Тема стародавня історія україниСкачати 88.01 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір88.01 Kb.
Тема 1. СТАРОДАВНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Початки людського життя в Україні. Поява і розселення людей на території України. Основні етапи розвитку людського суспільства на території України. Первісний лад на теренах України. Неолітична революція. Трипільська культура.

Ранній залізний вік на українських землях. Кіммерійці. Скіфи: розселення та заняття. Розквіт скіфської держави. Сармати.

Античні міста-колонії в Північному Причорномор'ї, їх політичний устрій та державне життя. Боспорське царство. Занепад грецьких міст-держав Північного Причорномор'я.

Давні слов'яни: родоплемінна організація та особливості суспільного життя. Господарство давніх слов'ян: рільництво та скотарство, ремесло. Слов'яни під час Великого переселення народів. Зародження сучасних східнослов'янських народів. Витоки українського народу.

Розселення східнослов'янських племінних союзів — предків українців. Формування апарату влади. Дулібський племінний союз. Державотворчі процеси в Середньому Подніпров'ї. Виникнення Києва. Князь Кий. Духовне життя давніх українців. Сусіди східнослов'янських племен.Основні терміни і поняття: археологія, первіснообщинний лад, палеоліт, мезоліт, матріархат, патріархат, неолітична революція, ямна культура, анімізм, тотемізм, магія, фетишизм, суспільний поділ праці, кіммерійці, скіфи, сармати, грецька колонізація, слов'яни, анти, венеди, племінні союзи, язичництво, хозари, варяги, етногенез.
Тема 2. КИЇВСЬКА РУСЬ

Київська держава за перших князів. Утворення держави з центром у Києві. Походження назви «Русь». Князь Аскольд, його походи на Візантію. Утвердження династії Рюриковичів. Правління Олега. Розширення меж Київської держави. Зовнішньополітична діяльність. Князь Ігор. Походи проти Візантії. Княгиня Ольга, її внутрішньополітичні реформи. Спроби впровадження християнства. Відносини із сусідами. Князь Святослав. Похід проти Хозарії. Ватіканські походи. Внутрішня політика Святослава.

Київська Русь за часів князя Володимира Великого. Формування державної території. Територіальний поділ. Захист південних рубежів. Зміцнення великокнязівської влади, внутрішньополітичні реформи. Розбудова столиці. Запровадження християнства як державної релігії: передумови, заходи, значення.

Київська Русь за часів правління князя Ярослава Мудрого. Зміцнення великокнязівської влади та стабілізація внутрішнього життя. «Руська правда». Культурно-освітнє та церковне життя. Зовнішньополітична діяльність. Ярослав Мудрий - людина і державник.

Правління Ярославичів. Боротьба з кочовиками. Повстання киян 1068 р. Боротьба за київський стіл між Ярославичами. Любецький з'їзд князів. Володимир Мономах - людина й політик. Утвердження Мономаха на київському столі, його державні заходи. Правління Мстислава Володимировича.

Політичний, соціальний устрій і господарське життя Київської Русі. Соціальна піраміда: основні верстви та система залежності. Феодальне землеволодіння. Феодальні повинності. Розвиток сільського господарства, ремесел, торгівлі. Міста. Гроші.

Причини і сутність роздробленості Київської Русі. Політичний і економічний розвиток Київського, Чернігово-Сіверського, Переяславського князівств середини XII - першої половини XIII ст. Боротьба за київський стіл. Ідея єдності Русі в «Слові о полку Ігоревім».

Монгольська навала на українські землі. Битва на р. Калці. Похід на Русь орд хана Батия. Взяття Переяслава та Чернігова. Оборона й падіння Києва. Похід на галицько-волинські землі. Золотоординське ярмо.

Писемність, освіта, наукові знання, література, театральні дійства, музика Київської Русі. Школи. Бібліотеки. Природничі та математичні знання. Усна народна творчість. Билини. Перекладна та оригінальна література церковного й світського спрямування. Літописання. Нестор. «Слово о полку Ігоревім». Розвиток музичної творчості. Скоморохи, музичні інструменти.

Будівництво фортець та міських укріплень. Забудова міст. Кам'яне храмове будівництво Київської Русі. Монументальне мистецтво. Іконопис. Аліпій. Розвиток книжкової мініатюри. Ювелірна справа.

Місце Київської Русі в історії українського народу. Походження і поширення назви «Україна», розвиток національної символіки. Міжнародне значення Київської Русі

Основні терміни і поняття:

Хозарський каганат, Давньоруська держава, князь, Київська Русь, язичництво, християнство, правосляв'я, регент, полюддя, «Руська правда», дружина, віче, феодальне суспільство, феодальна роздробленість, феодальні міжусобиці, монголо-татарське ярмо, Золота Орда, ярлик, гривня, Десятинна церква, печеніги, половці, Любецький з'їзд 1097 р., верв, тіуни, посадники, вірники, мечники, отроки, васалітет, сюзеренітет, уділ, Україна, смерди, ізгої, закупи, холопи, фреска, мозаїка, ремесла, глаголиця.


Тема 3. ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА - ПРАВОНАСТУПНИЦЯ КИЇВСЬКОЇ РУСІ

Галицька й Волинська землі: утворення і зростання князівств. Піднесення Галицького князівства за Ярослава Осмомисла. Об'єднання Волинського і Галицького князівств 1199 р. Держава Романа Мстиславича. Становище Галицько-Волинського князівства по смерті Романа Мстиславича.

Галицько-Волинська держава за князя Данила Галицького та його наступників. Внутрішня і зовнішня політика Данила Романовича. Відносини із Золотою Ордою. Коронація Данила. Правління Юрія І Львовича. Останні галицько-волинські князі. Занепад Галицько-Волинської держави.

Політичний, соціальний устрій і господарське життя Галицько-Волинської держави. Соціальні відносини та розвиток феодального землеволодіння. Розвиток сільського господарства, ремесел, торгівлі. Міста. Гроші.

Культура Галицько-Волинського князівства. Будівництво фортець та міських укріплень. Забудова міст. Особливості архітектури Галицько-Волинського князівства. Замки. Монументальне мистецтво.

Історичне значення Галицько-Волинської держави в історії українського народу. Міжнародне значення Галицько-Волинського князівства, його внесок до скарбниці духовної культури людства.Основні терміни і поняття:

Боярська опозиція, хрестоносці, коаліція, Данило Галицький, король, Папа Римський, берладник.


Тема 4. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО, ПОЛЬЩІ ТА ІНШИХ ДЕРЖАВ (У ДРУГІЙ ПОЛОВИШ XXV - ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVII ст. )

Боротьба Польщі, Угорщини та Литви за українські землі. Входження Волині, Київщини, Чернігово-Сіверщини, Поділля до складу Литовської держави. Особливості суспільно-політичного устрою українських земель у складі Великого князівства Литовського. Кревська унія 1385 р.

Ліквідація Вітовтом удільних українських князівств. Боротьба з Тевтонським орденом. Городельська унія 1413 р. Відновлення та остаточна ліквідація Київського і Волинського удільних князівств.

Закарпаття у складі Угорщини. Буковина у складі Молдавського князівства. Московсько-литовські війни кінця XV - початку XVI ст. Завоювання Московською державою чернігово-сіверських земель. Битва під Орфею 1514 р. Татари в Криму та Причорномор'ї. Утворення Кримського ханства.

Соціальний устрій та господарське життя в Україні у другій половині XIV - першій половині XVI ст. Основні групи привілейованого стану: князі, пани, шляхта. Князь К.Острозький. Становище інших соціальних станів. Національні й соціальні рухи на українських землях. Розвиток сільського господарства, ремесла і торгівлі. Міста. Магдебурзьке право.

Передумови об'єднання Великого князівства Литовського і Польського королівства. Люблінський сейм 1569 р. Суспільно-політичні зміни на українських землях після Люблінської унії.

Причини виникнення українського козацтва. Господарська діяльність козаків. Д.Вишневецький. Утворення козацької держави - Запорозької Січі. Козацька символіка. Військове мистецтво козацтва. Морські походи козаків. Гетьман П.Конашевич - Сагайдачний, його політична, військова та просвітницька діяльність. Зростання ролі козацтва в житті України. Утворення реєстрового козацтва.

Козацько-селянські повстання кінця XVI - першої половини XVII ст.

Становище православної церкви на землях Великого князівства Литовського та Польського королівства. Православні братства. Реформаційні та контрреформаційні рухи в Україні. Церковні собори в Бересті 1596 р., утворення Української греко-католицької церкви.

Культурне й церковне життя в другій половині XIV - першій половині XVII ст. Розвиток освіти та науки. Розвиток української мови. «Пересопницьке Євангеліє». Літописання. Стан шкільництва. Острозька академія. Братські школи. Утворення Києво-Могилянської академії. Усна народна творчість. Розквіт полемічної літератури. І.Вишенський Літописання. Драматична література й театр. Початок українського книгодрукування. Діяльність І.Федоровича в Україні. Перші друковані підручники. Архітектура й містобудування. Оборонні споруди. Скульптура. Живопис. Малярство та книжкова мініатюра. Мистецтво гравюриОсновні терміни і поняття:

Експансія, Кревська унія 1385 р., Городельська унія 1413 р., Люблінська унія 1569 р., Берестейська церковна унія 1596 р., греко-католицька (уніатська) церква, Запорізька Січ, козак, залога, Дике поле, гетьман, кошовий отаман, реєстрове козацтво, січовики, клейноди, Литовські статути, «Устава на волоки», магнати, Магдебурзьке право, фільварки, товарне господарство, панщина, закріпачення селян, православні братства, схизма, єзуїти, полемічна література, мініатюри, українська шляхта, Річ Посполита, опозиція, ясир, козацько-селянські повстання.


Тема 5. НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ПРОТИ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ СЕРЕДИНИ XVII ст. ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

Причини Національно-визвольної війни українського народу проти польського панування. Підготовка збройного виступу проти Речі Посполитої. Битви на Жовтих Водах та під Корсунем.

Розгортання Національно-визвольної війни в 1648-1649 рр. Битва під Пилявцями. Визвольний похід українського війська в Галичину. Програма розбудови Української козацької держави. Відновлення воєнних дій 1649 р. Укладення Зборівської угоди 1649 р.

Утворення української козацької держави - Гетьманщини. Органи державної влади. Адміністративно-територіальний устрій. Сподвижники Б.Хмельницького. Фінансова система. Судочинство. Місце України в міжнародних відносинах тогочасної Європи. Зовнішня політика Гетьманщини. Зміни в соціально-економічному житті українського народу.

Воєнно-політичні події Національно-визвольної війни 1650-1653 рр. Берестецька битва. Білоцерківський мирний договір. Перший молдавський похід Б.Хмельницького. Батозька битва 1652 р. Молдавські походи 1652-1653 рр. Жванецька облога. Внутрішнє і зовнішньополітичне становище Гетьманщини наприкінці 1653 р.

Відносини між українською державою і Росією. Українсько-російська міждержавна угода 1654 р. Перебіг воєнних дій проти Польщі в 1654-1655 рр. Похід в Галичину 1655 р. Віденське російсько-польське перемир'я 1656 р. Зміна зовнішньополітичної орієнтації Б.Хмельницького. Дії українського війська в Польщі 1656-1657 рр. Б.Хмельницький: політик, дипломат, полководець.Основні терміни і поняття:

Національно-визвольна війна, Військо Запорізьке, Гетьманщина, українська козацька республіка, воєводства, Зборівський мирний договір 1649 р., Білоцерківський мирний договір 1651 р., Переяславська угода 1654 р., Березневі статті, полково-сотенний устрій, козацька рада, гетьман, старшинська рада, коронний гетьман, кошовий отаман, осавул. Генеральний підскарбій, литаври.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка