Тема: Основні тенденції розвитку драматургії кінця XIX початку XX ст. «Нова драматургія», її засадничі принципи. Творчі знахідки та здобутки Г. ІбсенаСторінка12/28
Дата конвертації29.04.2016
Розмір6.17 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   28

Мотивація навчальної діяльності учнів

 • Виразне читання напам’ять

  1. Повторення теоретичних відомостей про правила виразного читання напам’ять

  2. Прослуховування аудіозаписів зразків художнього читання

  3. Читання віршів напам’ять і коригування, відпрацьовування інтонації, темпу, пауз, логічних наголосів у творі (у парах)

  4. Декламування учнями вивчених поезій з обґрунтовуванням вибору

  (Можна провести конкурс або «поетичну свічку» чи «поетич­ну вітальню».)

  5. Коментарі вчителя
  1. Підбиття підсумків уроку

  2. Закріплення знань, умінь і навичок

  1. Визначення віршового розміру поезій

  1. А. Ахматова «Дав мені юність обтяжливу...»

  (дактиль)

  1. О. Блок «Про доблесті, про подвиги, про славу...»

  (ямб із пірихієм)

  1. Б. Пастернак «Зимова ніч»

  (ямб)

  1. Порівняння віршових розмірів, рими із творами мовою оригіналу

  3. Розгадування кросворда

  • Визначте ключові слова, розгадавши кросворд.
  1  2


  3  4


  5

  6


  7
  8  9
  10  1. Літературний напрям, одним із найяскравіших представників якого був О. Блок. (Символізм)

  2. Літературний напрям, яким захоплювалися Б. Пастернак, В. Маяковський. (Футуризм)

  3. Один із центральних образів поезії Б. Пастернака «Зимова ніч». (Свічка)

  4. Премія, від якої змушений був відмовитися Б. Пастернак. (Нобелівська)

  5. «Гамлет XX століття». (Пастернак)

  6. Літературний напрям, до якого належала А. Ахматова. (Акмеїзм)

  7. Найвідоміший роман Б. Пастернака, який забороняли друкува­ти в СРСР. («Доктор Живаго»)

  8. Поезія О. Блока, яка уславлює Вічну Жіночність. («Незнайома»)

  9. Автор поезії «Скіфи». (Блок)

  1. .« Російська Сафо ». (Ахматова)

  Ключові слова', «срібна доба».


  1. Домашнє завдання

  Підготуватися до бесіди з позакласного читання.

  (Учні готують захист творчого проекту: «поетична віталь­ня», «літературне кафе», поетичний семінар тощо.)


  1. Підсумки уроку

  Інтерактивна вправа «Мікрофон»

  Продовжте речення:

  • Найкращим читцем поезії, на мою думку, був (була)...

  • Обрана й вивчена мною напам’ять поезія допомогла мені...


  11 клас

  ТЕМА: Презентація творчого проекту «Художні світи росій­ських поетів “срібної доби”

  В. Маяковського, М. Гумільова, О. Мандельштама, М. Цвєтаєвої, С. Єсеніна»
  МЕТА: ознайомити учнів із широким колом поетів «срібної доби»; допомогти усвідомити ідейно-художні особли­вості їхньої творчості; розвивати навички самостійної роботи з додатковою літературою, уміння працювати колективно й індивідуально, виявляти творчі здібності; виховувати учнів на найкращих поетичних зразках.
  ОБЛАДНАННЯ: портретна «галерея» письменників «срібної доби», виставка книг, ілюстративні матеріали, аудіо-, відео- записи, репродукції картин художників цієї доби.
  ТИП УРОКУ: комбінований (презентація творчого проекту).

  ХІД УРОКУ  1. Мотивація навчальної діяльності учнів

  Учитель. Говорячи про «срібну добу» російської літератури, ми не можемо обійти увагою такі імена, як В. Маяковський, М. Гумільов, О. Мандельштам, М. Цветаєва, С. Єсенін та інші. їхня твор­чість — це особлива неповторна сторінка не лише російської, а й сві­тової літератури, а їхня доля здебільшого трагічна, як і вся та доба. Робота над проектом дозволила вам заглибитися в окремі теми, творчо їх опрацювати. На сьогоднішньому уроці перед вами стоїть завдання зацікавити однокласників, поділитися з ними здобутими знаннями.


  1. Оголошення теми й мети уроку

  2. Презентація дослідницько-творчого проекту «“Срібна доба” російського письменства»

  Учитель заздалегідь об’єднує клас у творчо-дослідницькі групи, завдання яких — знайти й опрацювати мате­ріали про письменників «срібної доби».

  До складу груп входять біографи, літе­ратурознавці, ілюстратори, редактори відеогазет (відеопрезентацій), декламатори.

  Рекомендації для творчих груп

  В. Маяковський (1893-1930)

  1. Урахувати такі особливості поетич­ного світу В. Маяковського:

  • настрої заперечення існуючої дійснос­ті; відмови від спадщини минулого — старої культури, мистецтва, традицій;

  • пафос революційного перетворення світу та мистецтва, спрямованість

  в утопічне майбутнє;

  • зображення «світу цивілізації», життя сучасного мегаполіса; урбаністична тематика, відтворення мови вулиці;

  • віра в перетворювальну силу поезії та революційну місію поета-оратора;

  • звернення до колективного «ми», агітаційні тенденції, гіпербо­лізація;

  • оновлення поетичного образу, рядка, ритму і рими.
  1. Використати вислів літературознавця О. Михайлова: «Маяков­ський чекає на нас, зухвалий і беззахисний, войовничий і враз­ливий, звеличений і облаяний, трагічний і прекрасний».

  2. Прочитати і зробити аналіз віршів: «А ви змогли б?», «Послу­хайте!», «Лілічко!» та ін.

  3. Виписати крилаті вислови із творів Маяковського, наприклад: «А ви // ноктюрн // змогли б заграти //на флейті заржавілих ринв?», «Якщо зірки засвічують... — виходить — це комусь тре­ба?» та ін.

  4. Підготувати інсценівку.

  Учасники: журналіст, Володимир Маяковський.

  Журналіст. Товаришу Маяковський, поясніть, чому ви в цен­трі всього ставите своє «я»?

  Маяковський. У центрі якось помітніше.

  Журналіст. Ось я особисто вас не розумію.

  Маяковський. Це ваша біда й вина.

  Журналіст. Ваші вірші мені незрозумілі.

  Маяковський. Байдуже, ваші діти їх зрозуміють.

  Журналіст. Ні, і діти мої їх не зрозуміють.

  Маяковський.А чому ви так переконані, що діти ваші підуть у вас? Можливо, у них мати розумніша, а вони будуть схожі на неї.

  Журналіст. Маяковський, чому ви завжди так себе хвалите?

  Маяковський. Мій товариш по гімназії Шекспір завжди ра­див: говори про себе тільки добре, погане про тебе скажуть друзі.

  Журналіст. Маяковський, ваші вірші не хвилюють, не грі­ють, не заражають.

  Маяковський. Мої вірші не море, не піч і не чума.

  Журналіст. Чого ви хочете?

  Маяковський. Я хочу майбутнього сьогодні!


  1. Відзначити, що це представник акме­їзму. Створив цех поетів на противагу культу Вічної Жіночності, що панував у ліриці російських символістів, об­стоював принципи «поезії мужності». Творчість позначена впливом неоро­мантизму. Приділяв велику увагу про­блемам поетичної майстерності та тех­ніці віршування.

  2. Прочитати вірш «Канцона», зробити його аналіз. Використати висловлюван­ня М. Гумільова: «...Прекраснівірші, як живі істоти, входять у коло нашого жит­тя, вони то повчають, то кличуть, то бла­гословляють...» та ін.

  3. Риси творчості: новизна, сміливість поезії, гострота почуттів, схвильованість думки.


  О. Мандельштам (1891-1938)

  1. Відзначити, що О. Мандельштам — поет, прозаїк, есеїст, теоретик і прак­тик акмеїзму. Для його творів харак­терна культурологічна масштабність, класицистична чіткість ліній, пла­стичність і монументальність образів.

  2. Прочитати й зробити аналіз віршів «Безсоння. І Гомер. Шатри тугих ві­трил...», «За розбурхану доблесть майбутніх віків...», «Загубився у небі я, — де я?» та ін.

  3. Використати відповідь Мандельштама на запитання, що таке акмеїзм: Осип Мандельштам

  «Туга за світовою культурою». «Кож­не слово є пучком смислів, і смисл по­ширюється від нього в різні боки».

  М. Цветаєва (1892-1941)

  1. Урахувати, що це поетеса, автор по­етичних драм, есе, перекладач. Її лі­рику відзначає сповідальний пафос, романтичний розмах почуттів, досто­вірна передача стихії внутрішнього життя, зв’язок із фольклорною тради­цією, мовні експерименти (із синтак­сисом, морфемами). У центрі поетичного світу Цвєтаєвої — «Я» ліричної героїні, що прагне поєднати «життєтворчість» з поетичним ре­меслом, висловити свою безмірність «у світі мір», виявити в ху­дожньому слові, яке наділяється магічною силою, потаємну сутність буття. Для творів М. Цвєтаєвої характерні не мелодій­ність, а дисгармонійність, поривання, різка зміна настроїв.

  2. Прочитати й зробити аналіз віршів «Не самозванка — господи­ня я...», «Не розвести нас ворожнечі...» та ін.

  3. Використати висловлювання М. Цвєтаєвої: «І найкращим чи­ном поет прислужиться своєму часові, якщо дасть йому через себе сказати, сказатися».


  С. Єсенін (1895-1925)

  1. Поет, якого відносять до «новоселянських». Прихильник імажи­нізму. Провідні теми: любов до батьківщини, до землі; замилуван­ня природою, милосердне ставлення до тварин. Уболіває за долю села, яке стискує «залізна рука» міста (трактори, залізниця та ін.). Багато любовної лірики. Вірш ме­лодійний, легкий, емоційно наснаже­ний, близький до народної творчості.

  2. Прослухати пісні на слова С. Єсеніна.

  3. Прочитати й зробити аналіз поезій:

  «Отговорила роща золотая...»; «Не жалею, не зову, не плачу...»; «Шаганз тьі моя, Шаганз» та ін.

  1. Використати висловлювання О. Бло­ка про С. Єсеніна: «Вірші свіжі, чис­ті, голосисті...», М. Тихонова: «Ві­рші Єсеніна не можуть постаріти. Бо в них тече “вічно молода кров вічно живої поезії”».

  Сценаристи складають сценарії, актори виконують ролі в інс­ценівці «У літературній кав’ярні “Пегас” 20-х років XX ст.» — зу­стріч представників творчої молоді різних літературних течій і на­прямів, їхня суперечка про переваги способів і методів творчості.


  1. Підсумки уроку

  2. Домашнє завдання

  Написати домашній твір за творчістю російських поетів «сріб­ної доби» (за вибором).

  Пропоновані теми

  • «Філософія життя і поезії О. Блока»;

  • «Улюблені сторінки російської поезії “срібної доби”»;

  • «“Вічна Жіночність” у творах О. Блока»;

  • «“Двобій із життям” у ліриці О. Блока»;

  • « “Російська Сафо” А. Ахматова»;

  • «“Реквієм” А. Ахматової — пам’ятник жертвам сталінського

  терору»;

  • «Ліричне “Я” В. Маяковського»;

  • «“Диво буття” в поезії Б. Пастернака» та ін.


  11 клас

  ТЕМА: Провідні тенденції в розвитку літератури другої по­ловини XX століття
  МЕТА: допомогти учням уявити й усвідомити загальну карти­ну розвитку світової літератури другої половині XX ст.; розвивати навички складання опорних конспектів, ви­ділення головного, систематизації літературних явищ, уміння сприймати інформацію на слух; розширювати кругозір учнів; виховувати прагнення до пізнання, любов до літератури, гуманістичний світогляд.
  ОБЛАДНАННЯ: карта світу післявоєнної Європи, книжкова виставка.
  ХІД УРОКУ

  1. Мотивація навчальної діяльності учнів

  Учитель.

  «Література ніколи не була такою могутньою, го­строю, напруженою, як життя, а сьогодні й поготів. Щоб передати жорстокість життя, література мусить бути в тисячу разів жорсто­кішою, жахливішою», — говорив французький письменник другої половини XX ст. Єжен Йонеско. Про основні тенденції розвитку повоєнної літератури у світі, її тематичне багатство та різноманіт­ність, влив на суспільне життя і йтиметься на уроці.


  1. Оголошення теми й мети уроку

  2. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

  1. Міні-лекція вчителя з елементами бесіди та колективним складанням узагальнювальних таблиць

  • Скінчилася Друга світова війна... У світі склалися воєнно-політичні блоки, які протистояли один одному. Двополюсність світу вплинула й на літературний процес. Появилися «країни со­ціалістичної співдружності», у їхніх літературах запроваджувався «соціалістичний реалізм».

  • Пригадайте ознаки «соціалістичного реалізму». (Конфліктборотьба проти чужих ідей за ідеологічну спільність і однодумство; художня дійсністьлакована, прикрашена, показана з позицій правлячого класу, партії; прийоми художнього зобра­женняідеалізація людини як носія найкращих моральних якостей, вихованих соціалістичною системою; герой-борець, будівник нового суспільства.)

  Однак цьому методові чинився опір (гласний і негласний) у польській, угорській, чеській та інших літературах. Почала роз­падатися система колоніалізму, наростала національно-визвольна боротьба в Азії, Африці. Численні локальні конфлікти та війни продовжували тримати людство в напруженні. І хоча в 60-70-х рр. XX ст. загрозу третьої світової війни було відвернено, атомний при­вид блукав по земній кулі.

  Однією з найпоширеніших і найболючіших у літературі цього часу була, звісно, воєнна тема. Великий вплив на її розкриття мав екзистенціалізм.

  • 3 ясуймо, що таке екзистенціалізм та його ознаки.

  Екзистенціалізм (лат. існування) — один із провідних напря­мів у філософії XX ст. — літературна течія, що набула найвиразні­шого розвитку у Франції 30-40-х рр. У літературі екзистенціалізму закарбувалися напружене переживання духовної кризи західної цивілізації, відчуття втрати сенсу буття, зображення нездоланно­го трагізму людського життя — його приреченості на самотність, відчуженість і занедбаність у ворожому світі, змалювання ситуації морального вибору особистості в «межовій» ситуації.

  Найяскравіші представники — Ж. П. Сартр, А. Камю.

  Світова художня література повоєнних років жила проблемами й тривогами свого часу, сподіваючись, що людство нарешті скаже: «Прощавай, зброє!»

  З’являються нові жанри, наприклад «робітничий роман» (літе­ратури німецька, англійська, американська, чехословацька); «ан­тиколоніальний роман» (англійська література).

  Письменники розуміли, що у XX ст. світова спільнота опи­нилася перед вибором шляху в майбутнє, і від цього вибору за­лежить саме її існування. Тому з тривогою постійно порушували цю проблему. Одні віддавали перевагу формам умовним, алего­ричним, інші — життєподібним. Французький письменник Робер Мерль та американський митець Рей Бредбері звернулися до жан­ру роману-антиутопії, зосередивши увагу на бездуховності тота­літаризму, небезпеці ідеологічних чвар, які можуть призвести до катастрофи.

  У другій половині XX ст. бурхливо розвиваються «масова куль­тура», «масова література», які не збагачують, не вдосконалюють суспільство й людину, а маніпулюють ними. Малохудожня книж­кова продукція пропагує бездумний, безтурботний, іноді жорсто­кий і розпусний спосіб життя.

  Але справжніх митців хвилює в першу чергу людина в усій її складності та неоднозначності. Відтворюючи різні життєві ситуа­ції та розповідаючи про різні людські долі, вони підводять читача до висновку: розбіжність між ідеалами, які проголошуються су­спільством, і облудною практикою суспільного життя — одна з го­ловних причин бездуховності. А ще — усесильність «золотого тіль­ця», «жовтого диявола», якому продовжує поклонятися людство; зречення вічних цінностей.

  Письменники гуманістичного спрямування борються за душу й розум людини, і саме це є об’єднувальним началом у літературі XX ст.

  «Старий світ» (Європа) ближче ознайомлює з літературою «Нового світу» — американською. Активізуються літератури так званого «третього світу», на авансцену світової літератури 1950- 1960-х рр. виходять роман, поезія Латинської Америки. Європа пізнає художній світ японської літератури.


  1. Складання опорно-логічного конспекта за лекцією
  • Складіть опорно-логічний конспект, визначте основні риси сві­тової літератури другої половини XX ст.
  1. Закріплення знань, умінь і навичок

  Поміркуйте!

  • Уставте пропущені слова у висловлювання А. Камю й проко­ментуйте його у зв’язку із вивченою темою.

  «З несправедливістю або ..., або ...»

  Для довідок: ігнорують ... працюють; співпрацюють ... борють­ся; дивуються ... розуміють; знають ... роблять.


  1. Домашнє завдання

  Розповідати про світову літературу другої половини XX ст., на­водити приклади.

  Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення про провід­ні жанри інтелектуальної прози.


  1. Підсумки уроку

  Інтерактивна вправа «Мікрофон»

  Продовжте речення:

  • Найбільше мене вразив той факт...

  11 клас

  ТЕМА: Нові тенденції у світовій літературі 1960-1970-х рр.: активізація провідних


 • 1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   28


  База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка