Тема. Види і мова мистецтваСкачати 92.75 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір92.75 Kb.
УРОК1

Тема. Види і мова мистецтва

Мета: Ознайомити з поняттям «Види мистецтва», дати знання про часові, просторові, просторово часові, синтетичні види мистецтв; ознайомлювати з творчістю людства. Розвивати просторове й абстрактне мислення. Виховувати акуратність, інтерес до створюваної роботи, активізувати творчу ініціативу учнів.

Обладнання: матеріали: формат А4, олівець, лінійка.

Тип уроку: Урок засвоєння нових знань.

Хід уроку.

І. Організація класу.

II. Мотивація навчальної діяльності.

Подивимося уважно на обкладинку підручника. Що ви бачите? На перший погляд здається так просто — намалювати!

III.Оголошення теми уроку

Сьогодні на уроці ми ознайомимося з поняттям «Види мистецтва», напрямом у мистецтві.

IV.Вивчення нового матеріалу.
Розповідь вчителя.

Мистецтво є однією з найдавніших сфер людської діяльності, адже людина здавна прагнула оточити себе мистецькими речами, прикрасити своє житло, одяг, побут. Поступово відбувалося ставлення системи образів, пов'язаних з етнічними особливостями, які згодом визначили особливості національної культури того чи іншого наїду. Яка ж роль художніх цінностей у житті людини та суспільства?

Мистецтво виникло завдяки одвічному прагненню людини до краси й гармонії в усьому, до творчості, естетичного самовдосконалення.

Репродуктивна бесіда.

У чому .сила краси? Як досягти гармонії? Чи можливо розшифрувати загадки шедеврів й осягнути їх зміст?

Розповідь вчителя.

Щоб про це дізнатися, треба прочитати чимало книжок, та водночас знайти

повні відповіді на поставлені запитання можна, безпосередньо сприймаючи твори мистецтва, звернені, як відомо, о серця, і до розуму одночасно.

Поняття «мистецтво» об'єднує всі види художньої творчості й водночас відокремлює їх від інших видів людської діяльності. У сучасному тлумачному словнику української мови слово мистецтво потрактовано так:

1) творче відображення дійсності в художніх образах; творча художня
діяльність;

2) досконале вміння в якійсь галузі; майстерність.
Репродуктивна бесіда.

 1. Які види мистецтв ви знаєте?

 2. У чому полягають відмінності між ними?

 3. Які види мистецтв, зображено на фотоілюстраціях?

 1. Які — відсутні?
  Розповідь вчителя.

Термін «мистецтво» не відразу набув сучасного значення. У Стародавній Греції, наприклад, і мистецтво, і техніку виконання, тобто майстерність, позначали одним словом — «техне».

Нині ми вживаємо слово мистецтво, коли говоримо про музику, літературу, живопис, графіку, скульптуру, архітектуру, театр, кіно тощо. Залежно від способу відображення дійсності розрізняють часові та просторові види мистецтв.

Часові види мистецтв — музика, література — сприймаються на слух. Просторові (їх іще називають пластичними, візуальними) ми сприймаємо зорово; вони перебувають у реальному просторі й не змінюються в часі, тобто є статичними, а не динамічними. Ці види мистецтв мають предметний характер, створюються в процесі обробки певного матеріалу. Існує умовний поділ просторових видів мистецтв на зображувальні (живопис, графіка, скульптура) й такі, що не зображують конкретних предметів (декоративне мистецтво, архітектура, дизайн).

Деякі види мистецтв поєднують у собі часові та просторові риси Тому їх називають просторово-часовими, або синтетичними, адже вони синтезують різні художні засоби (звук, слово, зображення).

Репродуктивна бесіда.

 1. Як ви розумієте вислів «синтез мистецтв»?

 2. Наведіть приклади синтетичних видів мистецтв?
  Розповідь вчителя.

До синтетичних мистецтв належать видовищно-ігрові (театр, естрада, цирк, кіно) і технічні (художня фотографія, кольоромузика, дизайн, комп'ютерна графіка та анімація).

По-перше, до чого вдається людина, прагнучи пізнати певну місцевість чи країну, — вивчає мову її народу. Так само і в мистецтві. Щоб повноцінно насолоджуватися скарбами художньої культури, треба знати мистецьку мову. Музиці властива інтонаційно-образна мова, де основним елементом емоційного вираження є проінтонований звук, навколо якого кристалізуються всі інші художні засоби (ритм, темп, мелодія, гармонія, тембр). У зображувальних мистецтвах переважають різні елементи художньої мови: у графіці — лінія, у живопису — колір. Кінематограф має складну художню мову, оскільки поєднує засоби різних нидів мистецтв — літератури, музики, образотворчого мистецтва, театру — з власними художньо-технічними досягненнями, насамперед мистецтвом монтажу.

Попри всі відмінності, різновиди мистецтва об'єднані спільною властивістю — здатністю відтворювати світ у художніх образах і виражати власне естетичне ставлення митця до зображуваного. Образне сприйняття гніту притаманне людині як частині природи. Індивідуально-неповторне бачення навколишнього митці втілюють у художніх образах. Вони шукають для цього різноманітні засоби художньої виразності, що сприяє постійному вдосконаленню мистецьких традицій, новаторським відкриттям у царині формотворення, технологій.

Художній образ називають «живою клітиною» мистецтва, а мистецтво - мисленням в образах. Учені намагаються розгадати таємничу силу пилину мистецтва на людину, осягнути сутність художнього образу, наголошуючи па єдності в ньому раціонального та емоційного, об'єктивного і суб'єктивного, типового та індивідуального. До істотних ознак мистецтва належать: «відображення дійсності», «вираження почуттів», «потреба в красі й

досконалості», «засіб і спосіб самовираження», «гра пізнавальних і творчих сил» тощо. Не сухою мовою науки, а щирим образним словом про це влучно говорили й самі митці. Так, французький письменник Еміль Золя вважав, що художній твір є «шматком природи, відфільтрованим крізь темперамент митця». Думка німецького художника Альбрехта Дюрера щодо сутності й покликання мистецтва Дещо інша: «Для того й служать мистецтва, щоб уможливити пізнання добра і зла». Виразним є відомий вислів композитора Людвіга ван Бетховена, який прагнув, щоб його музика «викрешувала вогонь у душах людей». Справ:::, мистецтво здатне викликати катарсис — своєрідне духовно-емоційне очищення, переживання художньої реальності як незрівнянної ні з чим естетичної насолоди.

Відтворюючи світ за допомогою художніх образів, людина також виявляє власні творчі здібності. Вища культурна місія митця — пробуджувати в кожному здатність до естетичного освоєння життєвого простору, стимулювати творчу уяву. У цьому виявляється глибинна єдність усіх видів мистецтв як форм культури.

Робота в групах.

У парах з'ясуйте, яке значення має мистецтво у вашому житті або в житті ваших рідних.

Розповідь вчителя.

Мистецтво взаємодіє з іншими складниками культури — релігією, наукою, мораллю. У стародавньому Китаї, приміром, усіх митців — художників, поетів, музикантів — називали мудрецями. Давні греки, синтезуючи естетичні й етичні ідеали, ввели окреме поняття «калокагатія» — єдність, краси і добра. У давнину мистецтво було невіддільне від релігійних вірувань, сприяло усвідомленню релігійних істин. Християнська ікона була для неписьменних насамперед заміною Святого Писання, ніби відтвореного у візуальних образах, посередником між людиною і Всевишнім, і лише потім сприймалась як витвір мистецтва.

Мистецтво — ядро художньої культури, що включає сфери діяльності, пов'язані з творенням, побутуванням, поширенням і збереженням художніх цінностей. Тому до художньої культури належать не лише твори мистецтва, які зберігаються у музеях і галереях або в запису (на платівках, електронних та інших носіях), а й театри та концертні зали, такі види художньої діяльності, як виконавство і художня критика.

Музично-виконавська інтерпретація, як і акторська гра, діяльність диригента, балетмейстерів і танцівників, пов'язана з відтворенням художнього задуму автора, вони потребують таланту й майстерності. Щоб краще зрозуміти сутність виконавства, можна порівняти такі види мистецтва, як музика і живопис. Творець картини є водночас і автором, і виконавцем. А створення і виконання музичної п'єси — окремі процеси, хоча інколи композитор виступає виконавцем своєї музики, як, наприклад, Сергій Рахманінов.

Репродуктивна бесіда

 1. Назвіть музикантів, що уславилися як композитори й виконавці-віртуози?

 2. Порівняйте інтерпретацію прелюдії автором та іншими піаністами?

 3. Яким чино художники намагаються передати одухотвореність гри піаністів?

Розповідь вчителя.

Художнє життя суспільства важко уявити без сучасної системи розповсюдження мистецтва. Спочатку картини збирали багаті колекціонери, потім з'явилися перші музеї, картинні галереї. Виникнення друкарства збагатило можливості тиражування творів мистецтва у вигляді репродукцій у журналах, завдяки чому набагато більше людей ознайомилося зі світовими шедеврами. Тиражування нот зробило музичні твори доступними для виконання не лише вузькому колу фахівців, а й численним аматорам.

Нові горизонти залучення досвіту мистецтва відкрила царина засобів масової інформації. За допомогою Інтернету людина може миттю переноситися до будь-якої країни чи епохи, дістає можливість поринути в художню культуру різних історичних періодів, народів, набуваючи знань і досвіду, не завжди доступних у реальному житті. Мистецтво позбулося часових і просторових меж, мовних і культурних кордонів, воно дедалі більше розширює суто людську здатність здійснювати «фантазії безмежної польоти». І це велике щастя — відкривати секрети мистецьких шедеврів, а через них — проникати в таїну життя.

V. Закріплення вивченого матеріалу.

1. Назвіть часові, види мистецтва?

 1. Назвіть, просторові й синтетичні види мистецтва?

 2. Розкрийте особливості відображення світу в одному з видів мистецтв ?

 3. Як ви розумієте поняття «художній образ»?

 4. Порівняйте мову різних видів мистецтв (за вибором): живопису і музики:
  скульптури й танцю; театру і кіно.

VI. Практична робота.

Зобразіть храм мистецтв, яким ви його уявляєте. Складіть коротке пояснення до свого малюнка.

VII. Підсумок уроку

Демонстрація, обговорення, оцінювання дитячих робіт. Завдання на наступний урок «Види і мова Мистецтв». Індивідуально складіть кросворд за видами мистецтв.

Для конспекту учня.

Калокагатія - давньогрецький ідеал гармонії зовнішнього і внутрішнього в людині, єдність добра і краси.

Катарис - духовно-емоційне очищення як вагомий важіль впливу творів мистецтва на людину.

Мистецтво - процес і результат творчої діяльності людини, відтворення дійсності в художніх образах, основа художньої культури.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка