Тема. Метод архітектурної біоніки. Біотектонічне моделювання МетаСкачати 144.38 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір144.38 Kb.
#9906
Лекція. 1

Тема. Метод архітектурної біоніки. Біотектонічне моделювання

Мета. Представники творчих професій завжди повинні мати розвинуту уяву, фантазію, вміти об’ємно мислити, абстрагуватися від повсякденних буднів і, за допомогою практичних занять, постійно розвивати в собі ці здібності.

Вступ. Історія ж показує, що вивчення конструкцій, форм, кольорів живої природи з метою застосування результатів такого вивчення у творенні нових штучних предметів супроводжує людину з давніх-давен. Ще за прачасів люди свідомо та підсвідомо зверталися по допомогу до природи, коли ставали перед необхідністю створення нових матеріальних об’єктів. Та це й зрозуміло. Адже природні конструкційні форми добре пристосовані до життя. Вони перевірені тисячоліттями на різні навантаження і “експлуатаційні”, і снігові, і дощові, і вітрові і т.ін.

Основним напрямком досліджень у дизайнерській біоніці є вивчення біоформ, коли йдуть від функції природного об’єкта до його форми з подальшим з’ясуванням закономірності формоутворення. Процес освоєння законів формоутворення не виключає і зворотнього ходу тоді, наприклад, коли зовнішні характеристики форми дозволяють просякнути у функціональний зміст об’єкта. Але це вже робоча методика освоєння біоформ. Дизайнерська біоніка допомагає вдосконалювати ще одну складову національного дизайну завдяки інтерпретації місцевих форм живої природи. Ці місцеві форми складають невід’ємну частину того середовища, у якому формується національний характер.

План.

1. Взаємозв’язку функції і форми

2. Аналіз прототипів живої природи за допомогою методів біоніки.

3. Характерні приклади системної трансформації.

Зміст лекції.

  1. Взаємозв’язку функції і форми.

Одним з основних понять біоніки є тек тонічність, яка розгля-дає дуже важливу складову формотворення – взаємозв’язок матеріа-лу, форми і функції. Зміст роботи матеріалу в біологічному прото-типі та роботи матеріалу в похідній від нього архітектурі досить різ-ні, оскільки змінюються навантаження і щільність матеріалу, його несуча здатність тощо. В залежності від цього змінюється і прикін-цева зовнішня форма запроектованого об’єкта.

Проблема відтворення конструктивно-тектонічних властивос-тей живої форми, її ідеї можуть бути вирішені разом з проблемою взаємоспіввідношень цих властивостей і розмірів форми. Вцілому ця проблема «пропорційних систем» полягає в поєднанні технічного пропорційного збільшення вихідного живого зразка в n-у кількість разів з вимогами до створюваної нової форми і її нових функцій. 350 років тому Галілео Галілей описав закон «геометричної подібності», проілюструвавши його наступними словами: «Дуб в двісті ліктів ви-сотою не зміг би витримати гілок і крон своїх при умові подібності з дубом середньої величини». Дійсно, якщо порівняти по-перечний зріз невеликого дерева з більш великим представником цього ж виду, то помітимо відчутну різницю в кількості і поділі ме-ханічних річних волокон. Саме так, якщо збільшити метелика в 100 разів або птаха в 10 разів, під дією існуючих в природі сил, вони не змогли би полетіти. Якщо в архітектурних конструкціях прийняти покриття у вигляді механічно збільшеної в тисячу разів павутини або морської мушлі, то для того, щоб воно витримувало величезні реальні навантаження або просто трималось, необхідні додаткові опори, ван-ти, конструкції, витрати на які можуть в багато разів перевищити ви-трати на саме покриття. Про структурні зміни конструкції в залежно-сті від абсолютних розмірів говорить Курт Зігель: «Архітектурний задум втілюється з врахуванням властивостей матеріала, а не є тільки плодом творчості рисувальника або графічним твором. Там зберіга-ють свою силу закони пропорції, що залежать від тектонічної форми, від яких не можливо абстрагуватись». «На чисельних прикладах са-мої природи можна прослідкувати той вплив, який справляють абсо-лютні розміри на форму конструкції».

Вирішення багатьох проблем сучасної архітектури і ергодизай-ну можна здійснити, досліджуючи різні за розмірами, але однотипні за характером системи живої природи (наприклад, стеблини рослин і крона дерева).

Метод архітектурної біоніки настільки цікавий, що потребує окремої уваги від представників багатьох творчих професій - архітекторів, дизайнерів, художників тощо. Оскільки не можливо наосліп взяти і перенести з живої природи в штучне формотворення результати поверхових спостережень за її зовнішніми характеристиками, необхідно визначити шлях біотектонічного моделювання на найближчу перспективу. Від взаємозв’язку функції і форми в природі до взаємозв’язку функції і форми в архітектурі – такий шлях архітектурної біоніки і сформованого нею методу архітектурної біоніки. Це дає можливість отримати в дизайні і архітектурі нові форми. Але форми не тотожні природним, не натуралізовані, а ніби очищені від непотрібних для архітектури і дизайну елементів. У цьому принципова відмінність форм архітектурної біоніки від використання відкритих форм природи лише з зображувальною метою («скульптурністю» в зодчестві і мистецтві) і застереження від поверхневого в цілому підходу до цієї проблеми в архітектурі попередніх століть.

Процес біотектонічного моделювання проходить три основні стадії: «біотектонічний аналіз», «біотектонічне моделювання» і «біотектонічне проектування». Узагальнено послідовність виконання подібного дослідження можна охарактеризувати як: «аналіз – синтез – відтворення». Але відтворення це не формальне, а з детальним врахуванням вимог до нової форми: конструктивно-технологічних, функціональних, антропометричних (ергономічних) тощо.

На тлі широкої «бібліотеки форм», що людство постійно запозичує у живої природи, можна виділити деякі особливості даних форм і явищ, які послідовно «адаптуються» митцями в штучному формотворенні. Серед «прийомів» гармонізації форми і композиції в живій природі можливо назвати наступні: пластичність переважної більшості природних форм; їх повторюваність і симетричність; найбільш розповсюдженими фігурами в живій природі є коло, еліпс, спіраль (ДНК) і трикутник (особливо похідний від нього – шестикутник, виражений в будові бджолиних стільників, кристалічних структур, хімічної будови речовини тощо); плавні природні лінії сумарного абрис-контура із прототипів переноситься в композицію ансамблів в архітектурі: «напівлист», «парабола», «плита», «півколо» тощо; циклічність і повторюваність деталей, явищ, вузлів та елементів в природі і в житті людей (сезонність, спіралеподібність розвитку процесів і явищ); гармонізація пропорцій і пропорційні закономірності («золотий перетин» тощо); супідрядність елементів композиції єдиному цілому та гармонізація їх одне відносно одного.

В архітектурній біоніці відтворенню в натурі форм живої природи передує етап об’ємного моделювання. Для реалізації біонічних досліджень в архітектурі важливим є моделювання живих систем.

Математичні моделі в архітектурній біоніці можуть мати часткове застосування, оскільки вони є складними функціональними системами, що гармонізовані з зовнішньою формою їх прояву. Проблема моделювання в архітектурній біоніці повинна розглядатись диференційовано і комплексно, оскільки є можливість скористатись існуючим практичним досвідом архітектурно-будівельного моделювання в науці і в практиці.

Архітектурна біоніка використовує всі підручні засоби для визначення технічних характеристик живих структур. Безліч сучасних технічних засобів підтверджують, що природа (її прототипи) можуть бути «виміряні» в «статичному» співвідношенні, оцінені як система в цілому і за допомогою інтуїції людини трансформовані в новий образ, новий елемент штучного середовища.

Інтуїція протидіє спрощеному копіюванню природних форм і спонукає використовувати лише раціональні прийоми і принципи побудови конструктивних систем і організації простору, співставляючи, порівнюючи і проводячи аналогії. Подібна аналогія дає можливість митцям і інженерам виявити принципи побудови конструктивної системи видозмінюючи її, а не повторювати натуралізовано в архітектурній конструкції все, що ми бачимо в живій природі .

Зовнішня подібність між моделлю та оригіналом ще не означає, що вони дійсно схожі за змістом своєї дії. Наприклад, більш схожими необхідно вважати чайник, що закипає і паровоз, ніж іграшковий і справжній автомобілі, бо, не зважаючи на свою подібність, вони виконують різну за своїм змістом і навантаженням роботу .

Про значення інтуїції в будівельному конструюванні говорить Курт Зігель: «Оскільки технічні вирішення просторових конструкцій поки що не опрацьовані, остаточне судження про їх форму в більшості випадків неможливе. Але іноді зрозумілість форми, штучно створеної в результаті художньої інтуїції до того, як змодельована конструкція, може стати визначальним етапом для її розвитку».

Що дає інтуїція в освоєнні і пере опрацюванні природних форм яскраво демонструють роботи арх. Отсона «Сіднейська опера», концертний зал Тенеріфе арх. Сантьяго Калатрави, океанаріум у Валенсії архітектора Фелікса Кандели, робота арх. Е. Саарінена над проектом аеропорта ім. Кеннеді (Нью-Йорк), коли автори розробок, керуючись виключно інтуїцією, «творчим чуттям і волею» митця, зробили ескізи майбутніх споруд, одночасно впіймавши тектоніку форм в складних залежностях криволінійних поверхонь. Однак початкові ідеї - замальовки і ескізи Е. Саарінена були відтворені в макетах і моделях, математично перевірені і відкоректовані інженерами Амманом та Уітні. З інженерної точки зору інтуїція художника дала виключно закономірну конструктивну форму. (додаток 1).


  1. Аналіз прототипів живої природи за допомогою методів біоніки.

Світ живої природи нескінченний в своїй різноманітності і пот-рібен лише час, щоб дослідити ці форми, класифікувати і відібрати їх на основі варіативного пошуку остаточної ідеї. Вивчаючи корис-ність і можливість застосування природних форм для архітектури (самоутворення, міцність матеріалу, подібність форм, естетична оцінка композиції, авторегуляція), ми вивільняємо їх від чужих зод-честву впливів, що викликані тими фізіологічними процесами, які в прямому сенсі не властиві архітектурі (наприклад, функції харчуван-ня, травлення, розмноження тощо). Якщо детально досліджувати принципи біоніки, то природна форма в архітектурі завжди повинна видозмінитись, трансформуватись в залежності від нових коливань, зусиль, навантажень і т.п.

Найпростіший формальний аналіз прототипів живої природи за допомогою методів біоніки. Сучасні методи аналізу форми дозволяють всебічно дослідити структуру будови найрізноманітніших прототипів живої природи на рівнях від мікроструктури до їх макроструктури. Якщо в давні часи існували лише площинні скалі і зображення проектованих об’єктів, то сучасні технічні засоби візуалізації та моделювання дозволяють максимально прослідкувати морфологічний розвиток об’ємно-просторового вирішення відповідної системи і процес її послідовного перетворення в нову остаточну систему або форму. Як мінімум для аналізу будь-якої моделі дослідникові необхідна хоча б одна її ортогональна проекція. Що максимально характеризує особливості її будови. Дослідження будь-якого природного об’єкта або процес проектування його штучного аналога потребує, перш за все, їх графічного зображення та варіативного пошуку образу для здійснення подальшої поступальної трансформації задуму в остаточну модель.

Проектувальники та дизайнери найчастіше змушені працювати з двома видами головних зображень об’єктів (площинним і об’ємним), необхідними для подальшої розробки та аналізу форми, які найкращим чином характеризують і розкривають остаточний задум митця. Щоб найкраще передати хід розвитку об’ємно-просторового вирішення композиції, представники творчих професій здійснюють як мінімум три стадії розробки: передпроект, проект, робочі креслення. Студенти під час студіювання класичних мистецьких дисциплін і виконання практичних робіт теж здійснюють пошукове та курсове проектування шляхом послідовного виконання відповідних стадій (своєрідних «мініпроектів»): клаузура, ескіз – ідея, ескіз. Завершує подібну роботу остаточна стадія для будь-якого проекта, в якій автор представляє на суд глядача остаточний варіант вирішення своєї ідеї.

Сучасним дизайнерам і архітекторам доводиться працювати з площинними зображеннями (малюнком з натури, кресленнями об’єкта в масштабі, ксерокопіями, графічними зображеннями на моніторі, фотографіями) та об’ємними зображеннями (об’ємна модель на екрані монітора, перспективне зображення на аркуші паперу, об’ємний макет у зменшеному масштабі тощо).

Дослідження будь-якого довільно обраного вченими прототипа живої природи дуже схоже за своєю послідовністю і методикою з дослідженням та аналізом особливостей будови відомої пам’ятки архітектури. Здійснюється три основні стадії його первинного аналізу: формальний (досліджується зовнішня форма); морфологічний (структурний аналіз, що виявляє будову форми, стильові особливості, деталі); функціональний аналіз (виявляє зв’язок особливостей будови об’єкта дослідження з його функціональним та конструктивним призначенням, системою життєзабезпечення, фізіологією живого організму тощо).Графоаналітичне дослідження будь-якого предмета, архітектурного об’єкта або елемента живої природи після ознайомлення з його зовнішньою формою передбачає накладання на його зображення умовної сітки, яка дозволяє виявити масштаб об’єкта та ступінь його співмасштабності пропорціям людини (перехідний масштаб). Саме для людини як споживача і призначено всі результати роботи художників, дизайнерів, архітекторів в процесі штучного формоутворення. В своїй роботі митець (просто творча людина) завдяки своїй уяві і абстрагованому мисленню збагачує початкову форму новим змістом, новою якістю і оновленим художнім образом твору. Особливістю графоаналітичного метода є умовне зображення об’єкта, створеного творчою уявою митця, і чітке узгодження параметрів проектованого з габаритами людини з метою його якісної, зручної і комфортної подальшої експлуатації в побуті або на виробництві.

Предметом дизайну може бути будь-який предмет або об’єкт штучного формотворення: ювелірні вироби, побутова техніка, архітектурні об’єкти та споруди, швидкісний автотранспорт, меблі і обладнання, освітлювальні прилади, комп’ютерна техніка тощо. Необхідно зазначити, що кожен з розроблюваних елементів за своєю формою може віддалено нагадувати загальний вигляд взятого за основу розробки природного прототипа. Однак, головним у цій роботі є не форма, а корисність (потреба) проектованого предмета, обумовлена врахуванням його функціонального призначення і можливістю подальшої ефективної експлуатації. Будь-який елемент промислового і індивідуального виробництва має не тільки свої естетичні та художні якості, але й відповідну споживчу цінність. Вона власне і визначає на скільки створювана річ потрібна окремій людині або всьому суспільству в цілому.

Говорячи простіше, дослідник-розробник має детально прослідкувати весь шлях розвитку проектованої речі: від функції і форми в живій природі – до функції і форми в архітектурі та інших штучних предметних середовищах. Таку послідовність передбачає процес біотектонічного моделювання. Однак, традиційний процес проектування може й не передбачати запозичення будь-яких біоформ. В такому випадку це буде просто звичайне варіативне проектування з проведенням пошукової стадії (реферат, клаузура), узагальнюючої і синтезуючої (ескіз – ідея, ескіз), та результуючої роботи (форпроект, проект) тощо. Цікавими є результати пошукових студентських робіт, коли студенти беруть за основу свої подальших розробок не прототип живої при роди, а наприклад. Елементи неживої природи (озеро, полум’я, хмара, камінь), або навпаки – переопрацьовують моделі предметів і об’єктів, створених в інших галузях науки, культури, мистецтва, виробництва тощо. Так, наприклад, створений давно парус вітрильника сьогодні може слугувати своєрідним прообразом ідеї розробки надсучасного туристичного готелю біля моря, розгорнута книга, що стоїть на столі – підказує композицію багатоповерхової громадської споруди на розі вулиць, а кімнатний радіотелефон з підставкою – це ніби справжній «макет» у зменшеному масштабі ансамблю сучасного центра телекомунікаційних технологій, де в нижній части ні (підставка) знаходяться магазини і торговельний центр, а сам корпус телефона (як вертикальна домінанта композиції) представляє офісні приміщення згаданої компанії тощо. Крім того, в сучасній світовій архітектурі дуже часто застосовується прийом досягнення максимальної зовнішньої подібності проектованого об’єкта з тим транспортним засобом, з яким він функціонально взаємопов’язаний: залізничний вокзал (або тунель) подібний до форми швидкісного потяга майбутнього ; аеропорт віддалено нагадує форму військового літака-невидимки (А. Саарінен, аеропорт ім. Кеннеді, США); виставковий павільйон або автомобільний салон часто асоціюється в уяві молодих дизайнерів з образом та формою сучасних спортивних машин, болідів та швидкісних трекових картів тощо.
3. Характерні приклади системної трансформації.

Характерним прикладом системної трансформації умовної природної форми є хвиляста сегментна оболонка «вільної» просторової форми (оболонка подвійної кривизни), що ніби не є результатом інженерних розрахунків, а створена на основі прямого використання законів формотворення природи.

Гарним прикладом системної трансформації умовної природної форми є хвиляста сегментна оболонка «вільної» просторової форми (оболонка подвійної кривизни), що не є результатом інженерних розрахунків, а створена на основі прямого використання законів формотворення природи. Наприклад, форма покриття ресторана в Пуерто-Ріко та океанаріума в Валенсії (Іспанія) добре відповідає своєму функціональному призначенню – максимально захищати інтер’єр від пекучого проміння південного сонця та одночасно забезпечувати візуальний зв’язок між внутрішнім простором і зовнішнім середовищем. Подібна оболонка створює відчуття її природного походження. В ній узагальнено закономірності багатьох форм живої природи – мушлі, квітки, листка, хоча в реальності – ні мушлі, ні квітки, ні листків подібної форми немає.

Висновки.
Отже, саме на молодших курсах класичного навчання студенти повинні оволодіти вмінням аналізувати форму і структуру побудови обраного біопрототипа, щоб шляхом біотектонічного моделювання розробити абсолютно нову, красиву і зручну у використанні річ, яка буде максимально відповідати ергономічним вимогам споживача. Реалізувати отримані знання можна на практичних заняттях з біоніки і курсовому проектуванні. Отже, головна мета при вивченні біоніки має окрім теоретичного, прикладний характер, і спрямована на всебічну підготовку майбутнього фахівця.
Література .
Лазарев А.И. Бионические аспекты формообразования пространственно-временных «развивающихся» систем в архитектуре и дизайне /Технічна естетика і дизайн. Науково-технічний збірник. Вип. 1. Відп. ред. М.І.Яковлев. – К.: Віпол, 2001. – 176 с.

Шаповал Н.Г. Теорія прикладної архітектурної композиції: навч. посібник / Н.Г.Шаповал. – К.: КНУБА, 2000. – 372 с.

Коротковский А.Э. Введение в архитектурно-композицион¬ное моделирование // А.Э. Коротковский. – М., 1985.

Лазарев А.И. Биотектон – проект города будущего. – Киев, 1985.

Матей Матеев. Основные научно-творческие сферы архитектурной бионики. Бионика, 18\982, вып.16, С. 74-79.

Михайленко В.Є., Кащенко О.В. Основи біодизайну: Навч. посібник – К.: Каравела, 2011. – 224 с.

Михайленко В.Є., Яковлев М.І. Основи композиції (Геометричні аспекти художнього формотворення): навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів. - К.: Каравела. - 2008.- 304 с.

Репин Ю.Г. Уникальное и ординарное в архитектуре: Монография. – К.: «Феникс», 2007. – 176 с.: илл.

Рунге В.Ф., Манусевич Ю.П. Эргономика в дизайне среды: Учеб. пособие / В.Ф. Рунге, Ю.П. Манусевич. – М.: «Архитектура – С», 2005. – 325\8 с.: илл.

Сьомка С.В. Архітектурна компози¬ція. Гармонія і пропорції : Методичні вказівки і програма курсу // уклад. С.Б. Зиміна, С.В.Сьомка.- К.: КНУБА, 2011- 76 с.

Моделювання в біології, пров. з англ., під ред. Н.А. Бернштейна, М., 1963.

www.ru. wikipedia.orgЗапитання.

Перерахуйте основні прийоми і принципи біоніки та основні етапи архітектурно-біонічного процесу.

З чого складається стадія об’ємного моделювання в дизайні і архітектурі?

Роль інтуїції художника в пошуку остаточного рішення.

В чому полягає процес виявлення спільних і відмінних рис в природі та в архітектурі?

В чому полягає особливість системного аналізу від «функції і форми» в живій природі до «функції і форми» в архітекту-рі?Додатки

d:\біоніка\116_44.jpg d:\біоніка\116_202.jpgd:\біоніка\116_212.jpgd:\біоніка\116_172.jpgd:\біоніка\46532_original.jpgd:\біоніка\46844_original.jpg

d:\біоніка\72056647.jpgd:\біоніка\цветущий-пень1.jpg

d:\біоніка\юности-цветение1.jpg

d:\біоніка\топаз.jpg

Года Лайма.d:\біоніка\створити папку\430346.jpgd:\біоніка\створити папку\430359.jpg

d:\біоніка\створити папку\430730.jpgd:\біоніка\створити папку\430869.jpg

d:\біоніка\створити папку\431311.jpgd:\біоніка\створити папку\года лайма. эскизы костюма (бионика.jpg

d:\біоніка\lamparas-danesas.jpg

d:\дизайн\z8c6iklq-yc.jpg

d:\біоніка\створити папку\бионика. природные принципы формообразования.jpgd:\дизайн\_hovz7vzejw.jpg

d:\дизайн\dev-nbpqjec.jpgd:\дизайн\r53dfjpgcx0.jpgd:\дизайн\t6qmlp0d3wy.jpgd:\дизайн\ywg0dlp_k2e.jpg
Каталог: data -> users
users -> Лекція Тема Використання новітніх технологій навчання природознавства в початковій школі Мета
users -> Лекція №2 Тема морально-етичний закон християнства декалог (десять заповідей божих) Мета лекції
users -> 1. Способи впливу на людей під час безпосереднього спілкування
users -> Поняття і сутність фінансів підприємств. Функції фінансів підприємств. Фінансові ресурси підприємств
users -> Лекція №14 Тема. Поняття про транспорт, лісові дороги та їх технічні елементи. Класифікація лісових доріг
users -> Лекція №1 Тема. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації
users -> Тема. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм
users -> Лекція Тема. Теоретико-методологічні засади побудови курсу методики викладання природознавства Мета
users -> Лекція Тема Методи і прийоми навчання природознавству в початковій школі
users -> Тема. Природні краєзнавчо туристичні ресурси України

Скачати 144.38 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка