Тема: Основні тенденції розвитку драматургії кінця XIX початку XX ст. «Нова драматургія», її засадничі принципи. Творчі знахідки та здобутки Г. ІбсенаСторінка9/28
Дата конвертації29.04.2016
Розмір6.17 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   28

Робота зі словником літературознавчих термінів

Романс — невеликий словесно-музичний твір, зазвичай лірич­ного змісту, для голосу в музичному супроводі.

Газель — віршова форма ліричної поезії, що виникла з фольк­лорної ліричної пісні в народів Сходу в VII ст. Газель складається з кількох (не більше 12) двовіршів (бейтів). На весь вірш — одна рима, яка чергується з рядками без рими.

Касидапоширений в арабських країнах, Середній Азії, Азер­байджані та Ірані жанр поезії. Це переважно урочистий ліричний вірш, подібний до оди, у якому оспівується важлива суспільна по­дія чи видатна особа. Але іноді також бувають касиди сатиричні, повчальні та ін. Як і в газелі, у касиді перші два рядки римуються, а потім ця рима повторюється через рядок. Зазвичай касида має 100-150, а іноді й більше віршових рядків. Особливо уважно опра­цьовувалися перший бейт (матла) і останній (макта), бо здебільшо­го в них підкреслювалася основна думка твору.

 1. Продовження лекції вчителя

 • На початку 30-х років Ґарсія Лорка захопився драматургією. Він став керівником пересувного студентського театру Ла Баррака, який подорожував найвіддаленішими куточками Іспанії, знайо­мив містечка й села з вершинними творами іспанської національ­ної класики — п’єсами Лопе де Веги, Тірсо де Моліна. У Мадриді ставили п’єси Лорки «Маріанна Пінеда», «Криваве весілля», «Дім Бернанди Альби». Театр гастролював не тільки Іспанією, а й Пів­денною Америкою. Поет уважав, що театр — це просвітницька школа, школа виховання глядача.

Для Ґарсія Лорки Природа і Бог — єдиний світ, усі елементи Все­світу легко переходять один в одний. Він — представник пантеїзму.

Робота зі словником

Пантеїзм — філософське ідеалістичне вчення, яке ототожнює Бога з природою.

Ґарсія Лорку вважають прибічником сюрреалізму. Його вірші синкретичні, у них поєднані слово, музика і пантеїстичне світоба­чення. Автор постійно вживає розгорнуті порівняння, звукові й зо­рові метафори, уособлення. Це наближає лірику Ґарсія Лорки до голосу природи, до пісенних жанрів.

 1. Виразне читання вчителем «Балади про чорну тугу» Ф. Ґарсія Лорки

Обмін враженнями про прочитане, бесіда

 • Який центральний образ поезії? (Туга, самотність)

 • Із чим, ким він персоніфікується? (Із дівчиною, людиною, що страждає, що пережила якесь горе й не може знайти рівновагу, сенс життя.)

 • Кінець вірша оптимістичним чи песимістичний, на ваш по­гляд?

 1. Виразне читання вчителем поезії «Гітара»

Обмін враженнями про прочитане, бесіда

 • Який найяскравіший художній прийом у вірші? (Поетичний паралелізм: плаче гітараплаче вода або вітер тощо.)

 • Як ви розумієте вислів: «О гітаро, поранене серце!» (Гітара, спів висловлюють почуття, біль «пораненого» любов’ю чи жа­лем серця ліричного героя.)

 1. Виразне читання вчителем поезії «Газела про темну смерть»

Обмін враженнями про прочитане

 1. Виразне читання вчителем поезії «Касида про сон під зорями»

Обмін враженнями про прочитане, бесіда

 • Які природні явища сили і стихії персоніфікуються у вірші? (Бик, жасмин, небо тощо)

 • Яке значення химерного переплетення сну, фантазії і дійсно­сті у вірші? (Людська свідомість може витворити найхимерніші фантазії, асоціації; людина розчиняється в людині, у природі.)
 1. Закріплення знань, умінь і навичок

Поміркуйте!

 • Прокоментуйте слова В. Стуса зі статті «Гордість Іспанії»: «Об­рази Ґарсія Лорки дуже конкретні, його поетична думка — гли­бока і не завжди осягненна. Часом цю думку легше відчути, аніж збагнути».
 1. Домашнє завдання

Розповідати про життєвий і творчий шлях Ф. Ґарсія Лорки. Виразно читати, аналізувати його вірші.


 1. Підсумки уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Продовжте речення: У поезії Ф. Ґарсія Лорки мене здивувало... (вразило)

11 клас

ТЕМА: Поетичний практикум. Аналізування синтетичного вияву новітніх течій і

тенденцій у західноєвропей­ській поезії кінця XIX — початку XX ст., представле­-

ній творчістю Р. М. Рільке, Ґ. Аполлінера, Ф. Ґарсія Лорки
МЕТА: допомогти учням розкрити поняття «модернізм», «авангардизм» у поезії; розвивати навички ілюстру­вання принципів і положень літературних напрямів прикладами з конкретних поезій; виховувати повагу до загальнолюдських цінностей, естетичні смаки, любов до поезії.
ОБЛАДНАННЯ: портрети письменників, художні тексти, ілюстративні матеріали.
ХІД УРОКУ

 1. Мотивація навчальної діяльності учнів

Учитель.

«Поезія — одночасно Слово і Музика... Словом вона промовляє і мислить. Музикою співає і марить», — говорив С. Мерріль. Про значення слова і красу музики в поезії ми будемо розмір­ковувати на сьогоднішньому уроці.


 1. Оголошення теми й мети уроку
 1. Робота над темою уроку 1. Поетичний практикум

 • У своєму творчому становленні Р. М. Рільке пройшов основні етапи розвитку літератури кінця XIX — початку XX ст. від симво­лізму до вершини неокласичної модерністської поезії.

 • У його поезії можна знайти багато різних мотивів. Поєднайте уривки з віршів із мотивами, які вони виражають (див. табли­цю далі)

Для довідок: 1 — б); 2 — в); 3 — а)


 • Знайдіть у сонеті Р. М. Рільке «Ось дерево звелось...» образи - символи, алегорії, поясніть їхнє значення в естетиці симво­лізму. (Орфейузагальнений символ мистецтва. Дереводуховна еволюція світу, його зростання. Хижа, храммале, велике, шлях до зростання. Темний ліс, повний хижих звірів,— це людство, що втратило духовні цінності; темряваутра­та ідеалу; хрампіднесення високої, божественної мудрості.)


Мотиви

Цитати

1. Відчуження людини в дегу- манізованому світі

а) В оцім селі стоїть останній дім, Самітній, наче на краю землі.

Іде дорога селищем малим Крізь темну ніч і губиться в імлі.

(Пер. М. Бажана)

2. Ностальгії за втраченою єдністю людини зі світом

б) Вона — вже корінь, і коли нараз Її спинив і з розпачем промовив До неї бог: «А він таки оглянувсь», — Безтямно й тихо запитала: «Хто?»

(Пер. М. Бажана)

3. Українські мотиви

в) Така кохана, — то її ця ліра

Оплакала за плакальниць усіх,

Аж світ на плач суцільний обернувся,

Де знову все було: і ліс, і діл,

І шлях, і поле, і ріка, і звір...

Але в плачливому отому світі

Так само, як над іншою землею,

І сонце йшло, й зоріло тихе небо...

(Пер. М. Бажана) • Визначте, у чому «орфізм» творчості Р. М. Рільке. (Думка про те, що мистецтво одухотворює кожну річ, людину і навіть звіра. Воно має чарівну силу, яка єів Бога,— здатність перетворювати світ.)

 • Порівняйте різні переклади сонета Р. М. Рільке «Ось дерево звелось...» (М. Лукаша, М. Бажана, В. Стуса), висловте свої упо­добання.

Творчість Ґійома Аполлінера — це шлях від неоромантизму до кубофутуризму. Дослідники його творчості знаходять і риси символізму. Сам поет називав себе сюрреалістом.

 • Порівняйте вірші «Лорелея» Г. Гейне та Ґ. Аполлінера.


Г.Гейне Ґ.Аполлінер
Схожість

Міф як спосіб розкриття внутрішнього світу героя; наближення міфу до сучасності; утвердження цінності людської особистості

Ліро-епічний твір, позбавлений фан­тастики. У центрі уваги — Лорелея. Трагічний конфлікт героїні з безду­ховним і ницим світом

Вірш ліричний, з елементами фантастики. У центрі уваги — переживання героя. Виражене емоційне світосприйняття
Відмінність

 • Які проблеми, крім кохання, порушуються у вірші Ґ. Аполлі­нера «Міст Мірабо»? (Життя і смерті, тлінності й вічності, існування особистості)

 • Розкрийте символіку образів цієї поезії.

годинник, зміна дня і ночі — ... (час, його плинність і вічність);

 • міст — ... (символ кохання і символ вічного, непідвладного часу зв’язку між минулим і прийдешнім).
 • Поєднайте художні засоби й уривки поезій.
1. Журба і втіха; вода бігуча — життя хода тягуча; минають дні, а я ще є

а) порівняння

2. Любов сплива, як та вода бігуча

б) алітерація

3. А я ще є, ... а я ще є

в) рефрен

4. Вода тече, хлюпоче

Од вічних поглядів спочити хоче

г) антитезаДля довідок: 1 — г; 2 — а; 3 — в; 4 — б.

 • Як ви думаєте, що відповіла у віршованій формі Ґ. Аполлінеру Марі Лорансен, з якою він розлучився і написав із цього приво­ду вірш «Міст Мірабо»?

Порівняйте свої припущення з текстом вірша російською.

* * *

Не просто печальная,

А скорбящая.

Не просто скорбящая,

А несчастная.

Не просто несчастная,

А страдающая.

Не просто страдающая,

А покинутая.

Не просто покинутая,

А сирая.

Не просто сирая,

А изгнанная.

Не просто изгнанная,

А мертвая.

Не просто мертвая,

А забытая.

(Перевод М. Яснова)

 • Голубка — символ миру, жінки • чоловік і жінка — нероздільне ціле

  • Розшифруйте опорно-логічну схему поезії Ґ. Аполлінера «Зарі­зана голубка й водограй».

  антитеза життя — смерть

  червонии колір —

  кров, ^

  зелений — життя

  вода — життя

  Ж

  водограй — скорбота, сльози

  жінка — джерело життя на землі

  єдність із Всесвітом
  Знайдіть у вірші Ф. Ґарсія Лорки «Касида про сон під зорями» приклади персоніфікації природних сил і стихій. («Викпри­смерк, що реве багряно»; «Небослон здоровий»; «Про пісок із гарячого півдня, // Що сумує без білих камелій // І так слізно їх просить, бідний...»)

 • Визначте риси, спільні для поезії Р. М. Рільке, Ґ. Аполлінера, Ф. Ґарсія Лорки (у групах з використанням прийому «Мозко­вий штурм»)

Очікувані відповіді

 • Оригінальне бачення світу, його проблем.

 • Пошуки нових форм вираження.

 • Утвердження активно-творчого ставлення до життя.

 • Творче використання традицій символізму, романтизму та ре­алізму. 1. Домашнє завдання

Підготуватися до контрольного твору

Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення про життє­вий і творчий шлях О. Блока


 1. Підсумки уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Продовжте речення:

Найбільше задоволення я отримав(-ла) від читання (роботи)...

11 клас

ТЕМА: Письмовий контрольний твір за вивченою темою «Творчість М. Булгакова,

Р. М. Рільке, Ґ. Аполлінера, Ф. Ґарсія Лорки»
МЕТА: повторити, узагальнити вивчене; розвивати зв’язне писемне мовлення учнів, уміння виділяти головне й деталі, висловлювати свої думки, аналізуючи ху­дожні твори, обґрунтовувати власні твердження; ви­ховувати найкращі людські якості.
ОБЛАДНАННЯ: художні тексти.
ХІД УРОКУ

 1. Оголошення теми, мети уроку, мотивація навчальної діяльності учнів

 2. Основний зміст роботи

 1. Коментар-інструктаж учителя до написання творів за вибором (або за варіантами)

 2. Вибір тем

Список тем

 • «Відкриття булгаковського світу в романі М. Булгакова “Май­стер і Маргарита”»;

 • «Пошуки істини й справедливості героями роману М. Булгако­ва “Майстер і

 • Маргарита”»;

 • «Творчість і кохання в романі М. Булгакова “Майстер і Марга­рита”»;

 • «Моральна відповідальність людини за свої вчинки в романі М. Булгакова “Майстер і

 • Маргарита”»;

 • «Чим мене вразив твір М. Булгакова “Майстер і Маргарита”»;

 • «Мої улюблені вірші (образи з поезії) Ґ. Аполлінера»;

 • «Художні відкриття Ґ. Аполлінера»;

 • «Моє сприйняття поезії Р. М. Рільке (Ф. Ґарсія Лорки)»;

 • «Діалог з поетом... (ліричним героєм...).

 • Створення власної каліграми».


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   28


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка