Тема податкове середовище підприємстваСкачати 193.44 Kb.
Дата конвертації17.04.2016
Розмір193.44 Kb.

Т ема 6. Податкове середовище підприємства


Тема 6. ПОДАТКОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ ПІДПРИЄМСТВА


ЗМІСТ

1. Загальна характеристика системи оподатковування підприємства в Україні.

2. Система податків в Україні.

3. Деякі податки, збори й відрахування. Методика розрахунку й віднесення їх на витрати і ціни.

4. Податок на додану вартість.

5. Податок на прибуток підприємства.

6. Нарахування і відрахування в пенсійний і соціальні фонди.

7. Податок на доходи фізичних осіб.


Ключові слова: ПОДАТКИ, ЗБОРИ, БАЗА ОПОДАТКУВАННЯ, СТАВКА ОПОДАТКУВАННЯ, ПОДАТОК НА ПРИБУТОК, ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ, АКЦИЗНИЙ ЗБІР, ЗБОРИ (ПОДАТКИ) В СОЦІАЛЬНІ ФОНДИ, ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ ОПОДАТКОВУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА В УКРАЇНІ


Податки є складовими елементами собівартості й ціни продукції.

Податок – це обов'язковий платіж, що стягується в бюджет із суб'єктів господарської діяльності й громадян. Сукупність податків, зборів, обов'язкових платежів і внесків у бюджети й державні цільові фонди складає податкову систему.Податки (відповідають на запитання «для чого?») встановлюються для утримання державних структур (законодавчої, виконавчої й судової влади), виконання ними державних функцій: управління, оборони, соціального й економічної й задоволення інших суспільних потреб.

Збори (відповідають на запитання «за що?») і встановлюються за використання суб'єктом господарювання певних ресурсів, які створюють йому доход.

Платежі (відповідають на запитання «на що?») призначаються на покриття певних витрат, які виникають при використанні ресурсів суб'єктом господарювання.

Внески (відповідають на запитання «від чого?») і визначаються як частка віл вартості майна суб'єкта господарювання при здійсненні окремих господарських операцій.

Система оподатковування суб'єктів господарювання базується на наступних принципах:

1) стимулювання науково-технічного прогресу, технологічного відновлення виробництва, виходу вітчизняного товаровиробника на світовий ринок високотехнологічної продукції;

2) стимулювання виробничої діяльності підприємств й інвестиційної активності – введення пільг на оподаткування прибутку (доходу), спрямованого на розвиток виробництва;

3) обов'язковості – затвердження норм оплати податків і зборів (обов'язкових платежів) на підставі достовірних даних про об'єкти оподатковування за звітний період, і встановлення відповідальності платників податків за порушення податкового законодавства;

4) рівнозначності й пропорційності – сплата податків юридичними особами здійснюється в певній частині від отриманого прибутку й забезпечується оплата рівних податків і зборів (обов'язкових платежів) на рівному прибутку й пропорційно більших податків і зборів (обов'язкових платежів) – на більші доходи;

5) рівності, недопущення яких-небудь проявів податкової дискримінації – забезпечення однакового підходу до суб'єктів господарювання (юридичним і фізичним особам, включаючи нерезидентів) при визначенні зобов’язань по сплаті податків і зборів (обов'язкових платежів);

6) соціальної справедливості – забезпечення соціальної підтримки малозабезпечених верств населення шляхом установлення економічно обґрунтованого неоподатковуваного мінімуму доходів громадян і застосування диференційованого й прогресивного оподаткування громадян, які одержують високі й надзвичайно високі доходи.

7) стабільності – забезпечення незмінності податків і зборів (обов'язкових платежів) і їхніх ставок, а також податкових пільг протягом бюджетного року;

8) економічної обґрунтованості – встановлення податків і зборів (обов'язкових платежів) на підставі показників розвитку національної економіки й фінансових можливостей з врахуванням необхідності досягнення збалансованості витрат бюджету з його доходами;

9) рівномірності стягнення – встановлення строків оплати податків і зборів (обов'язкових платежів), виходячи з необхідності забезпечення своєчасного надходження коштів у бюджет для фінансування витрат;

10) компетенції – встановлення й скасування податків і зборів (обов'язкових платежів), а також пільг їхнім платникам здійснюються відповідно до законодавства про оподатковування винятково законодавчою владою;

11) єдиного підходу – забезпечення єдиного підходу до розробки законів про податки з обов'язковим визначенням платника податку й збору (обов'язкового платежу), об'єкта оподатковування, джерела оплати податку й збору (обов'язкового платежу), податкового періоду, ставок податку й збору (обов'язкового платежу), строків і порядку сплати податку, підстав для одержання податкових пільг;

12) доступності – забезпечення прибутковості норм податкового законодавства для платників податків і зборів (обов'язкових платежів).

Класифікація податків, зборів і обов’язкових платежів до бюджету наведена на рис. 1.

Основну групу становлять прямі й непрямі податки. Прямі податки встановлюються безпосередньо на прибуток чи майно підприємства. Непрямі податки не залежать безпосередньо від доходів (прибутку) платника.

Залежно від органу, який стягує податок і розпоряджається ним, розрізняють державні і місцеві податки. Державні податки стягуються у відповідності з податковим законодавством і направляються в державний бюджет. До них відносять податок на прибуток, податок на додану вартість, мито тощо.

Місцеві податки стягуються місцевими органами влади і поступають в місцеві бюджети.

За їх використанням податки поділяються на загальні і спеціальні (цільові). Загальні податки знеособлюються при надходженні в бюджет, наприклад, податок на додану вартість, податок на прибуток. Спеціальні (цільові) податки мають строго визначене призначення. До спеціальних податків належать податки, що стягуються з певних груп платників. Наприклад, транспортний, курортний збір, плата за забруднення навколишнього середовища тощо. За своєю суттю цільовими податками є нарахування і відрахування від фонду оплати праці в пенсійний і соціальні фонди.


Рис. 1 – Класифікація податків, зборів і обов’язкових платежів

2. СИСТЕМА ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ


В Україні діють: загальнодержавні податки й збори (обов'язкові платежі); місцеві податки й збори (обов'язкові платежі).

До загальнодержавних податків і зборів (обов'язкових платежів) відносяться:

1) податок на додану вартість (ПДВ);

2) акцизний збір;

3) податок на прибуток підприємств;

4) податок на доходи фізичних осіб;

5) мито;


6) державний збір;

7) податок на нерухоме майно (нерухомість);

8) плата (податок) за землю.

9) рентні платежі);

10) податок на власників транспортних засобів й інших самохідних машин і механізмів;

11) податок на промисел;

12) збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;

13) збір за спеціальне використання природних ресурсів;

14) збір за забруднення навколишнього природного середовища;

15) збір на обов'язкове соціальне страхування;

16) збір на обов'язкове державне пенсійне страхування;

17) збір у державний Фонд сприяння зайнятості населення;

18) гербовий збір;

19) плата за торговельний патент на деякі види підприємницької діяльності.

Відповідно до вищевказаного закону до місцевих податків відносяться:

1) податок з реклами;

2) комунальний податок.

До місцевих зборів (обов'язкових платежів) належать:

1) готельний збір;

2) збір за паркування автотранспорту;

3) ринковий збір;

4) збір за видачу ордера на квартиру;

5) курортний збір;

6. Збір за участь у перегонах на іподромі.

7) збір за виграш на перегонах на іподромі;

8) збір з осіб, що приймають участь у грі на тоталізаторі на іподромі;

9) збір за право використання місцевої символіки;

10) збір за право проведення кіно- і телезйомок;

11) збір за проведення місцевого аукціону, конкурсного розпродажу й лотерей;

12) збір за проїзд через територію прикордонних областей автотранспорту, що направляється за кордон;

13) збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі й сфери послуг.


3. ДЕЯКІ ПОДАТКИ, ЗБОРИ Й ВІДРАХУВАННЯ. МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ Й ВІДНЕСЕННЯ ЇХ НА ВИТРАТИ І ЦІНИ


Розрахунок і стягнення податкових й інших платежів (зборів) здійснюється підприємством за ставками виходячи з бази оподатковування. У табл. 2 наведені ставки на основні податкові платежі.

Таблиця 2 –Види податкових платежів, зборів і обов'язкових відрахуваньВиди податків і відрахувань у спеціальні фонди

Об'єкт оподатковування або база відрахувань

Норматив відрахувань

Податок на прибуток підприємства

Прибуток підприємства

25 % щоквартально

Податок на додану вартість (ПДВ)

Обсяг реалізації продукції й послуг

20 % щоквартально

Акцизний збір

Обсяг реалізації продукції

Від виду товарів по списку КМУ

Плата за землю

Площа землекористування

За тарифом по кадастру землі

Збір у Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (за рахунок роботодавця)

Фактичні витрати на оплату праці

1,6 % щомісяця


Збір у Фонд соціального страхування за тимчасовою втратою працездатності

Фактичні витрати на оплату праці

2,2% щомісяця


Збір у Пенсійний фонд (за рахунок роботодавця)

Фактичні витрати на оплату праці

33,2 % щомісяця

Плата за спеціальне використання природних ресурсів

Види й обсяги використання природних ресурсів за лімітами

За лімітами

Комунальний податок

Сума неоподаткованого мінімуму заробітної плати

10 % щомісяця

Податок із власників транспортних засобів

Залежно від потужності двигуна й інших характеристик

Розмір ставки в грн.

Мито

Митна вартість або фізична одиниця товару, що переміщується через кордон

Розмір ставки в грн.

Збори за спеціальне використання природних ресурсів

За встановленими нормативами
Гербовий збір

Договори, векселі, установчі документи

Вартість товарів, робіт, послуг, термін дії


Методика розрахунку й включення до ціни продукції податкових платежів з акцизного збору.

Акцизний збір – це непрямий податок на деякі товари (продукцію), визначені законом як підакцизні, котрий включається в ціну цих товарів (продукції).

Об'єкт оподатковування акцизним збором:

а) обороти від реалізації вироблених на території України підакцизних товарів шляхом їхнього продажу або обміну, у т.ч. на давальницьких умовах;

б) обороти від реалізації вироблених на території України підакцизних товарів для власного споживання й промислової переробки;

в) митна вартість імпортованих підакцизних товарів. Оскільки акцизний збір є об'єктом обкладання ПДВ, кінцева ціна реалізації, що включає акцизний збір і ПДВ, обчислюється за формулою:де Такц , Тпдв - норма акцизного збору й норма ПДВ;

Цр - ціна реалізації, що включає суму ПДВ й акцизного збору.

Якщо є кінцева ціна реалізації, що включає суму акцизного збору й ПДВ, то для визначення суми акцизу спочатку необхідно виключити із цієї ціни суму ПДВ і тільки тоді використовувати ставку для визначення акцизного збору:
АК= (Цреаліз –ПДВ) ×Такц/100
АЗ=Цвільна×Такц/100
де АК – сума акцизного збору;

Цвільна – відпускна ціна, що включає лише акцизний збір і не включає ПДВ.

Перелік підакцизних товарів (табл. 3). Акцизний збір обчислюється в ЄВРО, по товарах (продукції), що вироблені і реалізуються в Україні, сплачується у валюті України за валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діє на перший день кварталу, у якому здійснюється реалізація товару (продукції), і залишається незмінним протягом кварталу.

Для визначення суми акцизного збору, насамперед, необхідно визначити оподаткований оборот. Ним є вартість реалізованих підакцизних товарів, що визначається виходячи з відпускних цін з сумою акцизного збору включно.


Таблиця 3 – Перелік (неповний) товарів (продукції), які підлягають оподаткуванню акцизним зборам відповідно до діючого законодавстваНайменування товару

1

Кава

2

Ікра осетрових (чорна ікра)

3

Шоколад з начинкою або без начинки

4

Пиво солодове

5

Вина ігристі, шампанське

6

Горілка, спиртові настойки

7

Тютюнові вироби: сигарети, цигарки; тютюн для паління; тютюнова сировина

8

Одяг з натуральної шкіри

9

Одяг з хутра норки, нутрії, песця або лисиці

10

Ювелірні вироби

11

Компакт-диски тощо.

Вільна відпускна ціна із врахуванням акцизного збору визначається за формулою:

де Цвільна – вільна відпускна ціна;С – собівартість виробництва;

П – прибуток;

Такц ставка акцизного збору в %.

4. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ1


Податок на додану вартість, ПДВ, – це непрямий податок на додану вартість, що нараховується на всіх стадіях виробництва й обігу і включається як надбавка до вільної ціни товару, робіт, послуг.

ПДВ застосовується більше як в 50 країнах. Першою в 1954 р. його застосувала Франція. Ставки ПДВ в країнах світу різні. Ставиться питання про уніфікацію ставки ПДВ в рамках Євросоюзу. За діючими правилами в міжнародній торгівлі ПДВ стягується за місцем використання (кінцевого споживання) товарів.Об'єкт оподаткування податком на додану вартість.

Операції із продажу товарів (робіт, послуг) на митній території України

Операції по ввезенню (пересиланню) товарів на митну територію України й одержанню робіт (послуг), що надаються нерезидентам для їх використання або споживання на митній території України

Операції по вивозу (пересиланню) товарів за межі митної території України й наданню послуг (виконанню робіт) для їхнього споживання за межами митної території УкраїниСтавка податку на додану вартість:


Нульова ставка20% по відношенню до об’єкту оподаткування або 1/6 по відношенню до ціни реалізації товару


Джерелом сплати цього податку, об’єктом оподаткування є вільна (регульована) ціна товару, що складається з витрат виробництва, прибутку, акцизів і визначається за формулою:
БОП=(С+П)+М+АК+Піншівільна

де С – собівартість ;П – прибуток;

М–- мито (з урахуванням митних зборів);

АК – акцизний збір;

Пінші – інші податки, що входять до ціни ;

Цвільна – вільна відпускна (регульована) ціна без ПДВ.

Для визначення суми податку на додану вартість застосовується формула:


ПДВ = БОП× ТПДВ /100%.
Обчислена за цією формулою сума ПДВ додається до вільної (регульованої) ціни, в результаті чого встановлюється ціна реалізації.
Цреаліз=Цвільна+ПДВ.
За методом нарахування сума ПДВ, що підлягає стягненню в бюджет, визначається, як:
ПДВ до сплати = ТПДВ×(Продажі–Закупки) або
ПДВ до сплати = ПЗ – ПК,
де ПЗ ­податкові зобов’язання, що нараховується при продажах товарів;

ПК – податковий кредит, що нараховується на закупках товарів і послуг. На цю суму платник податку має право зменшити податкові зобов’язання звітного періоду.

З наведеної формули видно, що ПДВ сплачується кінцевим споживачем товару.Податкові періоди.

Для платників податку, у яких обсяг операцій із продажу товарів (робіт, послуг), що оподатковуються, за попередній календарний рік перевищує 7 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю.

Платники податку, що мають обсяг операцій із продажу менший, як зазначений вище, можуть застосовувати за своїм вибором податковий період, що дорівнює календарному місяцю або кварталу.


 • ПДВ регулює споживання і зовнішньоекономічну діяльність.

Переваги ПДВ:

 • виступає фактором, що регулює розмір заробітної плати і прибутку в ціні товару;

 • стримує кризу надвиробництва і прискореного витиснення з ринку слабких виробників;

 • простий при нарахуванні і стягненні;

 • є нейтральним щодо платників, переміщенню товарів/ послуг і розташуванню ресурсів;

 • виступає механізмом взаємної перевірки виконання платниками податкових зобов’язань.

5. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА


Оподаткування прибутку підприємств здійснюється відповідно до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.1994 року №77/97 ВР зі змінами і доповненнями (дивись http//zakon1.rada.gov.ua).

Скорегований валовий доход визначається як загальна сума доходів платника податку на прибуток від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, так і за її межами, за винятком коштів або вартості майна, визначених Законом, як-наприклад:

 • суми акцизного збору та податку на додану вартість;

 • суми надмірно сплачених податків, зборів, що повертаються платнику податку з бюджету;

 • суми коштів або вартість майна, що надходять у вигляді прямих інвестицій або реінвестицій у корпоративні права;

 • суми одержаного платником податку емісійного доходу;

 • кошти або майно, що надходять у вигляді міжнародної технічної допомоги;

 • дивіденди, отримані від інших платників податку, що оподатковувалися за їх виплати.

Валові витрати виробництва та обігу – це сума будь-яких поточних витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах:

  1. здійснених як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які придбані (виготовлені) таким платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності);

  2. сплачених (нарахованих) протягом звітного періоду у зв’язку з підготовкою, організацією, виробництвом, продажем продукції, робіт (послуг), охороною праці.

6. НАРАХУВАННЯ І ВІДРАХУВАННЯ В ПЕНСІЙНИЙ І СОЦІАЛЬНІ ФОНДИ

Таблиця 1 – Ставки зборів і відрахувань від заробітної плати в пенсійний і соціальні фондиФонди

Нарахування на фонд оплати праці, %

Відрахування від заробітної плати, %

Пенсійний фонд

33,2

2,0

Фонд соц.. страхування на випадок безробіття

1,6

0,6

Фонд соц.. страхування на випадок безробіття для роботодавців, що використовують найманих працівників

2,2

0,6

Фонд соц.. страхування страху у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності

1,4

0,5 або 1,0

Разом:

38,4

4,27. ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ1Об’єкт оподаткування

Платники

Ставка
Фізичні особиСукупний доход

15%

Граничний розмір доходу, який дає право на одержання податкової соціальної пільги у 2009 р. становить 940 грн.

Сума соціальної податкової пільги дорівнює 302,5 грн./місяць.
Приклад.

Фонд оплати праці робітника становить 5 000 грн./місяць. Визначити суму зборів до пенсійного і соціального фондів і розмір отриманого працівником заробітку.

Сума зборів у пенсійний і соціальні фонди:

5 000×38,4/100=1 920 грн.

Іх нарахованої заробітної плати утримується:

5 000×0,042=210,00 грн.

Доходи:робітника становлять: 5 000,00 – 210,00=4 790, 00 грн

Податок на доходи:

4 790.00×0,15=718,50 грн

Сума заробітної плати до виплати працівнику:

4 790–718,50=4 071,50 грн
Сумарно збори, відрахування і податок на доходи становлять:

1 920+310+718,5 грн. = 2 948,5 грн. або 2948,5×100/4071,5=72%

Тобто, якщо підприємець хоче в два рази збільшити суму чистого заробітку робітника, він має збільшити більше як в 1,72 рази2 виплати до бюджету, що пов’язані із заробітною платою робітника.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ


 1. Дайте визначення системи оподаткування та охарактеризуйте її склад.

 2. Назвіть і охарактеризуйте принципи оподаткування.

 3. Охарактеризуйте систему оподаткування суб’єктів господарювання.

 4. Охарактеризуйте необхідність та значення оподаткування прибутку підприємств.

 5. За яким законом і за яким методом здійснюється оподаткування прибутку підприємств?

 6. Що таке скоригований і валовий доход?

 7. Що входить до валових витрат підприємства, котрі враховуються для обчислення оподаткованого прибутку?

 8. Як здійснюється оподаткування виплат дивідендів у системі оподаткування прибутку підприємств?

 9. Охарактеризуйте економічну сутність непрямих податків та механізм їх впливу на суб’єктів господарської діяльності.

 10. Назвіть платників, об’єкт оподаткування, терміни сплати до бюджету податку на додану вартість.

 11. Дайте характеристику сутності податкового кредиту, його формування та відшкодування суб’єктам підприємництва.

 12. Дайте характеристику податку «акцизний збір».

 13. Дайте характеристику податку «державне мито» та його впливу на суб’єктів господарської діяльності.

 14. Дайте характеристику відрахувань суб’єктів господарювання у державні соціальні фонди.

ТЕСТИ

1. Яке визначення найбільш повно характеризує поняття „податки”:

а) фіскальні інструменти держави;

б) обов’язкові примусові стягнення з юридичних і фізичних осіб;

в) обов’язків безвідплатний, безповоротний, безумовний, нецільовий платіж, що вноситься до бюджету відповідного рівня.

2. Зазначте на принципи оподаткування:

а) стабільність; б) гнучкість; в) рівність; г) стимулювання; д) всі перелічені.

3. До ресурсних платежів не відносяться:

а) плата за воду; б) плата за землю; в) збір за забруднення навколишнього середовища; г) збір з власників транспортних засобів.

4. Податкове зобов’язання з ПДВ – це ___________________________

5. Податковий кредит – це ____________________________________

5. Об’єкт оподаткування прибутку підприємства – це:

а) загальний прибуток від фінансово-інвестиційнрї діяльності;

б) валовий доход;

в) прибуток, що визначається шляхом зменшення скоригованого валового доходу на суму валових витрат та амортизаційних відрахувань.

6. Чому дорівнює розмір ставки на прибуток підприємств:

а) 30%; б) 20%; в) 25%; г) 15%; д) 13%.

7. Вкажіть на джерело сплати ресурсних платежів до бюджету:

а) прибуток; б) виручка від реалізації; в) собівартість продукції.

НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Задача 1. Собівартість підакцизного виробу становить 9 грн. Планова рентабельність 30%, ставка акцизного збору 4,5 грн., ПДВ 20%, торговельна націнка 20%. Визначте роздрібну ціну товару за наведеною нижче схемою. Зробити перевірку нарахування ПДВ.

Роздрібна ціна=

Ціна закупівлі =

Додана вартість №2 =

Податкові зобов’язання мінус податковий кредит

Вільна оптова ціна = Доданій вартості

ПДВ =

=податковому кредиту торгової точкиСобівартість =

Прибуток =

Торговельна націнка =

Задача 2. Здійснити відрахування від фонду оплати праці підприємства (640 000 грн.) до централізованих соціальних фондів (Пенсійного фонду, Фонду обов’язкового Державного страхування, Фонду сприяння зайнятості.

Задача 3. Визначте величину прибутку за минулий рік. Придбання устаткування 50 тис. грн. доход від реалізації продукції 12 214 грн. Орендні платежі 562 грн. Амортизація 872 грн. Вартість сировини й матеріалів 2 000 грн. Заробітна плата 2 000 грн. Збори в соціальні фонди 38,4%. Дивіденди, отримані від участі в простих акціях іншого підприємства 1 500 грн.

ЛІТЕРАТУРА


 1. Закон України «Про систему оподаткування» від 18.02.97. – http//zakon1.rada.gov.ua

 2. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» із змінами і доповненнями. – http//zakon1.rada.gov.ua

 3. Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 №168/97-ВР з наступними змінами і доповненнями. – http//zakon1.rada.gov.ua

 4. Иванов Ю.Б., Майбуров И.А. Системы налогообложения Украины и России: структура, проблемы, тенденции развития: Монография. – ИД «ИНЖЕК», 2009. – 520 с.

 5. Податкове законодавство України. – К.: Парламентське видавництво, 1998. – 183 с.

 6. Фінанси підприємств. Підручник за ред. проф. Поддєрьогіна. – К.:КНЕУ, 2008. –

С. 109 –  184.


1 Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04. 1997 р. № 168/97 – ВР (дивись http//zakon1.rada.gov.ua)

1 «Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 №889–IV (дивись http//zakon1.rada.gov.ua).

2 Не враховані інші платежі іі заробітної плати, що входять до собівартості продукції


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка