Тематичне оцінювання знань та умінь учнів із зарубіжної літератури за методикою особистісно зорієнтованого навчанняСторінка1/5
Дата конвертації29.04.2016
Розмір0.69 Mb.
  1   2   3   4   5

Міністерство освіти і науки України


Відділ освіти Тячівської РДАТ. Ф. Кричфалушій

Тематичне оцінювання знань та умінь учнів із зарубіжної літератури

за методикою

особистісно зорієнтованого навчанняЗ досвіду роботиКричфалушій Тетяни Федорівни,

вчителя-методиста

Кричівської ЗОШ І-ІІІ ступенів


Тячів
- 2004 -
ЗМІСТ


Перехід до нової моделі навчання. З теорії питання…………….……....3

Система завдань та запитань до тематичного оцінювання

(з досвіду роботи)…………………………..……………………………....…5


 1. Тестування на уроках зарубіжної літератури……………………….5

 2. Творчі роботи як один із видів проведення контролю знань…..23

Організація всіх етапів навчально-пізнавальної діяльності та її

вплив на рівень оволодіння учнем темою………………….…………….26
 1. Групові форми проведення уроків тематичного оцінювання з

диференційованими завданнями:
а) урок-вікторина…………………………………………………….28
б) урок-діалог………………………………………………………...29
в) урок-звіт………………………………………………...…………30
г) урок-семінар……………………………………………………….30


 1. Структура нового нестандартного уроку проведення

тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів…………...33


 1. Зразки контрольних завдань (ЛВК, тестові завдання)

для проведення уроків ТО………………………………..………….37


 1. Контроль за прочитанням кожним учнем визначених

програмою творів — необхідна умова викладання літе-

ратури як мистецтва слова…………………………………………..44
 1. Зауваження щодо роботи з текстом………………………………..45

Методика особистісно зорієнтованого навчання — результат

тривалих досліджень…………………………….……………………………..…...46

Список використаної літератури…………………………………..………………49

Людина, котра розраховує на рік, — саджає рис.

Людина, котра розраховує на десять років, — саджає сад.

Людина, котра розраховує на сто літ, — виховує дітей і працює учителем.

Східна народна мудрість
Учительська професія — це людинознавство, постійне прони-кнення в складний духовний світ людини, яке ніколи не припи-няється. Прекрасна можливість — повсякчас відкривати в дитині нове, приймати безпосередню участь у формуванні творчої осо-бистості. Але це можливо тільки тоді, коли вчителю притаманні внутрішня, глибока, ненав'язлива любов, чуйність, розуміння; вмі-ння слухати і відчувати найменші порухи дитячих душ.

Видатні вчені, письменники, педагоги завжди прагнули обла-городити людину, виховати у неї почуття доброти, любові до ближнього. Серед тих, хто висміював лицемірство манер і розви-вав демократичні принципи спілкування людей, — Григорій Ско-ворода, Тарас Шевченко, Микола Гоголь, Лев Толстой, Антон Че-хов, Марк Твен та інші. Видатний український педагог В. Сухом-линський на перше місце серед найважливіших етичних норм поставив саме повагу до людини. Він писав: “Робіть так, щоб людям, які оточують вас, було добре”.

Основний принцип ставлення до людей: “Поводь себе з іншими так, як хотів би, щоб інші поводилися з тобою”. Вер-шина людяності — почуття власної гідності.

І вчитель постійно повинен про це пам'ятати! Діти дуже тон-ко відчувають, де щирість, а де лицемірство, особливо у підлітково-му віці. Розгледіти нову особистість, що народжується, першим має вчитель, з його знаннями дитячої і педагогічної психології.

Ми не випадково зупинилася на цих питаннях: все згадане стосується особистісно зорієнтованого навчання, де постать педаго-га набуває нового значення. Він має передати свою індивідуальність вихованцеві і розкрити його власну. Саме такий підхід у навчанні й вихованні ґрунтується на сприйнятті індивідуальності дитини, її самоцінності.
1

Учень має право на особистісний шлях розвитку, вибір за-собів навчальної діяльності у межах її цілей. Вчитель враховує його можливості, особливості, здібності. Якщо вчитель ставити-меться до учня без справжнього інтересу, у того не буде жодних підстав сприймати себе як особистість.

Щоб зрозуміти учня, його думки, почуття, вчинки, треба брати емоційну участь у взаєминах з ним, навчитись відчувати до нього постійний інтерес. Лише на цій основі можливе те гу-маністичне, громадянське, моральне виховання, потреба якого ви-кликана самим життям.

Завдання вчителя зарубіжної літератури полягає в тому, щоб максимально активізувати внутрішні ресурси своїх вихованців, щоб вони самі могли успішно впоратися з різноманітними навчальними проблемами, навчити їх на оптимальному рівні про-являти свій інтелектуально-вольовий і моральний потенціал.

Програми передбачають творчий підхід учителя до виклада-ння курсу “Зарубіжна література”, щоб навчити кожного школя-ра умінню самостійно задовольняти власні естетичні потреби, ці-нувати прекрасне, використовувати його для формування себе як особистості.

Перехід до особистісно зорієнтованої моделі навчання по-требує змістовного перегляду критеріїв оцінювання літературно-художніх досягнень учнів, розробки системи форм предметного обліку, яка, крім виявлення читацького розвитку учнів, врахову-вала б їхні особистісні естетичні інтереси, творчі уподобання.Тематичне оцінювання як основна форма перевірки знань, умінь і навичок учнів — порівняно новий вид методичної роботи в українській школі. Звичайно, в процесі її утвердження у педа-гогічну практику виникає чимало проблем щодо організації і проведення перевірки знань.

Серед питань, котрі хвилюють словесників, виділимо найти-повіші.У чому полягає сутність тематичного оцінювання?
Н
2
а сучасному етапі освіти діють три обов'язкові види оці-нювання навчальних досягнень учнів — поточне, тематичне, під-сумкове. Тематичне оцінювання — це перевірка знань, умінь і навичок учнів з певної теми, оволодіння якими передбачаєть-

ся програмами. Основною метою такого оцінювання є форму-ючий вплив на поточний процес навчання для його поліпше-ння1. За результатами тематичного контролю виставляються під-сумкові бали за семестр.

Під час тематичного оцінювання “враховується повнота, свідо-мість і міцність засвоєння найважливішої наукової інформації, яка передбачена програмами й фактично вивчена на уроках чи інших видах занять; знання й розуміння зв'язків і взаємозалежностей між вивченими явищами, законами, закономірностями і правилами, вміння користуватися набутими знаннями для правильного пояснення кон-кретних фактів і явищ реальної дійсності, самостійність суджень”2. Тематичне оцінювання, як і будь-який педагогічний контроль, має здійснювати п'ять функцій: діагностичну, навчальну, розвивальну, організаційну та виховну.Діагностична функція полягає у визначенні рівня підготовки уч-нів з метою одержання науково обґрунтованої інформації для її вдо-сконалення. Навчальна та розвивальна реалізуються шляхом накопи-чення школярами знань і вмінь. Організаційна виявляється у спряму-ванні вчителя й учнів на організацію власної діяльності. Для першого — це систематична перевірка результативності викладання, розробка й використання ефективних прийомів, видів робіт. Для другого — перевірка результатів своєї роботи, удосконалення організації власної навчальної праці. Виховна функція полягає у виробленні в учнів уяв-лення про цінність кожного блоку знань, запропонованого програма-ми, розвитку прагнення до самовдосконалення. За умов відсутності тематичного контролю у школярів може формуватися вибіркове ставлення до навчального процесу. Усвідомлення учнем того, що робота над кожним тематичним блоком потребує контролю не лише з боку вчителя, а головне — і з боку його самого, стимулюватиме інте-рес до навчання.
Як виставляється оцінка за тему?
У документах Міністерста освіти і науки України зазначено, що результати тематичного оцінювання необхідно фіксувати в окремій колонці журналу, рекомендовано відводити дві клітинки: для першо-го і можливого повторного тематичного оцінювання (учень має право перескладати тему з метою підвищення балів)1.

Під час виведення тематичної оцінки не варто керуватись єдиним показником — результатом підсумкової контрольної робо-ти. Адже в такому разі ігнорується навчальна діяльність учня протягом уроків, що може призводити до переорієнтації його ці-нностей: нівелювання ролі щоденної копіткої роботи, надання переваги оцінкам за певний вид діяльності. Крім того, не врахо-вується й те, що на ефективність виконання контрольної роботи впливає ряд суб'єктивних чинників, зокрема такий важливий, як самопочуття учня. На думку знаного методиста Ж. В. Клименко, тематична оцінка може складатись за двома схемами:

— Результати поточного оцінювання + результати тематичної ате-стаційної роботи.

— “За згодою учня відповідні бали за тему можуть бути виставлені на підставі поточних”2.Чи завжди матеріал для тематичної атестації доцільно розпо-діляти за рівнями навчальних досягнень учнів?

З уведенням 12-бальної системи оцінювання з'явилось чи-мало матеріалів для тематичної атестації, які можна класифіку-вати за двома групами: • ті, в яких кожний рівень навчальних досягнень представле-ний певними завданнями;

 • ті, в яких не розмежовано ці рівні.

Найдоцільніше різнорівневі завдання пропонувати виконувати за схемою “від початкового рівня до високого”. Важливий не стіль-ки розподіл за рівнями, скільки добір таких видів робіт, кожен з яких давав би вчителеві можливість перевірити результативність вивчення теми, а учневі — максимально розкрити свій потенціал. Адже й усний виступ з обґрунтованою відповіддю на запитання, і складання плану, і заповнення таблиці, і звичайно ж, написання твору можуть заслуговувати на різну оцінку залежно від якості роботи.
Які види робіт можуть бути ефективними для проведення тематичної атестації?

Пам'ятаючи про те, що ворогом будь-якої ідеї є одноманіт-ність, для тематичного оцінювання слід планувати різні види навчальної діяльності. Це насамперед творчі роботи ( докладні і стислі перекази, твори, реферати, доповіді), творчі завдання, тести.

Методичне і тематичне розмаїття форм проведення таких уроків дає вчителю змогу уникнути формальностей у цій відпо-відальній справі, що потребує зацікавленого ставлення до твор-чих надбань кожної дитини, кожного малого читача. Театралізо-ваний урок-зустріч з героями улюблених книжок, святковий урок-запрошення “На день народження до літературного персонажа”, урок-читацька конференція, звітна вистава класного (родинного) театру, урок-КВК або урок-подорож…

Дефіцит навчального часу, потреба оцінити знання якомога більшої кількості учнів, бажання розвантажити роботу вчителя пояснюють інтерес до тестових завдань, що найчастіше викори-стовуються для перевірки рівня засвоєння фактичного матеріалу, контролю за характером сприйняття школярами літературно-художніх творів. Особливо важливого значення набуває тесту-вання на уроках зарубіжної літератури під час підсумкової (тематичної, семестрової, річної) атестації. Звернемо увагу лише на ті завдання, котрі найчастіше використовують у практиці викладання літератури (див. схему).

5

Форми та види тестів, які найчастіше

використовуються на уроках літератури


Формитестових завдань
Закрита

(з варіантами відповідей)Відкрита

(з вільно конструйованими відповідями)Напіввідкрита

(з неповними або неточними відповідями)З множинним вибором


АльтернативніНа відтворення послідовності


На відповід-ність частинЗа принципом класифікації


За принципом кумуляції
За принципом циклічності
За поєднанням принципів

Тести — це лише градусник, який ставить дитині турботливо рука того, хто лікує… Кваліфікований лікар мо-же обійтись і без нього. Але найна-дійніше все-таки — з ним.В. Моргун

Б
6


езумовно, тестові завдання є найпоширенішим видом контролю в діяльності вчителя зарубіжної літератури. Це цікава для учнів
і зручна для вчителя форма роботи, що дає змогу заощаджувати час. Але літературна освіта покликана насамперед розвивати естетичні смаки, зв'язне мовлення школярів, учити мислити. Над-мірне використання тестів як форми контролю може зашкодити меті літературної освіти — формування кваліфікованого читача.

Найкращою формою тестових завдань на завершальному етапі вивчення теми є різнорівневі тести комбінованого харак-теру. Їх мета — аналіз рівня сформованості знань, умінь і нави-чок, власного бачення проблеми у процесі вивчення навчально-тематичного матеріалу, уміння застосовувати здобуті знання на практиці. Такі завдання побудовані за принципом поступового ускладнення (від початкового до творчого рівня). З метою оцін-ки таких робіт учителю слід розробити певну шкалу балів, попе-редньо ознайомивши з нею учнів. Дані тестові завдання сприяти-муть систематизації набутих знань, умінню їх використовувати під час аналізу твору, оволодінню навичками самостійного ціліс-но-комплексного аналізу художнього твору. Різнорівневі завдання можуть бути 3(4)-ступеневі, що відповідає рівням навчальної ком-петенції. Ось ці рівні:


І — початковий: учень має елементарні фактологічні знання і здатний відтворити окремі фрагменти художнього твору;

ІІ — середній: учень у цілому володіє фактологічним матеріа-лом, елементами аналізу твору, здатний відтворити навчаль-ний матеріал;

ІІІ — достатній: за поданим зразком учень уміє аналізувати художнє явище, уміло використовує фоновий матеріал із теми;

ІV — творчий: учень володіє навчальним матеріалом і навичка-ми цілісно-комплексного та окремих видів аналізу худож-нього твору, вільно використовує додатковий матеріал з метою аргументації, власної інтерпретації художнього яви-ща.

В
7
ажливо сформулювати завдання таким чином, щоб вони відбивали всі аспекти опрацьованої теми: літературний твір, тео-ретичний матеріал, фонові знання. На початковому і середньому рівнях такі завдання матимуть вигляд закритих форм тестів, екс-прес-анкет, літературних диктантів; на достатньому рівні —
проблемних запитань відкритого типу; на ІV рівні — завдань твор-чого характеру.

Для проведення тематичного оцінювання з вивчених тем учням були запропоновані такі завдання.
 1. клас


Перфокарти із тестовими завданнями

Тематичне оцінювання з теми “Міф” (№ 1).

М е т о д и ч н а з а у в а г а.
Всі учні отримують завдання на перфокартах. За правильну від-повідь на перші 7 запитань ставлю 7 балів (І — ІV рівні). Восьме і де-в'яте — творчого характеру. За восьме — учень отримує 2 бали, а за дев'яте — 3 бали (за повну відповідь). За бажанням учні відповідають на додаткові запитання, з метою покращення балів (тільки І — ІІІ рівні).
Рівень: І-ІІ. Клас: 5. Прізвище, ім’я


 1. Міф — це:

а) розповідь про вигадані, фантастичні події ;

б) розповідь-пояснення світу, природи, людини, суспільства ;

в) історично точна розповідь про минуле .


 1. Місцем перебування еллінських богів була священна гора:


а) Парнас ; б) Олімп ; в) Кавказ .
 1. За походженням Прометей був:


а) богом ; б) титаном ; в) людиною .
 1. Сином Зевса та земної жінки був:


а) Прометей ; б) Геракл ; в) Дедал .
 1. Споруда зі складною внутрішньою будовою, яку звів Дедал на острові Крит, називається:


а) храм ; б) лабіринт ; башта .
 1. Дружиною Орфея була:


а) Персефона ; б) Аріадна ; в) Еврідіка .


 1. Назвати міфи, за якими підго-

т
8
овлені тестові завдання:
Рівень: ІІІ. Клас: 5 — . Прізвище, ім’я:
1. Міфологія — це :

а) сукупність міфів ; б) наука, яка вивчає міфи .
 1. Ім'я гарного, стрункого бога, що мав сандалії з маленькими крильцями, в яких була магічна сила:

а) Аполлон ; б) Гермес ; в) Гефест .


 1. Будь-що прагнула погубити Геракла богиня:

а) Афіна ; б) Афродіта ; в) Гера .
4. Аїд, Деметра, Посейдон, Зевс, Гера — це боги :

а) першого покоління ; б) другого покоління ;

в) третього покоління .
5. І була поділена влада між богами:

Зевс став владарем ;
Посейдон — ;
Аїд — .
6. Геракл при народженні дістав ім’я .


 1. Орфей повинен був виконати умову Аїда. Назвіть її. 1. Які випробування випали на долю Геракла ? З чієї волі велетень Геракл повинен був коритися нікчемному Еврісфею ?
Рівень: ІV. Клас: 5 — . Прізвище, ім’я:


1. Міф — це . .


2. Свою кузню у вулкані Етна тримав один з олімпійських богів:

а) Арес ; б) Гефест ; в) Зевс .


3. Перше покоління богів — це .


4. Дітьми Зевса та Гери були :

а) Геба ; б) Гефест ; в) Гермес ; г) Арес .
 1. В споруду, яку збудував Дедал, заховали від людських очей.

6. Родовід богів грецької міфології почався з: .
 1. Н
  9
  айзаповітнішим бажанням Дедала було :

а) прославитися ; б) піднятися у повітря ;

в) повернутись до Афін .


 1. Як зажили прості смертні, коли Прометей приніс вогонь на землю ? Що залишилося людям на згадку про Прометея ?
 1. Чому саме 12 подвигів здійснив Геракл ? Перелічіть їх.Додаткові запитання:


 1. Що означає слово “міф”. У яких випадках ми вживаємо іменник “міфологія”, а в яких — прикметник “міфічний”?

 2. Як давні греки пояснювали створення світу?

 3. Яким уявляли собі життя первісних людей стародавні греки?

 4. Як, на їхню думку, ставився до нужденних людей Зевс Громовер-жець?

 5. Хто із безсмертних титанів захищав смертних людей?

 6. Як зажили прості смертні, коли Прометей приніс вогонь на зем-лю?

 7. Яку кару надумав Зевс Прометею — останньому з роду титанів, що насмілився змагатися з ним і боронити слабосилих і нікчем-них людей? Кому він доручив здійснити цю кару?

 8. Яку таємницю знав Прометей? Чому Зевс скинув титана у чорну безодню?

 9. Яку нову кару надумав йому Зевс?

 10. Хто і як звільнив Прометея від страшних мук?

 11. Хто такий Геракл ? Що означає його ім’я?

 12. Які випробування випали на долю Геракла?

 13. Який з численних подвигів Геракла справив на вас найсильніше враження і чому?

 14. Чим прославився Дедал в Афінах?

 15. Яке звинувачення висунули афіняни проти Дедала, яким був їхній вирок?

 16. У кого знайшов Дедал притулок? Чим він уславив своє ім’я на Криті?

 17. Яким чином вирішив він повернутися разом із сином на батьків-щину?

 18. Чому Ікар забув слова батька: “Будь слухняний, не шукай власної дороги, а лети просто за мною’’?

 19. Як уславили люди ім’я юного сміливця? Чи пам’ятають Дедала?

10 1. Хто такий Орфей і що ви про нього дізналися? Хто прочитав міф “Смерть Орфея”?


6 клас

М е т о д и ч н а з а у в а г а.

За кожну вірну відповідь І рівня учневі нараховується 0,5 бала. У сумі має вийти 3 бали. За кожне завдання ІІ рівня — 1 бал; ІІІ рівня — 1,5 бала; за ІV рівень — 3 бали, що у сумі складає 12 балів.


Тематичне оцінювання з теми “Міфи і перекази”.
Варіант І.
Рівень 1.


 1. Спочатку Бог створив …

а) людей і тварин; б) моря і океани; в) небо і землю; г) гори і рівнини.


 1. Бог послав до Марії з благою вісткою …

а) архангела Михаїла; б) архангела Гавриїла; в) архангела Рафаїла.


 1. За яблуко з надписом “Найвродливішій” змагалися …

а) Артеміда, Афіна, і Афродіта; б) Геба, Артеміда і Афродіта;

в) Гера, Афіна і Афродіта; г) Гера, Артеміда і Афіна.
 1. Бажаючи зробити сина безсмертним, Фетіда купала Ахілла в …

а) Леті; б) Стіксі; в) океані; г) Ахероні.


 1. Щоб у людини зародився розум, Ярило вдарив її по голові …

а) стрілою; б) рукою; в) палицею; г) блискавкою.


 1. Зігфрід є героєм …

а) французького героїчного епосу; б) давньогрецьких міфів;

в) германо-скандинавського героїчного епосу;

г) давньослав’янських міфів.

Рівень ІІ.

 1. Бог створив людину для того, щоб …

 2. Весілля богині Фетіди та Пелея закінчилося …

 3. Давньослав’янські міфи майже не збереглися тому, що …


Рівень ІІІ.


 1. Що таке Біблія? З яких частин вона складається?

 2. Що таке міф?


Рівень ІV.

11 1. Як виник вираз “троянський кінь”? Чому треба боятися підступних дарів? Хто викликає вашу симпатію — переможці чи переможені?


Варіант ІІ.
Рівень І.


 1. У раю росли …

а) “дерево життя” і “дерево пізнання добра і зла”;

б) “дерево життя” і “дерево людської нерозважливості”;

в) “дерево смерті” і “дерево всіляких знань”.


 1. 12 учнів Христа були …

а) архангелами; б) апостолами; в) первосвящениками; г) ангелами.


 1. Ахілл був сином …

а) Зевса і Фетіди; б) Пелея і Фетіди; в) Аполлона і Фетіди.


 1. Знищити троянського коня своїх співвітчизників благав …

а) Пріам; б) Паріс; в) Гектор; г) Лаокоон.


 1. Мати Сира Земля прокинулася від поцілунку …

а) Перуна; б) Ярила; в) Даждьбога; г) Сварога.


 1. Братом Регіна, якого подолав Зігфрід, був …

а) дракон; б) динозавр; в) змій-Горинич; г) велетень-людожер.
Рівень ІІ.


 1. Бог наслав на землю потоп тому, що …

 2. Ісус зібрав Тайну вечерю тому, що …

 3. За “Міфом про Сонце”, слов’яни вшановували вогонь тому, що …


Рівень ІІІ.


 1. Чому Біблія вважається культурною та історичною пам’яткою все-світнього значення?

 2. Які групи міфів виділяють у міфології ? До якої групи міфів мож-на віднести “Міф про Сонце”?

Рівень ІV.


 1. Як виник вираз “ахіллесова п'ята”? Як розтлумачити його в су-часному значенні? Чи є у вас своя “ахіллесова п’ята”?


Тематичне оцінювання з теми

Поетичні обробки давніх переказів і легенд”.Варіант І.
Р
12
івень І.

1. Генрі Водсворт Лонгфелло — це …

а) італійський письменник; б) англійський письменник; в) американ-ський письменник.
2. Гайявата — це національний герой …

а) американського народу; б) індіанського народу; в) англійського народу.


3. Під час першого полювання Гайявата вполював …

а) крокодила; б) ведмедя; в) оленя; г) пуму.


4. Олександр Пушкін народився у …

а) Царському селі; б) Петербурзі; в) Москві; г) Києві.


5. Віщий Олег — це …

а) волхв; б) воїн княжої дружини; в) київський князь; г) москов-ський князь.


6. Віщий Олег збирався воювати з …

а) турками; б) печенігами; в) монголо-татарами; г) хазарами.


Рівень ІІ.
1. Г. В. Лонгфелло звернувся до історії індіанців тому, що …

2. Хто такий Гайявата?

3. Князь Олег звернувся до волхва, щоб …
Рівень ІІІ.


 1. “І ось, ніби та лілея,

Виросла й розквітла юнка,

Стала гарною, стрункою,

Очі щастям блискотіли, наче зорі”.
Який художній прийом використано в цьому уривку? З якою ме-тою його вжито?


 1. Що таке трагічне? Що в “Пісні про віщого Олега” можна вва-жати трагічним? Чому?


Рівень ІV.


 1. Що в “Пісні про Гайявату” символізує Люлька згоди? Що в сучасному розумінні значить “розпалити люльку згоди”?


Варіант ІІ.
Рівень І.
1
36

13
. Генрі Водсворт Лонгфелло вболівав з дитинства за долю …
а) американців; б) мексиканців; в) індіанців.
2. Гітчі-Маніто для скликання індіанських племен на нараду виготовив:

а) лук зі стрілами; б) томагавк війни; в) Люльку згоди.


3. З хутра оленя, якого вполював Гайявата, бабуся пошила йому …

а) шубу; б) чоботи; в) плащ; г) дублянку.


4. Олександр Пушкін навчався у …

а) Петербурзькому військовому училищі; б) Московському універси-теті; в) Царськосільському ліцеї; г) сільській школі.


5. Волхви були покірні тільки …

а) київському князю; б) верховному волхву; в) Зевсу; г) Перуну.


6. Олег мав прийняти смерть від …

а) меча; б) свого коня; в) отруйної стріли; г) старості.


Рівень ІІ.
1. Джерелом поеми Лонгфелло “Пісня про Гайявату” стали …

2. Гайявата — реальна особа чи міфологічна істота?

3. Які язичницькі обряди згадуються в “Пісні про віщого Олега”?
Рівень ІІІ.


 1. “І ясний величний голос,

Як потік, що з гір несеться,

Як потік, що пада в прірву,

Пролунав до всіх народів …”

Який художній прийом використано в цьому уривку? З якою ме-тою його вжито?


2. Символом чого в “Пісні про віщого Олега” виступає гадюка?
Рівень ІV.

 1. Хто, на вашу думку, є справжнім героєм “Пісні про віщого Олега”? Чому?Тематичне оцінювання з теми “Байки”.
Рівень І.
1. Езоп був давньогрецьким …

а) поетом; б) драматургом; в) байкарем; г) музикантом.


2. Лисиця з байки Езопа, не змігши дістати виноградні грона, сказала…

а) “Вони дуже високо ростуть!”; б) “Вони погані!”; в) “Вони кислі!”.14

3. “Вовк побачив, що Ягня п’є воду з річки, і хотів знайти якийсь слушний привід, щоб його з’їсти”. Так розпочинається байка …

а) Езопа; б) Леонардо да Вінчі; в) Федра; г) Івана Крилова.
4. Лев із байки Леонардо да Вінчі “Лев та Ягнятко”

а) розідрав Ягнятко на шматки; б) обеззброєний довірливістю Яг-нятка, не посмів пошматувати його;

в) поволік Ягнятко в темний ліс; г) почав гратися з Ягнятком.
5. Звірі з байки Лафонтена “Зачумлені звірі” принесли в жертву …

а) Барана; б) Лиса; в) Лева; г) Осла.


6. Герої байки “Квартет” І. Крилова “затіяли квартет зіграть”, щоб…

а) навчитися грати на музичних інструментах; б) весело згаяти час;

в) розважити своїх друзів; г) світ мистецтвом чарувать.
Рівень ІІ.
1. Основоположником жанру байки вважають …


 1. “Написано цю байку про людей, які облудою невинних прагнуть знищить”. Це мораль байки …

 2. Яка головна думка байки “Квартет” Івана Крилова ?


Рівень ІІІ.
1. Що таке байка ?

2. Хто може бути персонажем байки ?


Рівень ІV.
1. Як ви розумієте мораль байки Івана Крилова “Вовк та Ягня” “У сильного безсилий винен завсігди”? Чи актуальні ці слова зараз ?
7 клас
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка