Тема. Педагогічні умови, що забезпечують ефективність виховного впливуСкачати 118.94 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір118.94 Kb.
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1

Тема. Педагогічні умови, що забезпечують ефективність виховного впливу.

План

1. Предмет і завдання курсу теорії та методики виховання.

2. Чинники, які впливають на розвиток особистості.

3. Принципи виховного процесу.


Чинники, які впливають на розвиток особистості: спадкові, матеріальні, колективні, сімейні, політичні тощо. Саморозвиток особистості. Принципи природовідповідності виховання, індивідуалізації, виховного процесу, різновіковості, спадковості, соціалізації, гуманізації та демократизації, наступності, родинно-шкільної гармонії, науковості,культуровідповідності. Соціальні умови формування особистості. Суб’єкт та об’єкт виховання. Методи педагогічного впливу на дітей молодшого шкільного віку,підлітків та юнаків. Методи виховання та умови, що впливають на результативність їх застосування.
Самостійна робота
1. Взаємозв’язок розвитку й виховання учнів.
Практична робота

1. Моделювання педагогічних умов (позитивні та негативні).


Рекомендована література:

  1. Педагогічна творчість : методологія, теорії, технології / [Андрущенко В. П., Сисоєва С. О., Гузій Н. В., Кинчук Н. В., Хомич В. Ф., Лазарєв М. О., Мільто Л. О., Вайнола Р. Х.] ; за ред. Сисоєвої С. О., Гузій Н. В. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2005. – 183 с.

  2. Бех І. Д. Концепція виховання особистості / Іван бех // Рад. шк.,1991. – № 5.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2

Тема. Форми і методи виховання.

План

1. Поняття «форм виховання» та «методів виховання».

2. Класифікація форм виховання.

3. Класифікація методів виховання.

4. Методики вивчення учня та учнівського колективу.
Соціальні умови формування особистості. Суб’єкт та об’єкт виховання. Методи педагогічного впливу на дітей молодшого шкільного віку,підлітків та юнаків. Методи виховання та умови, що впливають на результативність їх застосування. Зв’язок виховання з формуванням свідомості особистості. Взаємозв’язок свідомості особистості з чуттєвою (емоційною) сферою. Інтелектуальний розвиток людини. Організаційно-педагогічні форми, спрямовані на вдосконалення розумового виховання учнів і студентів. Діяльність школярів і студентської молоді, що має навчально-пізнавальний характер. Шляхи стимулювання мотивації навчання.

Самостійна робота

1. Методика вивчення учня. Методика вивчення класного колективу.


Практична робота
1. Демонстрування прикладів навчально-виховного процесу з поясненнями методик вивчення учня та учнівського колективів.
Рекомендована література:
1. Педагогічна творчість : методологія, теорії, технології / [Андрущенко В. П., Сисоєва С. О., Гузій Н. В., Кинчук Н. В., Хомич В. Ф., Лазарєв М. О., Мільто Л. О., Вайнола Р. Х.] ; за ред. Сисоєвої С. О., Гузій Н. В. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2005. – 183 с.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 3
Тема. Методи дискусійного характеру.
План
1. Класифікація дискусійних методів.

2. Методика проведення елементів методів дискусійного характеру в початкових класах.


Основні методи впливу на свідомість особистості. Бесіда, мета бесіди й основні вимоги до неї. Етапи бесіди та їх характеристика. Прийоми й методи логічно розгорнутого матеріалу: дедуктивний та індуктивний методи. Проблемний метод викладання матеріалу. Метод аналогій. Методи дискусійного характеру. Методика організації та проведення диспуту. Переконання як метод впливу. Вимоги до переконання. Метод переконання: сугестивний, навіювання, метод прикладу.


Самостійна робота
1. Колектив і методика його формування. Колективні творчі справи. Групові творчі справи.

Методика й технологія організації діяльності школярів. Умови підвищення виховного впливу. Колективна творча справа. Етапи розвитку колективної творчої справи. Основні напрями діяльності школярів. Дитячо-юнацькі організації та їх характеристика. Структура організаторської діяльності шкільного колективу. Діяльність дітей за інтересами. Різновиди групових і масових форм організації виховного процесу, їх функції та специфіка проведення. Розвиток внутрішньо колективних відносин як важливої умови формування морального досвіду школярів і студентів.Практична робота
1. Доведення доцільності використання елементів методів дискусійного характеру у початкових класах за підібраними педагогічними ситуаціями, запропонованими студентами.
Рекомендована література:

1. Ващенко Г. Виховний ідеал: Підруч. для педагогів, вихователів, молоді і батьків. — 3-тє вид. — Полтава: Полтав. вісн., 1994. — Т. 1. — 191с.

2. Карпенчук С. Г.Теорія і методика виховання. — К.: Вища шк., 1997.

3. Макаренко А. С. Методика виховної роботи. — К.: Рад. шк., 1990.

4. Виховання громадянина / Г. Р. Ігнатенко та ін. — К., 1997. — С. 148-164.

5. Іванов І. П. Виховувати колективістів // Пед. пошук. — К.: Рад. шк., 1988. — С. 336–406.

6. Бех І. Д. Концепція виховання особистості / Іван бех // Рад. шк.,1991. – № 5.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 4

Тема. Формування морального досвіду.
План

1. Загальна характеристика напрямів виховання.

2. Моральне виховання.

3. Вплив сім’ї, школи та громадськості на виховання особистості сучасного школяра.


Система морального виховання. Форми й методи морального впливу. Формування вольових якостей і фізичне загартування особистості. Засоби фізичного загартування. Взаємозв’язок між процесами формування свідомості, поведінки й діяльності.

Методи спілкування та формування позитивного досвіду суспільної поведінки. Методи привчання, тренування. Засоби, що сприяють укоріненню звички. Засоби, спрямовані на викорінення звички. Педагогічна вимога. Дисциплінованість як важлива якість особистості. Опосередковані вимоги (порада, прохання, довіра, схвалення тощо) та їх характеристика. Громадська думка як метод виховного впливу. Метод прогнозування. Створення виховуючих ситуацій.
Самостійна робота

1. Сім’я, школа, громадськість. Виховання почуттів, потреб, звичок, здібностей, характеру.Практична робота

1. Моделювання та аналіз педагогічних ситуацій щодо формування морального досвіду школярів.Рекомендована література:

1. Сметанський М. І. З орієнтацією на самовиховання // Пробл. освіти. — К., 2001. — Вип. 26. — С. 67–74.

2. Стан та проблеми виховної роботи / Є. М. Нейко, Ю. Л. Попович, М. А. Лучинський // Пробл. освіти.— К., 2001. — Вип. 26. — С. 92–96.

3. Сухомлинський В. О. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості // Вибр. тв.: У 5 т. — К., 1976. — Т. 1.

4. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання/ Вища школа: навч.посібник, Київ 2005. –341 с.

5. Педагогічна творчість : методологія, теорії, технології / [Андрущенко В. П., Сисоєва С. О., Гузій Н. В., Кинчук Н. В., Хомич В. Ф., Лазарєв М. О., Мільто Л. О., Вайнола Р. Х.] ; за ред. Сисоєвої С. О., Гузій Н. В. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2005. – 183 с.ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 5

Тема. Робота з батьками.

План

1. Виховний вплив батьків на виховання школяра.

2. Система роботи школи з батьками.

3. Форми робити з батьками.

4. Батьківські збори як один із основних форм та способів впливу на батьківський колектив.

5. Позакласна та позашкільна виховна робота.Самостійна робота

1. Становлення особистості в процесі соціалізації. Позакласна та позашкільна виховна робота.


Характеристика виховної роботи в позашкільних закладах різних профілів: будинки, палаци, центри творчості для дітей та юнацтва. Зміст поняття “додаткова освіта”. Зміст, форми, методи і основні напрями соціально-педагогічної діяльності в умовах позашкільних освітньо-виховних закладів. Концепція позашкільної освіти і виховання. Державна підтримка і захист дітей у позашкільних закладах освіти і виховання.


Практична робота

1. Моделювання та аналіз педагогічних ситуацій щодо роботи з батьками.

2. Аналіз батьківських зборів. Методика проведення батьківських зборів.

Рекомендована література:

1. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка: Навч. посіб. — 3-тє вид., допов. — К.: КДНК, 2001. — 608 с.

2. Бєлавіна Т. І. Сучасні аспекти становлення культури громадянської та соціальної відповідальності учнівської молоді // Нові тех-нології навчання. — 2001. — Вип. 30. — С. 63–73

3. Стан та проблеми виховної роботи / Є. М. Нейко, Ю. Л. Попович, М. А. Лучинський // Пробл. освіти. — К., 2001. — Вип. 26. — С. 92–96.

4. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання/ Вища школа: навч.посібник, Київ 2005. –341 с.

5. Педагогічна творчість : методологія, теорії, технології / [Андрущенко В. П., Сисоєва С. О., Гузій Н. В., Кинчук Н. В., Хомич В. Ф., Лазарєв М. О., Мільто Л. О., Вайнола Р. Х.] ; за ред. Сисоєвої С. О., Гузій Н. В. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2005. – 183 с.ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 6

Тема. Основні напрями роботи класного керівника.

План

1. Напрями виховання.

2. Форми реалізації основних напрямів виховання.

3. Вплив стилю педагогічного спілкування на формування особистості учня.Самостійна робота

1. Виховна робота класного керівника. Педагогічне спілкування у виховному процесі.Практична робота

1. Складання у «трійках» системи перспективної виховної роботи класного керівника.Рекомендована література:

1. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання/ Вища школа: навч.посібник, Київ 2005. –341 с.

2. Педагогічна творчість : методологія, теорії, технології / [Андрущенко В. П., Сисоєва С. О., Гузій Н. В., Кинчук Н. В., Хомич В. Ф., Лазарєв М. О., Мільто Л. О., Вайнола Р. Х.] ; за ред. Сисоєвої С. О., Гузій Н. В. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2005. – 183 с.

3. Бех І. Д. Концепція виховання особистості / Іван бех // Рад. шк.,1991. – № 5.ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 7

Тема. Організація і виховання класу.

План

1. Клас як основна ланка навчально-виховної роботи школи.

2. Труднощі у формуванні класного колективу.

3. Методи організації класного колективу.

4. Акторська майстерність вчителя.
Виховання в класному колективі. Критерії оцінювання рівнів ефективності виховного впливу. Колектив — важлива ланка в системі суб’єктно-об’єктного взаємозв’язку. Роль колективу у формуванні особистості. Визначення поняття колективу. Структура шкільного колективу. Від пізнання — до виховання особистості. Напрями діяльності класного керівника. Організація й виховання класного колективу. Формування морального досвіду на основі різнопланової діяльності школярів. Методики вивчення здібностей дітей.

Самостійна робота

1. Елементи акторської майстерності в педагогічній діяльності.


Практична робота

1. Моделювання та аналіз методів організації класного колективу.

2. Складання у «трійках» системи методів для формування класного колективу.

Рекомендована література:

1. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання/ Вища школа: навч.посібник, Київ 2005. –341 с.

2. Педагогічна творчість : методологія, теорії, технології / [Андрущенко В. П., Сисоєва С. О., Гузій Н. В., Кинчук Н. В., Хомич В. Ф., Лазарєв М. О., Мільто Л. О., Вайнола Р. Х.] ; за ред. Сисоєвої С. О., Гузій Н. В. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2005. – 183 с.

3. Бех І. Д. Концепція виховання особистості / Іван бех // Рад. шк.,1991. – № 5.ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 8

Тема. Виховна діяльність вчителя. Контроль Змістового Модуля.

План

1. Можливі успіхи та невдачі у виховному процесі.

2. Критерії результативності виховного процесу.

3.Контроль Змістового Модуля.Самостійна робота

1. Критерії результативності виховного процесу.


Практична робота

1. Контроль Змістового Модуля.Рекомендована література:

1. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання/ Вища школа: навч.посібник, Київ 2005. –341 с.

2. Педагогічна творчість : методологія, теорії, технології / [Андрущенко В. П., Сисоєва С. О., Гузій Н. В., Кинчук Н. В., Хомич В. Ф., Лазарєв М. О., Мільто Л. О., Вайнола Р. Х.] ; за ред. Сисоєвої С. О., Гузій Н. В. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2005. – 183 с.

3. Бех І. Д. Концепція виховання особистості / Іван бех // Рад. шк.,1991. – № 5.ПРАКТИЧНЕ (СЕМІНАРСЬКЕ) ЗАНЯТТЯ

Тема. Основні напрями та технології організації діяльності школярів.

Основні напрями та технології організації діяльності школярів

План

1. Напрями виховання:

1.1. Моральне, етичне виховання.

1.2. Розумове виховання.

1.3. Трудове, естетичне виховання.

1.4. Фізичне виховання.

1.5. Національне, патріотичне, громадянське виховання.

2.1. Технологія навчання у співробітництві.

2.2. Технологія особистісно орієнтованого навчання та виховання.

2.3. Технологія вільного виховання.

2.4. Ігрові технології.

2.5. Технологія творчого колективного виховання.


Рекомендована література:

1. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / Автор-укладач Н. П. Наволокова. – Х. : Вид. група «Основа», 2009. – 176 с. – (Серія «Золота педагогічна скарбниця»).

2. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання/ Вища школа: навч.посібник, Київ 2005. –341 с.

3. Педагогічна творчість : методологія, теорії, технології / [Андрущенко В. П., Сисоєва С. О., Гузій Н. В., Кинчук Н. В., Хомич В. Ф., Лазарєв М. О., Мільто Л. О., Вайнола Р. Х.] ; за ред. Сисоєвої С. О., Гузій Н. В. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2005. – 183 с.

4. Родигіна І. В. Компетентнісно орієнтований підхід до навчання / І. В. Родигіна. – [2-е вид., доп.]. – Х. : Вид. група «Основа», 2008. – 112 с. : іл. – (Серія «Адміністратору школи»).

5. Федоренко В. Л. Енциклопедія інтелектуальних ігор на уроках української мови / В. Л. Федоренко. – Х. : Вид. група «Основа», 2008. – 424, [8] с.

6. Підласий І. П. Практична педагогіка або три технології : [інтерактивний підручник для педагогів ринкової системи освіти] / Підласий І. П. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2006. – 616 с.

ПРАКТИЧНЕ (СЕМІНАРСЬКЕ) ЗАНЯТТЯ

Тема. Сутність виховання.
План

1. Методологія виховання.

2. Концепції виховання.

3. Суть виховання.
Рекомендована література:

1. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання/ Вища школа: навч.посібник, Київ 2005. –341 с.

2. Педагогічна творчість : методологія, теорії, технології / [Андрущенко В. П., Сисоєва С. О., Гузій Н. В., Кинчук Н. В., Хомич В. Ф., Лазарєв М. О., Мільто Л. О., Вайнола Р. Х.] ; за ред. Сисоєвої С. О., Гузій Н. В. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2005. – 183 с.

3. Родигіна І. В. Компетентнісно орієнтований підхід до навчання / І. В. Родигіна. – [2-е вид., доп.]. – Х. : Вид. група «Основа», 2008. – 112 с. : іл. – (Серія «Адміністратору школи»).4. Бех І. Д. Концепція виховання особистості / Іван Бех // Рад. шк.,1991. – № 5.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка