Тема: Основні тенденції розвитку драматургії кінця XIX початку XX ст. «Нова драматургія», її засадничі принципи. Творчі знахідки та здобутки Г. ІбсенаСторінка26/28
Дата конвертації29.04.2016
Розмір6.17 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28 1. Коментування рядків поезій середньовічних поетів

 1. Цьому хисткому світу не радій:

Він тільки дурить, хитрий лицедій.

Добро його за казочку вважай,

А зло його витримувати вмій.

(Рудакі, пер. В. Мисика) 1. Всі таємниці пильно зберігай,

Щоб не дізнався нелюд і шахрай.

І зваж: як з іншими ти поведешся,

Того від інших і собі чекай.

(Омар Хайям, пер. В. Мисика) 1. Собака більшої достойний шани,

Ніж той, хто ближньому кує кайдани.

(Гафіз, пер. А. Кримського) 1. Хоч Гафіз — неначе вбогий, але ти йому не вір:

В нього грудиповні скарбів, він з кохання багатир. (Гафіз, пер. А. Кримського)

[в іншому перекладі: «На душі — скарбниця щастя, я з кохання наче цар».— Авт.]

 1. Я щастя у житті зустрів В моїм коханні оддалік.

(Дж. Рюдель, пер. М. Терещенка)

 1. Складу тому свій кращий спів,

Хто йде вперед на ворогів!

(Б. де Борн, пер. М. Терещенка)

 1. Хай же душу веселить Молодість грайлива!

вагантів, пер. М. Борецького)

 1. «Розшифруйте» малюнокрицарській поезії, яку представляв Б. де Борн, підносився культ Чарівної Дами з формулою «кохання оддалік».)

 1. Прослуховування студентського гімну «Гаудеамус» та пісні про бідного студента

 2. Стисле повідомлення учня про шедевр французького героїчного епосу — «Пісню про Роланда», пам’ятку X—XI ст. (Девіз Роланда: «Як ждать безчестя, краще смерть тепер!»)

Учитель.

Ще однією яскравою сторінкою літератури Серед­ньовіччя є героїчний епос. Створювався він в епоху племінних міжусобиць, у період становлення державності та боротьби з чужо­земцями. Темою його були історія народу, боротьба за народну єд­ність. Головний герой усіх народних епосів — воїн-богатир (Ілля Муромець, козак Голота, Роланд, Давид Сасунський, Рустам, Сід та ін.) 1. Евристична бесіда

Учитель.

«Данте є поетичним вінцем та увічненням того, що ми називаємо середніми віками. Уся культура, усі вірування, усі муки і надії тих часів знайшли вираз у його поемі», — писав І. Франко.

 • Про яку поему йдеться? («Божественна комедія»)

 • Кому присвячені більшість віршів Данте, поема, хто є Дамою його серця? (Беатріче)

 • Які проблеми порушено в поемі «Божественна комедія»? (Філо­софські, богословські, політичні, моральні)

 • Чому заклик Данте «Возлюбіть світло знання!» звучить викли­ком Середньовіччю? (Бо основний заклик Середньовіччявоз- любити Бога.)

 • Яка форма вірша поеми? (Терцина)

 • На скільки частин поділяється поема? Назвіть ці частини. (Три: «Пекло», «Чистилище», Рай»)

 • Який поширений прийом використав Данте у творі? (Мандрів­ку в загробному світі як шлях людини, суспільства до мораль­ного вдосконалення)

 • Хто головні герої поеми? (Сам поет, Вергілій і Беатріче)

 • Які особливості мови поеми, у чому новизна твору стосовно неї? (Написана живою італійською мовою, а не латиноюпошире­ною тоді літературною мовою.)

 1. Раннє, високе і пізнє Відродження в літературі: запис головних ознак епохи

 • Великі наукові та географічні відкриття;

 • створення національних держав, розвиток світової торгівлі;

 • формування літературних мов нації;

 • відродження античної спадщини;

 • виникнення нової свідомості — гуманізму;

 • ідеал людини — усебічно розвинена особистість;

 • у центрі уваги літератури й мистецтва — людина, її внутрішній світ (в античності — людина і її зовнішній світ).

 1. Літературна гра «Хто останній назве найвідоміших митців доби Відродження?»

Згадайтеї

 • Дописавши літери, згадаєте переклад назви поетичної збірки Ф. Петрарки «Канцоньєре».
и

(«Книга пісень»)

 1. Насолоджуємося поезією: виразне читання напам’ять сонетів Петрарки 61,132,162, 267 (або інших на вибір)

 2. Визначення ознак сонета

(Ліричний вірш, що складається з 14 рядків п’ятистопного чи шестистопного ямба; 2 чотиривірші, 2 тривірші. За змістомтеза, антитеза, усунення протиріччя, примирення (поєднання).)

 1. Дж. Боккаччо та його твір «Декамерон»; жанр новели у його творчості

 2. Образ Дон Кіхота — «вічний образ» художньої літератури

 3. В. Шекспір і його творчість

 4. Виразне читання сонетів В. Шекспіра 121,130 (або інших на вибір)

 5. Міні-огляд «Вічні образи у творчості В. Шекспіра»

(Ромео і Джульєтта, Гамлет)


 1. Домашнє завдання

Повторити основні відомості про вивчені епохи.

Підготувати усний твір «Найяскравіші для мене сторінки доби античності, Середньовіччя й Відродження».

Підготувати виразне читання віршів, інсценівку.


 1. Підсумки уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Продовжте речення:

 • Найяскравішим для мене був спогад про ознайомлення на уро­ках літератури з...

11 клас


ТЕМА: Найвидатніші здобутки світової літератури XVII і XVIII ст., а також XIX ст.

(доби романтизму)
МЕТА: допомогти учням пригадати, узагальнити й система­тизувати відомості про літературу цих епох, скласти загальне враження; розвивати навички узагальнення й систематизації навчального матеріалу, висловлення своїх думок і вражень про твір мистецтва; виховувати повагу до духовних надбань людства, зокрема в літе­ратурі.
ОБЛАДНАННЯ: «портретна галерея» письменників цих епох, книж­кова виставка, ілюстративні матеріали.
ТИП УРОКУ: систематизації та узагальнення знань.
ХІД УРОКУ

І. Мотивація навчальної діяльності учнівУчитель.

XVII ст. — складний і бурхливий період у розвитку суспільного життя, художнього пізнання дійсності. Роблять від­криття Галілей, Ньютон, Декарт, Кеплер та ін. На зміну Ренесансу в європейській культурі приходять бароко і класицизм. Ці художні напрями тісно пов’язані з Відродженням, виросли на його ґрунті, але разом із тим стали наслідком розчарування в історичному опти­мізмі ренесансних гуманістів. На перший план висувається зобра­ження внутрішніх протиріч людини, конфлікту між високими іде­алами й дійсністю, між почуттям і обов’язком людини. Література бароко намагається справити враження на читача. Життя зобра­жується як сон, ілюзія, сповнені загадкових символів та алегорій. На відміну від бароко, новий художній напрям — класицизм — сві­домо прагнув точно, зрозуміло, без зайвих прикрас сформулювати думку, яка втілюється в простій, прозорій будові твору. Складні явища дійсності не поєднуються, як у бароко, а розділяються за жанрами: для трагічного, високого — одні жанри, герої, теми, ху­дожні засоби; для комічного, низького — зовсім інші.Але літературне життя важко підкорити якійсь схемі. Нові часи — а це XVIII століття — висувають нові проблеми й, відпо­відно, ставлять нові завдання. Цей час увійшов в історію людства як вік Просвітництва. Головними стали такі поняття: Розум, При­рода, Знання. Це й наштовхнуло на ідею видання французької «Ен­циклопедії», спричинило появу журналістики. А «Пригоди Робін- зонаКруза» Д. Дефо, «Мандри Гулівера» Дж. Свіфта, «Страждання молодого Вертера» Ґете вірою в можливості людини навіть випере­дили теоретичні висновки просвітницької філософії.

На зміну бароко прийшов стиль рококо, суттєвих змін зазнав класицизм, виникли сентименталізм, просвітницький реалізм. По­дії Французької буржуазної революції змусили просвітителів кри­тично переосмислити свої погляди, адже кривавий терор революції зовсім не був схожий на обіцяне ними «царство розуму». У худож­ній літературі внаслідок такого переосмислення виник романтизм. Нашим завданням на уроці й буде пригадати, як усе це втілилося в конкретних художніх творах.


 1. Оголошення теми й мети уроку

 2. Актуалізація опорних знань

Заслуховування усних творів «Найяскравіші для мене сторінки літератури доби античності, Середньовіччя й Відродження».

 1. Систематизація й узагальнення вивченого про здобутки літератури XVII, XVIII ст., доби романтизму (XIX ст.)

 1. Виконання завдань


Поєднайте письменників з назвами їхніх творів.


1) П. Кальдерон

а) «Міщанин-шляхтич»

2) Ж. Б. Мольєр

б) «Простак»

3) Вольтер

в) «Життя — це сон»

4) Й. В. Ґете

г) «Крихітка Цахес...»

5) Й. К. Ф. Шиллер

д) «Фауст»

6) Е. Т. А. Гофман

ж) «Вільгельм Телль»Для довідок: 1 — в; 2 — а; 3 — б; 4 — д; 5 — ж; 6 — г.

 • Сехісмундо — («Життяце сон» П. Кальдерона).

 • Журден — («Міщанин-шляхтич» Ж. Б. Мольєра).

 • Гурон, Гордон, мадемуазель де Сент-Ів — («Простак» Воль- тера).

 • Маргарита, Мефістофель — («Фауст» Й. В. Ґете).

 • Геслер — («Вільгельм Телль» Ф. Шиллера).

 • Балтазар — («Крихітка Цахес...» Е. Т.А. Гофмана).

 • Мазепа — («Мазепа» Дж. Байрона).

 • Укажіть літературний стиль, напрям за найхарактернішими ознаками:

а) Пишна, навіть надмірна метафоричність (кінь — гіппогриф ярий, безлуска риба і безкрилий птах). (Бароко)

б) Перебільшена сила бажання героїв, прагнення виховати чита­ча («не будьте такими, як оцей...»), «промовляючи» прізвища, імена. (.Класицизм)

в) Раціоналізм; головні герої — не люди, а філософські ідеї; ідея «природної людини». (Просвітництво)

г) Заперечення раціоналізму, культ почуттів людини; увага до особистості, її індивідуальних рис; неприйняття буденності та звеличення «життя духу»; провідні мотиви самотності, світо­вої скорботи (національної туги), бунту, нескореності; історизм творів і захоплення фольклором (Романтизм).

 1. Милуємося художнім словом: виразне читання за особами (або постановка інсценівки) уривка з комедії

Ж. Б. Мольєра «Міщанин-шляхтич». Обмін враженнями про твір, його зв’язок з українською літературою пізніших часів («Мартин Боруля» І. Карпенка-Карого)

 1. Характеристика образу Фауста з однойменної трагедії Й. В. Ґете

мудрий учений, що шукає сенс буття й свого призначення на земліФаустпостійний творчий неспокій, схильність до пошуку нових знань, проникнення в глибинну сутність життя

 1. Коментування висловлювань із трагедії

 1. «Я — тої сили часть, // Що робить лиш добро, бажаючи лиш злого»

 2. «Зупинися, мить!»

 1. Заповнення анкети головного героя твору Е. Т. А. Гофмана «Крихітка Цахес на прізвисько Ціннобер»


Ім’я

Цахес Ціннобер

Вік

від дворічного віку до загибелі

Батьки

бідні селяни, з життя яких не вибували нещастя; мати — пані Ліза

Покровителька

фея панна фон Рожа-Гожа

Опікун

пастор

Зовнішність

Потворна, але після втручання феї цього ніхто не помічає

Чиї таланти й до­сягнення він забрав

Поета Бальтазара, скрипаля Сбіока, співачки Бра- гаді, референдарія Пульхера та ін.

Посада

Перший міністр держави

Нагороди

кавалер ордена Зелено-плямистого Тигра з двад­цятьма ґудзиками

Риси характеру

пихатий, нахабний, славолюбний, безсоромний, привласнює чуже тощо

Засоби творення

іронія, сатира, гротеск, фантастика в поєднанні з буденним
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка