
Тема: _______________________________________________

________________________________________________

Залікова картка


п/п


Прізвище та

ім'я учня№ питання-допові-ді, повідомлення

№ контрольного запитання

Бали

1.

2.

3.

4.

5 …
Вчитель: ________________________________

Наприклад, були проведені такі (контрольні) уроки-семінари.9 клас

Тема. Ґетівське розуміння проблеми справжнього сенсу буття в трагедії “Фауст”.

М
31
ета:
проконтролювати якість набутих знань, осмислити ключові пробле-ми та художню своєрідність геніальної трагедії; розвивати навички аналізу поетичних творів, уміння стисло, зв'язно висловлювати свої думки про прочитаний твір.

План семінару


 1. Трагедія “Фауст” — вершина творчості видатного німецького поета-просвітника Ґете.

 2. Жанрові особливості твору.

 3. Проблематика “Фауста”.

 4. Композиція і художня своєрідність трагедії.

 5. Сюжет та система образів твору.

 6. Фауст — образ великої поетичної сили та філософської глибини.

 7. Фауст і Мефістофель — боріння добра і зла.

 8. Актуальність “Фауста” в наші дні.
 • Загальна проблема: втілення поетом-просвітником віри в люди-ну, в її розум, в її творчі можливості на шляху подолання сил зла і на шляху перебудови життя на розумній справедливій основі.

 • Проблемне питання. “Що в кінцевому рахунку виражає трагедія “Фауст” — оптимістичний чи песимістичний погляд на жит-тя і людину?”.

 • Контрольні запитання:

 1. В чому суть просвітницької концепції людини?

 2. В чому сенс договору між Фаустом і Мефістофелем?

 3. В чому Фауст вбачає справжній смисл буття?

 4. В чому складність діалектики взаємовідносин Фауста і Мефістофеля?

 5. Якими новими рисами наділив Мефістофеля Ґете?

 6. Чим відрізняються погляди Фауста і Вагнера на життя і науку?

 7. Чи випадково співпадають погляди Фауста і Мефістофеля?

 8. В чому моральне виправдання Маргарити? Чи знімає це випра-вдання провину Фауста перед нею?

 9. В чому художня своєрідність “Фауста”?

 10. Чим близький твір Ґете для наших сучасників?

Домашнє завдання: написати домашній твір на тему “У чому сенс життя? (за трагедією Ґете “Фауст”)”.
10 клас

Тема. Чарльз Діккенс і дивний світ його романів.

Мета: проконтролювати якість набутих знань; розвивати логічне ми-слення учнів, виховувати в них старанність і наполегливість.

У Чарльза Диккенса спросите,Что было в Лондоне тогда…

О. Мандельштам

32

План семінару

І. Письменник, епоха і творчість. 1. Чарльз Діккенс — найвідоміший англійський романіст.

 2. Характеристика епохи.

 3. Періоди творчості Ч. Діккенса.

 4. Морально-естетичний ідеал письменника.

 5. Інтерес до творчості Діккенса в Росії середини ХІХ ст.

ІІ. Тема “маленької людини” у світі несправедливості й зла.

 1. Тема самотності маленької й беззахисної істоти в “Пригодах Олівера Твіста”.

 2. “Домбі і син” — соціально-психологічний роман.

ІІІ Місце Чарльза Діккенса в історії англійської і світової літератури.

 1. С. Єсенін “Русь бесприютная”.

 2. О. Мандельштам. “Домбі і син”.

 3. Нарис В. Короленка “Моє перше знайомство із Діккенсом”.

 4. Стаття австрійського письменника Стефана Цвейга “Діккенс”.


Запитання для обговорення:


 1. Ви потрапляєте у світ Діккенса. Що нового відкрив він вам? Чому його вважають найвідомішим англійським романістом?

 2. Що ви знаєте про епоху, в якій жив і творив свої дивовижні романи видатний англійський письменник?

 3. На які періоди можна поділити творчість Діккенса?

 4. Яким чином дитинство та молоді роки Чарльза Діккенса вплину-ли на формування світогляду великого письменника?

 5. Чим пояснюється інтерес до його творчості в Росії середини ХІХ ст.?

 6. В якому творі ми знаходимо автобіографічні факти? Загальна характеристика роману “Пригоди Олівера Твіста”.

 7. З якого роману розпочинається ІІ етап його творчості? Чи мож-на назвати цей твір свідченням зрілої майстерності Діккенса-ро-маніста?

 8. Яке місце в історії англійської літератури займає Чарльз Діккенс?

 9. Що, на вашу думку, привернуло увагу поетів С. Єсеніна і О. Ман-дельштама до творчості Ч. Діккенса? Хто ще писав про нього?

Завершуються семінари узагальнюючою бесідою і виставленням оцінок за доповіді, повідомлення, доповнення, за активну участь в об-говоренні теми.


Проведення уроків оцінювання вмінь та навичок учнів —

о
33


дне з вузьких місць методики викладання зарубіжної літератури в
школі. Адже під час такого уроку слід опитати близько тридцяти шко-лярів. Як зробити це не формально, а з максимальною користю для справи, для підвищення зацікавленості школярів предметом?

Головна умова при виборі нестандартних форм проведення за-значених уроків — це забезпечення об’єктивного оцінювання навчаль-них досягнень учнів. Найбільше питань у вчителів виникало з приводу проведення уроків тематичного оцінювання.

Тому ще на серпневій конференції (2001 року) запропонувала чергове засідання районного МО вчителів зарубіжної літератури підпорядкува- ти темі: “Нестандартні форми проведення тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів “. Цей семінар-практикум і був проведений у Кричівській школі І—ІІІ ступенів .

Звичайно, це була досить відповідальна справа, тому що відкриті уроки тематичного оцінювання ще не проводилися. Підготувати і провести один урок було б нескладно. Але, на мою думку, цього за-мало, щоб вирішити проблему. Так виникла необхідність виробити си-стему, щоб зважити всі “за” і “проти”.

Певні напрацювання вже мала ( попередній навчальний рік пра-цювала за проектом нової програми ), тривав процес пошуку нових форм і методів роботи. Головна умова при їх виборі — це забезпече-ння об’єктивного оцінювання навчальних досягнень учнів. Кожну оцін-ку вчитель повинен аргументовано умотивовувати, довести до відома учня та оголосити перед класом.

Творча робота, сумніви, роздуми, спілкування з учнями, нарешті, дали бажаний результат. Спочатку з’явилася загальна схема проведення уро-ків тематичного оцінювання, а потім урок був розроблений детально.

За кожною темою згідно з програмою вчитель готує 12 запитань, які охоплюють вивчений матеріал , що виноситься на тематичне оцінювання. Ці запитання пропонуються учням на перших уроках з вивчення певного навчального матеріалу. Це, по-перше, конкретизує поставлену задачу, учні знають, на що вони повинні звернути увагу в першу чергу, а який матеріал відіграє другорядну роль. Поступово, від уроку до уроку, учні дають відповіді на всі ці запитання і демонструють рівень своїх знань (звичайно, одні дають відповіді на елементарному рівні, інші можуть відтворити значну його частину, певна категорія під керівництвом учителя добирає аргументації для підтвердження своїх думок; а найсильніші — вільно висловлюють власні думки, переконливо аргументують власну життєву позицію, узгоджуючи її із загальнолюдськими цінностями ).


34
початковий рівень (І) — знання на елементарному рівні;

середній рівень (ІІ) — уміння відтворювати значну частину ви-вченого матеріалу;

високий (ІV) — уміння вільно висловлювати думки, переконливо доводити власну позицію.

Для учнів, які виявили початковий (І) та середній (ІІ) рівні ком-петентності, вчитель готує перфокарти із тестовими завданнями (два варіанти по 6 завдань). Учні, досягнення яких відповідають достатньому (ІІІ) та високому (ІV) рівням компетентності, крім тестів, отримують завдання дати розгорнуту відповідь на запита-ння. Ті з них, які виявили рівень досягнень відповідно до 9 — 12 балів, залучаються до подальшої роботи як асистенти. Вони утворюють творчу групу і проводять опитування своїх одноклас-ників.
 • Важливо, щоб учні заздалегідь були ознайомлені зі схемою опитування та знали, до якої групи вони належать, хто з асисте-нтів проводитиме опитування. Це сприятиме доброзичливій атмо-сфері на уроці, унеможливить несподіванки, допоможе зосередити- ся на навчальному матеріалі.

 • Для учнів початкового ( І ) та середнього ( ІІ ) рівнів компе-тентності вчитель готує перфокарти із тестовими завданнями ( два варіанти по 6 завдань Якщо перфокарта містить 12 завдань, то

1, 3, 5, 7, 9, 11 — перший варіант; 2, 4, 6, 8, 10, 12 — другий ).
М е т о д и ч н а з а у в а г а .
Робота на уроці проходить у такій послідовності:

 1. Вчитель опитує учнів творчої групи, пропонуючи їм 12 запитань та творчі завдання (див. листок взаємоконтролю). Вони відповідають, використовуючи наочність, яка служить підтвердженням щойно сказаного ( висловлювання відомих письменників, схеми до твору, ілюстрації, репродукції картин видатних майстрів живопису … ).

Решта учнів уважно вислуховують відповіді, таким чином повто-рюючи вивчений матеріал. ( Творче завдання учні цієї групи могли виконати і на попередніх уроках ).


 1. Учні творчої групи (асистенти) проводять самостійне опитування та тестування (за листками взаємоконтролю і перфокартами). Оцінюють відповіді і заповнюють картки взаємоконтролю (КВК).

 2. В
  35
  читель працює з учнями ІІІ групи ( це ті, хто вчиться на 9 – 10 балів ). Перед тим, як вийти до дошки, вони роздають “своїм” уч-ням тестові завдання.
 1. Відповівши на запитання вчителя, вони працюють у своїх групах: перевіряють завдання, оцінюють відповіді, заповнюють К В К.

 2. Тепер вчитель фактично вільний. Він проводить вибіркову перевір-ку правильності оцінювання асистентами досягнень учнів.

 3. Асистенти здають учителю КВК з результатами опитування.

 1. Вчитель підбиває підсумки уроку та оцінює діяльність учнів.

 2. Домашнє завдання.

Т
____ клас

ТО № ___

Запитання:


Творчі завдання:

1.

2.

3.

4.


ЛВК
аку форму роботи ( її еле-менти ) можна запроваджувати з п’ятого класу. Не треба боятися, що це для учнів цієї вікової ка-тегорїї занадто складно.

Поступово вони оволодіва-ють методами роботи, привчаю-ться долати труднощі, розуміють, що навчання — це відповідальна робота.

Як зразок пропоную мате-ріал до уроку в 5 класі за темою “Міф”13.

КВК ( картка взаємоконтролю )

ТО № ___ Клас _________ Рівень ________

Тема: _____________________________________________


Прізвище та

ім'я учня
1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12

Тв

зав.

Бали

Ас

Вч

1.

2.

3.

4.Вчитель: _________________ Асистент: _____________Зразки контрольних завдань для проведення уроків ТО
5 клас. Урок № 11.

Тема. Тематичне оцінювання з теми “Міф”
Мета: закріпити і перевірити знання учнів про міф, міфологію, геро-їв міфів Еллади; розвивати логічне мислення, допитливість, наполегли-вість; дати учням поштовх до самовдосконалення і підтримувати це бажання.
Обладнання: виставка учнівських кросвордів, ребусів, малюнків на міфологічні сюжети; схема опитування, картки взаємоконтролю, пер-фокарти (із тестовими завданнями), листки взаємоконтролю (питання).
Тип уроку: урок контролю знань.
Зміст роботи.


 • Слово вчителя.

 • Оголошення теми та мети уроку.

 • Організація класу (за схемою опитування).
 • Тематичне оцінювання ( згідно схеми ).
 1. Вчитель опитує учнів творчої групи ( К В К — 12 запитань та творче завдання).
 1. Учні творчої групи (асистенти) проводять самостійно опи-тування (двоє учнів опитують по К В К, двоє інших — прово-дять тестування за допомогою перфокарт. Якщо учні за тести набрали мало балів, то відповідають на запитання (за власним бажанням).
 1. Вчитель перевіряє учнів ІІІ групи. (Перед цим вони роздають “своїм” учням перфокарти з тестовими завданнями).
 1. Після відповіді ці учні працюють у своїх групах.
 1. Вчитель проводить вибіркову перевірку (контролює роботу асистентів).
 1. Асистенти здають матеріали ТО учителеві.
 • Підсумки уроку.
 • Домашнє завдання. Повторити вивчене про фольклор на уроках української літератури.

37

Д о д а т о к • Листок взаємоконтролю
 1. Що вивчає зарубіжна література? Яке значення вона має для учнів?
 1. Що таке “міф”, “міфологія”? Чим міф відрізняється від казки?
 1. Що таке оригінал і переклад? Назвіть відомих українських пере-кладачів.
 1. На які категорії можна поділити міфи? Назвати категорії міфічних героїв. Навести приклади з міфів, які прочитали.
 1. Назвати богів Еллади. Як була поділена влада між богами?
 1. Назвіть імена основних персонажів давньогрецьких міфів. Хто став улюбленцем греків?
 1. Доведіть правильність вислову Есхіла “Усі мистецтва у людей від Прометея”.
 1. Чому могутній титан став героєм багатьох творів світової літера-тури? Назвіть їх.
 1. Хто такий Геракл? Що означає його ім’я? Які риси характеру при-таманні доблесному героєві?
 1. Перелічіть подвиги Геракла. Чому він повинен був звершити саме 12 подвигів?
 1. Хто такий Дедал? Чим він прославився в Афінах, а чим — на Криті?
 1. Хто такий Ікар? Що з ним трапилося? Чому назвали люди острів Ікарія, а море — Ікарським?
 • Перфокарти з тестовими завданнями (див. стор. 8, 9 ).

38

Урок ТО. Схема опитування:

39

Аналогічно проводяться уроки тематичного оцінювання в інших класах.


Пропоную зразки контрольних завдань ( ЛВК, тестові завдання).
6 клас. ТО з теми “Міфи і перекази”.


 • ЛВК
 1. Найдавніші уявлення людей про те, як було створено Землю і лю-дину на ній, про культуру та звичаї наших пращурів, їхні вірува-ння та здогадки відбито у (?).
 1. Що означає слово “Біблія” ?
 1. Назвіть ім’я владаря Спарти, у якого викрали дружину, що спри-чинило Троянську війну.
 1. Що таке міфи та перекази ?
 1. З яких частин складається Біблія ?
 1. Визначити головну тему давньогрецьких міфів Троянського циклу. Які події описано в них ?
 1. Назвіть головну тему та основні події давньогерманського переказу про Зиґфріда і змія.
 1. Визначити головну тему та основні події міфу давніх слов’ян про Сонце.
 1. Назвіть богів міфології давніх слов’ян.
 1. Назвіть верховного бога слов’ян у Київській Русі. Що ви про ньо-го знаєте ?
 1. Яку роль виконує в міфах фантастика ? Наведіть приклади.
 1. Чим міф відрізняється від казки ?


Творчі завдання ( розгорнута відповідь ) :


 1. Біблійні сюжети, що тебе найбільше вразили.
 1. Уславлення високих якостей людини та зображення її вад у дав-ньогрецьких міфах Троянського циклу.
 1. Чому Біблія та міфи народів світу навіки увійшли до світової ми-стецької скарбниці людства ?
 1. Як давні люди пояснювали виникнення та будову світу ?
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка