Тема проектуСкачати 225.46 Kb.
Дата конвертації16.04.2016
Розмір225.46 Kb.
#10990

~ ~


Проект

«Тарас Шевченко

світоч


українського

народу»


Тема проекту: «Тарас Шевченко – світоч українського народу»

Керівник проекту: вчитель української мови та літератури Кудрицька Л.А.

Учасники проекту: учні 5-9 класів.

ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ: 2013-2015 н.р.

Тип проекту: дослідницький, творчий, пошуковий.
АКТУАЛЬНІСТЬ: 
Пильна увага до проблеми активності й пізнавальної самостійності школярів у процесі навчання, інтересу до знань характерна для сучасного періоду розвитку школи. 
Фахівцями в цій галузі підкреслюється, що учням важливо дати метод, прийом для організації придбання знань, а це значить - озброїти їх уміннями й навичками наукової організації розумової праці, тобто вміннями ставати мету, вибирати засоби її досягнення, планувати роботу в часі. Для формування цілісної й гармонічної особистості необхідно систематичне включення її в самостійну діяльність, що в процесі особливого виду навчальних завдань - самостійних робіт - здобуває характер проблемно-пошукової діяльності. 
Пізнавальна самостійність нерозривно пов’язана з розумовим розвитком і є одним з критеріїв його сформованості. Для підвищення якості навчання особливе значення має розвиток пізнавального ентузіазму школярів, інтересу до предмету. Учні мають розуміти, який зміст вивчення пропонованого матеріалу. Більше того, сучасні школярі в праві бажати, щоб навчальна діяльність була цікавою, давала задоволення.
Під час написання творчих робіт учні роблять перші кроки до самостійної наукової творчості. Вони вчаться працювати з науковою літературою , набувають навичок критичного відбору й аналізу необхідної інформації. 
Така робота має на меті подальший розвиток творчої й пізнавальної активності учня, діяльність направлена на закріплення й розширення теоретичних знань і поглиблене вивчення вибраної теми. 
Психологією й педагогікою встановлено, що є тільки один шлях здобуття знань – це розумова і фізична діяльність самих учнів, якою керує педагог. Від того, як вона організована і якими засобами здійснюється, залежить обсяг і якість знань, умінь і навичок, яких учні набувають у процесі цієї діяльності. Тому лише безпосереднє залучення учнів у процес, який вимагає застосування самостійних зусиль думки, волі, почуттів, забезпечує оволодіння досвідом пізнавальної самостійності. А саме через досвід відбувається засвоєння. 
Щоб майбутні старшокласники, а потім й абітурієнти, могли з легкістю володіти навичками самоосвітньої діяльності, залучення до пошуково-дослідницької роботи (в рамках певного предмету) слід починати зі школярами, які перебувають у середній ланці.
Творчість Т.Г.Шевченка вивчається в сьомому класі усього лише протягом декількох уроків: шкільна програма не в змозі дати вичерпне уявлення про всю багатогранність особистості і творчого спадку видатного діяча української культури. 
Участь школярів у даному проекті заохотить семикласників до самостійного цілеспрямованого поглибленого дослідження біографії та творчого доробку Кобзаря, а відтак – до автоматичного напрацювання навичок самоосвіти, самостійного пошуку, обробки, аналізу, синтезу та презентації інформації. 
Завдання проекту:


 1. Проектний аспект.

 • визначити мету діяльності;

 • скласти план пошуку.

 1. Організаційний аспект.

 • організувати продуктивну діяльність дитячого колективу;

 • поєднувати індивідуальну і групову діяльність;

 • стимулювати зацікавленість, ініціативність та творчість дітей.

 1. Комунікативний аспект.

 • формувати і розвивати особистість, вміння керувати собою в різних ситуаціях спілкування.

4. Гностичний аспект.

 • створити умови для проявлення інтересів, здібностей дітей, їх позитивних якостей.

5. Креативний аспект.


Мета проекту:
- Розкрити нові грані постаті Т.Г.Шевченка, які ще більше увиразнили б уяву учнів про особистість поета і стала ще одним доказом його феноменальності; глибше осмислити творчість великого Кобзаря;

- допомогти усвідомити світове значення творчої діяльності поета;

- розвивати навички проектно-дослідницької роботи, творчі здібності, уміння самостійно працювати з різними джерелами інформації, активізувати асоціативне мислення, творчу уяву і фантазію, навички виразного читання, а також формувати естетичні смаки;

- формувати ціннісні орієнтири, особистісний досвід творчої діяльності учнів;

- виховувати патріотизм, почуття національної  гідності.
Об’єкт дослідження: Життя і творчість Т.Г.Шевченка.

Центральна проблема: «Я хочу більше знати про життя Тараса…»

Ключове питання


 • Яку роль відіграв Т. Г. Шевченко для розвитку української літератури?

 • Ким був Тарас Григорович Шевченко для українського народу і які життєві уроки залишив він нам, своїм духовним нащадкам?


Змістові питання

 • Які твори Т. Г. Шевченка нам відомі? 

 • Що ми знаємо про Шевченка – художника? 

 • Що нам відомо про життєвий шлях поета?

 • Які мотиви притаманні народним думам, баладам та історичним пісням?

 • Яку роль відіграють художні засоби, використані Т.Г. Шевченком?

 • Якими рисами характеру наділені головні герої творів?

 • Які почуття викликають твори поета

 • Що характерне для Санкт - Петербурзького періоду життя Т. Шевченка?


Опис проекту

Даний проект спрямований на аналіз творчості Т.Г.Шевченка, глибоке вивчення і дослідження його творів, порівняння тем, ідеї, художніх засобів з мотивами і художніми засобами народних дум, балад та історичних пісень. Під час роботи над проектом учні мають дослідницький, творчий, пошуковий — для всебічного дослідження художньої цінності творчості поета. Проект спрямований на заохочення учнів до вивчення класичної літератури, українського фольклору, історії, формування патріотичної громадянської свідомості.


Державні освітні стандарти та навчальні програми

 • Навчальна программа з української літератури для 5-12 класів.

 • Уроки української літератури у загальноосвітніх навчальних закладах повинні ввести учнів у світ української літератури, стверджувати творчі настрої нового покоління, виховувати високі риси шляхетності, розуміння характеру романтичних вчинків, які відповідають їх віковим особливостям. Аналіз художнього твору має викликати в учнів усвідомлення спілкування з мистецтвом, а також збуджувати патріотичні почуття, формувати стійкі переконання, розвивати творче самостійне мислення. Основні завдання уроків літератури: ознайомлювати учнів з кращими духовної культури українського народу; плекати розуміння витоків української культури, менталітету, способу життя; сприяти пізнанню гуманістичного досвіду української літератури та літератур інших народів; формувати й розвивати в учнів загальнолюдські ціннісні орієнтири; удосконалювати навики виразного читання (декламування), розуміння і переказування прочитаного; сприяти проникненню дитини в духовний світ літературних героїв; забезпечувати глибше засвоєння учнями норм української літературної мови, її художньо-зображувальних стильових і стилістичних ресурсів; розвивати мислення і мовлення учнів. Основна мета вивчення літератури — розвиток загальної культури та творчих здібностей учнів, виховання в них світоглядних орієнтацій, вироблення вміння самостійно ознайомлюватися з творами мистецтва слова, свідомо сприймати втілені в них естетичні, духовні цінності; формування комунікативної літературної компетенції, яка базується на знаннях і вміннях пізнавального і творчого характеру. Об’єктом вивчення в літературі є художній твір, його естетична природа і духовно-етична сутність, що й зумовлює відповідну організацію уроку літератури. Зміст навчального матеріалу: твори Тараса Шевченка. Теорія літератури: жанр ліро-епічні твори, поема, балада . Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів: розкриває роль письменника як основоположника нової української літератури. Називає обставини, під впливом яких сформувався світогляд письменника (соціальні умови, суспільні ідеї, дружні зв’язки з іншими культурними діячами, письменниками, знайомство з творами інших письменників, з розповідями кобзарів про історичне минуле українського народу тощо). Знає твори про козацьку славу України. Називає риси вдачі запорожців, знаходить у тексті місця, що засвідчують волелюбність козаків, їх мужність та військову вправність. Знає зміст ліро-епічних творів, їх глибоко патріотичну ідею, характеризує образи творів. З’ясовує своєрідність побудови поеми, роль риторичних фігур і повторів, епітетів, порівнянь у тексті поеми. Визначає ставлення поета до зображуваних подій. Знає напам’ять твори та уривки.


Діяльність учнів

 • Учні збирають інформацію в Інтернеті, систематизують її, працюють з додатковою літературою з даної проблеми.

 • Учасники проекту навчаються роботі в програмах Publisher - створення публікацій, MS Word - набір текстів; MS PowerPoint – створення презентацій; Internet Explorer – пошук інформації.

 • Актив Проекту розробляють сценарій презентацій, проводять дослідницьку роботу, вчаться проводити аналіз отриманих даних.

 • Учасники працюють у командах:

технологи – пошук матеріалів в Інтернеті та інших джерелах інформації,

дизайнери – створення презентацій, веб – сайту в Інтернеті,

журналісти – створення публікацій, буклетів, написання статей до місцевих ЗМІ.

 • Поділ на групи, враховуючи взаємну повагу, інтерес до запропонованої теми, особисті уподобання.

 • Вибір напрямку діяльності: дослідницький, творчий, пошуковий.

 • Формулювання теми, ідеї творів Т.Г.Шевченка, аналіз їх художніх засобів, порівняння їх з мотивами та художніми засобами народних дум, балад, історичних пісень, на основі дослідження доведення художньої цінності і створення презентації.

 • Дослідження образу головних персонажів — рис характеру, цінування місця цього образу в українській літературі. На основі дослідження оформлення публікації у вигляді буклету.

 • Дослідження історії створення творів, пошук інформації та створення своєї версії щодо обставин, які стали поштовхом до написання твору.

 • Участь у проекті, створення власних висловлень, демонстрація результатів роботи.

 • Демонстрація проекту на відкритих заходах.


Вхідні знання та навички

 • Вміти аналізувати ліро-епічний твір.

 • Знати роль Т.Г.Шевченка як основоположника нової української літератури, обставини, під впливом яких сформувався світогляд письменника.

 • Знати твори про козацьку славу України, риси вдачі запорожців.

 • Вміти працювати з текстом твору.

 • Вміти визначати ставлення поета до зображуваних подій, формулювати та відстоювати власну думку.

 • Вміти створювати власні висловлення у вигляді творів, тез, схем, таблиць.

Очікувані результати:

 • Формувати інтерес та уміння дослідницької, творчої та пошукової роботи.

 • Розвиток комунікативних навичок та навичок креативного мислення.

 • Вміння висловлювати свою думку та вміти аргументувати її.

 • Створення колективної роботи.

 • Проведення Шевченківських днів у нетрадиційній формі.


План реалізації проекту


з.ч.

Назва заходу

Дата

1


Обговорити з учнями ідею проекту. Ознайомити школярів з проектною діяльностю.

 • Розділити учнів на творчі групи, розподілити обовязки.

 • За допомогою вчителя визначити джерела інформації.

 • Біографи: Дитинство Шевченка

 • Дослідники: Родовідне древо Кобзаря

 • Історики: «Душа щира козацького роду».

 • Мистецтвознавці: Шевченко і Петербург

 • Літературознавці: «Кобзар» - візитна картка українців.

 • Краєзнавці: Шевченко і Білоцерківщина.

 • Режисерська група: презентує вірші та уривки з творів, співпрацює з іншими групам.

Вересень 2013

2

Випуск літературної стінгазети та створення тематичної папки «Т.Шевченко – художник».

Вересень 2013

3

Презентація «Вшанування пам’яті Т.Шевченка».

Буклет Вислови відомих людей, народні прислів'я та приказки про Тараса Шевченка
Жовтень 2013

4

Конкурс малюнків «Рідна Україна у творах Т.Шевченка».

Творча робота «Т.Шевченко в моєму житті»Перегляд художніх фільмів про Тараса Шевченка

Участь у районному конкурсі Тараса Шевченка
Листопад 2013

5

Брейн-ринг «Шевченко- великий поет України».

Творча робота «Однойменні твори й картини Т.Шевченка»

Конкурс авторських віршів, присвячених творчості Т.Г.Шевченка.


Грудень 2013

6

Літературна вікторина “ Ім’я Шевченка стукає в серцях”.

Буклет «Т.Г.Шевченко: коло знайомих та друзів»Січень 2014

7

Презентація „Жінки в житті Т.Шевченка”

Галерея мистецьких творів Т.Шевченка «Не тільки поет»

Підготовка рефератів за творчістю поета.


Лютий 2014

8

Конкурс «Сторінками «Кобзаря»

Виставка-вшанування «Струни Кобзаревого серця»Презентація «Крилаті вислови Кобзаря»

Музична подорож в минуле «Чарівна бандура»

Поетичний вечір «Любов в житті Тараса Шевченка»


Березень 2014

9

Тематична екскурсія „Життя Тараса Шевченка – це подвиг, перед яким я схиляюсь”.

Творча робота «Образ України у творчості Т.Шевченка»Театралізований урок «Сирітська доля у поезіях Т.Г.Шевченка»

Квітень

2014


10

Дібрати матеріали до тематичної папки:

«Т.Шевченко: подорожі до України»

Книжково-ілюстрована виставка «Поет духовної свободи»Травень 2014

11

Літературна стінгазета «Академія мистецтв: Т.Шевченко»

Музична вітальня «Знать от Бога і голос той, і ті слова»

Ребуси, кросворди, літературні задачі за творами Т.Шевченка


Вересень 2014

12

Усний журнал «Т.Шевченко: поетична творчість»

Літературно-музичний віночок «Золоті зерна поезії Шевченка»

Фотовиставка «Вшановуємо творчість Кобзаря»


Жовтень 2014

13

Інтелектуальна година «Особливості ранніх балад Тараса Григоровича Шевченка»

Участь у районному конкурсі Тараса ШевченкаПрезентація «Національна премія ім. Т.Г. Шевченка»

Підготовка рефератів за творчістю поетаЛистопад 2014

14

Літературні читання «Образ жінки-матері в творчості Т.Шевченка»

Віртуальна подорож «Музеї Т.Шевченка у світі»

Конкурс авторських віршів, присвячених творчості Т.Г.Шевченка.
Грудень 2014

15

Презентація «Кіномистецтво Т.Шевченка»

Віртуальна подорож «Шевченко: Біла Церква»Конкурс малюнків «Пам’яті великого Кобзаря»

Січень 2015

16

Стінгазета « Т.Шевченко - студент»

Відгадування кросвордів та ребусів за вивченими поезіями Т.Шевченка.

Перегляд фільму «Назар Стодоля»

Лютий 2015

17

Стінгазета «Т.Шевченко – поет, художник, людина»

Інсценізація уривків за творами Т.Шевченка.

Квест – гра « Подорожуємо з Шевченком»Березень 2015

18

Творча робота «Художні засоби в пейзажній ліриці Т.Шевченка»

Диспут «Тарас Шевченко – виразник віковічних мрій і сподівань народу, символ української нації»Квітень 2015

19

Презентація «Шевченкознавство в Україні»

Літературне дослідження «Структурно – семантичні особливості афоризмів у поетичній творчості Т.Г.Шевченка»

Написання есе, творів-роздумів, творів-мініатюр - "Шевченкове слово в віках старіє"

Травень 2015

20

Конкурс читців-декламаторів «Слухайте голос безсмертний Тараса»

Літературна стінгазета « Від Кобзаря до Букваря. З історії українських букварів»Вересень 2015

21

Інтерактивна гра «Шевченкознай»

Буклет «Тема блудного сина в поезії та малярстві Т.Г.Шевченка»

Підготовка рефератів за творчістю поета.
Жовтень 2015

22

Буклет «Національні символи у творах Т.Шевченка»

Поетична година «І лине над землею Шевченкове святе слово…»

Усний журнал "На струнах Кобзаревої душі"

Участь у районному конкурсі Тараса ШевченкаЛистопад 2015

23

Літературна вітальня «І в душі моїй Кобзар»

Конкурс на кращий літературний твір про Тараса Шевченка

Круглий стіл «Філософські погляди Т.Г.Шевченка»


Грудень 2015


РЕСУРСИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

- класний колектив;- педагогічний колектив;

- фонд бібліотеки;

- Інтернет.

Джерела інформації

1.http://www.kulturamovy.org.ua

2. http://www.history.org.ua/?termin=Kozactvo_i_folklor

3. http://museumshevchenko.org.ua/

4. http://www.ukrlit.vn.ua/article/225.html

5. http://lib.misto.kiev.ua/UKR/TVIR/SHEVCHENKO/shevchenko34.txt

РЕФЛЕКСІЙНА АНКЕТА

1.Чи сподобалось тобі працювати над проектом?

2.Якщо сподобалось, спробуй визначити, чим саме. Для цього в наведеному переліку познач фактори, які обумовили твоє позитивне ставлення:

Було цікаво

Ми вчились самостійно здобувати знання, застосовувати їх і робити умовиводи

Ми удосконалювали вміння проектувати, планувати роботу і ставити конкретні цілі

Розвивались навички колективної роботи

Ми розвивали навички різних типів мислення

Розвивали вміння вичленовувати головне

Легко засвоювався навчальний матеріал

Тема уроку була відома наперед і ми мали змогу належно підготуватись

Вивчався матеріал, який необхідно знати для ЗНО

Ми мали можливість почути багато різних думок та аргументів і встановили більш об’єктивну відповідь на проблемне запитання

Інше ( напишіть)…………

Які методи і прийоми роботи на уроці тобі найбільше сподобались чи не сподобались ( познач + або—):Робота в групах

Метод “ Сто дзеркал” ( “Многогранник”)

Мозковий штурм”

Вільний мікрофон”

Вільне письмо”

Створення опорної схеми

Інше ( напишіть)
3.Чи дізнався ти на уроці про Т.Г.Шевченка щось нове?
4.Де ти зможеш використати здобуті знання?

БАТЬКО УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ПАТРІОТ

РЕВОЛЮЦІО-НЕР

КОБЗАР


ПРОРОК

ПРОСВІТИТЕЛЬ

ГУМАНІСТ

ПЕДАГОГ

НОВАТОР


КЛАСИК

ХУДОЖНИК


ВІЛЬНОДУ-

МЕЦЬ


ПОЕТ

ГЕНІЙ


Хто він, Т.Г. Шевченко?
АРГУМЕНТИ

ДЖЕРЕЛА

1.

Заповітна мрія –бачити людину щасливою, а щастя - це воля, пошана дітей до батьків, здруженості в громаді, в сім’ї, гармонійе єднання людини з природою.


«Садок. вишневий коло хати»


2.

Найласкавіші слова, найніжніші порухи серця поет адресував саме їм, своїм юним, знедоленим друзям


« У Великдень на соломі», «Мені тринадцятий минало»


3.

Серце поета– величезна криниця гуманності і любові


З книги О.Кониського,біографа

Т.Г.Шевченка
4.


Любов до дітей була взаємною


Записи у “Щоденнику”, спогади сучасників


5.

Участь в К.-М. тов, завданями якого було й заснування шкіл з рідною мовою викладання, виданняя книжок, підручників для простого народу


Біографічна довідка


6.

Початкова освіта простого люду - на підґрунтя, фундамент на якому має будуватись вся система національної освіти


Лист до Михайла Чалого, ключова фраза уроку


7.

Зрадів появі «Граматки» Куліша, як першому промінчику світла науки серед простого люду


Реакція на“Граматику”П.Куліша


8.

Все життя шукав найоптимальніших і найдієвіших дієвих методів,як краще навчити людей грамоті


Відповідь на запитання “Чому “Буквар вийшов так пізно?”


9.

Розумів, що освіта повинна бути насамперед доступною


Дешевий “Буквар”


10.

Розумів, що треба гармонійно поєднувати навчання й виховання


Зміст “Букваря”


11.

В малярському доробку Шевченка твори про дітей також посідають значне місце


Слайдова презентація


12.

«…Я так люблю дітей, що не надивився б на справжній відбиток ангела» або « Мене діти люблять, а кого люблять діти, той ще не зовсім поганий чоловік».


Із“Щоденника”.Г.ШевченкаЛітература

 1. Бей Н., Бонь Н. Тарас Григорович Шевченко – народний поет // Розкажіть онуку. – 2002. – № 5. – С. 43-45.

 2. Біографія Т.Г.Шевченка: літературна вікторина // Приходченко К. Витоки творчості. Розробки уроків та позакласних заходів з розвитку творчих здібностей учнів: Посібник. – Д., 1998. – С. 379-380.

 3. Боднарчук Г. «Кобзар» у нашій оселі: До дня народження Т.Г.Шевченка // Позакласний час. – 2003. – № 22. – С. 1-3.

 4. Бондаренко В. Конкурс знавців творчості Тараса Шевченка // Позакласний час. – 2002. – № 4. – С. 32.

 5. Вергун І. Уклін Кобзарю // Розкажіть онуку. – 2004. – № 7-8. – С.4-5.

 6. Вікторина «Знайомий незнайомий Шевченко» //Бібліотечна планета. – 2000. – № 1. – С. 8-9.

 7. Волинець Т. Тарас Григорович Шевченко: Урок позакласного читання. 4 клас // Розкажіть онуку. – 2004. – № 4-5. – С. 2-3.

 8. З Шевченком у серці: Кросворд // Приходченко К. Витоки творчості. Розробки уроків та позакласних заходів з розвитку творчих здібностей учнів: Посібник. – Д., 1998. – С. 375.

 9. Зінківська О. Доля Кобзаря: До 190 – річчя з дня народження Т.Шевченка //  Позакласний час. – 2003. – № 21. – С. 1-4.

 10. Зяткевич О. Т.Г.Шевченко – співець рідного краю і художник: Урок позакласного читання // Розкажіть онуку. – 2000. – № 4. – С. 30-31.

 11. Кит П. Кросворд «Шевченківський» // Україна. – 2002. – № 5. – С. 54-55.

 12. Колесіна Т. Тарас Шевченко – великий кобзар, поет, художник України: Сценарій свята // Початкова школа. – 1996. – № 1. – С. 36.

 13. Коренєва В. Т.Г.Шевченко – Великий Кобзар України: Інсценізація уривка з оповідання «Залізні стовпи» за Степаном Васильченком // Розкажіть онуку. – 1996. – № 4. – С. 18.

 14. Міщук М. Золоті зерна поезії Т.Г.Шевченка: Літературно-музичний віночок // Розкажіть онуку. – 2003. – № 4-5. – С. 51.

 15. Мукомел Л. Дзвенять Кобзареві струни // Позакласний час. – 2003. – № 18. – С. 1-3.

 16. Онищак Н. Поклін тобі, Тарасе: Сценарій дитячого ранку, присвячений дню народження Т.Г. Шевченка // Розкажіть онуку. – 2004. – № 4-5. – С. 7-11.

 17. Перехрестя долі Кобзаря: До 190-річчя з дня народження Великого Кобзаря // Позакласний час. – 2003. – № 20. – С. 19-21.

 18. Переяславець В. У широкий світ: Картина з дитячих літ Тараса Шевченка // Світ дитини. – 2000. – № 3. – С. 8-9.

 19. Пестрікова О. Спомин про Тараса: Урок позакласного читання 3-4 класу // Розкажіть онуку. – 1999. – № 2. – С. 33.

 20. Петровська І. Сердечні пристрасті й розчарування Кобзаря: До 190 –річчя з дня народження Великого Кобзаря // Позакласний час. – 2003. – № 19. – С.1-4.

 21. Приезжих Н. Тарас Шевченко – України син // Розкажіть онуку. – 2003. – № 30. – С. 2-3.

 22. Прокоф’єва Л. «Шана Кобзареві»: Урок – свято // Розкажіть онуку. – 2001. – № 7-8. – С. 26-29.

 23. Пух О. Т.Г.Шевченко – поет, художник, патріот // Розкажіть онуку. – 2002. – № 3. – С. 45-47.

 24. Савостікова П. Шевченко жити буде, поки на землі житимуть люди: Бібліотечний інтегрований урок // Розкажіть онуку. – 2000. – № 6. – С. 44-45.

 25. Слободенюк Л. Тарас Шевченко (1814 – 1861): Літературні ігри // Розкажіть онуку. – 2000. – № 4. – С. 27-29.

 26. Тримаючи в руках «Кобзар»: Кросворд // Приходченко К. Витоки творчості. Розробки уроків та позакласних заходів з розвитку творчих здібностей учнів: Посібник. – Д., 1998. – С. 374-375.

 27. Хасієва Г. Тарасові березини: Сценарій дитячого ранку, присвячений дню народження Т.Г. Шевченка //  Розкажіть онуку. – 2004. – № 4-5. – С. 4-6.

 28. Шаптал Г. Шевченко – великий поет України // Розкажіть онуку. – 2006. – № 4. – С. 44-45.

 29. Шевченкіана: Літературознавча гра // Українська мова та література. – 2005. – № 13-15. – С. 33-40.

Скачати 225.46 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка