Тема: рм №1 Повторення вивченого про мовлення. Види мовленнєвої діяльності. Текст, його основні ознаки; стилі; типи мовленняСкачати 85.89 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір85.89 Kb.
Тема: РМ №1 Повторення вивченого про мовлення. Види мовленнєвої діяльності. Текст, його основні ознаки; стилі; типи мовлення.

Мета:  повторити відомості про мовлення, поглибити вивчене про види мовленнєвої діяльності та текст; розвивати вміння розрізняти види мовленнєвої діяльності, складати з великого тексту пам’ятку; виховувати культуру мовлення.

Обладнання: підручник

Хід уроку

І. Організаційний момент (повідомлення теми і мети уроку)

ІІ. Мотивація навчання школярів (повідомлення завдань уроку)

ІІІ. Сприйняття і засвоєння матеріалу

1. Вступне слово вчителя (про мовлення, види мовленнєвої діяльності, текст).

2. Вправа 8, ст. 7.

  • Уважно прослухайте текст. Дайте відповіді на запитання і виконайте завдання.

Мовлення, яке ми чуємо, доволі різноманітне. Це і розмовно-побутове спілкування, і місцевий говір, і дискусія в науковій лабораторії, виступи на радіо й телебаченні. Звичайно. Мовлення людей залежить від рівня культури мовців, від мети спілкування, ситуації, в якій воно відбувається.

Літературну мову ми вивчаємо у школі, оволодіваємо нею, читаючи книги. Це мова освіти, офіційно-ділових паперів, науки, художньої літератури та культури.

До основних рис літературної мови належать словникове багатство і розмаїтість виразів, загальновживаність, обов’язковість їх норм. Норма літературної мови – це взірець, сукупність правил уживання в мовленні слів, їх форм, виразів. Існують правила вимови слів, їх наголошування, написання, за певними правилами будуються словосполучення і речення. Спілкуватися літературною мовою – це говорити відповідно до загальноприйнятих правил довідника.

 1. Від чого залежить мовлення людей?2. В яких ситуаціях необхідно послуговуватися літературною мовою? Наведіть приклади.

3. Які риси літературної мови відрізняють її від побутового мовлення або місцевої говірки? Складіть ї розіграйте діалог за ситуацією, зображеною на малюнку.

4. Як ви розумієте поняття норма літературної мови?

3. Вправа 10, ст. 9.

Види мовленнєвої діяльності

                   Аудіювання

Читання

Говоріння

Письмо

Уміння сприймати на слух висловлювання і розуміти його

Уміння читати тексти мовчки і вголос із достатньою швидкістю, розуміти зміст прочитаного

Уміння грамотно складати власні висловлювання на певні теми з дотриманням правил спілкування

Уміння грамотно передавати думки, певні висловлювання, дотримуючись правил написання слів і вживання розділових знаків

            4. Вправа 33, ст. 20.

Розгляньте таблицю. Підготуйте зв’язну розповідь про стилі мовлення.Запам’ятайте, слово стиль складається із п’яти букв, так само є п’ять основних стилів мовлення: розмовний, науковий, офіційно-діловий, художній, публіцистичний.

Стилі мовлення

Назва стилів 

Види творів, у яких стиль реалізується 

Основні ознаки стилів і жанрів мовлення 

Мета мовлення 

Сфера спілкування 

Форма реалізації стилю 

Мовні особливості стилю 

Розмовний 
обмін інформацією, думками, враженнями, прохання чи подання допомоги, виховний вплив 

побутові стосунки з родичами, друзями, знайомими 

діалог 

широко використовуються побутова лексика, фразеологізми, емоційно забарвлені й просторічні слова, звертання, вставні слова, неповні речення тощо 

Науковий 

дисертація, монографія, стаття, підручник, лекція, відгук, анотація 

повідомлення про результати наукових досліджень 

наука, техніка, освіта 

монолог 

характерні мовні засоби: терміни, спеціальна фразеологія, складні синтаксичні конструкції; повні речення; логічність, точність, обґрунтованість викладу 

Офіційно-діловий 

закон, кодекс, статут, наказ, указ, оголошення, доручення, розписка, протокол, акт, інструкція, лист тощо 

регулювання офіційно-ділових стосунків 

офіційно-ділові стосунки 

монолог (діалог) 

переважають стилістично нейтральні мовні засоби: стандартна канцелярська лексика, складні речення, немає емоційно забарвлених слів; виклад гранично точний 

Публіцистичний 

виступ, нарис, публіцистична стаття, памфлет, фейлетон, дискусія 

обговорення, відстоювання та пропаганда важливих суспільно-політичних ідей, сприяння суспільному розвитку 

громадсько-політичне життя 

монолог (діалог) 

використовуються суспільно-політична лексика, емоційно забарвлені слова, риторичні запитання, вигуки, повтори; тон мовлення пристрасний, оцінний 

Художній 

трагедія, комедія, драма, водевіль, роман, повість, поема, вірш, байка 

різнобічний вплив на думки й почуття людей за допомогою художніх засобів 

мистецтво слова 

монолог 

застосовуються всі мовні засоби, особливо широко — слово в переносному значенні 


5. Вправа 34 (усно), ст. 21.

  • Прочитайте уривки з текстів. Визначте, до якого стилю мовлення належить кожен із них. Обґрунтуйте свою думку.

1. Висне над селом із просторів неба місяць зеленорогий. Собор стоїть у задумі один серед тиші, серед білої акацієвої ночі. Уночі він молодіє. Зморщок часу не ньому не видно, він мовби повертається до козацької молодості. Коли вперше сяйнув у цих степах небесними півкулями бань (За О.Гончаром). ХУДОЖНІЙ

2. Стаття 54 (фрагмент).

Культурна спадщина охороняється законом.

Держава забезпечує збереження історичних пам’яток  та інших об’єктів, що становлять культурну цінність, вживає заходів для повернення в Україну культурних цінностей народу, які знаходяться за її межами (З Конституції України). ОФІЦІЙНО-ДІЛОВИЙ

3. Наш народ нізвідки на свої землі не приходив, він був тут завжди. Історія українського народу велика, героїчна, хоч і не завжди його дорога була широка – часом звужувалася. а часом просторіла. Він падав і знову підіймався, він боровся, оборонявся, будував фортеці й міста, орав ниви. Він створив дивовижний світ пісень, казок, оповідань і легенд. Він тисячі років розказує собі й сусідам про своє минуле (За В.Шевчуком). ПУБЛІЦИСТИЧНИЙ

4. Фундаменти Андріївської церкви заглиблено на 14 м, що дало змогу двоповерховий будинок-стилобат оснастити допоміжними приміщеннями. У плані Андріївська церква – хрест із кінцями різної довжини: вісь на сході – заході – 13 м, на півночі – півдні – 15 м. Висота церкви – 47 м, стилобата – 15 м, діаметр бані – 10 м (З довідника). НАУКОВИЙ

5. Готувалися ми до уроку історії утрьох. Довго розглядали малюнки. Особливо вразив нас малюнок, на якому був зображений князь Олег зі своєю дружиною. Так і було написано: «З дружиною». Ми довго шукали поміж вусатих, озброєних мечами і списами дядьків, що сиділи на конях, оту князеву дружину.

- Вона десь, видно, позаду, - врешті вирішив Ванько.

Сонька не була б Сонькою, коли б не заперечила:

     -  І зовсім не позаду! Вона вдома залишилася: князеві борщ варить (Із журналу).РОЗМОВНИЙ6. Вправа 35, ст. 21 – 22.

 7. Вправа 36, ст. 22.

Користуючись таблицею, підготуйте зв’язну розповідь про типи мовлення.

Запам’ятайте, слово тип має три букви, значить є три типи мовлення: розповідь, опис, роздум.

Типи мовлення

Розповідь

Опис

Роздум

У висловлюванні говориться про дії особи, про події, що відбуваються з особою або предметом

У висловлюванні говориться про ознаки, властивості особи, предмета або явища

У висловлюванні говориться про причини та наслідки дій, порушується певна проблема, робляться відповідні висновки

IV. Підсумок

Бесіда:


- Скільки є стилів мовлення? Які вони?

- Які є типи мовлення?

V. Домашнє завдання: вправа 38, ст. 23; правила про типи і стилі мовлення, види мовленнєвої діяльності.

  • Перекладіть текст українською мовою і запишіть. Визначте, до якого типу мовлення належить висловлювання. Сформулюйте тему й основну думку тексту.

Воспитание любви к родному краю, к родной культуре, к родному селу или городу, к родному языку – задание первоочередного значения. И нет надобности это доказывать. А как воспитать эту любовь? Она начинается с малого: с любви к своей семье, к своему дому, к своей школе. Постепенно разветвляясь, эта любовь к родному переходит в любовь к своей стране, ее истории, ее прошлому и будущему, а потом ко всему человечеству, к общечеловеческой культуре.


  • Перекладіть текст українською мовою і запишіть. Визначте, до якого типу мовлення належить висловлювання. Сформулюйте тему й основну думку тексту.

Воспитание любви к родному краю, к родной культуре, к родному селу или городу, к родному языку – задание первоочередного значения. И нет надобности это доказывать. А как воспитать эту любовь? Она начинается с малого: с любви к своей семье, к своему дому, к своей школе. Постепенно разветвляясь, эта любовь к родному переходит в любовь к своей стране, ее истории, ее прошлому и будущему, а потом ко всему человечеству, к общечеловеческой культуре.

  • Перекладіть текст українською мовою і запишіть. Визначте, до якого типу мовлення належить висловлювання. Сформулюйте тему й основну думку тексту.

Воспитание любви к родному краю, к родной культуре, к родному селу или городу, к родному языку – задание первоочередного значения. И нет надобности это доказывать. А как воспитать эту любовь? Она начинается с малого: с любви к своей семье, к своему дому, к своей школе. Постепенно разветвляясь, эта любовь к родному переходит в любовь к своей стране, ее истории, ее прошлому и будущему, а потом ко всему человечеству, к общечеловеческой культуре.

  • Перекладіть текст українською мовою і запишіть. Визначте, до якого типу мовлення належить висловлювання. Сформулюйте тему й основну думку тексту.

Воспитание любви к родному краю, к родной культуре, к родному селу или городу, к родному языку – задание первоочередного значения. И нет надобности это доказывать. А как воспитать эту любовь? Она начинается с малого: с любви к своей семье, к своему дому, к своей школе. Постепенно разветвляясь, эта любовь к родному переходит в любовь к своей стране, ее истории, ее прошлому и будущему, а потом ко всему человечеству, к общечеловеческой культуре.

  • Перекладіть текст українською мовою і запишіть. Визначте, до якого типу мовлення належить висловлювання. Сформулюйте тему й основну думку тексту.

Воспитание любви к родному краю, к родной культуре, к родному селу или городу, к родному языку – задание первоочередного значения. И нет надобности это доказывать. А как воспитать эту любовь? Она начинается с малого: с любви к своей семье, к своему дому, к своей школе. Постепенно разветвляясь, эта любовь к родному переходит в любовь к своей стране, ее истории, ее прошлому и будущему, а потом ко всему человечеству, к общечеловеческой культуре.

  • Перекладіть текст українською мовою і запишіть. Визначте, до якого типу мовлення належить висловлювання. Сформулюйте тему й основну думку тексту.

Воспитание любви к родному краю, к родной культуре, к родному селу или городу, к родному языку – задание первоочередного значения. И нет надобности это доказывать. А как воспитать эту любовь? Она начинается с малого: с любви к своей семье, к своему дому, к своей школе. Постепенно разветвляясь, эта любовь к родному переходит в любовь к своей стране, ее истории, ее прошлому и будущему, а потом ко всему человечеству, к общечеловеческой культуре.

  • Перекладіть текст українською мовою і запишіть. Визначте, до якого типу мовлення належить висловлювання. Сформулюйте тему й основну думку тексту.

Воспитание любви к родному краю, к родной культуре, к родному селу или городу, к родному языку – задание первоочередного значения. И нет надобности это доказывать. А как воспитать эту любовь? Она начинается с малого: с любви к своей семье, к своему дому, к своей школе. Постепенно разветвляясь, эта любовь к родному переходит в любовь к своей стране, ее истории, ее прошлому и будущему, а потом ко всему человечеству, к общечеловеческой культуре.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка