Тема сутність інтеграції як складової частини міжнародних процесів інтеграція як невід’ємна ознака розвитку та функціонування людських спільнот: сутність та передумовиСкачати 121.86 Kb.
Дата конвертації13.04.2016
Розмір121.86 Kb.
#6317
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №1

ТЕМА 1. СУТНІСТЬ ІНТЕГРАЦІЇ ЯК СКЛАДОВОЇ ЧАСТИНИ МІЖНАРОДНИХ ПРОЦЕСІВ

 1. Інтеграція як невід’ємна ознака розвитку та функціонування людських спільнот: сутність та передумови.

 2. Взаємозалежність як чинник інтеграційних процесів у світі.

 3. Розвиток інтеграційних процесів в контексті глобалізації.

 4. Види інтеграції. Формальна та неформальна інтеграція.

Завдання для самостійної роботи:

 1. Порівняйте інтеграцію та співробітництво: в чому їх подібність та принципові відмінності?

 2. Охарактеризуйте імперію як форму політичної інтеграції.

Теми рефератів:

 1. Міжурядовий підхід до європейської інтеграції (С. Гофман, А. Мілоурд).

 2. Федералізм як теоретична модель європейської інтеграції.

Література

 • Айзінг Р. Європеїзація та інтеграція. Концепти дослідження// Європейська інтеграція/Уклад. М.Яхтенфукс, Б. Колєр-Кох; Пер. з нім. М. Яковлєва. – К.:Вид. дім «Києво-Могилянська академія, 2007. – С.255-274.

 • Бусыгина И. Асимметричная интеграция в Евросоюзе//Международные процессы. – 2007. – Том 5. Номер 3(15)// http://www.intertrends.ru/fifteen/002.htm

 • Лебедева М. Международное сотрудничество и процессы интеграции// Международные отношения: социологические подходы.- М., 1998.

 • Помян К. Європа та її нації/ Пер. з франц. Я.Кравця.- Львів: Каменяр, 2003

 • Проді Романо. Задум об’єднаної Європи/ Пер. з італ. К.Тищенка.- К.: К.І.С., 2002.

 • Світова та європейська інтеграція: організаційні засади. Навч. посібник/ За ред. Я.Й. Малика, М.З.Мальського.- Львів, 2000.

 • Стрежнева М. Интеграция и вовлечение как инструменты глобального управления// Международные процессы. Том 3, № 1(7). Январь-апрель 2005.

 • Шуман Р. За Европу. -М.:Московская школа политических исследований, 2002

 • Яковюк І., Трагнюк Л., Меделяєв В. Азбука європейської інтеграції. Харків: «Апекс+», 2006.– 168 с.

 • Кухта Б.Л. Проблеми політичної інтеграції/ Основи політичної науки: Курс лекцій за ред.Б.Кухти.Ч.4: Міжнародна політика. - Львів, 1999.

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №2

ТЕМА 2. ПЕРЕДУМОВИ ТА ПОЧАТОК ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ЄВРОПІ ПІСЛЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

 1. Передумови економічної інтеграції в повоєнній Європі.

 2. Німецьке питання та європейська інтеграція.

 3. Роль і позиції Франції в початковий період європейської інтеграції.

 4. Спільний культурний простір як контекст об’єднавчих та інтеграційних процесів в Європі.

Завдання для самостійної роботи:

 1. Чи співпадають кордони Європи та кордони Європейського Союзу?

 2. Європейська ідентичність – заперечення чи продовження національних ідентичностей. Роль культурної ідентичності;

 3. Розвиток новітніх “націоналізмів” в сучасній Європі, їхній вплив на європейську ідентичність.

 4. Узагальнивши результати соціологічних досліджень, з’ясуйте для якої частина громадян України європейська ідентичність є домінантною.


Теми рефератів.

 1. Ідея спільної Європи та процеси інституційної інтеграції.

 2. Розвиток панєвропейського руху в першій пол.ХХ ст.


 3. Європейський федералізм: теорія чи реальність?

Література

 • Зотова О.М. Идея европейского единства и национальная идентичность // Вестник Моск. ун-та. Сер.18. Социология и политология. – 1999. – № 3.

 • Кардинал Поль Пупар. Роль христианства в культурной идентичности европейских народов// Полис.- 1996.- № 2.

 • Нойманн И. Использование «Другого»: образы Востока в формировании европейских идентичностей/ Пер. с англ. – М.: Новое издательство, 2004.

 • Роккан С., Урвин Д. Политика территориальной идентичности. Исследования по европейскому регионализму// Логос. – 2003. – № 6.

 • Тихомирова Є. Б.Формування європейської ідентичності як чинник європейської інтеграції// Наукові записки / Національний університет "Києво-Могилянська академія». Політичні науки. – 2005. – Том 45. – С. 56-61.

 • Хабермас Ю. Расколотый Запад/ Пер. с нем. – М.: Издательство «Весь Мир», 2008.

 • Шульга М. Демократична ідентичність Європейського Союзу: зміст та шляхи формування // Режим доступу: http://www.social-science.com.ua/jornal_content/177/political_problems

 • Янів В. Психологічні основи окциденталізму.- Мюнхен, 1996.

 • Reflections on European Identity/ edit. By Thomas Jansen. – European Commission, Forward Studies Unit, 1999 (http://europa/eu.int/comm/cdp/working-paper/europian_ identity_en.pdf).

 • The future of the European Union – Laeken Declaration// http://europa.eu/int/ futurum/documents/offtext/doc151201_en.htmСЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №3

СТВОРЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ. СТУКТУРА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ.

 1. Основні етапи створення ЄС.

 2. Амстердамський договір (1997 р.) про внесення змін і доповнень у Договір про ЄС.

 3. Політична система Європейського Союзу.

 4. Правова системи Європейського Союзу.

 5. Судова системи Європейського Союзу.

Завдання для самостійної роботи:

 1. Передумови інституціоналізації економічної інтеграції в Європі.

 2. Цілі та принципи європейської економічної інтеграції

 3. Механізми прийняття рішень ЄОВС.

 4. Структура та повноваження інститутів перших європейських співтовариств.

Теми рефератів:

 1. Європейська культура: між універсалізмом та європоцентризмом

 2. Європейська ідентичність – заперечення чи розвиток національних ідентичностей?

 3. Європейська ідея – від утопії до реальності

 4. Європа та Європейський Союз: проблеми співвіднесення.

Література

 • Браницкий А.Г. Интеграционные процессы в Западной Европе в 1955-1966 гг.: Успехи и болезни роста// Вестник Нижегородского университета им. Н.И.Лобачевского. Серия: международные отношения/ политология, регионоведение. – 2003 .– № 1 // Режим доступу: http://www.unn.ru/pages/issues/vestnik/9999-0200_West_MO_2003_1/27.pdf

 • Дайнен Десмонд. Дедалі міцніший союз. Курс європейської інтеграції. –К.: «К.І.С.», 2006.

 • Копійка В., Шинкаренко Т. Європейський Союз: заснування і етапи становлення. - К., 2001.

 • Посельський В. Європейський Союз: інституційні основи європейської інтеграції. – К.: Смолоскип, 2002

 • Седляр Ю. Інтеграційні процеси в Європі у ХХ ст..: ідейні засади та механізми реалізації// Режим доступу: http://bibl.kma.mk.ua/pdf/pidruchnuku/22/39.pdf

 • Тоді Філіп. Нарис історії Європейського Союзу. – К., 2001.

 • Яковюк І., Трагнюк Л., Меделяєв В. Азбука європейської інтеграції. Харків: «Апекс+», 2006.– 168 с.СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №4

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА ОСНОВА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

 1. Особливості політичної системи Європейського Союзу.

 2. Структура повноваження та принципи формування Європейського парламенту.

 3. Структура повноваження та принципи формування Європейської Ради

 4. Структура повноваження та принципи формування Європейської Комісії.

 5. Принципи та процедури ухвалення політичних рішень.

Завдання для самостійної роботи:

 1. Прослідкуйте трансформацію основних європейських інститутів.

 2. З’ясуйте механізм взаємодії Європейських інститутів.

 3. Амстердамський договір і реформа третьої опори

 4. Які нові інститути з’явились після Лісабонської угоди?

Теми рефератів:

 1. Толерантність та її вплив на функціонування інституційної системи ЕС.

 2. Розвиток принципу субсидіарності в рамках ЄС.

 3. Єдиний європейський акт та поглиблення політичної інтеграції в Європі.

 4. Поглиблення європейської інтеграції та проблема державного суверенітету.

 5. Розвиток громадянства Європейського Союзу.

Література

 • Водянніков О. Наднаціональність в праві Європейського Союзу// http://comparativelaw.kiev.ua

 • Воллес Г. Динаміка створення інституцій ЄС// Європейська інтеграція/Уклад. М.Яхтенфукс, Б. Колєр-Кох; Пер. з нім. М. Яковлєва. – К.:Вид. дім «Києво-Могилянська академія, 2007. – С.168-188

 • Грицяк І.А. Право та інституції Європейського Союзу. Навч. посібник.- К.: К.І.С., 2004.

 • Громогласова Е.С. Теория и практика политического управления в Европейском Союзе. – М.: ИМЭМО РАН, 2009.

 • Дайнен Десмонд. Дедалі міцніший союз. Курс європейської інтеграції. –К.: «К.І.С.», 2006.

 • Луканин Д.В. Амстердамский договор: новый этап институциональной реформы ЕС// Полис. – 2000. – № 5.

 • Паппі Ф.У та Геннінг К.Г. Логіка прийняття рішень у системі ЄС// Європейська інтеграція/Уклад. М.Яхтенфукс, Б. Колєр-Кох; Пер. з нім. М. Яковлєва. – К.:Вид. дім «Києво-Могилянська академія, 2007. – С.189-207.

 • Посельський В. Європейський Союз: інституційні основи європейської інтеграції. – К.: Смолоскип, 2002.

 • Роккан С., Урвин Д. Политика территориальной идентичности. Исследования по европейскому регионализму// Логос. – 2003. – № 6.

 • Стрежнева М.В. Европейский союз и СНГ: Сравн. анализ институтов. - М., 1999.

 • Стрежнева М. Особенности институционального развития ЕС// МЭиМО. – 1999. – № 3.

 • Стрежнева М. Структурирование политического пространства в Европейском Союзе (Демократизация)// МЭиМО. – 2009.– № 12; 2010. – № 1.

 • Хохлов И.И.Субсилиарность как принцип и механізм политики Євросоюза// Режим доступу: http://www.edu.ru/db/portal/e-library/0000 0045/Hohlov.pdf

 • Шмиттер Ф. Зачем конституционализировать Европейский Союз// Прогнозис. – 2007. – № 2 (10). – С. 3-13// Режим доступу: http://intelros.ru/pdf/prognosis2_07/Shmitter.pdf

 • Амстердамский договор//// http://www.comparativelaw.kiev/ua/

 • Ніццький договір// http://www.comparativelaw.kiev/ua/

 • Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community, signed at Lisbon, 13 December 2007// http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2007:306:SOM:EN:HTML

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №5

ТЕМА 5. ПЕРЕДУМОВИ ТА ЗНАЧЕННЯ РОЗШИРЕННЯ ЄС НА СХІД

  1. Передумови інтеграції на Схід.

  2. Фактори, що впливають на розширення ЄС на схід

  3. Розширення Європейського Союзу. ЄС та країни Центрально-Східної Європи.

Завдання для самостійної роботи:

 1. Суперечності процесу розширення ЄС на Схід та його вплив на регіональну та міжнародну систему та ЄС.

 2. Перші наслідки цих процесів (соціальна сфера, освіта, охорона здоров’я) для країн-претендентів. Складність процесів гармонізації національного законодавства та законодавства ЄС.

Теми рефератів:

 1. Розвиток інституціональної системи ЄС.

 2. Розвиток європейського парламентаризму.

 3. Переговори як основа функціонування інституційної системи ЕС.

 4. Амстердамський та Ніццький договори про реформування інституцій ЄС.

 5. Стереотипи в процесах європейської інтеграції. Як їх подолати?

 6. Що означає бути європейцем?

 7. Культурна політика Європейського Союзу: принципи та механізми реалізації.

Література

 • Браницкий А.Г. Интеграционные процессы в Западной Европе в 1955-1966 гг.: Успехи и болезни роста// Вестник Нижегородского университета им. Н.И.Лобачевского. Серия: международные отношения/ политология, регионоведение. – 2003 .– № 1 // Режим доступу: http://www.unn.ru/pages/issues/vestnik/9999-0200_West_MO_2003_1/27.pdf

 • Дайнен Десмонд. Дедалі міцніший союз. Курс європейської інтеграції. –К.: «К.І.С.», 2006.

 • Копійка В., Шинкаренко Т. Європейський Союз: заснування і етапи становлення. - К., 2001.

 • Посельський В. Європейський Союз: інституційні основи європейської інтеграції. – К.: Смолоскип, 2002

 • Седляр Ю. Інтеграційні процеси в Європі у ХХ ст..: ідейні засади та механізми реалізації// Режим доступу: http://bibl.kma.mk.ua/pdf/pidruchnuku/22/39.pdf

 • Тоді Філіп. Нарис історії Європейського Союзу. – К., 2001.

 • Яковюк І., Трагнюк Л., Меделяєв В. Азбука європейської інтеграції. Харків: «Апекс+», 2006.– 168 с.

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 6

ТЕМА 6 : РОЗШИРЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ. ЄС ТА КРАЇНИ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ.

 1. Хвилі розширення європейської спільноти та їх особливості.

 2. Зв’язки ЄС з країнами колишнього СРСР (крім країн Балтії).

 3. Розвиток субрегіональної інтеграції в Європі в рамках Вишеградської групи, Карпатського Єврорегіону, Чорноморського економічного співробітництва, Середньоєвропейської угоди про вільну торгівлю (СEFTA), Центральноєвропейської ініціативи.

 4. Інституціональна слабкість субрегіональних об’єднань.

Завдання для самостійної роботи:

 1. Передумови інституціоналізації економічної інтеграції в Європі.

 2. Цілі та принципи європейської економічної інтеграції

 3. Механізми прийняття рішень ЄОВС.

 4. Структура та повноваження інститутів перших європейських співтовариств.

Література

 • Бочаров С.В. Передумови п’ятої хвили розширення Європейського Союзу// Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. – 2010. – № 2. – С. 91-98// Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/Vdnuet/gum/2010_2/13.pdf

 • Вахудова А. Нерозділена Європа: демократія, важелі впливу та інтеграція після комунізму/Пер. з англ.. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2009.

 • Гауен Пітер. Європейський Союз та його східні партнери// Демони миру та боги війни. Соціальні конфлікти посткомуністичної доби.- К., 1997.

 • Кіш Є. Європа в пошуках нової ідентичності. Інституціоналізація процесів інтеграції країн Центрально-Східної Європи// Нова політика.- 1998.- № 3.

 • Копійка В.В. Європейський Союз: досвід розширення і Україна. - К., 2005.

 • Критерії членства в СОТ, ЄС та НАТО. Інтеграційні перспективи України. Аналітичне дослідження. – К., 2007.

 • Кундера Мілан. Трагедія Центральної Європи// Ї.- 1995.- № 6.

 • Посельський В. Європейський Союз: інституційні основи європейської інтеграції. – К.: Смолоскип, 2002.

 • Фомін С. Розширення ЄС на схід: «рівні» та рівніші// Політика і час. - 1999.- № 3.

 • Шиммельфенніг Ф. Розширення на Схід:стратегічна дія та колективні ідеї// Європейська інтеграція/ Уклад. М.Яхтенфукс, Б. Колєр-Кох; Пер. з нім. М. Яковлєва. – К.:Вид. дім «Києво-Могилянська академія, 2007. – С.168-188

 • Шлях інтеграції у Європейський Союз: основні вимоги до членства. Етапи приєднання та інституційний механізм// http://www.comparativelaw.kiev/ua/

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №7-8

ТЕМА: УКРАЇНА ТА ПРОЦЕСИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ. ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ.

 1. Укладення угоди про партнерство та співробітництво між Україною та

 2. ЄС як інвестор та торговельний партнер України.

 3. Європейської політики сусідства (ЄПС) та розвиток відносин з ЄС. План дій Україна – ЄС (21 лютого 2005 р.) та його реалізація.

 4. Регіональне та транскордонне співробітництво з ЄС.

 5. Проблема інтеграції України як чинник внутрішньополітичної боротьби.

 6. Європейські перспективи України.

Завдання для самостійної роботи:

 1. Проблема інтеграції України як чинник внутрішньополітичної боротьби.

 2. Європейської політики сусідства (ЄПС) та розвиток відносин з ЄС.

 3. План дій Україна – ЄС (21 лютого 2005 р.) та його реалізація.

Теми рефератів.

 1. Інформаційна політика Європейського Союзу. Програма “е-Europe. An Information Society For All”.

 2. Освітні програми ЄС (LEONARDO DA VINCI, TEMPUS, SOCRATES, ERASMUS, COMENIUS. LINGVA та ін. ) та перспективи їх поширення в Україні.

 3. «Хвилі» розширення ЄС, їх передумови та особливості.

 4. Сучасне розширення ЄС.

 5. Наслідки розширення ЄС.

 6. «Політика сусідства» та її вплив на інтеграційні процеси на пострадянському просторі.

 7. Конституція Європейського Союзу і причини її неприйняття.

 8. Лісабонська угода 2007 р. та інституційні зміни.

 9. Політика ЄС стосовно України на сучасному етапі.

Література:

 • Будикін В., Сіденко В. Україна та ЄС: лібералізація співробітництва// Політична думка.- 1995.- № 2-3.

 • Європейська інтеграція України: Політико-правові проблеми/ За ред. В.П. Горбатенка: Монографія. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2005.

 • Копійка В.В. Європейський Союз: досвід розширення і Україна. - К., 2005.

 • Лисяк-Рудницький І. Україна між Сходом та Заходом// Лисяк-Рудницький І. Історичні есе.- К., 1994.- Т.1.- С. 1-11.

 • Угода про партнерство та співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами // Режим доступу: http://www/europexxi.kiev.ua/ukrainian/ukraine_eu/020.html

 • Україна на шляху європейської інтеграції. Науково-практичний збірник матеріалів. - К., 2000.

 • Матеріали сайту Міністерства закордонних справ України// Режим доступу: http://www.mfa.gov.ua/mfa/ua/400.htm

Каталог: sites -> bdpu.org -> elearning -> sgf -> political science and law
political science and law -> Денна та заочна форми навчання Соціально-гуманітарний факультет
political science and law -> Питання до заліку з курсу „земельне право україни
political science and law -> Перелік запитань для підготовки до іспиту із Особливої частини кримінального права України
political science and law -> Тема поняття, предмет, завдання І система кримінального права
political science and law -> Тема поняття, предмет, метод та система адміністративного права. Адміністративно-правові норми та адміністративно-правові відносини поняття адміністративного права та його місце в правовій системі України
political science and law -> Положення про перспективи розвитку політичної влади в Україні. Політологія в системі наук про суспільство. Політичний режим як сукупність методів, форм політичного панування
political science and law -> Питання до заліку основні поняття, предмет та система курсу «Судові та правоохоронні органи»
political science and law -> Питання до екзамену
political science and law -> Питання до іспиту
political science and law -> Тема Поняття та предмет юридичної деонтології (2 год.)

Скачати 121.86 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал