Тема поняття, предмет, метод та система адміністративного права. Адміністративно-правові норми та адміністративно-правові відносини поняття адміністративного права та його місце в правовій системі УкраїниСкачати 164.96 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір164.96 Kb.
#17000
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1

ВСТУП ДО АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА. СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА.

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, МЕТОД ТА СИСТЕМА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ НОРМИ ТА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ


 1. Поняття адміністративного права та його місце в правовій системі України.

 2. Предмет і система адміністративного права.

 3. Метод адміністративного права і його особливості.

 4. Співвідношення адміністративного права і адміністративного законодавства.

 5. Поняття, структура, види та характерні риси адміністративно-правових норм.

 6. Дія адміністративно-правових норм в часі, в просторі, за колом осіб.

 7. Джерела адміністративного права. Поняття адміністративного договору.

 8. Поняття і види адміністративно-правових відносин.

Питання для самоконтролю знань студентів:

 1. Загальне поняття управління.

 2. Соціальне управління та його сутнісні характеристики.

 3. Види та завдання державного управління на сучасному етапі розвитку суспільства.

 4. Характеристика компонентів системи державного управління та їх особливості.

 5. Організаційні принципи побудови апарату державного управління.

 6. Розкрити суть понять: "об’єкт управління", "суб’єкт управління", "управлінський процес", "управлінська взаємодія", "управлінські відносини", "мета управління", "функції управління", "принципи управління", "система управління", "механізм управління".

Теми рефератів:

 • Співвідношення державного управління і державної виконавчої влади.

 • Соціальне призначення адміністративного права.

 • Предмет та норми адміністративного права.

Індивідуальні завдання:

Завдання 1. Охарактеризуйте роль адміністративного права в реалізації виконавчої влади (управління) і місцевого самоврядування.

Завдання 2. Підібрати та записати по два приклади джерел адміністративного права таких форм: кодекс, закон, указ, постанова, розпорядження, статут, наказ, інструкція, правила. Зазначити, які державні органи мають право видавати акти у цих формах.

Завдання 3. Визначити місце адміністративного права в правовій системі України; показати взаємозв’язок.

Завдання 4. Проаналізуйте й вкажіть, як співвідносяться поняття адміністративного права та адміністративного законодавства.

Завдання 5. Використовуючи юридичні та інші енциклопедії надати тлумачення понять „система" „управлінська система", „соціальна система". Які відмінності?ТЕМА 2. СУБ‘ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТА КОЛЕКТИВНИХ СУБ’ЄКТІВ.

 1. Поняття і ознаки суб‘єкта адміністративного права.

 2. Адміністративно-правовий статус громадян України: поняття і складові.

 3. Адміністративно-правовий статус іноземців, осіб без громадянства.

 4. Адміністративно-правовий статус біженців.

 5. Поняття і види колективних суб’єктів адміністративного права.

 6. Адміністративно-правовий статус органів державної виконавчої влади.

 7. Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування.

 8. Адміністративно-правовий статус об’єднань громадян. Особливості адміністративно-правового статусу релігійних організацій.

 9. Поняття, види і особливості адміністративно-правового статусу підприємств і установ.

Питання для самоконтролю знань студентів:

 1. Виникнення, зміст, особливості адміністративно-правових відносин. Поняття суб’єкта і об’єкта регулювання адміністративно-правових відносин.

 2. Характеристика суб’єктів адміністративно-правових відносин, їх дієздатність і правоздатність.

 3. Адміністративно-правовий статус іноземних громадян і осіб без громадянства.

 4. Адміністративно - правові гарантії прав і свобод громадян.

 5. Органи виконавчої влади як суб'єкти адміністративного права

 6. Органи державного управління, як різновид державних органів. Правове положення державного органу. Зміст адміністративного статусу органа виконавчої влади.

 7. Адміністративно-правовий статус Президента України і Адміністрації Президента України.

 8. Адміністративно-правовий статус уряду України.

 9. Адміністративно-правовий статус органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим.

 10. Адміністративно-правовий статус центральних органів виконавчої влади та урядових органів.

 11. Місцеві органи виконавчої влади.

 12. Основи адміністративно-правового статусу державних службовців. Права і обов'язки державного службовця. Відповідальність державних службовців.

 13. Підприємства і установи як суб'єкти адміністративного права

 14. Громадські організації (об'єднання) як суб'єкти адміністративного права

Теми рефератів:

 • Громадяни як суб'єкти адміністративного права

 • Конституційне повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в суспільстві на сучасному етапі докорінного реформування держави.

 • Органи місцевого самоврядування та інші юридичні і фізичні особи як суб'єкти адміністративного права.

Індивідуальні завдання:

Завдання 1. Користуючись Конституцією України визначити місце та повноваження Президента України в системі виконавчої влади.

Завдання 2. Представити структурно систему виконавчих органів Автономної Республіки Крим та визначити особливості організації роботи РМ АРК.

Завдання 3. Визначити адміністративно-правове регулювання порядку проходження державної служби та види державних службовців.

Завдання 4. Порівняєте адміністративно-правовий статус громадян України і іноземців.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА.

ТЕМА 1. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ: ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ І ФУНКЦІЇ. МЕТОДИ, ФОРМИ І ПРАВОВІ АКТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ.

 1. Поняття і сутність державного управління.

 2. Принципи державного управління.

 3. Функції державного управління.

 4. Суб’єкти і рівні державного управління.

 5. Поняття і види форм державного управління.

 6. Поняття актів державного управління і їх ознаки.

 7. Класифікація актів державного управління.

 8. Поняття, ознаки і види адміністративних договорів.

 9. Поняття і ознаки методів державного управління.

 10. Види методів державного управління.Питання для самоконтролю знань студентів:

 1. Поняття, суть форм управлінської діяльності і методів державного управління.

 2. Співвідношення форм і методів виконавчої влади. Правові та неправові форми.

 3. Поняття засобів державного управління. Співвідношення засобів державного управління та управлінського впливу.

 4. Класифікація засобів державного управління. Засоби переконання, примусу та заохочення.

 5. Поняття, особливості та види адміністративного примусу (попереджувальні заходи, запобіжні заходи та заходи стягнення).

7. Поняття актів державного управління (правовий та управлінський). Основні ознаки та вимоги до правових актів державного управління.

8.Класифікація актів державного управління (по юридичним властивостям, по території дії, по характеру компетенції органів, що видають акти тощо). Вимоги до правових актів державного управління.Теми рефератів:

 • Переконання та його види.

 • Призначення правових актів та розмежування актів державного управління від законів, судових, прокурорських, громадянсько-правових актів, службових документів.

 • Адміністративний примус, як вид державного примусу

Індивідуальні завдання:

Завдання 1. Визначити призначення правових актів та розмежування актів державного управління від законів, судових, прокурорських, громадянсько-правових актів, службових документів.

Завдання 2. Порівняйте і вкажіть відмінності методу адміністративно-правового регулювання суспільних відносин від адміністративно-правового методу (методу управління).

Завдання 3. Зробіть адміністративно-правову характеристику видів форм управлінської діяльності.

Завдання 4. Порівняєте правові і неправові форми державного управління.

Завдання 5. Охарактеризуйте співвідношення форми управління і функції управління.

ТЕМА 2. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ ПРИМУС

 1. Поняття, сутність і види адміністративно-правового примусу.

 2. Заходи адміністративного запобігання

 3. Заходи адміністративного припинення

 4. Характеристика деяких заходів адміністративного примусу:

  1. адміністративне затримання;

  2. адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі;

в. примусове лікування.

Питання для самоконтролю знань студентів:

 1. Переконання та примус, як методи адміністративно-правового впливу. Заходи адміністративного примусу, що застосовуються органами виконавчої влади та їх характеристика.

 2. Поняття адміністративного примусу та його відзнаки від інших видів державного примусу. Види заходів адміністративного примусу.

 3. Адміністративно-запобіжні заходи. Поняття, сутність, мета, підстави та порядок застосування адміністративно-запобіжних заходів.

 4. Адміністративно-технічні засоби. Адміністративно-санітарні заходи. Адміністративно-ветеринарні та інші запобіжні заходи.

 5. Спеціальні запобіжні заходи.

 6. Заходи адміністративного припинення (адміністративне затримання, вилучення речей та документів тощо).

Теми рефератів:

 • Поняття адміністративного примусу та його відзнаки від інших видів державного примусу.

 • Додержання законності при накладення адміністративних стягнень в справах про адміністративні правопорушення.

Індивідуальні завдання:

Завдання 1. Порівняйте і охарактеризуйте переконання і примус в державному управлінні.

Завдання 2. Проаналізувати правовий режим різних видів адміністративного примусу.

Завдання 3. Користуючись статтями 254-258 КпАП скласти зміст протоколу про адміністративне правопорушення.

Завдання 4. Порівняйте і вкажіть відмінності видів адміністративного примусу.

ТЕМА 3. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА АДМІНІСТРАТИВНІ СТЯГНЕННЯ

 1. Поняття і загальні риси адміністративної відповідальності.

 2. Поняття і ознаки адміністративного проступку.

 3. Склад адміністративного проступку.

 4. Особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб.

 5. Поняття і цілі адміністративного стягнення.

 6. Система і види адміністративних стягнень.

 7. Система адміністративно-господарських санкцій, що накладаються на суб’єктів господарювання.

 8. Порядок накладення адміністративного стягнення.


Питання для самоконтролю знань студентів:
1Адміністративне правопорушення та його юридичний склад:

 • Об’єкт правопорушення. Об’єктивна сторона. Основні і факультативні ознаки об'єктивної сторони адміністративного правопорушення.

 • Суб’єкт адміністративного правопорушення.

 • Суб’єктивна сторона адміністративного правопорушення.

2Адміністративна відповідальність і її відмінність від інших видів юридичної відповідальності.

3Поняття та види адміністративного стягнення.Теми рефератів:

 • Накладення адміністративних стягнень при вчиненні кількох адміністративних правопорушень.

 • Додержання законності при застосуванні заходів адміністративного примусу компетентними органами.

Індивідуальні завдання:

Завдання 3. Користуючись статтями 254-258 КпАП скласти зміст протоколу про адміністративне правопорушення.

Завдання 4. Порівняйте і вкажіть відмінності видів адміністративного примусу.

ТЕМА 4. АМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ РЕЖИМИ.


 1. Поняття, особливості і види адміністративно-правових режимів.

 2. Поняття і види надзвичайних режимів: режим надзвичайного стану, режим надзвичайної екологічної ситуації і воєнний стан.

 3. Режим державної таємниці.

Питання для самоконтролю знань студентів:

 1. Поняття, особливості і види адміністративно-правових режимів.

 2. Поняття і види надзвичайних режимів:

  1. режим надзвичайного стану;

  2. режим надзвичайної екологічної ситуації;

  3. воєнний стан.

3.Режим державної таємниці.

Індивідуальні завдання.

Завдання 1. Охарактеризуйте співвідношення форми управління і функції управління.

Завдання 2. Порівняйте і вкажіть відмінності актів управління від інших юридичних актів і управлінських рішень.

Завдання 3. Порівняйте і охарактеризуйте методи субординації і координації в державному управлінні.

Завдання 4. Порівняйте і вкажіть особливості адміністративно-правового договору разом з цивільно-правовим договором.

ТЕМА 5. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОСТУПКИ.

 1. Поняття і загальна характеристика провадження у справах про адміністративні проступки.

 2. Поняття доказів в провадженні у справах про адміністративні проступки.

 3. Класифікація суб’єктів провадження у справах про адміністративні проступки.

 4. Стадії провадження у справах про адміністративні проступки.

 5. Оскарження і опротестування постанови по справі про адміністративний проступок.


Питання для самоконтролю знань студентів:

 1. Поняття і загальні риси адміністративного процесу.

 2. Особливості адміністративно-процесуальних норм і правовідносин.

 3. Принципи адміністративного процесу.

 4. Структура адміністративного процесу.

 5. Стадії адміністративних проваджень.Індивідуальні завдання.

Ситуаційне завдання

Громадянин Кононенко Віктор Анатолійович, уродженець м. Миколаєва (3.07.1990 р.) студент Миколаївського Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова, в м. Миколаїв, на вул. Радянській розпивав алкогольне пиво. На законну вимогу міліціонерів патрульної служби міліції припинити протиправну поведінку та пройти з ними для складання протоколу про адміністративне правопорушення не зреагував, а навпаки виявив їм злісну непокору та намагався втекти. Складіть від імені міліціонера патрульної служби міліції сержанта міліції Сироденка В.М. протокол про адміністративне правопорушення. Прийміть від імені судді постанову про притягнення громадянина Кононенка В.А. до адміністративної відповідальності.ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА.
ТЕМА1. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕЖИМУ ЗАКОННОСТІ І ДИСЦИПЛІНИ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ.

 1. Поняття режиму законності і дисципліни в державному управління.

 2. Поняття, види і принципи контролю у сфері державного управління.

 3. Поняття і види адміністративного нагляду.

 4. Звернення громадян як засіб забезпечення законності в державному управління.


Питання для самоконтролю знань студентів:

 1. Судові органи, нотаріат, адвокатура, органи РАГСу.

 2. Поняття, задачі, правове забезпечення органів управління в галузі закордонних справ.

 3. Дипломатичні представництва його склад і функції. Особливості правового положення дипломатичних представництв та консульств України за кордоном.

Теми рефератів:

 • Правова основа органів управління державною безпекою в Україні.

 • Поняття військового обов'язку та альтернативної служби.

 • Державне керівництво адвокатурою.

 • Організація управління судовими установами, нотаріальними органами, органами реєстрації актів громадянського стану, юридичною службою, підприємств, установ та організацій.

 • Система і структура органів управління в галузі закордонних справ форми та засоби їхньої діяльності.

Індивідуальні завдання:

Завдання 1. Надати адміністративно-правову характеристику дипломатичних та консульських представництв України.

Завдання 2. На основі діючого законодавства зробить аналіз адміністративно-правового регулювання в'їзду в Україну і виїзду з України.
ТЕМА 2. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ.

 1. Організаційно-правові засади управління в сферах національної безпеки і оборони.

 2. Суб’єкти державного управління в сфері національної безпеки.

 3. Повноваження суб’єктів державного управління в сфері оборони.

 4. Правовий статус Збройних Сил України.

 5. Загальний військовий обов’язок і військова служба.


Питання для самоконтролю знань студентів:

 1. Охорона державного кордону та Прикордонні війська.

 2. Невійськова (альтернативна) служба, як особливий вид державної служби.

 3. Компетенція Ради Національної Безпеки і Оборони України.

 4. Поняття юстиції та її задачі. Правова основа діяльності органів управління у сфері юстиції. Система і структура органів управління юстицією.

Індивідуальні завдання:

Завдання 2. Проаналізуйте основні завдання і функції Прикордонних військ України. Дайте характеристику наступним поняттям: "охорона державного кордону", "забезпечення встановленого режиму державного кордону", "прикордонний режим".

ТЕМА 3. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ОСВІТИ І НАУКИ


 1. Загальна характеристика освіти як об'єкта адміністративно-право­вого регулювання.

 2. Суб'єкти адміністративно-правового регулювання у сфері освіти.

 3. Основні напрями державного регулювання у сфері освіти.

Державний контроль у сфері освіти.

Питання для самоконтролю знань студентів:

 1. Система суб’єктів державного управління соціально-культурною сферою.

 2. Поняття, мета, принципи і правова основа освіти в Україні. Поняття, мета освіти, система органів управління освітою. Структура і системи освіти. Вища освіта. Ліцензування та акредитація навчальних закладів.

 3. Поняття, правова основа, задачі, система, компетенція органів управління наукою. Центральні та місцеві органи управління наукою.

 4. Поняття, правова основа, задачі, система, компетенція органів управління культурою.

 5. Поняття, правова основа, задачі, система, компетенція органів управління охороною здоров’я.

 6. Поняття, правова основа, задачі, система, компетенція органів управління справами молоді, фізичною культурою і спортом. Центральні та місцеві органи управління справами молоді, фізичною культурою і спортом.

 7. Поняття, правова основа, задачі, система, компетенція органів управління соціальним забезпеченням населення. Центральні та місцеві органи управління соціальним забезпеченням населення.

 8. Нормативно-правове забезпечення та державне регулювання у сфері трансплантації органів та тканин людини.

Теми рефератів:

 • Адміністративно-правовий статус суб’єктів державного управління соціально-культурною сферою.

 • Проблемні питання центральних та місцевих органів управління охороною здоров’я.

 • Державна політика реалізації конституційних прав громадян України в соціально-культурній сфері, в умовах розбудови правового незалежного демократичного суспільства.

Індивідуальні завдання:

Завдання 1. Схематично відобразити структуру сучасної освіти.

Завдання 2. Визначте структуру та повноваження Національної Академії наук України та державних галузевих академій наук.

Завдання 3. Обґрунтуйте проблеми та необхідність вдосконалення контролю за обігом лікарських засобів.

Завдання 4. Надайте обґрунтовані аргументи за та проти щодо необхідності обов’язкового медичного страхування в Україні.

ТЕМА 4. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ І ЗАХИСТУ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ


 1. Сутність державного управління економікою.

 2. Система органів державного управління в сфері економіки.

 3. Правові засади захисту економічної конкуренції.

 4. Система та повноваження органів державної влади щодо захисту економічної конкуренції.

 5. Державний контроль за концентрацією суб’єктів господарювання.

 6. Адміністративна відповідальність за порушення антимонопольного законодавства.

Питання для самоконтролю знань студентів:

 1. Зміст державного регулювання економіки.

 2. Суб’єкти адміністративно-правового регулювання у сфері економіки.

 3. Об'єкти державного управління у сфері економіки.

 4. Правові засади державного управління економікою.

 5. Законодавство в сфері державного регулювання економіки.

 6. Державний контроль і нагляд у сфері економіки.

 7. Поняття ринкової економіки.

 8. Сучасний менеджмент та маркетинг в сфері економіки.

 9. Інвестування економіки та приватизація.

 10. Загальна характеристика та види правопорушень у галузі підприємницької діяльності.

Теми рефератів:

 • Поняття – економіки як об’єкту адміністративно-правового регулювання.

 • Засоби адміністративно-правового впливу, які використовуються та застосовуються щодо суб'єктів підприємницької

 • Основні напрямки державного регулювання економіки.

 • Поняття спеціальних економічних зон.

Індивідуальні завдання:

Завдання 1. Проаналізувати статті 166-1, 166-2, 166-3, 166-4 КпАП, які стосуються правопорушень у сфері антимонопольного законодавства. Прокоментуйте їх санкції.

Завдання 2. Схематично відобразити структуру освіти (- дошкільну, - загальну середню, -позашкільну, - професійно-технічну, - вищу, - післядипломну освіту, а також аспірантуру, - докторантуру, - самоосвіту).

Завдання 3. Обґрунтуйте сучасну необхідність реструктуризації підприємств та інших суб’єктів господарювання. Відповідь доповнить прикладами.

Завдання 4. Охарактеризуйте розвиток в умовах ринкових відносин адміністративних та економічних методів управління
Каталог: sites -> bdpu.org -> elearning -> sgf -> political science and law -> ADMIN-PRAVO
political science and law -> Тема сутність інтеграції як складової частини міжнародних процесів інтеграція як невід’ємна ознака розвитку та функціонування людських спільнот: сутність та передумови
political science and law -> Питання до заліку з курсу „земельне право україни
political science and law -> Перелік запитань для підготовки до іспиту із Особливої частини кримінального права України
political science and law -> Тема поняття, предмет, завдання І система кримінального права
political science and law -> Положення про перспективи розвитку політичної влади в Україні. Політологія в системі наук про суспільство. Політичний режим як сукупність методів, форм політичного панування
political science and law -> Питання до заліку основні поняття, предмет та система курсу «Судові та правоохоронні органи»
ADMIN-PRAVO -> Питання до екзамену
political science and law -> Питання до іспиту
political science and law -> Тема Поняття та предмет юридичної деонтології (2 год.)

Скачати 164.96 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка