Тема організація регіонального управлінняСкачати 191.2 Kb.
Дата конвертації27.04.2016
Розмір191.2 Kb.


Тема 7. ОРГАНІЗАЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ
7.1. Поняття організаційної структури системи регіонального управління.

7.2. Етапи побудови організаційної структури системи регіонального управління.

7.3. Методи й принципи проектування організаційних структур системи регіонального управління.
7.1. Поняття організаційної структури системи регіонального управління
Організація регіонального управління – це одна з його функцій, що реалізується в рамках організаційної структури управління економічним і соціальним розвитком регіону та представляє процес її розробки або вдосконалення. Основною властивістю організаційної структури системи регіонального управління є ієрархія. Серед ієрархічних структур, що мають місце в системі регіонального управління, виділяють: структури лінійного, функціонального, штабного, матричного й змішаного типу.

Організаційна структура системи регіонального управління – це сукупність елементів (структурних підрозділів), які знаходяться у певному взаємозв'язку, характеризується ієрархічною властивістю і певним типом (рис. 7.1, 7.2). Організаційна структура системи регіонального управління вважається досконалою, якщо рівень її організації дозволяє в результаті функціонування цієї системи забезпечувати досягнення поставлених цілей.

Необхідність забезпечення економічного і соціального розвитку регіону в умовах, які постійно змінюються, зумовлена об'єктивною необхідністю вдосконалення організаційної структури системи регіонального управління. В умовах ресурсного обмеження виникає необхідність оптимізації організаційної структури управління за певними критеріями: з одного боку, необхідно забезпечити виконання певного обсягу функціональних обов'язків у рамках організаційної структури управління, а з іншого, – мінімізувати витрати на склад апарату управління та виконавчого апарату.


НАЧАЛЬНИК ГОЛОВНОГО ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ

Перший заступник начальника головного фінансового управління

Управління бюджетами


Заступник начальника головного фінансового управління – начальник управління

Управління доходами


Заступник начальника головного фінансового управління – начальник управлінняВідділ територіальних бюджетів і бюджетної політикиВідділ фінансів виробничої сфери

Відділ планування доходів


Відділ бухгалтерського обліку й звітностіВідділ розрахунків за енергоносії та житловокомунальні послуги
Відділ соціально-культурної сфери й соціального захисту населення


Відділ фінансування органів влади та матеріального забезпечення


Відділ комп’ютеризації
Відділ кадрової і режимносекретної роботи
Рис. 7.2. Структура головного фінансового управління

Харківської обласної державної адміністрації

Поняття оптимальної організаційної структури системи регіонального управління сприймається по-різному залежно від конкретних умов регіонального розвитку, тобто, в одних умовах організаційна структура вважається оптимальною, а в інших – ні. Однак існує єдиний критерій оптимальності організаційної структури управління – структура системи регіонального управління може вважатися оптимальною, якщо функціонування системи регіонального управління дозволяє досягати головної мети економічного і соціального розвитку регіону найкращім чином, тобто у встановлений термін і з мінімальними витратами фінансових, трудових і матеріально-технічних, а також інших ресурсів.

Необхідність удосконалення організаційної структури регіонального управління обумовлена ускладненням цілей і завдань регіонального розвитку, а також зміною умов діяльності в регіоні та за його межами. Ефективне регіональне управління може бути забезпечене за рахунок правильної організації управління на основі функціонування організаційної структури регіонального управління, що відповідає цілям і завданням регіонального розвитку. Тому організаційна структура управління має бути адекватною та гнучкою, що забезпечить її пристосовність до умов регіонального розвитку, які змінюються.

Метою вдосконалення організаційної структури системи регіонального управління є забезпечення прийняття та реалізації ефективних управлінських рішень, які спрямовані на забезпечення економічного і соціального розвитку регіону. Це передбачає необхідність вирішення наступних завдань:

забезпечення відповідності у межах організаційної структури регіонального управління прав розпорядження всіма видами ресурсів і відповідальності за їх раціональне використання;

закріплення відповідальності за якість управлінських рішень за певним органом або суб'єктом управління, а за їх реалізацію – за конкретним відповідальним виконавцем;

скорочення числа суб'єктів регіонального управління, які ухвалюють вирішення конкретної регіональної проблеми;

виключення можливості (необхідності) виконання однакових функцій різними органами (суб'єктами) регіонального управління;

надання органам регіонального управління прав прийняття рішень (відповідних повноважень) при покладанні відповідальності за контроль над їх виконанням;

здійснення спеціалізації підрозділів щодо максимального виконання однорідних видів управлінської діяльності;

забезпечення єдності цілей і інтересів взаємозв'язаних підрозділів у межах структури управління.
7.2. Етапи побудови організаційної структури системи регіонального управління
Результати регіонального розвитку залежить від ефективності управління регіоном, що здійснюється шляхом ухвалення та реалізації управлінських рішень у межах організаційної структури регіонального управління. Тому важливо якісно розробити нову чи удосконалити існуючу організаційну структуру управління регіоном. Розробка нової організаційної структури необхідна в регіонах нового освоєння, а діючі регіони мають потребу в удосконаленні існуючих організаційних структур, якщо не досягаються цілі економічного і соціального розвитку регіону наприклад, внаслідок суб'єктивних причин не реалізовані регіональні програми і т.д.

Формування організаційних структур системи регіонального управління здійснюється поетапно:

I етап – аналітичний, передбачає дослідження діючих організаційних структур регіонального управління;

II етап – проектний (рис. 7.3), передбачає розробку проекту нових чи вдосконалення діючих організаційних структур регіонального управління;

III етап – організаційний, передбачає впровадження організаційних структур регіонального управління.

У штатних розкладах зазначаються чисельність професійно-кваліфікаційного складу і загальний фонд оплати праці. У положеннях про структурні підрозділи висвітлюють правові питання, взаємовідносини кожного структурного підрозділу з іншими ланками. У них чітко розмежовуються завдання, функції, права, службові обов’язки та відповідальність кожного підрозділу з урахуванням специфіки роботи.


Рис.7.3. Схема процесу проектування організаційних структур системи регіонального управління


Посадові інструкції розробляються на підставі кваліфікаційного довідника службовців, положень про підрозділи, внутрішній розпорядок підприємств, організацій, установ. Вони складаються з таких розділів: зобов’язання, права, відповідальність, показники оцінки виконання службових обов’язків, стимулювання, порядок призначення на посаду.

У процесі побудови чи удосконалення організаційної структури системи регіонального управління необхідно враховувати фактори, що впливають на її якість. До таких факторів слід віднести:

цілі й завдання регіонального розвитку;

склад і особливості функцій регіонального управління;

обсяг і масштаби економічної та соціальної діяльності регіону;

ресурсні можливості регіонального управління;

склад структурних підрозділів і тип діючої організаційної структури регіонального управління;

специфіку регіонального економічного і соціального розвитку.


7.3. Методи й принципи проектування організаційних структур системи регіонального управління
Методи проектування організаційних структур системи регіонального управління включають:

метод аналогій, що передбачає розробку організаційних структур на основі аналізу аналогічних структур управління, що мають типовий характер. Цей метод використовують у практиці регіонального менеджменту при розробці типових організаційних структур управління економічним і соціальним розвитком регіону. Переваги цього методу полягають у тому, що він не потребує великих витрат, але, і не передбачає оптимальну раціоналізацію структур регіонального управління;

метод структуризації цілей пов'язаний з розробкою «дерева-цілей» розвитку регіону. При цьому розробляють кілька альтернативних варіантів організаційних структур управління, аналізують доцільність їх використання і вибирають найбільш прийнятний варіант організаційної структури системи регіонального управління. Цей метод не пов'язаний з додатковими дослідженнями, що обумовлює його простоту, яка полягає в дії за чіткими правилами побудови;

експертно-аналітичний метод полягає в науково-аналітичному вивченні організаційних структур регіонального управління, виявленні «проблемних місць» у роботі апарату управління, розробці рекомендацій з формування нової чи удосконаленні діючої організаційної структури управління. Підставою для цього є кількісні оцінки ефективності діючої організаційної структури; висновки експертів; узагальнення нових ефективних тенденцій в організації регіонального управління;

метод організаційного моделювання передбачає розробку організаційних структур управління на основі формалізованих математичних, графічних та інших описів розподілу повноважень і відповідальності в існуючих структурах регіонального управління, з метою формування критеріїв оцінки раціональності прийнятих організаційних рішень. На підставі описів будують модель організаційної структури управління й обґрунтовують раціональність прийняття управлінських рішень щодо формування нової чи удосконалення існуючої організаційної структури. перевагою цього методу є поліпшення якості організаційної структури регіонального управління за рахунок одержання додаткової інформації в процесі побудови й випробування моделі організаційної структури.

До основних принципів проектування організаційних структур системи регіонального управління відносять:

функціональний принцип, що реалізується в закріпленні окремих функцій управління розвитком регіону за спеціалізованими структурними підрозділами в межах організаційної структури регіонального управління;

цільовий принцип полягає в забезпеченні взаємозв'язку головної мети регіонального управління, основних цілей, цілей першого рівня і т.д. до завдань, що вирішуються у відповідних структурних підрозділах;

принцип комбінування, який реалізується у поєднанні в межах єдиної організаційної структури регіонального управління базових типів організаційних структур управління: лінійної, функціональної, штабний, матричної);

принцип відповідності, що полягає в забезпеченні відповідності цілей регіонального управління функціям, повноваженням і відповідальності за кінцеві результати.

принцип раціональності, що реалізується в раціональному співвідношенні централізації та децентралізації регіонального управління на основі делегування повноважень на нижчестоящі рівні управління;

принцип дотримання раціонального діапазону управління, що реалізується у визначенні меж керованості суб'єкта управління об'єктом управління.


Відділ координації роботи з урядом1

Голова обласної державної адміністрації2

3

Прес-служба при голові облдержадміністрації

4
Перший заступник голови облдержадміністраціїШтаб цивільної оборони та надзвичайних ситуацій

82

71

Заступник голови облдержадміністрації з питань розвитку АПК

Заступник голови облдержадміністрації з питань соціального розвитку території, гуманітарних питань та соціального захисту населення

Заступник голови облдержадміністрації з питань політико-ідеологічної сфериЗаступник голови облдержадміністрації з питань апарату облдержадміністрації, юридичних та кадрових питань

83

Головне управління економіки84

5


6

7

8

9

10

72

85

86

33

28

Управління розвитку підприємництва та інноваціїЗаступник началь-ника головного управління

Заступник началь-ника головного управління

39

40

53

73

Перший заступник начальника Головного управління

87


34

29

64

74

88


35

30

41

42

43

44

54

58

11


12

20

24

59

65

75

89


19

21

25

36

31

45

49

55

66

90


13

16

37

46

50

60

14


17

22

26

38

32

56

61

67

47


51

68

76

15


18

23

27

62

48


52

57

6369


70

81

80

79

78

77


Рис. 7.1. Схема організаційної структури управління розвитком Харківської області


Умовні позначення: спрямування, координація та контроль; координація.

Умовні позначення:

1. Економічна Рада регіону.

2. Міжвідомча аналітично-консультативна рада з питань розвитку продуктивних сил і виробничих відносин.

3. Обласна комісія з питань забезпечення своєчасної оплати податків, внесення інших обов’язкових платежів та ефективного використання бюджетних коштів.

4. Обласний координаційний комітет з боротьби з корупцією та організованою злочинністю.

5. Відділ комп’ютерного забезпечення.

6. Загальний відділ.

7. Бухгалтерія.

8. Відділ мобілізаційної і кадрової роботи.

9. Спілка економістів області.

10. Колегія Головного управління.

11. Заступник начальника Головного управління.

12. Заступник начальника Головного управління.

13. Зведений відділ аналізу і прогнозування соціально-економічного розвитку територій.


  1.  Відділ з питань реформування власності й демонополізації виробництва.

15. Відділ фінансових прогнозів і бюджетної політики.

16. Управління розвитку зовнішньоекономічних та міжрегіональних зв’язків.

17. Відділ інвестиційної політики і сприяння розвитку експортного потенціалу.

18. Управління координації програми „Харківська ініціатива” та інших проектів міжнародної технічної допомоги.

19. Відділ маркетингу та прогнозування споживчого ринку.

20. Відділ житлово-комунальної та будівельної політики.

21. Відділ цінової політики.

22. Відділ економіки соціальної сфери.

23. Відділ економіки природокористування, екології та використання вторинних ресурсів.

24. Управління з питань державних корпоративних прав.

25. Відділ аналізу та прогнозів розвитку промисловості.

26. Відділ аналізу та прогнозування паливно-енергетичного ринку, ринку будматеріалів, зв’язку і транспорту.

27. Відділ аналізу та прогнозів розвитку агропромислового комплексу.

28. Головне управління агропромислового комплексу.

29. Управління ветеринарної медицини.

30. Інспекція державного технічного нагляду.

31. Інспекція заготівель і якості сільгосппродукція.

32. Управління меліорації і водного господарства.

33. Управління майном області.

34. Рада Харківського Регіонального центру.

35. Регіональна координаційна Рада з питань інвестицій.

36. Постійна обласна комісія з питань технічно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

37. Окружний центр газової інспекції Держнафтогазпрому.

38. Інспекція з енергозбереження Держкоменергозбереження.

39. Головне управління будівельного комплексу.

40. Головне управління праці та соціального захисту населення.

41. Управління містобудування та архітектури.

42. Управління капітального будівництва.

43. Управління у справах захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС.

44. Управління праці та зайнятості населення.

45. Управління житлово-комунального господарства.

46. Управління охорони здоров’я.

47. Управління освіти.

48. Управління культури.

49. Відділ у справах неповнолітніх.

50. Служби комісії з питань поновлення прав реабілітованих.

51. Служби комісії з питань жінок, матерів і дітей.

52. Обласний державний архів.

53. Управління по зв’язкам з партіями та громадсько-політичними об’єднаннями громадян.

54. Комітет у справах преси та інформації.

55. Прес-служба при голові облдержадміністрації.

56. Представництво Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення;

обласна державні телерадіокомпанія;

видавництва і друкарні;

57. Апарат Ради національної безпеки і оборони.

58. Організаційний відділ.

59. Загальний відділ.

60. Відділ кадрової роботи з питань державної служби.

61. Відділ у справах молодіжної політики, фізичної культури та спорту.

62. Господарський відділ.

63. Бухгалтерія.

64. Державно-правове управління.

65. Юридичний відділ.

66. Відділ з питань оборонної і мобілізаційної роботи.

67. Відділ у справах національностей, міграції і культів.

68. Спостережна комісія.

69. Виробничо-експлуатаційне підприємство „Держпром”.

70. Управління служби безпеки України в Харківській області;

обласна колегія адвокатів;

облвійськомат;

національна юридична академія України;

військовий університет;

71. Управління МВС України в Харківській області.

72. Управління Міністерства юстиції України в Харківській області;

73. Східна регіональна митниця.

74. Митниці Державного митного комітету України.

75. Уповноважений Держкомітету України з питань державних секретів.

76. Управління служби безпеки України в Харківській області.

77. Страхові компанії, аудиторські служби, комерційні банки та біржі;

інвестиційні фонди;

регіональне відділення Державного інвестиційного фонду України;

фонди підтримки підприємництва;

управління Укрстрахнагляду;

наукові установи економічного профілю;

акціонерні товариства оптової та роздрібної торгівлі;

КП „Харківкнига”;

АТ „Харківриба”;

ОП „Побутрадіотехніка”.

78. Підприємства, організації і установи Міненерго;

національний диспетчерський центр;

„Харківобленерго”;

ДП „Облпаливо”;

ВО „Харківтеплокомуненерго”;

„Харківгаз”.

79. Промислові підприємства Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу конверсії;

промисловість і вугільна, оборонна у справах науки і технологій;

Харківська торгівельно-промислова палата;

Науково-дослідні та інші установи, які займаються проблемами промисловості;

80. Підприємства сільськогосподарської діяльності.

81. Підприємства і організації житлово-комунального господарства;

управління Пенсійного фонду України по Харківській області;

обласна соціальна служба для молоді;

творчі спілки;

середні й вищі навчальні заклади області;

обласний центр зайнятості населення;

82. Державна податкова адміністрація в Харківській області.

83. Контрольно-ревізійне управління.

84. Управління державного казначейства України в Харківській області.

85. Територіальне відділення антимонопольного комітету України.

86. Управління статистики.

87. Управління зовнішніх економічних зв’язків.

88. Територіальне відділення Державної комісії з цінних паперів та Фондового ринку.

89. Управлінні держкомітету України у справах захисту прав споживачів.

90. Регіональне відділення Фонду державного майна України.


Контрольні запитання:
1. Охарактеризуйте організацію регіонального управління як одну з його функцій.

2. Що таке організаційна структура системи регіонального управління? Як вона пов'язана з цілями регіонального розвитку?

3. Чим можна обґрунтувати необхідність удосконалення організаційної структури системи регіонального управління? Охарактеризуйте цей процес.

4. Що таке оптимальна організаційна структуру системи регіонального управління?

5. Охарактеризуйте мету та завдання вдосконалювання організаційної структури системи регіонального управління.

6. У якому випадку виправданим є розробка нових організаційних структур системи регіонального управління?

7. Охарактеризуйте етапи формування організаційних структур системи регіонального управління.

8. Охарактеризуйте процес проектування організаційних структур системи регіонального управління.

9. Які фактори необхідно враховувати в процесі побудови чи удосконалювання організаційної структури системи регіонального управління?

10. Що таке ієрархія? Назвіть і охарактеризуйте базові типи організаційних структур управління.

11. Охарактеризуйте методи проектування організаційних структур системи регіонального управління.

12. Охарактеризуйте принципи проектування організаційних структур системи регіонального управління.
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка