Тема поняття І сутність менеджменту: Ілюстративні матеріалиСкачати 84.85 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір84.85 Kb.
ТЕМА 1. Поняття і сутність менеджменту: Ілюстративні матеріали

Організація – це група людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення загальної мети або спільних цілей

Всі організації, як об'єкти управління незалежно від їх призначення, розмірів, правового статусу тощо мають такі загальні для них риси:

1) використовують чотири основні види ресурсів: людські, фінансові, фізичні (сировина, устаткування тощо) та інформаційні

2) мають структуру (сукупність підрозділів та зв'язків між ними, а також взаємовідносини між рівнями управління та функціональними сферами діяльності), яка надає їм цілісність й спроможність реалізувати своє призначення

3) є відкритими системами , тобто можуть існувати лише у взаємодії із зовнішнім середовищем. Ресурси, які організація використовує у своїй діяльності, вона забирає із зовнішнього середовища і водночас постачає у нього результати своєї діяльності

4) здійснюють горизонтальний і вертикальний розподіл праці. Розподіл загальної роботи в організації на її складові частини називається горизонтальним розподілом праці. Відокремлення діяльності з координації роботи підрозділів і окремих виконавців від безпосередньої діяльності з виготовлення продукції (послуг) називається вертикальним поділом праці

Рис. 1.1. Загальні риси організацій як об'єктів управління


Зовнішнє середовище – це сукупність факторів, які знаходяться поза межами організації, але так або інакше впливають на її діяльність.

Залежно від ступеня можливості організації впливати на такі фактори зовнішнє середовище організації поділяється на:

1) зовнішнє середовище непрямого впливу – це сукупність таких факторів зовнішнього середовища, на які організація не може впливати взагалі або має незначний вплив. Зовнішнє середовище непрямого впливу є частиною зовнішнього середовища загального для всіх організацій, складовими якого є: економічна, політична, правова, соціально-демографічна та міжнародна компоненти

2) зовнішнє середовище прямого впливу – це сукупність таких факторів зовнішнього середовища на які організація може певним чином впливати через встановлення відповідних комунікацій. Зовнішнє середовище прямого впливу – це частина зовнішнього середовища, яку утворює безпосереднє оточення організації: споживачі продукції (послуг) даної організації, її постачальники, конкуренти, організації інфраструктури, державні, регіональні та місцеві органи влади тощо

Внутрішнє середовище організації – це організаційна єдність всіх елементів і підсистем організації, а також взаємозв'язків між ними, які охоплюють діяльність організації і знаходяться під її безпосереднім контролем. Найчастіше в структурі внутрішнього середовища організації виділяють такі підсистеми: соціальну, виробничо-технічну, інформаційну, економічну, маркетингову тощо

Рис. 1.2. Зовнішнє і внутрішнє середовище організації

Таблиця 1.1.

Базові моделі організаціїПараметри оцінки моделі організації

Базові моделі організації


Механістична модель

Модель, орієнтована на людські ресурси

Системна модель

Модель організації як суспільного інституту

Концепція організації

 1. Закрита система

 2. Комбінація факторів виробництва

 3. Раціональна бюрократія

 1. Закрита система

 2. Колектив людей

 3. Розподіл праці

 4. Кооперація праці

 1. Відкрита система

 2. Організація як складова середовища

 3. Взаємозв'язок факторів зовнішнього і внутрішнього середовища

 1. Відкрита система

 2. Суспільний інститут

 3. Взаємозв'язок інтересів різних груп

Головна функція менеджменту

 1. Оперативне управління виробництвом, що дозволяє оптимізувати структуру виробничих факторів

 1. Організація і управління персоналом

 2. Управління внутрішніми процесами

 1. Стратегічний менеджмент

 2. Управління ресурсами, що надходять в організацію

 1. Стратегія обмеженої оптимізації

 2. Балансування інтересів груп

 3. Зміцнення позицій в суспільстві

Параметри ефективності

 1. Співвідношення виробленої продукції і витрачених ресурсів

 1. Використання людських ресурсів: продуктивність праці, моральний клімат, соціальний клімат

 1. Здатність отримувати необхідні ресурси із зовнішнього середовища

 2. Порівняння результатів роботи із стратегічними цілями

 1. Ступінь задоволення очікувань і потреб всіх груп інтересів

У широкому розумінні менеджмент – це одночасно:

система наукових знань

сукупність здобутих на практиці навичок та досвіду

наявність особливих особистих якостей менеджера (мистецтва управління)

Оптимальна комбінація зазначених складових менеджменту змінюється стосовно:

функції, яку виконує менеджер: • фінансовий менеджмент;

 • маркетинг;

 • управління персоналом;

 • еккаунтинг;

 • інноваційний менеджмент;

 • тощо.

рівні відповідальності менеджера:

 • стратегічне управління;

 • операційний менеджмент.

галузі (сфери), де працює менеджер:

 • банківський менеджмент;

 • аграрний менеджмент;

 • транспортний менеджмент тощо.

Рис. 1.3. Основні складові та сфери менеджментуВходи в організацію


Виходи з організаціїЗовнішнє середовище


 • інформаційні ресурси


 • фінансові ресурси


 • матеріальні ресурси


 • людські ресурси

Трансформаційний процесВнутрішнє середовище організації

 • Зовнішнє середовище


  • продукти


  • досягнення цілей
  • прибутки (збитки)


  • інші результатиРис. 1.4. Загальна системна модель організаціїМотивація

(мотивування виконавців щодо здійснення запланованих завдань і досягнення поставлених цілей)
Планування

(визначення цілей організації і розробка плану дій щодо їх досягнення)Організація

(розподіл завдань поміж підрозділами та окремими виконавцями і встановлення взаємодії між ними)
Контроль

(співставлення фактично досягнутих результатів із запланованими та внесення відповідних коректив)
Рис. 1.5. Цикл менеджменту

Рівні менеджменту


Сфери менеджменту


Інші сфери


Бухоблік


Маркетинг


Управління персоналом


Управління фінансами


Управління виробництвом


Нижчий


Середній


Вищий

Рис. 1.6. Співвідношення сфер і рівнів менеджменту

Формальні повноваження, що отримують менеджери в організації, визначають їх статус, який в свою чергу визначає характер міжособистих відносин даного менеджера з його начальниками, менеджерами рівного рангу та його підлеглими. Такі міжособисті відносини надають менеджеру можливість отримувати інформацію, яка йому необхідна для прийняття рішень. За цією логікою Г. Мінцберг визначив десять основних ролей (згрупованих у три категорії), які виконують менеджери в організації. Кожна роль передбачає здійснення певних видів діяльності, які у сукупності і забезпечують реалізацію чотирьох основних функцій управління

Десять ролей менеджерів


Категорія

Роль

Види діяльності

1. Міжособисті ролі

1.1. Головний керівник

Проведення церемонільних і символічних заходів, підписання юридичних документів

1.2. Лідер

Керівництво і мотивація підлеглих, навчання, консультування, комунікації з підлеглими

1.3. Пов'язуюча ланка

Підтримання інформаційних зв'язків як у середині організації, так і за її межами, листування, телефонні розмови, зустрічі

2. Інформаційні ролі

2.1. Той, хто приймає інформацію

Пошук і отримання інформації, перегляд періодичних видань, звітів, особисті контакти

2.2. Той, хто розподіляє інформацію

Передавання інформації іншими членами організації, звітів, телефонні дзвінки, контакти з підлеглими

2.3. Представник

Інформування зовнішніх суб'єктів, промови, звіти, записки

3. Ролі, пов'язані з прийняттям рішень

3.1. Підприємець

Ініціювання нових проектів, пошук нових ідей та їх реалізація

3.2. Той, хто усуває порушення

Врегулювання суперечок та інших проблем, розв'язання конфліктів поміж підлеглими, адаптація до змін у середовищі

3.3. Той, хто розподіляє ресурси

Рішення щодо виділення ресурсів, складання графіків, бюджетів, визначення пріоритетів

3.4. Той, хто проводить переговори

Участь у переговорах з профспілками щодо контрактів, оплати праці, закупівель, бюджетів, представництво інтересів свого підрозділу

Рис. 1.7. Роль менеджера в організації


Дослідження якостей, необхідних менеджеру, дозволяє виділити з-поміж них такі основні:

1) концептуальні здібності, тобто здатність усвідомлювати причинно-наслідкові зв'язки в організації, бачити, яким чином можна скоординувати діяльність окремих частин організації так, щоб досягти поставлених цілей найпродуктивнішим способом

2) здатність взаємодіяти з людьми, яка проявляється у тому, як менеджер налагоджує стосунки із своїми співробітниками, як їх мотивує, як сприяє їх діяльності й координує її, як він спілкується і розв'язує конфлікти

3) діагностичні здібності, тобто здатність ставити діагноз проблем організації, визначати їх симптоми та причини виникнення

4) аналітичні здібності, тобто здатність ідентифікувати ключові фактори тієї або іншої ситуації, визначати як вони взаємодіють і які з них вимагають найбільшої уваги

5) технічні здібності, тобто здатність кваліфіковано, професійно, із знанням справи виконувати роботу (технічні прийоми конкретної діяльності) на своєму робочому місці


Рис. 1.8. Якості, необхідні менеджеру

Сучасні зміни у середовищі функціонування організацій висувають нові вимоги до особистих якостей менеджера. Основними характеристиками перспективної моделі менеджера є:

1) менеджер - це глобальний стратег, спроможний планувати діяльність з урахуванням майбутнього розвитку середовища організації

2) здатність до адаптації, яка характеризується спроможністю визначати й реагувати на неочікувані зміни, своєчасно змінювати плани та характер дій відповідно до нових умов

3) спроможність використовувати сучасні методи і технології в процесі управління організацією

4) здатність приймати раціональні управлінські рішення в критичних ситуаціях

6) вміння працювати у складі команди (і як лідер команди, і як член команди)

5) здатність до творчої діяльності і, зокрема, до адаптації традиційних методів і підходів до нових умов

Рис. 1.9. Перспективна модель менеджера


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка