Тема Предмет, метод і система трудового праваСторінка1/3
Дата конвертації14.04.2016
Розмір0.57 Mb.
  1   2   3
ВСТУП
Конституцією України від 28 червня 1996 року було закріплено основні соціально-економічні права особи. До них належать: право на працю, на страйк, на відпочинок, на соціальний захист, на житло, на достатній життєвий рівень, на охорону здоров’я, медичну допомогу і медичне страхування. Пріоритетним соціальним правом є право на працю.

Трудове право України має за мету регулювання трудових відносин працівників, які зайняті на підприємстві, установі, організації, а також у фізичної особи на підставі трудового договору.

Усе вищезазначене вказує на важливість вивчення Трудового права. Ми сподіваємося, що у цьому допоможуть дані методичні вказівки.

Вони дадуть змогу раціональніше організувати роботу студентів, якнайповніше осягнути і ґрунтовно засвоїти проблемні питання, навчитися працювати з нормативними актами, здобути навички застосування теоретичних знань у вирішенні практичних питань та конкретних професійних ситуацій у сфері правового регулювання трудових відносин.Тема 1. Предмет, метод і система трудового права

Становлення та розвиток трудового права. Соціальне призначення трудового права. Поняття трудового права як самостійної галузі права. Предмет трудового права: трудові відносини, що безпосередньо пов'язані з процесом праці та відносини, що тісно пов'язані з трудовими відносинами (передують трудовим відносинам, супроводжують або витікають з трудових відносин.) Особливості методу правового регулювання трудових відносин. Функції трудового права в сучасних умовах. Відмежування трудового права від суміжних галузей права (цивільного, адміністративного соціального забезпечення). Система трудового права і система трудового законодавства.


Контрольні запитання:

Історія становлення та розвитку трудового права в Україні.

Поняття трудового права.

Які суспільні відносини регулюються трудовим правом?

Які відносини тісно пов’язані з трудовими?

Сфери суспільних відносин, що є предметом трудового права.

Які основні функції виконує трудове право?

Які особливості методу трудового права?

Чим система галузі трудового права відрізняється від системи КЗпП?

Як розмежувати трудове право від суміжних галузей права?

У чому полягає відмінність трудового права від суміжних галузей

права?


Основні тенденції розвитку трудового права.
Теми рефератів:

1. Тенденції розвитку трудового права України.

2. Правові проблеми удосконалення трудового законодавства.

3. Проблеми загальної частини трудового права.

4. Система трудового права і законодавства про працю.

5. Співвідношення трудового і цивільного законодавства України.Завдання:
1. Попов уклав трудову угоду з директором ЗОШ № 152 , за якою його бригада зобов'язалась привести в порядок спортивний майданчик. Робота тривала 14 днів. Після закінчення роботи під час розрахунку Попов зажадав виплатити всім членам бригади винагороду за роботу. Директор відмовився, посилаючись на те, що угоду було укладено з одним Поповим і склад та прізвища членів його бригади в договорі не були вказані. Як вирішити спір між Поповим і директором школи? Які відносини виникли тепер?
2. Художник Галкін уклав трудову угоду з адміністрацією кафе на оформлення залу для проведення банкетів. Виконавши більшу частину роботи, він захворів і протягом двох тижнів знаходився на лікарняному. Після одужання Галкін повернувся до розпочатої роботи, а до адміністрації кафе звернувся з вимогою оплатити йому за лікарняним листком. Дайте пояснення щодо задоволення цієї вимоги Галкіна.
3. Іванова поступила на роботу гувернанткою в сім’ю акторів Малюк з умовою, що вона працюватиме щоденно з 10 до 20 годин крім неділі. Через деякий час Іванова почала вимагати додаткову доплату, мотивуючи це тим, що згідно із ст. 50 КЗпП тривалість робочого тижня не може перевищувати 40 годин. Малюки відмовили їй у задоволенні вимоги, посилаючись на те, що КЗпП не поширюється на домашніх працівників. Роз’ясніть Івановій її права.
Рекомендована література:

 1. Конституція України// Відомості Верховної Ради України. - 1996.- № 30.- Ст. 141.

 2. Закон України «Про зайнятість населення» від 19 вересня 1991р Відомості Верховної Ради України .- 1991.-№ 49.- Ст. 683.

 3. Пилипенко П.Д. Трудове право України. Академічний курс: Підручник.- К., 2005.

 4. Мацюк А.Р. Структура предмета советского трудового права // Советское государство и право. − 1979.-№ 11.

 5. Прокопенко В.И. Предмет трудового права. – К., 1968.

 6. Процевский А.И. Предмет советского трудового права.- М.: Юрид. лит-ра, 1979.

 7. Процевский А.И. Метод правового регулирования трудовых отношений. − М., 1972.

 8. Процевський О.І. Про предмет трудового права України // Право України.-2001.-№ 12.- С. 81-89.

 9. Прилипко С. Розмежування права соціального забезпечення і трудового права // Право України. - 1999.-№ 10.- С.58-61.

 10. Жернаков В.В. Правове регулювання праці: співвідношення тру-дового і цивільного права // Право України. - 2000.-№ 7.- С.49-52.


Тема 2. Джерела трудового права

Поняття джерел трудового права. Класифікація джерел трудового права та їх види. Загальна характеристика найважливіших джерел трудового права. Конституція України як основне джерело трудового права. Кодекс законів про працю України. Міжнародні договори про працю, ратифіковані Україною, як джерела трудового права. Закони, що регулюють трудові відносини. Підзаконні акти як джерела трудового права. Акти соціального партнерств: колективні угоди і колективні договори. Локальні нормативно-правові акти: поняття, види, особливості. Значення роз'яснень пленуму Верховного Суду України.

Єдність і диференціація правового регулювання праці. Загальне і спеціальне законодавство про працю. Дія нормативних актів у часі, просторі та за категоріями працівників.
Контрольні запитання:

1. Суть системи підзаконних нормативно-правових актів про пра­цю.

2. У чому полягає єдність та диференціація правового регулюван­ня умов

праці в сучасних умовах?

3. Особливості джерел колективно-договірного регулювання у сфері

праці.


4. Які джерела трудового права України мають договірний ха­рактер?

5. Яке значення мають рішення Конституційного Суду України та

постанов Пленуму Верховного Суду України для регулювання трудових

і тісно пов'язаних з ними відносин?


Теми рефератів:

1. Конституція України як джерело трудового права України.

2. Кодекс законів про працю як джерело трудового права України.

3. Міжнародно-правове регулювання праці.

4. Єдність і диференціація у трудовому праві.

5. Дія нормативних актів у часі, просторі та за категоріями працівників.

6. Значення роз’яснень Пленуму Верховного Суду України.
Завдання:

1. На фаянсовому заводі з урахуванням особливос­тей місцевих умов були розроблені правила внутрішнього роз­порядку. Спочатку проект правил був обговорений у структур­них підрозділах заводу. Після обговорення директор заводу і голова профспілкового комітету підписали правила і з моменту підпису ввели їх в дію. Чи правомірні дії директора і голови профкому? Хто і в якому порядку затверджує правила внутрішнього тру­дового розпорядку?


2. Правилами внутрішнього трудового розпорядку встановле­но, що робочий день розпочинається о 9 годині. Директор трикотажної фаб­рики на зміну правил зобов'язав трьох майстрів виходити на роботу на годину раніше початку робочого дня з тим, щоб про­контролювати підготовку підприємства до роботи. Цим же наказом зазначалось, що вони можуть на годину раніше за­кінчувати свій робочий день.

Один з майстрів — Потапов — не погодився з такою зміною режиму робочого часу, пославшись на те, що у зв’язку з виробничими потребами раніше майстри закінчувати роботу не можуть, тому цим наказом директора збільшений на годину їх робочий день.

Чи має правову силу такий наказ директора?
3. У їдальні було встановлено обладнання для підігрівання води. На стенді було розташовано технічну інструкцію про правила користування цим обладнанням. Ця інструкція була не дотримана прибиральницею Морозовою, внаслідок чого обладнання вийшло з ладу. За порушення інструкції директор оголосив Морозовій догану. Морозова з цим не погодилася і звернулася до комісії з трудових спорів, мотивуючи це тим, що накладати їй стягнення не було підстав, оскільки нею порушено не закон, а технічну інструкцію.

Яке рішення може бути прийнято з даного спору?


Рекомендована література:

 1. Конституція України// Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30.- Ст. 141.

 2. Закон України «Про зайнятість населення» від 19 вересня 1991р Відомості Верховної Ради України . - 1991. - № 49. - Ст. 683.

 3. Пилипенко П.Д. Трудове право України. Академічний курс: Підручник . - К., 2005.

 4. Акопова Е.М. Локальное правовое регулирование труда на предприятиях // Правоведение . - 1989. - № 2. - С. 28-32.

 5. Иванов С.А. Трудовое право переходного периода: новые источники // Государство и право. - 1996. - № 1. - С.43-52.

 6. Антонова Л.И. Локальное правовое регулирование. - Л.: ЛГУ., 1985.

 7. Кондратьев Р.И. Сочетание централизованного и локального регулирования трудовых отношений. - Львов, 1977.

 8. Самигулин В.К. Локальные нормы и их виды // Правоведение.-1976.-№ 2.

 9. Венедиктов В.С. Про концепцію нового трудового кодексу України // Право України.-1992.-№ 8.

 10. Коляда Т.А. Поняття диференціації правового регулювання праці //Право і безпека. - 2003 .- № 2 .- С. 93-97.

 11. Коляда Т.А. Основні критерії диференціації регулювання праці за трудовим законодавством // Право і безпека. - 2003. - № 4. - С. 125-130.

 12. Коляда Т.А. Об’єктивна обумовленість необхідності диференціації правового регулювання праці // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. - 2003. - № 2. - С. 236-243.Тема 3. Основні принципи трудового права

Поняття і значення основних принципів трудового права. Класифікація принципів трудового права. Принципи, що виражають політику держави в галузі правового регулювання ринку праці й ефективної зайнятості. Принципи, що визначають застосування умов праці. Принципи, що визначають охорону трудових прав працівників. Зміст і конкретизація основних принципів трудового права.


Контрольні запитання:


 1. Яке значення основних правових принципів і трудового права зокрема?

 2. Система основних принципів трудового права.

 3. Зміст і конкретизація основних принципів трудового права.

 4. Як співвідносяться між собою основні принципи трудового права з основними правами громадян?


Теми рефератів:


 1. Основні принципи міжнародно-правового регулювання праці.

 2. Основні принципи трудового права України.

 3. Принципи трудового права у законодавстві інших держав.Завдання:

 1. У яких статтях Конституції України закріплено прин­ципи правового регулювання праці? У яких статтях Конституції України закріплено прин­ципи трудового права?

 2. У яких інших нормативно-правових актах закріплено принципи трудового права?

 3. Дайте відповідь на запитання: чи можна вважати іден­тичними принципи права, керівні ідеї та основні суб'єктив­ні права і обов'язки.

 4. Назвіть види принципів трудового права, у чому їхня відмінність.

 5. Назвіть норми, що є гарантіями в забезпеченні дотри­мання принципів трудового права.


Рекомендована література:

 1. Конституція України //Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.

 2. Кодекс законів про працю України //Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами /Відп. ред. В. М. Вакуленко,

О.П. Товстенко. — К.: Юрінком Інтер, 1997.—1040 с.

 1. Закон України «Про зайнятість населення» // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 14. Ст. 170

 2. Закон України «Про колективні договори і угоди» від 1 липня 1993 р. //Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 36.
  Бару М. Правове регулювання трудових відносин: закон, мораль, справедливість //Право України. — 1998. — № 2. — С. 66.

 3. Гаврилюк О. Сучасне втілення принципів трудово­го права // Право України. — 2001. — № 9. — С.56-58.

 4. Жернаков В.В. Поняття примусової праці за зако­нодавством України //Право України. — 1997. — № 10.

 5. Жернаков В. Свобода праці як принцип сучасного трудового права // Право України. — 1999. — № 3. — С.34.

 6. Жернаков В. Реализация принципа свободы труда и запрета принудительного труда в законодательстве Украи­ны // Предпринимательство, хозяйство и право. — 2000. — №10. — С.63-66.

 7. Кондратьєв Р., Гернего О. Принципи права та їх роль у регулюванні суспільних відносин. //Право України. — 2000. — № 2. — С. 43.

 8. Маврин С. П. Принципы трудового права в условиях рыночной экономики //Правоведение. — 1992. — № 2. — С. 33.

 9. Ярошенко О. Щодо дискримінації в реалізації права на працю // Право України. — 2000. — № 7.— С. 53-55.Тема 4. Суб'єкти трудового права

Поняття і класифікація суб'єктів трудового права. Правовий статус суб'єктів, його види і зміст: трудова праводієздатність, суб'єктивні права і юридичні обов'язки, гарантії прав і обов'язків, відповідальність суб'єктів трудового права.

Громадяни (працівники) як суб'єкти трудового права. Підприємства, установи, організації і фізичні особи як суб'єкти трудового права.

Власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган як суб'єкт трудового права.

Адміністрація державних і комунальних підприємств як суб'єкт трудового права.

Трудовий колектив як суб'єкт трудового права. Основні функції та повноваження трудового колективу. Загальна характеристика законодавства про трудові колективи.

Профспілки як суб'єкти трудового права. Правовий статус профспілок. Участь профспілок у встановленні умов праці, у застосуванні норм трудового права, у нагляді й контролі за додержанням трудового законодавства, у вирішенні трудових спорів.
Контрольні запитання:


 1. Поняття суб’єктів трудового права.

 2. Розкрийте зміст правового статусу громадянина ( працівника) як суб’єкта трудового права.

 3. Чи є безробітний суб’єктом трудового права?

 4. Які види суб’єктів трудового права ви знаєте?

 5. Охарактеризуйте правове становище роботодавця як суб’єкта трудового права згідно із законодавством України.

 6. Чи є, на ваш погляд, органи управління організації суб’єктами трудового права?

 7. Компетенція загальних зборів (конференції) трудового колективу.

 8. Чим гарантована діяльність професійних спілок?


Теми рефератів:

 1. Як розвиватиметься право, пов’язане з участю працівників в управлінні організацією?

 2. Проблеми правового регулювання трудових відносин працюючих власників.

 3. Тенденції розмежування прав трудових колективів і профспілок в організації як суб’єктів трудового права.


Завдання:
1. Неповнолітній Дуплій, якому тільки виповнилося 16 років, звернувся до директора заводу з проханням прийняти його на роботу. Директор відповів, що зможе його прийняти лише при наявності паспорта. Через деякий час Дуплій, отримавши паспорт, знову звернувся із проханням про своє працевлаштування, але директор запропонував йому принести письмовий дозвіл батьків.

Дайте пояснення щодо правомірності дій директора заводу.


2. Громадянин Росії Верич звернувся до дирекції супермаркету «Рост» з проханням взяти його на посаду продавця. Адміністрація відмовила йому у прийнятті на роботу, пославшись на те, що Верич є громадянином Росії, а не України, а іноземці на роботу в торгівлю не приймаються.

Чи правильна позиція дирекції?


3. Слюсар Охрименко влаштувався на роботу до ХТЗ. Через деякий час він вирішив вступити до профспілкової організації і довідався, що на заводі діють одночасно дві профспілкові організації. Охрименко звернувся до юрисконсульта заводу з такими питаннями: Чи може він бути членом двох профспілок одночасно? Чи обидні профспілки будуть захищати його права? Дайте відповіді на ці запитання.
4. Інженер Антонов був звільнений у зв’язку з невідповідністю обійманій посаді. Вважаючи звільнення неправомірним, Антонов звернувся до районного суду з позовом до директора підприємства про поновлення його на роботі та стягнення заробітної плати за вимушений прогул.

Районний суддя відмовив у прийнятті такої заяви, зазначивши, що відповідачем по справі може бути юридична особа - завод, а не директор. Директор може виступати у справі як третя особа.

Антонов звернувся до апеляційного суду зі скаргою, пославшись на те, що відповідно до ст. 21КЗпП України другою стороною трудового договору виступає роботодавець або уповноважений ним орган, а не підприємство.

Яку відповідь отримає Антонов в обласному суді?


5. Ярошенко працював водієм у фізичної особи Малюченка протягом 3 років. По закінченні роботи Ярошенко звернувся до Малюченка з проханням внести у трудову книжку запис про його роботу.

Йому було відмовлено. Поясність Ярошенку його права з цього приводу. Хто має зробити запис у трудовій книжці? Чи необхідно такий запис візувати? Де саме?Рекомендована література:


 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України .- 1996.-№ 30.-Ст.141.

 2. Кодекс законів про працю // Законодавство України про працю: збірник нормативно-правових актів .- Харків: Одіссей, 2004.-848с.

 3. Господарський кодекс України від 16 січня 2003року // Офіційний вісник України .- 2003.- № 11.-Ст 462.

 4. Закон України «Про державну службу» // Відомості Верховної Ради України .-1993.- № 52.-Ст. 490.

 5. Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» // Відомості Верховної Ради України .- 1999.-№ 45.- Ст. 379.

 6. Закон України «Про організації роботодавців» від 24 травня 2001 року // Відомості верховної Ради України .-2001.- № 32.-Ст. 171.

 7. Гаращенко Л. Правові проблеми регулювання трудових відносин на підприємствах недержавних форм власності // Право України .- 1998.-№ 6.

 8. Зуб І. Правове положення працівника в умовах переходу до ринкової економіки // Радянське право .- 1991.-№ 7.

 9. Заржицький О., Миргородський Д. Особливості правового становища осіб, які працюють у громадян за трудовим договором // Право України .-1996.-№ 10.

 10. Прокопенко В. Власник і уповноважений ним орган як суб’єкти трудового права // Право України .-1994.-№ 10.

 11. Пилипенко Д. Ознаки трудової правосуб’єктності працівників у трудових правовідносинах // Право України .- 1999.- № 12.

 12. Реус О. Вікові межі працездатності неповнолітніх : адаптація українського законодавства до міжнародних угод // Право України .- 19998.- № 5.

 13. Сільченко С. Трудові правовідносини з молодими спеціалістами // Право України .- 1998.- № 9.

 14. Середа О. Обов’язки роботодавця та правові наслідки їх невиконання // Право України .- 2002.- №3.

 15. Ярошенко О. Правове регулювання праці іноземців в Україні // Право України .- 1998.- № 11.

 16. Ярошенко О. До питання трудової правосуб’єктності працівників // Право України .- 1999.- № 3.

 17. Ярошенко О. Щодо основних прав та обов’язків роботодавців // Право України .- 2000.-№ 4.

 18. Гетьманцева Н.Д. Трудовий колектив як суб’єкт локального правового регулювання. Збірник наукових праць юридичного факультету. Вип.1.-Чернівці, 1995.

 19. Прокопенко В.І. Комітет профспілки: права і обов’язки .- К.: Політвидав України, 1975.

 20. Прокопенко В.І. Власник і уповноважений ним орган як суб’єкт трудового права // Право України. - 1994.- № 10.


Тема 5. Колективний договір

Поняття колективного договору. Сторони колективного договору. Сфера укладання колективного договору.

Порядок укладання колективного договору. Зміст колективного договору. Взаємні права й обов'язки сторін щодо врегулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин.

Колективні переговори. Порядок вирішення розбіжностей, що виникають під час ведення колективних переговорів. Строк чинності колективного договору.

Реалізація колективного договору і контроль за його виконанням. Відповідальність за порушення колективного договору.
Контрольні запитання:


 1. Назвіть сторони колективно-договірних відносин.

 2. Поняття колективного договору і угоди.

 3. Хто може бути ініціатором укладення колективного договору?

 4. Сторони колективного договору.

 5. Чи включаються у сферу колективного договору особи, які працюють в організації за цивільно-правовими договорами?


Теми рефератів:


 1. Міжнародно-правове регулювання колективно-договірних відносин.

 2. Напрями вдосконалення колективно-договірного регулювання праці.

 3. Процедура ведення колективних переговорів.

 4. Відповідальність сторін соціального партнерства.

 5. Представницькі органи роботодавця.


Завдання:


 1. На підприємстві проводилась профспілкова звітно-виборча конференція. Голова профкому запропонував директору заводу на цій конференції обговорити і прийняти колективний договір, що й було зроблено.

Чи може вважатися профспілкова конференція конференцією трудового колективу? 1. Поступивши на роботу, Малишко ознайомилась з колективним договором, в якому зазначалося таке: «Батьки, які мають дітей, що йдуть до першого класу в школу, мають право на додаткову оплачувану відпустку протягом одного тижня, починаючи з першого вересня».

Малишко мала доньку, яка йшла саме в цьому році до першого класу. 31 серпня вона звернулася до адміністрації з вимогою надати їй додаткову оплачувану відпустку. Адміністрація їй відмовила в цьому, посилаючись на те, що Малишко ще не вступила до профспілкової організації.

На кого поширюється колективний договір?

Який порядок контролю за виконанням колективних договорів?


 1. Житель м. Харкова звернувся до юридичної консультації із запитанням, чи потрібно укладати колективний договір у фермерському господарстві, де працюють лише п’ять найманих працівників? Дайте письмову відповідь.
 1. Через невиконання адміністрацією заводу своїх зобов’язань з ремонту вентиляції робітник Михайлов захворів на бронхіальну астму і не виходив на роботу через загострення хвороби протягом 2 місяців.

Чи передбачена законом відповідальність при невиконанні зобов’язань за колективним договором? Яка?

Які види відповідальності можуть мати місце в даному випадку?
 1. Колективним договором Харківської національної фармацевтичної академії було передбачено положення про неможливість звільнення з ініціативи роботодавця працюючих в академії жінок, які мають більше 4 дітей.

Чи не суперечить таке положення колективного договору закону?
Рекомендована література:
1. Конституція України// Відомості Верховної Ради України. - 1996.- № 30.- Ст. 141.

 1. Закон України «Про колективні договори і угоди» від 1 липня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України .- 1993.- № 36.

 2. Положення про порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних договорів: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р.-№ 225 // ЗП України .-1994.- № 8.- Ст.. 193.

 3. Лосиця І. Колективний договір в нових умовах господарювання // Право України .- 1997.-№ 5.

 4. Татарников А. Реколмендации по заключению коллективных договоров на предприятии .-М., 1992.

 5. Архипова А. Коллективный договор и профком .- М.,1988.

 6. Бару М.Й. Колективний договір на сучасному етапі // Радянське право.- 1985.- № 12.

 7. Силин А. Содержание коллективных договоров и соглашений // Профсоюзы и экономика .-1996.-№ 3.


  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка